Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 14

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 14

Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Tràng Phật. Nam-mô A-di-đà Cao Phật. Nam-mô Ðại Hỏa Quang Minh Phật. Nam-mô Bắc Phương Lân Nhẫn Chúng Sinh Phật. Nam-mô Ðại Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Hương Tụ Phật. Nam-mô Thượng Phương Hỏa Quang Viêm Tụ Phật. Nam-mô Hỏa Thanh Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Hạ Phương Sư Tử Phật. Nam-mô Xưng Vương Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Pháp Ðảnh Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật. Nam-mô Ðông Phương Phạm Thanh Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Hương Thượng Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Ðại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật. Nam-môKiên Vương Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Thanh Hống Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Quang Tự Tại Phật. Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thanh Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Man Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Nhiên Ðăng Vương Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Tầm Quang Phật. Nam-mô Ðại Viêm Tích Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Vô Tâm Quang Minh Phật. Nam-mô Tỳ-lưu-la Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Hỷ Tụ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Kính Bố Tràng Phật. Nam-mô Ðại Tu Hành Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Ta-la Tập Phật. Nam-mô Ðại Ta-la Tập Phật. Nam-mô Tràng Tướng Phật. Nam-mô Tinh Mạng Phật. Nam-mô Kim Ðài Phật. Nam-mô Ái Kiến Phật. Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật. Nam-mô Tu-ma-na Quang Phật. Nam-mô Diệu Liên Hoa kiếp ức na-do-tha bách thiên vạn Phật đồng danh Nhất Thiết Bồ-đề Hoa Phật. Nam-mô Thất bách đồng danh Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tam bách đồng danh Ðại Tràng Phật. Nam-mô Thập thiên đồng danh Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Thiện Phát Thắng Phật. Nam-mô Phật Luân Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Cái Phật. Nam-mô Tam-muội Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Hoa Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Túc Bộ Phật. Nam-mô Thiện Hương Hương Vương Phật. Nam-mô Thiện Trạch Ðịch Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Chí Quang Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Ni-di Phật. Nam-mô Bất Khả Tận Thế Giới Nhất Sắc Phật. Nam-mô Ca Sa Tràng thế giới Sơn Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hương Cử thế giới Thắng Hoa Tạng Phật. Nam-mô Kim Cang Ma-ni thế giới Kim Cang Tạng Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu thế giới Trí Tràng Phật. Nam-mô Ý Vị thế giới Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thủ thế giới Phật Thắng Phật. Nam-mô Cảnh Luân thế giới Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực thế giới Nhật Tạng Phật. Nam-mô An Lạc thế giới Tối Thắng Phật. Nam-mô A-súc Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Công Ðức Hải Lưu Ly Ca-na-già Chân Kim Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Kim Tác Cái Sơn Phật. Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. Nam-mô Quang Thi-khí Phật. Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật. Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. Nam-mô Câu-na-hàm Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Tam-muội Thủ Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ-tát.
Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì các danh hiệu của chư Phật và Bồ-tát này thì sẽ vượt khỏi thế gian trong ba mươi kiếp.
Nam-mô Luân Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Bồ-tát. Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật và Bồ-tát này thì sẽ vượt khỏi thế gian ngàn kiếp.
Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật. Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì người đó vượt khỏi thế gian bốn đại kiếp, trong đời sống thường gặp chư Phật, Bồ-tát và không gây tội ngũ nghịch.
Nam-mô Tam-muội Thắng Phấn Tấn Phật. Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì đạt được ngàn Tam-muội, vượt khỏi thế gian vô lượng ngàn kiếp, đồng với công đức của Bồ-tát Di-lặc.
Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Thân Quang Minh Thắng Phật. Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian vô số kiếp.
Nam-mô Tối Thắng Ba-đầu-ma Phấn Tấn Thắng Phật. Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian bốn mươi kiếp.
Nam-mô Vô Lượng Hương Thắng Vương Phật. Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian vô lượng, vô biên kiếp, thường đạt được túc mạng.
Nam-mô Bảo Hoa Phấn Tấn Như Lai. Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì đạt được ngàn Tam-muội. Các chúng sinh đều quy y với người đó, được chư Phật Như Lai khen ngợi, và người đó vượt khỏi thế gian ngàn kiếp, không bao lâu sẽ chuyển bánh xe chánh pháp.
Nam-mô Ðại Quang Minh Như Lai. Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian bốn mươi kiếp.
Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian sáu mươi kiếp.
Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này, và lại có người đem bảy báu nhiều như núi Tu-di để bố thí hằng hà sa thế giới, thì người thọ trì, đọc tụng danh hiệu Ðức Phật này có phước báo hơn người kia.
Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Si Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Siểm Khúc Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Như Ý Thông Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Khởi Thí Ðắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Trì Giới Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Ðắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Tinh Tấn Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thí Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Trì Giới Tư Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Pháp Nhẫn Nhục Tư Duy Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Tư Duy Tinh Tấn Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Khởi Thiền Thành Tựu Ðắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Bát-nhã Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thiền Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Bát-nhã Tư Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hành Bất Khả Tư Nghì Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hành Khởi Ðắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Tánh Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Tánh Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Xưng Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Thí Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Không Hạnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Không Vô Ngã Ðắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Nhãn Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Nhĩ Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Tỷ Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thiệt Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Thân Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Tâm Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Sắc Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thanh Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Hương Nhân Thắng Phật. Nam-mô Vị Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Xúc Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Viêm Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Tán Thán Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Ðịa Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thủy Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Hỏa Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Phong Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Quang Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Sự Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Thế Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Bạt Khổ Tự Tại Phật. Nam-mô Ấm Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Giới Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Bất Nhị Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Sinh Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Thanh Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Ðịa Hoa Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Man Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hương Cai Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Y Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Ni-di Phật. Nam-mô Viêm Di-lưu Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Sơ Xuất Nhật Nhiên Ðăng Nguyệt Hoa Bảo Ba-đầu-ma Kim Quang Minh Thân Lô-xá-na Phóng Vô Ngại Bảo Quang Minh Chiếu Thập Phương Thế Giới Vương Phật. Nam-mô Hàng Phục Long Phật. Nam-mô Thiện Ðiều Tâm Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Hỏa Thủ Phật. Nam-mô Viêm Tích Phật. Nam-mô Nhất Thiết Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Biên Tư Duy Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam-mô Thiện Hương Hương Phật. Nam-mô Vô Tránh Hành Phật. Nam-mô Vô Lậu Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Hiền Thân Phật. Nam-mô Hiền Tướng Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật. Nam-mô Thứ Phật. Nam-mô Kiên An Ẩn Phật. Nam-mô Ta-la Phật. Nam-mô Ðắc Danh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Xưng Liên Hoa Phật. Nam-mô Hoa Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thiện Ðịch Ðối Phật. Nam-mô Thiện Hộ Thế Phật. Nam-mô Vô Biên Uy Ðức Phật. Nam-mô Ðệ Nhất Thắng Phật. Nam-mô Thiện Hành Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật. Nam-mô Ðại Phấn Tấn Trí Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ðiện Quang Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật. Nam-mô Cầu Danh Phát Thanh Tu Hành Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Ma-ni Vương Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Cấu Viêm Xưng Thành Tựu Vương Phật. Nam-mô Hương Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Ly Chư Phiền Não Phật. Nam-mô Thiện Trí Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Bảo Sơn Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Từ Bi Hành Phật. Nam-mô Diêm-phù-đàn Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Xưng Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Ðiện Chiếu Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chủng Chiếu Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Công Ðức Hải Phật. Nam-mô Cụ Túc Công Ðức Phật. Nam-mô Thượng Hành Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Ðế Thích Tràng Phật. Nam-mô Hỏa Tràng Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Vân Tự Tại Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Nhật Ðăng Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghì Oai Ðức Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Diệu Khứ Phật. Nam-mô Nguyệt Khởi Phật. Nam-mô Chứng Minh Phật. Nam-mô Bất Yếm Túc Thân Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Hỏa Viêm Tụ Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Bất Ðịnh Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. Nam-mô Vô Biên Xưng Công Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Chiêm-bặc Sắc Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú kiếp nhị vạn đồng danh Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Nhị vạn đồng danh Lô-xá-na Phật. Nam-mô Nhị vạn đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Ðồng danh Ðế Thích Nhật Thái Bạch Tinh Tú Vô Lượng Bách Thiên Vạn Bất Khả Sổ Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhất Thiết Phược Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Thắng Phật. Nam-mô Ðắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xưng Hương Phật. Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Pháp Tràng Huyền Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Ế Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Tác Phật. Nam-mô Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Ðại Viêm Phật. Nam-mô Vô Biên Hành Công Ðức Phật. Nam-mô Pháp Công Ðức Vân Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Cự Vương Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Chúng Sinh Ám Thắng Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Diệu Văn Phật. Nam-mô Sơn Phong Phật. Nam-mô Kim Thánh Phật. Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Kê-đầu Phật. Nam-mô Vô Biên Tỳ-ni Thắng Vương Phật. Nam-mô Ðiện Chiếu Quang Minh La Võng Phật. Nam-mô Thành Tựu Vô Lượng Công Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới Phật. Nam-mô Trí Thắng Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Hàng Phục Ðiện Nhật Nguyệt Tác Quang Phật. Nam-mô Phổ Cú-tố-ma Thắng Phấn Tấn Công Ðức Tích Phật. Nam-mô Công Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Quang Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Xa-xả-thí Kê-đầu Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Sơn Vương Phật. Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Phá Toái Kim Cang Kiên Cố Phật. Nam-mô Bảo Xí Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Ðắc Phật. Nam-mô Tịnh Phật. Nam-mô Phạm Ðắc Phật. Nam-mô Bà-lâu-na Phật. Nam-mô Bà-lâu-na Thiên Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. Nam-mô Lực Sĩ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Oai Ðức Thắng Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật. Nam-mô Cú-tố-ma Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thọ-đề Phấn Tấn Thắng Phật. Nam-mô Tài Thắng Phật. Nam-mô Niệm Thắng Phật. Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đầu Tràng Phật. Nam-mô Bộ Thắng Phật. Nam-mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật. Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Tràng Hỏa Chúng Sinh Trang Nghiêm Quang Vương Phật. Nam-mô Diệu Bình Ðẳng Pháp Giới Trí Khởi Thanh Phật. Nam-mô Quảng Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Ðại Ưng La Võng Lô-xá-na Phật. Nam-mô Lô-xá-na Hoa Nhãn Ðiện Quang Phật. Nam-mô Tối Thắng Ðại Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Ðáo Pháp Giới Thắng Quang Lô-xá-na Vương Phật. Nam-mô Thường Vô Cấu Công Ðức Biến Chí Xưng Phật. Nam-mô Nhật Liên Hoa Thắng Vương Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Phật. Nam-mô Quảng Hỷ Vô Cấu Oai Ðức Phạm Thanh Phật. Nam-mô Căn Bản Thắng Thiện Ðạo Sư Phật. Nam-mô Trí Lực Phật. Nam-mô Di-lâu Oai Ðức Phật. Nam-mô Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thanh Quang Phật. Nam-mô Bảo Công Ðức Tướng Trang Nghiêm Tác Quang Phật. Nam-mô Diệu Thanh Ðịa Chủ Thiên Phật. Nam-mô Thắng Tấn Tịch Khứ Phật. Nam-mô Kiến Chúng Sinh Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bất Ðộng Thâm Quang Minh Lô-xá-na Tập Tuệ Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Chủ Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Diệu Công Ðức Oai Ðức Phật. Nam-mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật. Nam-mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật. Nam-mô Phổ Môn Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Kiến Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Khổng Tước Vương Chú kinh. Nam-mô Ðâu Sa kinh. Nam-mô Thanh Tịnh Tỳ-ni Phương Quảng kinh. Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Tịnh Luật kinh. Nam-mô Tịch Ðiều Âm Sở Vấn kinh. Nam-mô Nhiếp Ðại Thừa Thích luận. Nam-mô Nhiếp Ðại Thừa luận. Nam-mô Bồ-tát Ðịa Trì luận. Nam-mô Bồ-tát Thiện Giới kinh. Nam-mô Nhiếp Ðại Thừa Bản luận. Nam-mô Duy Thức luận. Nam-mô Thành Duy Thức luận. Nam-mô Tọa Thiền Tam-muội kinh. Nam-mô A-lan-nhã Tập Thiền Pháp kinh. Nam-mô Ma-đăng-già kinh. Nam-mô Xá-đầu Gián kinh. Nam-mô Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả kinh. Nam-mô Thái Tử Bản Khởi Thụy Ứng kinh. Nam-mô Tu Hành Bản Khởi kinh. Nam-mô Lầu Thán kinh. Nam-mô Ðại Bát-niết-bàn kinh. Nam-mô Phật Bát-nê-hoàn kinh. Nam-mô Thập Báo Pháp kinh. Nam-mô Phổ Pháp Nghĩa kinh. Nam-mô Thi-ca-việt Lục Hướng Bái kinh. Nam-mô Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến kinh. Nam-mô Tịch Chí Quả kinh. Nam-mô Phạm Chí A-bạt kinh. Nam-mô Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự kinh. Nam-mô Phạm Chí Át-la Vấn Chủng Tôn kinh. Nam-mô Bản Tướng Ỷ Chí kinh. Nam-mô Duyên Bản Trí kinh. Nam-mô A-nan Vấn Sự Phật Cát Hung kinh. Nam-mô Phật Thuyết A-nan Phân Biệt kinh. Nam-mô Tội Phước Báo Ứng kinh. Nam-mô Nghiệp Báo Sai Biệt kinh. Nam-mô Ngũ Mẫu Tử kinh. Nam-mô Sa-di-la kinh. Nam-mô A-tốc-đạt kinh. Nam-mô Ngọc Tà kinh. Nam-mô Trưởng Giả Nghệ Thuật Thuyết Tử Phụ Bất Cung Kính kinh. Nam-mô Thất Phụ kinh. Nam-mô Vu-lan Bồn kinh. Nam-mô Báo Ân Phụng Bồn kinh. Nam-mô Quán Lạp kinh. Nam-mô Ma-đăng Nữ kinh. Nam-mô Ma-đăng Nữ Giải Hình Lục Sự kinh.

Kính Lễ các Ðại Bồ-tát trong mười phương:
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Ma Âm Bồ-tát. Nam-mô Ðại Bi Phương Tiện Lôi Vân Âm Bồ-tát. Nam-mô Diệt Nhất Thiết Khổ An Ủy Âm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Thượng Bồ-tát. Nam-mô Thắng Thượng Bồ-tát. Nam-mô Trí Thượng Bồ-tát. Nam-mô Công Ðức Tu-di Sơn Thượng Bồ-tát. Nam-mô Công Ðức San Hô Thượng Bồ-tát. Nam-mô Xưng Thượng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quang Thượng Bồ-tát. Nam-mô Ðại Từ Bồ-tát. Nam-mô Trí Hải Thượng Bồ-tát. Nam-mô Như Lai Tánh Khởi Thượng Bồ-tát. Nam-mô Quang Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Thắng Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Thượng Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Pháp Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Bảo Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Diệu Ðức Tràng Bồ-tát. Nam-mô Trí Diệu Ðức Bồ-tát. Nam-mô Bà-la Lâm Vương Bồ-tát. Nam-mô Chúng Sinh Vương Bồ-tát. Nam-mô Phạm Vương Bồ-tát. Nam-mô Sơn Vương Bồ-tát. Nam-mô Bảo Vương Bồ-tát. Nam-mô Ly Sinh Vương Bồ-tát. Nam-mô Tịch Tịnh Vương Bồ-tát. Nam-mô Bất Ðộng Vương Bồ-tát. Nam-mô Tiên Vương Bồ-tát. Nam-mô Thắng Vương Bồ-tát. Nam-mô Tĩnh Âm Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Âm Bồ-tát. Nam-mô Khai Ngộ Quá Khứ Nguyện Âm Bồ-tát. Nam-mô Viên Mãn Ðạo Âm Bồ-tát. Nam-mô Trí Tu-di Sơn Âm Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Giác Bồ-tát. Nam-mô Ly Cấu Giác Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát trong thế giới mười phương như thế.
Ðảnh lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Tôn giả Liễu Bản Tế. Nam-mô Tôn giả Chánh Nguyên. Nam-mô Tôn giả Chánh Ngữ. Nam-mô Tôn giả Ðại Hiệu. Nam-môTôn giả Nhân Hiền. Nam-mô Tôn giả Ly Cấu. Nam-mô Tôn giả Danh Văn. Nam-mô Tôn giả Thiện Thật. Nam-mô Tôn giả Cụ Túc. Nam-mô Tôn giả Ngưu Vương.

Quy mạng chư đại A-la-hán danh tiếng như thế.
Ðảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:
Chúng con đã kính thỉnh mười phương chư Phật. Mười hai bộ loại kinh văn, tất cả Hiền thánh, tám bộ chúng như Thiên, long…, pháp giới chúng sinh và đại chúng hiện tiền chứng tri. Từ vô thủy đến nay, chúng con đã gây vô số tội lỗi, ngày nay chí thành phát lồ sám hối quy y Phật.

Nam-mô Ðông phương Vô Hạn Tịnh Phật.
Nam-mô Nam phương Tu-di Phật.
Nam-mô Tây phương Kim Cang Bộ Tích Phật.
Nam-mô Bắc phương Hiền Tối Phật.
Nam-mô Ðông nam phương Ðại Hưng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tây nam phương Diệu Bảo Phật.
Nam-mô Tây bắc phương Nhất Thừa Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Hoại Ma La Võng Ðộc Bộ Phật.
Nam-mô Hạ phương Ý Vô Khủng Cụ Phật.
Nam-mô Thượng phương Vô Lượng Tôn Ly Cấu Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng thế giới hư không trong mười phương như thế.
Chúng con ngày nay vì tất cả chúng sinh và chính bản thân mình mà quy mạng sám hối trước mười phương chư Phật. Tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay không biết được ân đức của chư Phật và cha mẹ, không hiểu pháp thiện nên tạo những tội lỗi, tự ỷ vào giòng họ, của cải châu báu, tuổi trẻ phóng túng làm những việc ác. Tâm niệm bất thiện, miệng gây nghiệp ác, hành động theo tâm không thấy tội lỗi. Phàm phu ngu muội hành động bị vô tri che lấp, thân cận bạn ác, phiền não loạn tâm, do duyên với năm dục, tâm sinh giận dữ, không biết nhàm chán cho nên tạo các nghiệp ác. Do gần gũi người chẳng phải Hiền thánh nên sinh keo kiệt đố kỵ, do nhân duyên bần cùng nên gian dối làm ác, bị lệ thuộc người khác nên sinh sợ hãi, không được tự do nên tạo điều ác. Tham dục, giận dữ, ngu si quấy động tâm họ, khát ái bức bách tạo các tội lỗi. Do y phục, thức ăn cho đến nữ sắc, các sự trói buộc não loạn nung nấu, yêu thương người nam khác nhiễm trước tâm mình, hoặc đối với hình sắc của tất cả cầm thú như trâu, ngựa, lạc đà, la, dê sinh tâm tưởng nữ, không thực hành theo pháp Phật mà tạo các điều ác. Ba nghiệp thân, khẩu, ý đã tạo ra vô lượng, vô biên tội như thế, ngày nay chúng con đều đem sám hối hết thảy. Từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc không cung kính Phật, Pháp và Thánh tăng, những tội như thế ngày nay đều đem sám hối hết, hoặc không cung kính Duyên giác và Bồ-tát, những tội như thế ngày nay đều đem sám hối hết. Vì không có trí nên phỉ báng chánh pháp, không biết cung kính cha mẹ và các bậc tôn trưởng, bị ngu si che lấp, buông lung kiêu mạn, do tham, sân si tạo nên tất cả tội.
Những tội như thế ngày nay đều đem sám hối hết. Ưa thích uống rượu không biết dừng nghỉ, hoặc mang rượu cho Tăng chúng, người trì giới, cho Tỳ-kheo-ni, hoặc người tu hành, hoặc người thiền định.
Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.
Từ vô thủy kiếp chúng con đã gây nhiều điều ác, vì nhân duyên đó nên mang nhiều nỗi đau khổ rất lớn, nghèo khổ, khốn cùng, sầu muộn và sợ hãi, sợ hãi nghiệp ác tầm thường hèn yếu, bất cứ ở chỗ nào cũng không được an vui. Ðấng Từ Bi Thế Tôn trong mười phương hiện tại có thể trừ được tất cả nỗi sợ hãi cho chúng sinh, xin nguyện nhận sự thành tâm sám hối của con, những nghiệp ác trong quá khứ nay đều sám hối, những việc làm trong hiện tại chí thành phát lồ, những điều chưa làm thì không dám làm và những hành động đã làm không dám che giấu. Ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về miệng và ba nghiệp về ý nay đều sám hối hết thảy. Hiểm nạn sinh tử, các nạn dâm dục, ngu si phiền não, những hoạn nạn như thế nay sám hối tất cả; nạn tâm khinh tháo, nạn gần gũi bạn ác, có ba hiểm nạn và ba độc, luôn luôn gặp nạn, khó gặp thời tốt, khó tu công đức, khó gặp Phật, những nạn như thế ngày nay sám hối hết.
Từ vô thủy đến nay, chúng con giết hại tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Ðối với tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới khởi tâm tà không biết bao nhiêu mà kể. Vọng ngữ dối gạt tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Dùng ác khẩu chửi mắng, phỉ báng, hủy nhục danh dự tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Nói hai chiều gây tranh chấp, phá hoại tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Hoặc phá năm giới, tám giới, mười giới, mười giới thiện, ba trăm năm mươi giới, năm trăm giới, ba tụ giới Bồ-tát và mười vô tận giới, cho đến tất cả giới và tất cả oai nghi; tự mình làm hay dạy người làm, thấy người khác làm vui mừng không biết bao nhiêu mà kể. Những tội như thế, cũng giống như vô số vô biên vi trần khắp đại địa trong mười phương, chúng con tạo tội lỗi cũng vô số vô biên; hư không vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; phương tiện vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; pháp tánh vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; pháp giới vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; chúng sinh vô biên, chúng con cướp đoạt giết hại cũng vô biên; Tam bảo vô biên, chúng con làm tổn hại cũng vô biên; phẩm giới vô biên, chúng con hủy phạm cũng vô biên. Những tội lỗi như thế, trên đến chư Bồ-tát dưới đến Thanh văn, Duyên giác không thể biết được, chỉ có Phật với Phật mới có thể biết được tội của chúng con nhiều hay ít. Nay chúng con ở trước Tam bảo, trước chúng sinh trong pháp giới phát lồ sám hối không dám che giấu. Cúi xin mười phương Tam bảo và chúng sinh trong pháp giới nhận sự sám hối của chúng con.
Nguyện nhờ công đức sám hối, chúng con đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn xả bỏ hình hài trong thai tạng, theo tâm nguyện vãng sinh, được sáu sức thần thông, cứu hộ tất cả những chúng sinh đau khổ. Hư không pháp giới vô tận, nguyện của chúng con như thế. Ðịa ngục, ngạ quỷ, tất cả chúng sinh nghèo cùng khốn khổ và có các sự bức bách của khổ não nguyện đều được tiêu diệt.
Nguyện nhờ công đức sám hối, chúng con lìa bỏ cõi sinh tử đến bờ đại trí, chuyển vô thượng pháp luân thanh tịnh vi diệu, những sở nguyện đều được thành tựu. Lại nguyện những người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người trần được mặc y phục, người nghèo khổ được kho báu, kho lẫm đầy dẫy không thiếu một thứ gì, tất cả đều thọ hưởng an ổn vui sướng, thậm chí không có một người nào phải chịu đau khổ. Lại nguyện chúng sinh với tâm Từ bi hướng về Phật, dung mạo đoan nghiêm, người thấy ưa thích, hình sắc thượng diệu trang nghiêm thân họ, lấy quyến thuộc Bồ-đề làm chân tri thức thiện.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Hủy nhục. Vì sao gọi là địa ngục Hủy nhục? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng bốn mươi do-tuần, xung quanh có tường sắt, trên có lưới sắt che phủ, khói lửa bốc cháy như trên không khác. Trên mặt đất của địa ngục có những quả cầu gai với lửa cháy đỏ rực, trong địa ngục có giường sắt rộng khoảng năm trăm bước, trên giường cũng có lửa cháy để thiêu đốt tội nhân, trong cửa phía Nam có sáu trăm tội nhân gần giống hình người, thân cao một trượng, không có miệng, mắt và tay chân.
Bấy giờ, La-sát Mã Ðầu cầm móc sắt cấu vào thân tội nhân, thân ấy cử động, giống như có tiếng người kêu: “Nay tôi bị tội gì mà phải nhận sự đau khổ này?” Ngục tốt ném họ vào trong địa ngục, những quả cầu gai sắt trong địa ngục bay đến cắt thân họ, trong thân máu chảy ra chỗ nào thì lửa lan tràn đến chỗ ấy. Lại có ngạ quỷ đến uống máu, chó đói đến ăn thịt, chim sắt đến mổ rỉa gân. Lại có gió dữ thổi đến tội nhân. Một ngày một đêm chịu muôn vàn hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại. Nếu được làm thân người thì nghèo khổ ngu si, không nhận thức được lời Ðức Phật dạy.
Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
– Những tội nhân này gây tội gì mà phải chịu đau khổ như thế?
La-sát Mã Ðầu đáp:
– Những Sa-môn này đã thọ giới cấm trước Ðức Phật, nhưng không cầu Bồ-đề vô thượng mà chỉ cầu danh lợi hiện tại, tham uống rượu, cho nên phá pháp, phá giới, phạm ba mươi sáu lỗi. Vì nhân duyên ấy nên mới đọa vào địa ngục này.
Bảo Ðạt nghe rồi thương khóc ra đi.

Xem (411)