Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 13

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 13

Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Trụ Trì Tốc Lực Phật. Nam-mô Diệu Hỷ Phật. Nam-mô Tự Tại Tác Phật. Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Tác Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô Trạch Thuyết Phật. Nam-mô Trạch Thanh Phật. Nam-mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật. Nam-mô Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Hiền Thượng Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Kim Bảo Quang Phật. Nam-mô Hy Hỷ Khoái Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Thắng Phật. Nam-mô Thiện Thệ Vương Phật. Nam-mô Thánh Tự Tại Thủ Phật. Nam-mô Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật. Nam-mô Bất Không Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Diệu Thắng Phật. Nam-mô Thọ-đề Thắng Phật. Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Gian Thố Tràng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Thắng Phật. Nam-mô Trí Công Ðức Thanh Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật. Nam-mô Phổ Công Ðức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thiện ThanhTịnh Công Ðức Bảo Trụ Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm Thắng Phật. Nam-mô Kim Thượng Thắng Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phấn Tấn Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Ðiện Quang Tràng Vương Phật. Nam-mô Ðiện Quang Minh Cao Vương Phật. Nam-mô Ða-la Vương Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Hư Không Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Phật. Nam-mô Hiền Cao Tràng Vương Phật. Nam-mô Trụ Trì Nhất Thiết Bảo Gian Thác Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí Oai Ðức Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Hỏa Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Phu Hoa Ta-la Vương Phật. Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật. Nam-mô Ba Tâm Viêm Phật. Nam-mô Sơn Công Ðức Tràng Vương Phật. Nam-mô Pháp Tràng Sơn Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Công Ðức Sư Tử Tự Tại Phật. Nam-mô Tịch Vương Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Xưng Sơn Phật. Nam-mô Công Ðức Tu-di Thắng Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Ly Hư Không Úy Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Phương Thành Phật. Nam-mô Trụ Hải Diện Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Vân Thắng Phật. Nam-mô Pháp Viêm Phật. Nam-mô Sơn Công Ðức Phật. Nam-mô Hoa Sinh Phật. Nam-mô Khởi Ðại Bi Tâm Phật. Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật. Nam-mô Pháp Hoa Tràng Phật. Nam-mô Vương Ý Phật. Nam-mô Vương Tuệ Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật. Nam-mô Tâm Nghĩa Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Thắng Thiên Ý Phật. Nam-mô Tốc Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Tràng Thắng Phật. Nam-mô Cao Oai Ðức Khứ Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Công Ðức Sơn Phật. Nam-mô Bảo Thật Phật. Nam-mô Công Ðức Hải Thắng Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Hoa Tạng Thắng Phật. Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật. Nam-mô Minh Mục Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Ma-ni Tu-di Thắng Phật. Nam-mô Càn-thát-bà Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Mạng Phật. Nam-mô Ma-ni Tạng Vương Phật. Nam-mô Sơn Oai Ðức Tuệ Phật. Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật. Nam-mô Diện Báo Phật. Nam-mô Quảng Trí Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Hư Không Trọng Thắng Phật. Nam-mô Diệu Tướng Quang Minh Phật. Nam-mô Hành Luân Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Thân Tự Tại Phật. Nam-mô Na-la-diên Hành Phật. Nam-mô Tu-di Thắng Phật. Nam-mô Công Ðức Chuyển Luân Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Khoái Oai Ðức Phật. Nam-mô Thọ Sơn Phật. Nam-mô Ta-la Vương Sơn Tạng Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Thân Phật. Nam-mô Cảnh Quang Phật. Nam-mô Thật Khởi Phật. Nam-mô Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Ðịa Oai Ðức Thắng Phật. Nam-mô Thân Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật. Nam-mô Kiên Hống Ý Phật. Nam-mô Cao Tràng Thắng Phật. Nam-mô Tín Ý Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật. Nam-mô Chiếu Luân Quang Minh Phật. Nam-mô Phương Sai Biệt Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Tràng Ý Phật. Nam-mô Hư Không Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Vô Bệnh Thắng Phật. Nam-mô Trí Chiếu Phật. Nam-mô Tuệ Minh Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Ðại Bi Vân Thắng Phật. Nam-mô Lực Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Hiện Nhất Thiết Chúng Sinh Sắc Phật. Nam-mô Quá Thắng Phật. Nam-mô Tu Quang Minh Phật. Nam-mô Ðàm-vô-kiệt Phật. Nam-mô Phong Tật Hạnh Thắng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Diệu Cái Thắng Phật. Nam-mô Tam Thế Cảnh Tượng Thắng Phật. Nam-mô Kính Tượng Kiên Phật. Nam-mô Cảnh Tượng Thắng Phật. Nam-mô Kim Cang Thắng Phật. Nam-mô Thân Kiên Trang Nghiêm Tu-di Thắng Phật. Nam-mô Kim Tràng Vương Phật. Nam-mô Thân Pháp Tuệ Phật. Nam-mô Trí Tuệ Nhiên Ðăng Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Quảng Trí Thắng Phật. Nam-mô Pháp Hành Thế Trí Ý Phật. Nam-mô Pháp Ấn Ý Trí Thắng Phật. Nam-mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật. Nam-mô Pháp Tài Phật. Nam-mô Bảo Tài Phật. Nam-mô Phước Ðức Công Ðức Phật. Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Phật. Nam-mô Vân Phật. Nam-mô Nhẫn Nhục Ðăng Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Ý Phật. Nam-mô Quang Minh Tốc Tịch Thanh Phật. Nam-mô Ðại Nguyện Tốc Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Trí Viêm Phật. Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Bất Khả Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thanh Quang Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thanh Xuất Thanh Thắng Phật. Nam-mô Tự Tại Công Ðức Phật. Nam-mô Thành Tựu Tự Tại Ý Phật. Nam-mô Phương Thiên Phật. Nam-mô Bất Diện Xả Phật. Nam-mô Chúng Sinh Tâm Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Thân Phật. Nam-mô Thân Hành Thắng Phật. Nam-mô Hành Thắng Phật. Nam-mô Tự Tại Tánh Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Trí Quang Phật. Nam-mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Tín Vương Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Năng Dữ Y Chỉ Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật, Phật. Nam-mô Kim Sắc Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Năng Thánh Thành Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Công Ðức Thắng Tích Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Tích Vương Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An Ẩn Phật. Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Bảo Cao Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Ly Oán Phật. Nam-mô Kim Sắc Quang Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Vô Trần Thắng Phật, Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Vương Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Thiện Tâm Phật. Nam-mô Cao Trụ Phật. Nam-mô Hoa Vương Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nam-mô Hải Trí Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Kiên Thành Phật. Nam-mô Kiến Tế Phật. Nam-mô Vô Úy Ðức Phật. Nam-mô Sinh Vương Phật. Nam-mô Thật Ngữ Phật. Nam-mô Xưng Thượng Phật, Phật. Nam-mô Trạch Trí Phật. Nam-mô Bất Hành Oai Ðức Phật. Nam-mô Nhân Hoa Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật. Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật. Nam-mô Kim Hoa Phật. Nam-mô Vô Úy Tác Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phật. Nam-mô Lục Thập Thật Tác Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Kim Hoa Phật. Nam-mô Hàng Phục Vương Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. Nam-mô Ðại Trạch Phật. Nam-mô Diệu Vô Úy Phật. Nam-mô Ðại Từ Bi Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Vương Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Pháp Thượng Phật. Nam-mô Thắng Nhất Thiết Phật. Nam-mô Cao Hạnh Phật. Nam-mô Cao Xưng Phật. Nam-mô Thắng Thánh Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Thức Phật. Nam-mô Thương Phật. Nam-mô Văn Danh Phật. Nam-mô Ðại Bi Thuyết Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Vô Biên Thiện Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Lực Tam-muội Phấn Tấn Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Vương Quang Tướng Phật. Nam-mô Hỏa Chúng Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phạm Hống Thanh Phật. Nam-mô Di-lâu Tụ Phật. Nam-mô Thiên Nhãn Phật. Nam-mô Thành Tựu Tụ Phật. Nam-mô Ly Ngu Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Công Ðức Thắng Tạng Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật. Nam-mô Công Ðức Bảo Thắng Oai Ðức Vương Kiếp Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Tướng Phật. Nam-mô Thiên Vân Hống Thanh Vương Phật. Nam-mô Kim Thượng Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Oai Ðức Vương Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Tự Giác Ngộ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hành Oai Ðức Phấn Tấn Quang Minh Phật. Nam-mô Ðông phương Vô Biên Công Ðức Bảo Phước Ðức Trang Nghiêm Quảng thế giới Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ-đề Phần Câu-tô-ma Bất Ðoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật. Nam-mô Nam phương Lạc Thuyết Phật Thế Giới Vô Biên Công Ðức Báu Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Tây phương Quang Minh Thế Giới Phổ Quang Phật. Nam-mô Bắc phương Nhất Thiết Bảo Chủng Chủng Trang Nghiêm Thế Giới Vô Biên Bảo Công Ðức Tự Tại Phật. Nam-mô Ðông nam phương Vô Ưu Thế Giới Ly Nhất Thiết U Ám Phật. Nam-mô Tây nam phương Thiện Khả Kiến Thế Giới Ðại Bi Quán Nhất Thiết Chúng Sinh Phật. Nam-mô Tây bắc phương Viễn Ly Ám Thế Giới Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Ðông bắc phương Trụ Thanh Tịnh Vô Cấu Thế Giới Hư Không Vô Cấu Phật. Nam-mô Thượng phương Trang Nghiêm Thế Giới Xưng Danh Thanh Phật. Nam-mô Hạ phương Lô-xá-na Quang Minh Thế Giới Bảo Ưu-ba-la Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Kiếp Vô Cấu Thế Giới Danh Vô Cấu Quang Như Lai Sơ Thành Phật bỉ thế giới trần sa chư Phật xuất thế. Nam-mô Vô Cấu Quảng Thế Giới Danh Thành Tựu Thiện Tựu Kiếp Thắng Hộ Như Lai sơ thành Phật bỉ thế giới trần sa chư Phật xuất thế. Nam-mô Ðông phương A-súc Phật. Nam-mô Ðại Bất Mê Phật. Nam-mô Hương Vương Phật. Nam-mô Hương Thượng Phật. Nam-mô Nam phương Bảo Tràng Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Bảo Thành Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Tây phương A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Tràng Phật. Nam-mô A-di-đà Thanh Phật. Nam-mô A-di-đà Xưng Phật. Nam-mô A-di-đà Hống Phật. Nam-mô A-di-đà Tích Phật. Nam-mô A-di-đà Thắng Thượng Phật. Nam-mô A-di-đà Sư Tử Phật. Nam-mô A-di-đà Trụ Trì Phật. Nam-mô A-di-đà Thắng Phật. Nam-mô Bắc phương Diệu Cổ Thanh Phật. Nam-mô Diệu Cổ Vương Phật. Nam-mô Diệu Hống Thanh Phật. Nam-mô Ly Chư Úy Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Vô Úy Ưu Phật. Nam-mô Nhật Thiệt Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Mạn-đà Hương Phật. Nam-mô Tràng Cái Phật. Nam-mô Ðông nam phương Ðại Di-lưu Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. Nam-mô Di-lưu Vương Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Di-lưu Tích Phật. Nam-mô Thiện Di-lưu Vương Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Tiền Hậu Thượng Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Kê Trung Tràng Vương Phật. Nam-mô Ðại Kê Trung Phật. Nam-mô Tây nam phương Nhật Tạng Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật. Nam-mô Phật Trí Thanh Tịnh Nghiệp Phật. Nam-mô Tận Tác Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Ðại Hoa Quang Phật. Nam-mô Hoa Vương Phật. Nam-mô Hoa Thanh Phật. Nam-mô Lô-giá-na Phật. Nam-mô Tây bắc phương Thượng Thủ Tích Phật. Nam-mô Sơn Thắng Tích Phật. Nam-mô Hải Thắng Tích Phật. Nam-mô Tác Ðức Phật. Nam-mô Nhật Thượng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Ðông bắc phương Thuyết Diệu Pháp Phật. Nam-mô Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Trí Tràng Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Quang Phật. Nam-mô Thượng phương Sư Tử Phật. Nam-mô Sư Tử Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Thượng Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Tiên Phật. Nam-mô Tiên Vương Phật. Nam-mô Tiên Thủ Phật. Nam-mô Tiên Quang Phật. Nam-mô Tiên Xả Kính Phật. Nam-mô Tiên Giác Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Phật. Nam-mô Sư Tử Tích Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật. Nam-mô Ðăng Thí Dụ Phật. Nam-mô Hạ phương Ðối Trị Tiên Phật. Nam-mô Giác Tránh Phật. Nam-mô Ðối Trị Phật. Nam-mô Ðối Hận Phật. Nam-mô Ðối Trị Sơn Phật. Nam-mô Ái Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Y Chỉ Phật. Nam-mô Ðông phương A-súc Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Ðại Di-lưu Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Nam phương Nhật Nguyệt Ðăng Phật. Nam-mô Ðại Hỏa Tụ Phật. Nam-mô Xưng Quang Phật. Nam-mô Di-lưu Ðăng Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Chư Pháp Dũng Vương kinh. Nam-mô Quyết Ðịnh Tổng Trì kinh. Nam-mô Báng Phật kinh. Nam-mô Nhũ Quang Phật kinh. Nam-mô Ðộc Tử kinh. Nam-mô Phật Di Nhật Ma-ni Bảo kinh. Nam-mô Kim Cang Bát-nhã kinh. Nam-mô Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật kinh. Nam-mô Trưởng Giả Tử Chế kinh. Nam-mô Thệ Ðồng Tử kinh. Nam-mô Bồ-tát Thệ kinh. Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát kinh. Nam-mô Già-da Sơn Ðảnh kinh. Nam-mô Tượng Ðầu Tinh Xá kinh. Nam-mô Bối-đa Thọ Hạ Tư Duy Thập Nhị Nhân Duyên kinh. Nam-mô Văn Thành Thập Nhị Nhân Duyên kinh. Nam-mô Thập Nhị Nhân Duyên kinh. Nam-mô Chuyển Nữ Thân kinh. Nam-mô Phước Trung Nữ Thính kinh. Nam-mô Thai Tạng kinh. Nam-mô Vô Cấu Hiền Nữ kinh. Nam-mô Vô Lượng Môn Vi Mật Trì kinh. Nam-mô Xuất Sinh Vô Lượng Môn Trì kinh. Nam-mô A-nan Mục-khư-ni-ha-ly Ðà-la-ni Phật kinh. Nam-mô Vô Lượng Môn Phá Ma Ðà-la-ni kinh. Nam-mô Xá-lợi-phất Ðà-la-ni kinh. Nam-mô Diện Xuất Sinh Bồ-tát kinh. Nam-mô Tiền Thế Tam Chuyển kinh. Nam-mô Ngân Sắc Nữ kinh. Nam-mô Thái Tử Hòa Hưu kinh. Nam-mô Thái Tử Úy Hộ kinh. Nam-mô Thiện Pháp Phương Tiện Ðà-la-ni kinh. Nam-mô Kim Cang Bí Mật Thiện Môn Ðà-la-ni kinh. Nam-mô A-xà-thế Vương Thọ Quyết kinh. Nam-mô Phóng Bát kinh. Nam-mô Thải Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết kinh. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ-tát Sở Vấn kinh. Nam-mô Hoa Tích Ðà-la-ni kinh. Nam-mô Hoa Tụ Ðà-la-ni kinh. Nam-mô Tương Tục Giải Thoát kinh. Nam-mô Giải Tiết kinh. Nam-mô Ðại Bảo Tích kinh. Nam-mô Ma-ha Diễn Bảo Nghiêm kinh.

Kính lễ các Ðại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Phổ Chiếu Pháp Giới Tuệ Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Ðạo Tràng Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Sinh Chư Phật Tạng Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tối Thượng Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Vô Lượng Bảo Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Thiên Quan Bồ-tát. Nam-mô Phạm Vương Châu La Bồ-tát. Nam-mô Long Vương Châu La Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Phật Hóa Quang Minh Châu La Bồ-tát. Nam-mô Ðạo Tràng Châu La Bồ-tát. Nam-mô Tam Thế Tuệ Âm Châu La Bồ-tát. Nam-mô Ðại Quang Bồ-tát. Nam-mô Ly Cấu Quang Bồ-tát. Nam-mô Bảo Quang Bồ-tát. Nam-mô Ly Trần Quang Bồ-tát. Nam-mô Dạ Quang Bồ-tát. Nam-mô Pháp Quang Bồ-tát. Nam-mô Tịch Tĩnh Quang Bồ-tát. Nam-mô Nhật Quang Bồ-tát. Nam-mô Tự Tại Quang Bồ-tát. Nam-mô Thiên Quang Bồ-tát. Nam-mô Công Ðức Tràng Bồ-tát. Nam-mô Trí Tràng Bồ-tát. Nam-mô Pháp Tràng Bồ-tát. Nam-mô Chư Thông Tràng Bồ-tát. Nam-mô Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Ma-ni Tràng Bồ-tát. Nam-mô Bồ-đề Tràng Bồ-tát. Nam-mô Phạm Tràng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Phạm Âm Tràng Bồ-tát. Nam-mô Hải Âm Bồ-tát. Nam-mô Ðại Ðịa Âm Bồ-tát. Nam-mô Thế Chủ Âm Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Âm Bồ-tát. Nam-mô Sơn Tướng Kích Âm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Quang Âm Bồ-tát. Nam-mô Sung Mãn Nhất Thiết Pháp Giới Âm Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Lôi Âm Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát ở trong mười phương như thế.
Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô A-nan. Nam-mô La-hầu-la. Nam-mô Châu-lợi-bàn-đà. Nam-mô Tân-đầu-lô Phả-la-đọa. Nam-mô Ca-lưu-đà-di. Nam-mô A-na-luật. Nam-mô Ưu-ba-lợi. Nam-mô Ly-việt-đa. Nam-mô Tôn giả Ma-ha Châu-na.

Quy mạng chư đại A-la-hán danh tiếng như thế.
Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:
Chúng con đã sám hối những tội báo trong ba đường ác, nay theo thứ tự cúi đầu sám hối những quả báo còn lại trong cõi nhân thiên.
Chúng con đã cùng nhau thọ thân ở cõi Diêm-phù-đề này, tuy nói một trăm năm nhưng có mấy ai sống trọn vẹn! Trong thời gian ấy, số người tuổi trẻ chết sớm không biết bao nhiêu mà kể. Còn lại chỉ có những đau khổ cứ giày xéo thân tâm, sầu khổ hãi hùng chưa từng tạm ngưng. Sở dĩ như thế là do căn lành ít quá, nghiệp ác quá nhiều, đến nỗi trong đời hiện tại muốn làm việc gì đều không được vừa ý. Nên biết đó là do dư báo của những nghiệp ác nơi đời quá khứ còn lại. Vì thế nên ngày nay chúng con chí thành quy y Phật.

Nam-mô Ðông phương Liên Hoa Thượng Phật.
Nam-mô Nam phương Ðiều Phục Vương Phật.
Nam-mô Tây phương Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Bắc phương Thắng Chư Căn Phật.
Nam-mô Ðông nam phương Liên Hoa Tôn Phật.
Nam-mô Tây nam phương Vô Lượng Hoa Phật.
Nam-mô Tây bắc phương Tự Tại Trí Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Xích Liên Hoa Hoa Ðức Phật.
Nam-mô Hạ phương Phân Biệt Phật.
Nam-mô Thượng phương Phục Oán Trí Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo cùng khắp thế giới hư không trong mười phương như thế.

Sám hối vô lượng dư báo trong cõi nhân thiên từ vô thủy đến hiện tại và trong vị lai; sám hối những tội báo tai ương túc nghiệp, tàn tật trăm bệnh và sáu căn không vẹn toàn; sám hối những tội báo sinh vào nơi hoang dã, xa cách mọi người, tà kiến, gặp phải ba đường ác, tám thứ nạn; sám hối những tội báo bị nhiều bệnh tật, suy yếu, chết yểu, chết oan ở nơi cõi người; sám hối những tội báo bà con quyến thuộc không đoàn tụ để tương trợ lẫn nhau ở cõi người; sám hối những tội báo bị khổ đau do bạn bè, người thân tan nát ly biệt ở cõi người; sám hối những tội báo oán thù gặp gỡ, ưu sầu khiếp sợ ở cõi người; sám hối những tội báo bị nạn nước lửa, trộm cướp binh đao nguy hiểm kinh hãi, khiếp sợ ở cõi người; sám hối những tội báo bị cô độc khốn khổ, lưu lạc bôn ba quên mất xứ sở ở cõi người; sám hối những tội báo bị tù ngục giam cầm, nhốt đứng trong ngục tối, bị đánh đập tra khảo ở cõi người; sám hối những tội báo bị miệng lưỡi công tư thêu dệt, vu khống ở cõi người; sám hối những tội báo bị bệnh tật liên miên, nằm liệt giường liệt chiếu, không đứng dậy nổi ở cõi người; sám hối những tội báo bị những nạn dịch về mùa đông mùa hạ, hay bị độc lệ thương hàn ở nơi cõi người; sám hối những tội báo bị trúng gió độc, bị phù thủng, trướng, sình ở cõi người; sám hối những tội báo bị các thần ác tìm dịp thuận tiện gây họa ở cõi người; sám hối những tội báo bị các loài chim hung dữ bay đến kêu trăm điều quái dị, hoặc gặp tà quỷ yêu tinh ở cõi người; sám hối những tội báo bị các loài thú dữ như hổ, sói lang, báo làm hại ở cõi người; sám hối những tội báo tự đâm, tự giết ở cõi người; sám hối những tội báo tự lao mình xuống hầm lửa, nhảy xuống sông hay gieo mình từ trên cao xuống ở cõi người; sám hối những tội báo không có uy đức tiếng tăm ở cõi người; sám hối những tội báo y phục, đồ đạc không được vừa ý ở cõi người; sám hối những tội báo ra vào đi lại hay làm việc gì cũng đều khó khăn, hoặc bị người khác ngăn trở ở cõi người. Những tai họa trắc trở, những bệnh truyền nhiễm, những tai nạn khó khăn trong hiện tại, vị lai ở cõi nhân thiên như thế, ngày nay chúng con chí thành hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng trong mười phương, phơi bày tâm can cầu xin sám hối.
Nguyện nhờ công đức sám hối này, chúng con đời đời kiếp kiếp được thân đầy đủ vẹn toàn, giống như La-hầu-la thường gặp Phật, Pháp Tăng, thường nghe diệu pháp, tuổi thọ lâu dài, không bị những thứ bệnh tật vây bủa; bà con quyến thuộc thường bảo bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vĩnh viễn xa lìa binh đao oan thù, y phục, kho lẫm tự nhiên đầy dẫy, bát cơm có trăm vị hương thơm, lao ngục biến thành thiên đàng, miệng lưỡi chống nhau trở thành hòa hợp, những căn bệnh suốt năm chầy tháng vĩnh viễn lìa khỏi thân, những tai họa dịch độc ngay trong ý nghĩ cũng không có. Tất cả những ách nạn tai họa của yêu tinh quái dị, chim, hổ, lang sói, lũ lụt đều xa lìa hết, hoặc tự hủy hoại thân mình, hoặc tự vui với giận dữ, những tội như thế, xin nguyện từ nay trở đi cho đến khi thành Phật, vĩnh viễn xa lìa hết. Chúng con không còn chịu những quả báo trong ba đường ác nữa, chỉ khởi tâm Từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, chứng thật tánh lên bờ Chánh giác.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn Bồ-tát Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Tên lửa. Vì sao gọi là địa ngục Tên lửa? Ðịa ngục ấy có chu vi chín mươi do-tuần, xung quanh có tường sắt với ngọn lửa dữ cháy hừng hực. Có những quả cầu gai rải khắp trên mặt đất, khói lửa phụt cháy lan tràn đến thiêu đốt tội nhân.
Bốn phía gió lửa nổi lên và trên không trung gió mạnh thổi vào núi sắt, núi sắt ấy va chạm vào nhau thì phát ra những mũi tên lửa. Những mũi tên lửa ấy lại va chạm vào nhau phát ra lửa dữ và lông ở trên thân mũi tên cũng có lửa bắn ra từ trên đầu xuống dưới chân tội nhân, từ sau lưng ra trước ngực. Những vết thương khắp trên thân đều có khói lửa bốc cháy. Tội nhân đau đớn kêu gào, trải qua một ngày một đêm chịu vô lượng tội, ngàn vạn lần chết đi sống lại.
Bồ-tát Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
–Những Sa-môn này gây nên tội gì mà phải chịu quả báo như thế?
La-sát Mã Ðầu đáp:
–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Ðức Phật, nhưng không thọ trì thanh tịnh, không giữ oai nghi, sống như thế tục, cầm nắm cung tên đánh mất phẩm nghi Ðức Phật. Như trong kinh có dạy:
“Ngày xưa, có Tỳ-kheo Tát Ly không giữ oai nghi, tay cầm cung tên như người thế tục, nên trong vạn đời phải chịu quả báo khổ. Vì nhân chuyện ấy, nên biết các Sa-môn không giữ oai nghi sẽ bị đọa vào đường ác.” Nay những Tỳ-kheo này cũng giống như vậy.
Bảo Ðạt nghe xong thương khóc ra đi.

Xem (427)