Đọc sách “Chớ quên mình là nước“ của Nguyên Đạo Văn Công Tuấn

Sau những ngày Đại Lễ tại chùa Viên Giác Hannover được tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 6 … >>>

LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNG

LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNGHT. THÍCH THIỆN SIÊULời thưaNHÂN LẦN TÁI BẢN THỨ HAI … Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 6

KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT QUYỂN 6 Phẩm 10: TỎ BÀY CÔNG ÐỨC Bấy giờ, Ðại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, từ … >>>

Kinh Bi Hoa – PHẨM ĐÀ-LA-NI – Thứ Hai

Bấy giờ Bồ-Tát Bửu-Nhựt Quang-Minh bạch Phật rằng: Bạch Thế-Tôn ! Ở thế-giới Phật kia làm sao biết được ngày … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 14

Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Tràng Phật. Nam-mô A-di-đà Cao Phật. Nam-mô Ðại Hỏa Quang Minh Phật. Nam-mô … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 13

Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Trụ Trì Tốc Lực Phật. Nam-mô Diệu Hỷ Phật. Nam-mô Tự Tại Tác Phật. Nam-mô … >>>

Số 318 Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh Quyển thượng

SỐ 318 VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ÐỘ NGHIÊM TỊNH KINHHán dịch: Ðời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 5

102 BÁT-NHÃ – BỘ 16KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 5 Phẩm 8: VÔ SỞ ÐẮC Lúc bấy giờ, trong … >>>

Số 318 Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh – Quyển hạ

584 BẢO TÍCH – BỘ 4VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ÐỘ NGHIÊM TỊNH KINHQUYỂN HẠ Lúc đó, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm … >>>

1 2