Home » Tịnh Thất Viên Lạc » Đàn Tràng Dược Sư tại Tịnh Thất Viên Lạc

Đàn Tràng Dược Sư tại Tịnh Thất Viên Lạc

Thứ Bảy & Chủ Nhật, ngày 01. và 02.02.2020
Kính thưa quý Đạo Hữu, quý Phật Tử

Hạnh nguyện và cõi Đông Phương Tịnh Độ của Phật Dược Sư được giới thiệu trong Kinh Dược Sư do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Tỳ Xá Ly, nước Ấn Độ. Ngài là vị Phật có năng lực chữa lành mọi thứ bệnh về thân và tâm của chúng sanh. Trong cõi Tịnh Độ Tịnh Lưu Ly, Ngài liên tục chuyển Pháp luân, Giáo Pháp Đại Thừa. Bảy hóa thân với mỗi màu sắc và cõi Tịnh Độ khác nhau là kết quả của những đại nguyện của Ngài nhằm lợi lạc muôn loài chúng sanh trên quá trình hành Bồ Tát Đạo chứng thành Phật quả. Khi còn là một Bồ Tát, Ngài đã tuyên bố và phát mười hai đại nguyện với vô số chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương pháp giới để tịnh hóa và hoàn thiện cõi Tịnh Độ Tịnh Lưu Ly của Ngài.

Trong Kinh ghi rằng: „Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ-đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khó, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề.“

Nhằm bạt trừ tất cả nghiệp chướng và tu tập vô lượng công đức, Tịnh Thất Viên Lạc sẽ thiết lập Đàn Tràng Dược Sư vào ngày 1 và 2 tháng 2 năm 2020. Kính mong quý Thiện Nam Tín Nữ về tham dự đông đủ (Nếu nghỉ qua đêm tại Thất, xin quý vị mang theo túi ngủ).

Thứ Bảy, 01.02.2020

 • 05:30 Thức chúng
 • 06:00 Tọa thiền, công phu khuya
 • 07:30 Dùng sáng
 • 09:00 Khai Kinh, phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Học pháp „Kinh Dược Sư“. Tụng 1 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
 • 12:00 Dùng trưa
 • 14:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
 • 16:00 Nghỉ giải lao
 • 16:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
 • 18:30 Dùng tối
 • 20:00 Lễ Hoa Đăng và sám hối
 • 22:00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật, 02.02.2020

 • 05:30 Thức chúng
 • 06:00 Tọa thiền, công phu khuya
 • 07:30 Dùng sáng
 • 09:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
 • Hoàn Kinh và hồi hướng
 • Phát lộc và lì xì đầu năm
 • 12:30 Dùng trưa, hoàn mãn

Xem (513)