Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 09

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 09

KINH PHẬT DANH
QUYỂN 9

Nếu thiện nam, thiện nữ nào có khả năng thọ trì, đọc tụng ngàn danh hiệu của chư Phật ở tiền kiếp này thì chắc chắn sẽ gặp được Ðức Phật Di-lặc và Lô-chí, xa lìa những hoạn nạn:

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ða-già-la Hương Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tràng Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Trầm Thủy Hương Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hỷ Thắng Phật. Nam-mô Sơn Hải Phật. Nam-mô Ðại Hải Phật. Nam-mô Pháp Tràng Xưng Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Ðại Hương Phật. Nam-mô Ðại Thành Tựu Phật. Nam-mô Ðại Bảo Luân Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Ðại Cao Thắng Phật. Nam-mô Ðại Kim Ðài Phật. Nam-mô Ðại Luân Phật. Nam-mô Ðại Tác Phật. Nam-mô Ðại Nhân Phật. Nam-mô Ðại Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Xưng Phật. Nam-mô Cúng Dường Thắng Phật. Nam-mô Tự Tại Hỏa Phật. Nam-mô An Lạc Tác Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Hoa Thắng Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Tràng Phật. Nam-mô Giới Vương Phật. Nam-mô Phổ Thắng Phật. Nam-mô Bố Tượng Phật. Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật. Nam-mô Ðại Ðịa Phật. Nam-mô Ðại Long Thắng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Ðại Lạc Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Xả Câu-tô-ma Phật. Nam-mô Long Diệu Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Thường Quán Phật. Nam-mô Chính Tác Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật. Nam-mô Thường Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hành Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Tu-Di Lực Phật. Nam-mô Như Ý Tạng Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Ðại Thắng Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật. Nam-mô Ðại Hải Phật. Nam-mô Phổ-ta-la Phật. Nam-mô Túc Thắng Phật. Nam-mô Phật Thiên Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Cam Lộ Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Thắng Phật. Nam-mô Công Ðức Tuệ Hậu Thắng Phật. Nam-mô Hoa Tràng Thắng Phật. Nam-mô Thủ Thắng Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Thắng Túc Phật. Nam-mô Ðại Sư Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Bảo-đa-la Phật. Nam-mô Phổ Chí Phật. Nam-mô Cung Kính Thắng Phật. Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam-mô Ðại Niệm Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Phổ Cái Phật. Nam-mô Ðại Cái Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật. Nam-mô Chúng Thắng Phật. Nam-mô Tràng Tuệ Phật. Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Phổ Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Phổ Thắng Phật. Nam-mô Long Vương Hộ Chúng Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Viễn Ly Cấu Phật. Nam-mô Ðại Tụ Phật. Nam-mô Ðại Cúng Dường Phật. Nam-mô Ðại Tướng Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Ðồ Luân Oai Ðức Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Năng Nhân Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. Nam-mô Ðại Diện Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Thọ-đề Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ðịa Tịch Phật. Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Tượng Phật. Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. Nam-mô Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Kim Cang Quang Phật. Nam-mô Ðại Hương Quang Phật. Nam-mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật. Nam-mô Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Câu-tô-ma Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Vương Phật. Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật. Nam-mô Hoa Thông Phật. Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. Nam-mô Ðắc Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Nhiên Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Tinh Tấn Kiên Cố Phật. Nam-mô Bất Hoại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Diêm-phù Thượng Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Ðại Thế Phật. Nam-mô Khoái Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Lạc Hống Phật. Nam-mô Kiến Thật Phật. Nam-mô Cúng Dường Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Thanh Ðức Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Ðiện Ðăng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Phá Nghi Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật. Nam-mô Xa-thi Diện Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. Nam-mô Diệu Oai Ðức Phật. Nam-mô Tán Dị Nghi Phật. Nam-mô Phước Ðức Ðăng Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Ái Uy Ðức Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Uy Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam-mô Quang Minh Ðoạt Tấn Phật. Nam-mô Quảng Xưng Phật. Nam-mô Dị Tràng Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Oai Ðức Vương Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Diệu Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Ðại Tín Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Bất Ðộng Bộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Oai Ðức Vương Tụ Quang Minh Phật. Nam-mô Trụ Trí Tuệ Quang Phật. Nam-mô Trụ Trí Tuệ Phật. Nam-mô Kim Kiên Phật. Nam-mô Ái Giải Thoát Phật. Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật. Nam-mô Cam lộ Tạng Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Ðại Tu-di Phật. Nam-mô Sơn Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Thuyết Trọng Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Dị Kiến Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Cam Lộ Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Xưng Cúng Dường Phật. Nam-mô Hộ Căn Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Luân Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Phật. Nam-mô Ly Sinh Phật. Nam-mô Không Oai Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Phổ Ðức Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thiện Sắc Phật. Nam-mô Tuệ Xưng Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Giải Thoát Phấn Tấn Phật. Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. Nam-mô Trí Cao Phật. Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật. Nam-mô Thiện Oai Nghi Phật. Nam-mô Khoái Sắc Phật. Nam-mô Thật Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Thanh Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Diệu Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Xưng Phật. Nam-mô Công Ðức Hoa Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Viêm Phật. Nam-mô Nan Hàng Phục Phật. Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Chúng Sinh Khả Kính Phật. Nam-mô Viêm Minh Phật. Nam-mô Vô Tỷ Bộ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Khoái Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Chiếu Phật. Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật. Nam-mô Trí Hóa Phật. Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nam-mô Ðoạn Hữu Kiến Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Giới Bộ Phật. Nam-mô Thiên Diện Phật. Nam-mô Phóng Cái Phật. Nam-mô Ba-bà-sa Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Giác Tuệ Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thanh Phật. Nammô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Long Hống Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Vô Cấu Cái Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Diện Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Vương Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Khả Lượng Hoa Phật. Nam-mô Hạ Hoa Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật. Nam-mô Lô-xá-na Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Ma-ni Quang La Võng Phật. Nam-mô Vô Cấu Uy Ðức Vương Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Cao Hạnh Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Thiên Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Lục thập nhị đồng danh Thi-khí Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Tịnh Thánh Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Khoái Thanh Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Thượng Tu Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Mạng Phật. Nam-mô Bất Yếm Túc Pháp Phật. Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật. Nam-mô Dương Viêm Phật. Nam-mô Xưng Thượng Phật. Nam-mô Cát-sa Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Liễu Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. Nam-mô Cao Sơn Phật. Nam-mô Kim Thánh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Xứ Tự Tại Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Nhân Thanh Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Ðại Bảo Phật. Nam-mô Bát thập ức na-do-tha đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Bát thập thiên đồng danh Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Ta-la Vương Phật. Nam-mô Cửu vạn đồng danh Ni-câu-luật Vương Phật. Nam-mô Ngũ thiên đồng danh Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô Vô Ðồng Phật Danh Phật. Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Thắng Thượng Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật. Nam-mô Diêm-phù- đàn Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật. Nam-mô Thường Phóng Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Thọ Tượng Sơn Hoan Hỷ Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Phật. Nam-mô Bảo Trượng Công Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Vô Tận Trí Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Tạng Phật. Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật. Nam-mô Cao Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Vân Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật. Nam-mô Bảo Luân Oai Ðức Phật. Nam-mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Ái Tinh Tú Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Hữu Ðức Phật. Nam-mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thắng Ma Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thắng Tâm Phật. Nam-mô Tâm Trí Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Thường Trạch Trí Tuệ Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật. Nam-mô Thường Quyết Ðịnh Trí Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Thượng Thủ Quang Phật. Nam-mô Khoái Thân Phật. Nam-mô Vô Cấu Nghĩa Phật. Nam-mô Ứng Oai Ðức Phật. Nam-mô Thành Tựu Trí Phật. Nam-mô Ðức Hống Phật. Nam-mô Xá Ðịa Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Quyết Ðịnh Tư Phật. Nam-mô Bảo Nhật Phật. Nam-mô Oai Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật. Nam-mô Thắng Thành Phật. Nam-mô Xưng Cao Phật. Nam-mô Tín Công Ðức Phật. Nam-mô Pháp Ðăng Phật. Nam-mô Tín Thắng Phật. Nam-mô Thượng Ái Diện Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Chúng Sơn Thiên Phật. Nam-mô Hải Trí Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Bảo Tiên Phật. Nam-mô Ta-la Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Thú Bồ-đề Phật. Nam-mô Tịch Căn Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Phân-đà-lợi Hương Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Phóng Quang Bát-nhã Ba-la-mật kinh. Nam-mô Quang Tán Bát-nhã Ba-la-mật kinh. Nam-mô Ðạo Hạnh Bát-nhã Ba-la-mật kinh. Nam-mô Tiểu Phẩm Bát-nhã kinh. Nam-mô Tân Ðạo Hạnh kinh. Nam-mô Tân Tiểu Phẩm kinh. Nam-mô Minh Ðộ kinh. Nam-mô Ðại Minh Ðộ Vô Cực kinh. Nam-mô Bi Hoa kinh. Nam-mô Ðại Bi Phân-đà-lợi kinh. Nam-mô Niệm Phật Tam-muội kinh. Nam-mô Ðại Phương Ðẳng Ðại Tập Bồ-tát Niệm Phật Tam-muội kinh. Nam-mô Chánh Pháp Hoa kinh. Nam-mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Nam-mô Nhập Lăng-già kinh. Nam-mô Lăng-già A-bạt-đa-la kinh. Nam-mô Ðại Tát-già Ni-kiền Tử kinh. Nam-mô Bảo Tràng kinh. Nam-mô Bồ-tát Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa kinh. Nam-mô Ðại Bát-nê-hoàn kinh. Nam-mô Ðại Ai kinh. Nam-mô Hư Không Tạng Sở Vấn kinh. Nam-mô A-sai-mạt kinh. Nam-mô Vô Tận Ý kinh. Nam-mô Bảo Nữ kinh. Nam-mô Bồ-tát Tịnh Hạnh kinh. Nam-mô Bảo Kế Bồ-tát kinh. Nam-mô Vô Ngôn Ðồng Tử kinh. Nam-mô Ðại Thọ Khẩn-na-la Vương Sở Vấn kinh. Nam-mô Truân-chân-đà-la Sở Vấn kinh. Nam-mô Trì Nhân Bồ-tát Sở Vấn kinh. Nam-mô Trì Thế kinh. Nam-mô Hoằng Ðạo Quản Hiển Tam-muội kinh. Nam-mô Pháp Sư kinh. Nam-mô A-nậu-đạt Long Vương kinh. Nam-mô A-nậu Thỉnh Phật kinh. Nam-mô Phổ Siêu Tam-muội kinh. Nam-mô A-xà-thế Vương kinh. Nam-mô Ðẳng Tập Chúng Ðức Tam-muội kinh. Nam-mô Tập Nhất Thiết Phước Ðức Tam-muội kinh. Nam-mô Ðại Phương Ðẳng Thiện Trụ Ý Thái Tử Sở Vấn kinh. Nam-mô Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn kinh. Nam-mô Như Huyễn Tam-muội kinh. Nam-mô Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển kinh. Nam-mô A-duy-việt-trí-già kinh.

Kính lễ các Ðại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Tôn Thắng Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Cổ Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Xưng Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Quang Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Danh Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Hương Bồ-tát. Nam-mô Bà-la Thọ Vương Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Âm Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Trí Tướng Bồ-tát. Nam-mô Xưng Tướng Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Nhập Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tăng Thượng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quang Bồ-tát. Nam-mô Phổ Xưng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tướng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Vương Bồ-tát. Nam-mô Phổ Ðức Tướng Tự Tại Vương Bồ-tát. Nam-mô Vi Diệu Thanh Bồ-tát. Nam-mô Thắng Tướng Bồ-tát. Nam-mô Vô Năng Thắng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Phổ Kiến Ðức Bồ-tát. Nam-mô Hiện Vô Quá Ác Bồ-tát. Nam-mô Ly Quá Bồ-tát. Nam-mô Vô Quá Ác Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Thỉnh Chi Hữu Bồ-tát. Nam-mô Bất Xả Nhất Thiết Chúng Sinh Bồ-tát. Nam-mô Thường Lạc Tập Nhất Thiết Công Ðức Bồ-tát. Nam-mô Thiện Thượng Thừa Bồ-tát. Nam-mô Ðệ Nhất Công Ðức Danh Xưng Bồ-tát. Nam-mô Pháp Tài Bồ-tát. Nam-mô Bảo Trụ Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Tánh Bồ-tát. Nam-mô Thiện Trụ Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Tạng Hải Bồ-tát. Nam-mô Ðức Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Nhĩ Viêm Thánh Giác Ðạt Bồ-tát. Nam-mô Thắng Ðạt Bồ-tát. Nam-mô Huyền Ðạt Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát khắp thế giới trong mười phương như thế. Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Cát Bích-chi-phật. Nam-mô Sai-ma Bích-chi-phật. Nam-mô Già-la Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-bà-già-la Bích-chi-phật. Nam-mô Lê-sa-bà Bích-chi-phật. Nam-mô Bồ-ta-tha Tịnh Bích-chi-phật. Nam-mô Thiện Hương Ðảm Bích-chi-phật. Nam-mô A-sa-la Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-bà-sa-la Bích-chi-phật. Nam-mô Ba-đầu Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.
Ðảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã sám hối ba nghiệp ở thân, bốn nghiệp của miệng. Tiếp theo, xin sám hối tất cả nghiệp chướng đối với Phật, Pháp, Tăng. Trong kinh có dạy: “Thân người khó được, pháp Phật khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó phát, sáu căn khó đủ, bạn tốt khó gặp.” Nhưng ngày nay, chúng con nhờ kiếp trước đã gieo trồng căn lành, nên mới làm được thân người, sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn tốt và được nghe chánh pháp. Nếu trong lúc này không hết lòng tinh tiến tu hành thì e rằng trong vị lai sẽ chìm đắm mãi trong muôn ngàn đau khổ, không có thời hạn thoát khỏi. Cho nên ngày nay chúng con hổ thẹn chí thành cầu xin sám hối, cúi đầu quy y Phật.

Nam-mô Ðông phương Mãn Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Nam phương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tây phương Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Bắc phương Kim Cang Vương Phật.
Nam-mô Ðông nam phương Sư Tử Âm Phật.
Nam-mô Tây nam phương Hương Tượng Du Hý Phật.
Nam-mô Tây bắc phương Tu-di Tướng Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Thật Tối Cao Ðức Phật.
Nam-mô Hạ phương Bảo Ưu-bát Hoa Phật.
Nam-mô Thượng phương Quảng Chúng Ðức Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.

Từ vô thủy đến nay, chúng con thường bị vô minh che lấp tâm, phiền não chướng ngại nặng nề, nên thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng Tăng, làm hại bạn tốt, phá tháp, hủy chùa, thiêu đốt hình tượng, hoặc làm thân Phật chảy máu; hoặc mình ở nơi chốn cao sang để tượng Phật nơi chốn thấp hèn dơ bẩn, để cho khói hun, nắng táp, gió thổi, mưa dầm, bụi đất dính đầy, chim chuột đục khoét; hoặc thờ chung trong phòng ngủ, không hề kính lễ; hoặc cởi mình trần trước tượng Phật, không sửa y phục trang nghiêm; hoặc che đậy đèn đuốc, đóng kín cửa chùa, che lấp ánh sáng chỗ Phật.

Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối. Lại từ vô thủy cho đến ngày nay, chúng con đối với giáo pháp của Ðức Phật dùng tay không sạch cầm kinh, hoặc trong khi đọc tụng nói lời phi pháp, hoặc để kinh trên đầu giường ngồi đứng không cung kính, hoặc đặt trong rương tráp mối mọt ăn nát, hoặc cuốn tròn làm cho sổ tung mất hết thứ tự, hoặc lôi kéo vướng đứt mất hết giấy chữ, chính mình không sửa lại, không chịu lưu truyền. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con phát lồ sám hối. Hoặc nằm ngủ nghe kinh, nằm ngửa đọc tụng, hoặc nói cười lớn tiếng quấy rối người khác nghe pháp, hoặc giải thích sai lời Phật, tự cho đúng với ý pháp Phật, phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp, không phạm nói phạm, phạm nói không phạm, tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ, hoặc sao chép kinh sách đoạn trước để ra đoạn sau, đoạn sau để ra đoạn trước, đoạn giữa để ra trước sau, đoạn trước sau đặt vào giữa; hoặc thêm thắt lời văn trong kinh Phật làm sách riêng của mình, hoặc vì danh tiếng, lợi dưỡng và sự cung kính mà thuyết pháp cho người, không có đạo đức, tìm lỗi của thầy mà bàn luận công kích việc sai trái, không vì phát triển sự hiểu biết, cầu pháp xuất thế, hoặc khinh chê lời Phật, tôn trọng tà giáo, chê bai Ðại thừa, khen ngợi Thanh văn. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối. Lại từ vô thủy cho đến nay, chúng con đối với chúng Tăng đã gây ra những nghiệp chướng, như giết hại bậc A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, hại những người phát tâm Bồ-đề vô thượng, dứt tuyệt giống Phật, để cho Thánh đạo không thể lưu hành được; hoặc bỏ đạo làm người, đánh đập tra khảo Sa-môn, đày đọa khổ sở, dùng lời thô bỉ mắng nhiếc; hoặc phá giới, phá trai, phá bỏ oai nghi, hoặc khuyến khích người khác bỏ phạm hạnh thọ năm dục lạc; hoặc giả bộ oai nghi lường gạt, làm giặc bên trong. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con hổ thẹn chí thành sám hối.

Lại từ vô thủy cho đến nay, chúng con mình trần hay mặc y phục cụt mỏng đứng trước kinh tượng, giày chân không sạch bước lên chùa tháp, hoặc mang guốc nhơ bẩn vào Tăng-già-lam, hoặc khạc, nhổ làm bẩn đất nơi Phật, Tăng, hoặc ngủ cùng Tăng làm bẩn y phục của họ, cưỡi xe ngựa xông vào chốn chùa chiền, tinh xá. Ðối với Tam bảo đã gây ra tội lỗi vô lượng, vô biên như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi đã gây ra đối với Phật, Pháp, Tăng, chúng con đời đời kiếp kiếp thường gặp được Tam bảo để phụng thờ tôn kính, không bao giờ chán nản. Lại thường đem gấm lụa tốt đẹp, anh lạc quý giá, trăm ngàn loại âm nhạc khác nhau và hoa hương mà trên đời không có để cúng dường. Nếu có vị nào thành Phật, chúng con nguyện đến trước khuyến thỉnh mở cửa cam lộ. Nếu vị nào nhập Niết-bàn thì chúng con nguyện xin được cúng dường lần sau cùng, ở trong Tăng tu sáu pháp hòa kính, đạt năng lực tự tại, xiển dương Tam bảo, trên hoằng dương Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Thiêu cước. Vì sao gọi là địa ngục Thiêu cước? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng bảy mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt, tường sắt, trên có lưới sắt che với ngọn lửa dữ cháy hừng hực thiêu đốt tội nhân, hoặc có những quả cầu gai sắt nhọn như mũi kim đâm tội nhân, trên mặt đất lửa cháy khắp nơi. Ở trong cửa phía Tây có tám ngàn Sa-môn cùng nhau kêu: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào trong chốn này?” La-sát Mã Ðầu cầm gậy sắt đánh vào đầu, đẩy về phía trước, tội nhân từng bước giẫm lên gai nhọn của quả cầu rồi té xuống. Một ngày một đêm, tội nhân chịu muôn ngàn hình phạt, ngàn vạn làn chết đi sống lại. Khi thoát khỏi địa ngục, được làm thân người thì sáu căn không đầy đủ.
Bồ-tát Bảo Ðạt nghe rồi, thương khóc hỏi:
–Những người này tạo nghiệp gì mà phải vào trong chốn ấy?
La-sát Mã Ðầu đáp:
–Những Sa-môn này thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không thọ trì thanh tịnh, chân không sạch đi lại trong chỗ Phật, chỗ Tăng, hoặc cỡi ngựa, lừa đi trước tượng Phật, trước cửa chùa, tâm không biết hổ thẹn. Vì những tội lỗi như vậy nên bị đọa vào địa ngục này. Bảo Ðạt nghe rồi, thương khóc ra đi.

Xem (270)