Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » SỐ 441 – KINH PHẬT DANH, quyển 8

SỐ 441 – KINH PHẬT DANH, quyển 8

KINH PHẬT DANH
QUYỂN 8

Nam-mô Tự Tại Tật Trụ Trì Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiện Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Thiện Sắc Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Tiên Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Thí Ðức Phật. Nam-mô Khoái Tạng Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật. Nam-mô Trí Sinh Phật. Nam-mô Diệu Thiên Phật. Nam-mô Ðịa Thiên Phật. Nam-mô Ðắc Giải Thoát Khứ Phật. Nam-mô Kim Ðảnh Phật. Nam-mô La-hầu Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Tín Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Kim Quang Phật. Nam-mô Thiện Tài Phật. Nam-mô Công Ðức Tự Tại Thiên Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Công Ðức Trí Phật. Nam-mô Sai Biệt Thân Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Nhất Thiết Oai Ðức Dược Phật. Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật. Nam-mô Bô Úy Phật. Nam-mô Ly Ác Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Xưng Phật. Nam-mô Thật Tích Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Pháp Tích Phật. Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật. Nam-mô Thắng Khoái Phật. Nam-mô Diệu Thân Phật. Nam-mô Diệu Ngữ Phật. Nam-mô Sư Tử Ái Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Công Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Kế Phật. Nam-mô Pháp Tuấn Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Sắc Oai Ðức Phật. Nam-mô Năng Giác Thượng Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Kiên Cố Nghĩa Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Oai Ðức Phật. Nam-mô Vô Bệnh Tu Phật. Nam-mô Hải Giác Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Thiện Bộ Phật. Nam-mô Hống Xưng Phật. Nam-mô Giác Thân Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Nhật Phật. Nam-mô Trí Tuệ Túc Phật. Nam-mô Ðinh Thân Phật. Nam-mô Oai Ðức Vô Tận Phật. Nam-mô Công Ðức Thừa Phật. Nam-mô Kim Thừa Phật. Nam-mô Phóng Kết Phật. Nam-mô Pháp Hành Phật. Nam-mô Thiện Trụ Khứ Phật. Nam-mô Ly Mạn Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Tịnh Khứ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật. Nam-mô Vô Quốc Ðộ Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Nhất Vi Thủ Phật. Nam-mô Thành Tựu Trí Phật. Nam-mô Tịnh Trụ Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Tỷ Thuyết Phật. Nam-mô Phước Ðức Oai Ðức Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Ðộ Thế Gian Trí Phật. Nam-mô Ðắc Thành Tựu Phật. Nam-mô Cứu Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Nam-mô Pháp Hành Phật. Nam-mô Cầu An Ẩn Phật. Nam-mô Sắc Trí Phật. Nam-mô Vô Sang Phật. Nam-mô Hiệp Chưởng Quang Minh Phật. Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật. Nam-mô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Tự Nhiên Phật. Nam-mô Thiện Căn Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-ma-na Thọ-đề Quang Minh Phật. Nam-mô Tăng Thượng Phật. Nam-mô Lạc Trí Tuệ Phật. Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Phật. Nam-mô Công Ðức Tích Lực Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Công Ðức Oai Ðức Tụ Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Giải Thoát Nghĩa Phật. Nam-mô Tư Duy Thắng Phật. Nam-mô Thắng Thanh Thân Phật. Nam-mô Khoái Thuyết Phật. Nam-mô Thắng Hành Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Thiện Quá Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Hoa Tác Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Thường Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Thiện Lượng Phật. Nam-mô Chúng Tự Tại Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Trí Bố Phật. Nam-mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Bồ-đề Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Ðại Cảnh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Ðại Trí Tuệ Kiều Lương Phật. Nam-mô Phổ Trí Tuệ Phật. Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. Nam-mô Phục Tâm Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Sổ Thanh Phật. Nam-mô Công Ðức Lực Phật. Nam-mô Trụ Thắng Phật. Nam-mô Ái Thánh Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Thọ-đề-vi Phật. Nam-mô Diệu Cổ Vân Thanh Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Hiền Trí Phật. Nam-mô Thành Tựu Công Ðức Thắng Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Hống Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Hư Không Công Ðức Thanh Phật. Nam-mô Công Ðức Sai Biệt Phật. Nam-mô Công Ðức Thanh Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Thánh Hạnh Phật. Nam-mô Hữu Trí Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Vô Cấu Phật. Nam-mô Tập Công Ðức Phật. Nam-mô Hoa Phước Ðức Phật. Nam-mô Ức Lạc Thuyết Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Cung Kính Ái Phật. Nam-mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tín Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Tư Duy Phật. Nam-mô Ðiềm Viêm Tư Duy Phật. Nam-mô Bất Ðộng Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Hành Phật. Nam-mô Bất Nhiễu Phật. Nam-mô Bất Trược Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Thiện Hành Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ðiều Trí Phật. Nam-mô Thuyết Tự Tại Phật. Nam-mô Ðại Thiên Phật. Nam-mô Thâm Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Ứng Cúng Phật. Nam-mô Cúng Dường Hoa Quang Phật. Nam-mô Tam Giới Cúng Dường Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Tha Cúng Dường Phật. Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật. Nam-mô Khoái Kết Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Bảo Tụ Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Bộ Phật. Nam-mô Nhật Thanh Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Tích Phật. Nam-mô A-lâu-na Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Khứ Phật. Nam-mô Thắng Thượng Phật. Nam-mô Hoa Ðức Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Trí Ái Phật. Nam-mô Khoái Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Không Hành Phật. Nam-mô Hợp Sang Phật. Nam-mô Tràng Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Lạc Tâm Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Trí Tịnh Phật. Nam-mô Văn Tuệ Hải Phật. Nam-mô Bảo Trụ Trì Phật. Nam-mô Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Bất Thuộc Phật. Nam-mô Ðoạn Ái Căn Phật. Nam-mô Nguyệt Khởi Phật. Nam-mô Hải Thắng Phật. Nam-mô Bất Ðộng Hợp Khứ Phật. Nam-mô Lạc Công Ðức Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Giáo Thanh Phật. Nam-mô Ðịa Chủ Phật. Nam-mô Uy Ðức Lực Phật. Nam-mô Trụ Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Hoa Phật. Nam-mô Thiện Tán Thán Phật. Nam-mô Thiện Xứ Phật. Nam-mô Lực Trí Oai Ðức Gia Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Kiên Cố Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thiên Thanh Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Giới Quang Minh Phật. Nam-mô Trụ Hạnh Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Kiên Cố Khởi Phật. Nam-mô Lạc Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Niệm Tự Tại Phật. Nam-mô Cam Lộ Khí Phật. Nam-mô Vô Ngại Tràng Phật. Nam-mô Cầu Thắng Bồ-đề Phật. Nam-mô Tin Hành Phật. Nam-mô Bảo Tàm Quý Phật. Nam-mô Pháp Dụng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Thân Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Hành Phật. Nam-mô Cam Lộ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Phật. Nam-mô Thánh Tán Thán Phật. Nam-mô Sinh Oai Ðức Phật. Nam-mô Quang Minh Kiến Phật. Nam-mô Thiện Tu Quả Báo Phật. Nam-mô Thiện Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Công Ðức Bộ Phật. Nam-mô Công Ðức Hải Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Bế Tắc Ma Phật. Nam-mô Ðộ Nhất Thiết Nạn Phật. Nam-mô Bất Phá Cảnh Trí Phật. Nam-mô Hải Văn Sức Phật. Nam-mô Ðắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật. Nam-mô Ái Phật. Nam-mô Phật Tràng Phật. Nam-mô Trí Thanh Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Mạng Phật. Nam-mô Trí Báo Phật. Nam-mô Như Ý Tràng Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật. Nam-mô Nhật Ái Phật. Nam-mô La-hầu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Minh Tăng Thượng Phật. Nam-mô Oai Ðức Trụ Trì Phật. Nam-mô Lạc Công Ðức Phật. Nam-mô Lạc Lực Phật. Nam-mô Lạc Công Ðức Vương Phật. Nam-mô Lạc Lực Minh Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô phạm thanh Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Ðại Chí Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ðại Thí Phật. Nam-mô Nguyệt xưng Phật. Nam-mô Tràng Vương Phật. Nam-mô Xưng Nhân Thanh Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Diệt Ám Phật. Nam-mô Thiện Tinh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Tràng Phật. Nam-mô Khoái Hành Phước Ðức Phật. Nam-mô Ðộ Hệ Phật. Nam-mô Vô Úy Ái Phật. Nam-mô Thế Gian Ái Phật. Nam-mô Diệu Hạnh Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Hoa Mạn Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Quang Minh Phật. Nam-mô Tin Thánh Nhân Phật. Nam-mô Tinh Tấn Công Ðức Phật. Nam-mô Kiên Cam Lộ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Cao Bảo Tín Phật. Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật. Nam-mô Phước Ðức Tuệ Phật. Nam-mô Ðại Viêm Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Công Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Bất Ðộng Tín Phật. Nam-mô Quá Hữu Phật. Nam-mô Long Vương Thanh Phật. Nam-mô Trụ Trì Luân Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Pháp Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật. Nam-mô Vân Tràng Phật. Nam-mô Công Ðức Khứ Phật. Nammô Thiện Thệ Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nam-mô Hư Không Thiên Phật. Nam-mô Ma-ni Vương Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Bảo Hống Thanh Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật. Nam-mô La-hầu Hộ Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Biện Nghĩa Kiến Phật. Nam-mô Thế Gian Hoa Phật. Nam-mô Cao Bộ Phật. Nam-mô Ðẳng Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Vương Phật. Nam-mô Sai Biệt Trí Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Xỉ Phật. Nam-mô Khoái Bộ Phật. Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Nguyệt Phật. Nam-mô Ưu Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Ý Tư Trí Tuệ Phật. Nam-mô Pháp Thiên Viêm Tôn Phật. Nam-mô Xá-điều Phật. Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Kiên Cố Thanh Phật. Nam-mô Thường Lạc Phật. Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật. Nam-mô Tín Ái Tác Phật. Nam-mô Sư Tử Nghiệp Kết Phật. Nam-mô Bố Ma Phật. Nam-mô Bảo Hải Phật. Nam-mô Bảo Anh Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phan Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Ðại Danh Xưng Phật. Nam-mô Ðức Ðại An Ẩn Phật. Nam-mô Vô Hạn Tịnh Phật. Nam-mô Chánh Âm Thanh Phật. Nam-mô Nguyệt Âm Phật. Nam-mô Vô Hạn Danh Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật. Nam-mô Liên Hoa Tối Tôn Phật. Nam-mô Thân Tôn Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Kim Hải Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hương Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thọ Vương Phong Trường Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Ðấu Tranh Phật. Nam-mô Nội Phong Châu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Ðại Cường Tinh Tấn Lực Phật. Nam-mô Quá Xuất Kiên Trụ Phật. Nam-mô Cổ Âm Vương Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Anh Phật. Nam-mô Siêu Xuất Chúng Hoa Phật. Nam-mô Thế Ðăng Minh Phật. Nam-mô Hưu-đa-dị Ninh Phật. Nam-mô Thường Diệt Ðộ Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Phật. Nam-mô Thọ Vương Trường Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Xá-lợi-phất Vấn kinh. Nam-mô Ðại Ái Ðạo Tỳ-kheo-ni kinh. Nam-mô Chân Ngụy Sa-môn kinh. Nam-mô Giới Tiêu Tai kinh. Nam-mô Ca-diếp Cấm Giới kinh. Nam-mô Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng kinh. Nam-mô Tăng-kỳ Tỳ-kheo-ni Giới Bản. Nam-mô Thập Tụng Tỳ-kheo Giới Bản. Nam-mô Tứ Phần Tỳ-kheo-ni Giới Bản. Nam-mô Tỳ-kheo Oai Nghi kinh. Nam-mô Ưu-bà-tắc Ngũ Giới Oai Nghi kinh. Nam-mô Ưu Ba Ly Vấn kinh. Nam-mô Tỳ-ni Mẫu kinh. Nam-mô Tát-bà-đa Tỳ-ni Tỳ-bà-sa luận. Nam-mô A-tỳ-đàm Tỳ-bà-sa luận. Nam-mô A-tỳ-đàm Bát-kiền-độ luận. Nam-mô Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Tỳ-bà-sa A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Xuất Diệu luận. Nam-mô Tôn-bà-tu-mật Sở Tập luận. Nam-mô Lập Thế A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Câu-xá luận. Nam-mô Pháp Thắng A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Thập Bát Bộ luận. Nam-mô Tứ Ðế luận. Nam-mô Bộ Dị Chấp luận. Nam-mô Minh Liễu luận. Nam-mô Tùy Tướng luận. Nam-mô Thành Thật luận. Nam-mô Giải Thoát Ðạo luận. Nam-mô A-tỳ-đàm Tâm luận. Nam-mô Tam Pháp Ðộ luận. Nam-mô Tạp A-tỳ-đàm Tâm luận. Nam-mô Chúng Sự Phần A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Cam Lộ Vị A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Tam-di-để luận. Nam-mô Phân Biệt Công Ðức luận. Nam-mô Ma-ha Tỳ-kheo kinh. Nam-mô Bà-hòa-la kinh. Nam-mô Sa-môn Ðầu-đà kinh. Nam-mô Sinh Tử Biến Thức kinh. Nam-mô Phật Thuyết Chánh Ý kinh. Nam-mô Ma-ha Sát-đầu kinh. Nam-mô Bào Thai Thọ Thân kinh. Nam-mô Hiền Giả Phu Nhân kinh. Nam-mô Kim Cang Thanh Tịnh kinh. Nam-mô Oai Thế Trưởng Giả Quán Thân Hành kinh. Nam-mô Quyết Chư Pháp Như Huyễn Tam-muội kinh. Nam-mô Học Sát Bồ-tát Học Thành kinh.

Kính lễ Ðại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Cam Lộ Thanh Bồ-tát. Nam-mô Tịch Hạnh Bồ-tát. Nam-mô Pháp Vân Hống Bồ-tát. Nam-mô Ðắc Thoát Nhất Thiết Phược Bồ-tát. Nam-mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Ðiểm Vương Bồ-tát. Nam-mô Ni-câu-luật Vương Bồ-tát. Nam-mô Vô Úy Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Thắng Bồ-tát. Nam-mô Thắng Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Dược Vương Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Quang Bồ-tát. Nam-mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Quang Bồ-tát. Nam-mô Ðoạn Chư Ma Bồ-tát. Nam-mô Quá Nhất Thiết Ðạo Bồ-tát. Nam-mô Vô Khuyết Ý Bồ-tát. Nam-mô Mãn-nhu-thi-lợi Bồ-tát. Nam-mô Công Ðức Lâm Bồ-tát. Nam-mô Thiện Tài Ðồng Tử Bồ-tát. Nam-mô Chuyển Bất Thoái Pháp Luân Bồ-tát. Nam-mô Ly Cấu Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Trừ Chư Cái Bồ-tát. Nam-mô Thị Oai Nghi Kiến Giai Ái Hỷ Bồ-tát. Nam-mô Diệu Tướng Nghiêm Tịnh Vương Ý Bồ-tát. Nam-mô Bất Cuống Nhất Thiết Chúng Sinh Bồ-tát. Nam-mô Chư Căn Thường Ðịnh Bất Loạn Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Thiên Tán Bồ-tát. Nam-mô Nhã-cưu-la Bồ-tát. Nam-mô Viễn-cưu-la Bồ-tát. Nam-mô Cưu-đà Bồ-tát. Nam-mô Tú-già-già-la Bồ-tát. Nam-mô Nhật Trần Bồ-tát. Nam-mô Viễn-đa-la Bồ-tát. Nam-mô La-lân-kiệt Bồ-tát. Nam-mô Kiêu-mục-đâu Bồ-tát. Nam-mô Biên-đà-la Bồ-tát. Nam-mô Bát-đà-hòa Bồ-tát. Nam-mô Na-la-đạt Bồ-tát. Nam-mô Tu-di Thâm Bồ-tát. Nam-mô Hòa-luân-điều Bồ-tát. Nam-mô Nhân Chi Ðạt Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát trong mười phương như thế.
Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Thiện Cát Bích-chi-phật. Nam-mô Bất Khả Tâm Bích-chi-phật. Nam-mô Thiện Trụ Bích-chi-phật. Nam-mô Vô Tỷ Bích-chi-phật. Nam-mô Vô Kiêu Mạn Bích-chi-phật. Nam-mô Câu-đa Bích-chi-phật. Nam-mô Ðoạn Ái Bích-chi-phật. Nam-mô Nhĩ Bích-chi-phật. Nam-mô Tâm Ðắc Giải Thoát Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-ba-nhĩ Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.
Ðảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:
Chúng con đã cùng nhau sám hối ba nghiệp về thân rồi. Nay theo thứ tự xin sám hối bốn nghiệp ác về miệng. Trong kinh có dạy: “Những tội nghiệp do miệng gây ra có thể khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, chịu các khổ đau. Nếu đầu thai vào loài súc sinh thì làm thân chim cú, chim mèo, tiếng kêu thật đáng ghét. Nếu được sinh làm người thì hơi trong miệng hôi thối, nói ra không ai tin, còn bà con quyến thuộc bất hòa, thường ưa đấu tranh.” Khẩu nghiệp đã có những quả báo ác như thế. Cho nên, ngày nay chúng con chí thành quy y Phật:

Nam-mô Ðông phương Tu-di Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Nam phương Ðại Công Ðức Phật.
Nam-mô Tây phương Vô Lượng Lực Phật.
Nam-mô Bắc phương Giác Hoa Sinh Ðức Phật.
Nam-mô Ðông nam phương Nhất Thiết Giác Hoa Phật.
Nam-mô Tây nam phương Vô Lượng Biện Tài Phật.
Nam-mô Tây bắc phương Liên Hoa Sinh Vương Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Diệt Nhất Thiết Ưu Phật.
Nam-mô Hạ phương Chí Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Thượng phương Ðiện Ðăng Vương Tràng Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.
Từ vô thủy đến nay, chúng con nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời đâm thọc, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, không biết nói biết, biết nói không biết, dối Hiền gạt Thánh, nói một đường làm một nẻo. Tự xưng khen ngợi mình đắc pháp hơn người, nói: “Tôi đạt được bốn Thiền, bốn Ðịnh vô sắc, A-na-bàn-na và mười sáu hạnh quán, đạt được Tu- đà-hoàn cho đến A-la-hán.
Tôi đắc Bích-chi-phật, Bồ-tát bất thoái, Trời, Rồng, Quỷ thần, Thần đất, Thần gió đều đến chỗ tôi.” Họ hỏi tôi. Tôi đáp. Bày ra đủ những trò quái dị mê hoặc quần chúng để cầu danh lợi thế gian.
Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con phát lồ quy mạng sám hối.
Lại từ vô thủy đến nay, chúng con dùng lời gièm pha, tranh chấp chia rẽ phe này phe kia. Nói hai chiều, dùng miệng lưỡi vu khống, nói úp úp mở mở để gạt gẫm người, đến người kia nói người này, đến người này nói người kia, nhằm chia rẽ bà con quyến thuộc và hạnh phúc người khác. Mượn lưỡi người này nói xấu việc người khác, phá hoại bạn tốt khiến cho tri kỷ, thân thích trở thành lạt lẽo, oán thù.
Hoặc lời nói dối trá không thật, không đúng lẽ phải; hoặc phỉ bang vua, cha, bài bác thầy tổ, phá hoại kẻ trung lương, nhận dìm người hơn mình, qua lại hai nước chia rẽ đây kia; lời nói giả dối xảo quyệt, nói một đường nghĩ một nẻo, trước mặt thì khen ngợi, sau lưng chửi mắng; hoặc tán tụng sách tà, truyện tà, pháp ác, hoặc ác khẩu chửi mắng, ngôn ngữ thô tục, hoặc kêu trời chỉ đất dẫn dắt quỷ thần. Khẩu nghiệp đã phát sinh vô lượng, vô biên tội lỗi như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng trong mười phương quy mạng sám hối.
Chúng con nguyện nhờ công đức sám hối tội lỗi của khẩu nghiệp, xin đời đời kiếp kiếp được đầy đủ tám âm thanh, bốn thứ biện tài, thường nói những lời có tính cách hòa hợp, lợi ích. Âm thanh rất thanh nhã, tất cả đều thích nghe, hiểu rõ ngôn từ từng địa phương của các chúng sinh. Nếu có nói thì đúng thời, đúng lúc, khiến cho người khác nghe được hiểu rõ, vượt phàm nhập Thánh, khai mở mắt tuệ.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn
Bồ-tát Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Bạt thiệt. Vì sao gọi là địa ngục Bạt thiệt? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng năm mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt, trên có lưới sắt che phủ, ở cửa có chó đồng mình lớn mười do-tuần, miệng và mắt phát ra lửa. Trong địa ngục ấy tự nhiên có dao sắc bén như mũi nhọn, với lửa cháy hừng hực. Bốn góc thành sắt có rắn độc rất lớn, miệng dài và rộng, miệng và mắt đều phát ra lửa thiêu đốt tội nhân. Ngục tốt Dạ-xoa dùng cây sắt lớn cày trên lưỡi tội nhân.
Bấy giờ, ở trong cửa phía Bắc có năm trăm tội nhân, khi nhìn vào trong địa ngục thì mất hồn, vỡ mật, quằn quại ngã lăn xuống đất không đứng dậy được nữa. Họ nói: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào chốn này?” La-sát Mã Ðầu cầm gậy sắt đánh vào đầu, thân thể tội nhân tan nát. Lại có quỷ đói đến ăn thịt, chó đói đến gặm xương tội nhân. Khi gió dữ thổi đến tội nhân sống lại, La-sát Mã Ðầu cầm móc sắt có lửa cháy thiêu đốt, toàn thân tội nhân cháy nát. Ngục tốt Dạ-xoa kéo lưỡi tội nhân căng ra khắp địa ngục, rồi dùng cày sắt cày lên trên đó, cày đến đâu máu huyết chảy ra lai láng, máu chảy ra đến đâu thì lửa bốc lên và dao nhọn chĩa lên đâm tội nhân, chịu trăm vạn mối khổ đau như thế. Lại có rìu sắt băm lưỡi tội nhân nát từng khúc, chất thành núi thịt. Một ngày một đêm chịu vô lượng hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại.
Bồ-tát Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
-Những tội nhân này gây nghiệp gì mà chịu các khổ đau như thế?
La-sát Mã Ðầu đáp:
-Những tội nhân này thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không hộ trì, lại nói đâm thọc, chửi mắng phỉ báng người khác, hủy nhục người lương thiện, chuyện hư nói thật, nguyền rủa trăm đường. Vì nhân duyên đó nên bị đọa vào địa ngục này, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời hạn ra khỏi. Nếu sau này được ra khỏi thì thường làm chim cú, chim mèo trong loài súc sinh, tiếng kêu làm người khác không thích nghe. Nếu sinh trong loài người thì trải qua trăm ngàn đời bị đui, điếc, câm, ngọng, hơi miệng hôi thối bị người khác ghét bỏ.
Bồ-tát Bảo Ðạt nghe rồi khóc thương nói kệ:

Buồn thay! Không thể lường
Rơi vào đường tà kiến
Vì sao đến bờ kia
Lại chìm trong biển lớn?
Vì sao hiểu sinh tử
Trở lại bị mê mờ?
Vì sao đắc giải thoát
Lại bị tà vây bủa?
Vì sao người xuất thế
Lại chấp vào ngôn ngữ?
Bảo Ðạt nói kệ xong rồi ra đi.

Xem (183)