Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 10

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 10

Nam-mô Diệu Bộ Phật. Nam-mô Quán Thập Phương Phật. Nam-mô Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Giới Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Bộ Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Trí Phật. Nam-mô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Nhân Oai Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Kiều Lương Phật. Nam-mô Kiên Cố Tu Phật. Nam-mô Xưng Thánh Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Bất Dị Tâm Phật. Nam-mô Phổ Tin Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Thượng Công Ðức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật. Nam-mô Ái Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Hộ Phật. Nam-mô Tín Bồ-đề Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nam-mô Xuất Trí Phật. Nam-mô Sơn Thanh Phật. Nam-mô Tánh Nhật Phật. Nam-mô Vân Thanh Phật. Nam-mô Ðại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Sư Tử Hân Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Thắng Cao Phật. Nam-mô Thập Phương Văn Danh Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Nguyệt Cao Phật. Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Thiên Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Ðại Xưng Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Ái Thuyết Phật. Nam-mô Xưng Thượng Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Cam Lộ Minh Phật. Nam-mô Lạc Thanh Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nam-mô Ðịa Trụ Phật. Nam-mô Tịch Quá Phật. Nam-mô Ða-la Vương Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Năng Phá Nghi Phật. Nam-mô Từ Thắng Phật. Nam-mô Thắng Thượng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Ðại Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật. Nam-mô Oai Ðức Quang Phật. Nam-mô Phổ Hộ Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Oai Ðức Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Kiến Tụ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Công Ðức Minh Phật. Nam-mô Nhật Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Pháp Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật. Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Khổ Hạnh Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật. Nam-mô Tín Vô Lượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Cái Thiên Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thân Vị Phật. Nam-mô Ðức Vị Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Hỏa Ðăng Phật. Nam-mô Sinh Thắng Phật. Nam-mô Tin Công Ðức Phật. Nam-mô Phước Ðức Tạng Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Ái Pháp Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Oai Ðức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Hống Phật. Nam-mô Phổ Công Ðức Phật. Nam-mô Thượng Tràng Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Bảo Tín Phật. Nam-mô Phổ Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Phổ Trí Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Tý Phật. Nam-mô Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Vương Thiên Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật. Nam-mô Thánh Hóa Phật. Nam-mô Ðại Công Ðức Phật. Nam-mô Ðại Tràng Phật. Nam-mô Ðại Quang Nhật Phật. Nam-mô Chân Pháp Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Chân Báo Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nam-mô Quán Giải Thoát Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hạnh Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Xưng Ái Phật. Nam-mô Thiện Hộ Phật. Nam-mô Tín Thiên Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Bộ Phật. Nam-mô Ðại Oai Phật. Nam-mô Tâm Trí Phật. Nam-mô Tiên Bộ Phật. Nam-mô Nhật Hình Phật. Nam-mô Hỏa Tụ Phật. Nam-mô Ðại Tu Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật. Nam-mô Nguyệt Ái Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Tin Thuyết Phật. Nam-mô Trí Quang Phật. Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật. Nam-mô Quang Minh Tụ Phật. Nam-mô Thần Thông Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Nhật Tràng Phật. Nam-mô Ðại Di-lưu Phật. Nam-mô Cúng Dường Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thế Gian Văn Danh Phật. Nam-mô Thắng Ðức Phật. Nam-mô Thắng Xưng Phật. Nam-mô Thành Tựu Bộ Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Bảo Thanh Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật. Nam-mô Ứng Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Phật. Nam-mô Hành Oai Nghi Úy Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Kiến Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Ðại Hành Phật. Nam-mô Bất Thất Bộ Phật. Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Hỷ Bồ-đề Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Năng Dữ Quang Minh Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Minh Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Tác Công Ðức Phật. Nam-mô Thành Trí Phật. Nam-mô Ðạo Quang Phật. Nam-mô Hải Vương Phật. Nam-mô Hỷ Bồ-đề Phật. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Ðại Thiên Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Ðại Tín Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nam-mô Trí Quang Tín Phật. Nam-mô Bất Mậu Tư Phật. Nam-mô Khởi Phước Ðức Phật. Nam-mô Lậu Xưng Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hành Phật. Nam-mô Công Ðức Ái Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Ðịa Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Quang Minh Phật. Nam-mô Xưng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Nhật Ái Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Công Ðức Trí Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Cam Lộ Oai Ðức Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Thuyết Pháp Ái Phật. Nam-mô Ứng Ái Phật. Nam-mô Ðịa Quang Phật. Nam-mô Công Ðức Tác Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Công Ðức Tý Phật. Nam-mô Pháp Ðăng Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Phật Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Xưng Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Ái Phật. Nam-mô Công Ðức Bộ Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nam-mô Quán Hạnh Phật. Nam-mô Nhật Thiên Phật. Nam-mô Ðiện Quang Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Bảo Châu Phật. Nam-mô Thượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Cảnh Phật. Nam-mô Oai Ðức Lực Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Trí Hành Phật. Nam-mô Bất Mậu Túc Phật. Nam-mô Thánh Nhãn Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Ðại Thanh Phật. Nam-mô Thượng Quốc Sĩ Phật. Nam-mô Tu Hành Quang Minh Phật. Nam-mô Niệm Nghiệp Phật. Nam-mô Tín Công Ðức Phật. Nam-mô Lô-xá-na Xưng Phật. Nam-mô Chiếu Ám Phật. Nam-mô Ái Tự Tại Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Công Ðức Thắng Phật. Nam-mô Nhiếp Ái Trạch Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật. Nam-mô Năng Dữ Thánh Phật. Nam-mô Pháp Châu Phật. Nam-mô Cam Lộ Công Ðức Phật. Nam-mô Vô Sân Hận Phật. Nam-mô Cam Lộ Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Vô Úy Nhật Phật. Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật. Nam-mô Hỷ Ái Phật. Nam-mô Bất Thác Trí Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Thiên Ðăng Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Thắng Bộ Phật. Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật. Nam-mô Kiến Hữu Phật. Nam-mô Tàm Quý Diện Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Ðịnh Thật Phật. Nam-mô Công Ðức Tràng hật. Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Vô Úy Thân Phật. Nam-mô Nhiếp Trí Phật. Nam-mô Hàng Oán Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật. Nam-mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Sư Tử Túc Phật. Nam-mô Giới Ái Phật. Nam-mô Tín Thế Gian Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật. Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Quyết Ðịnh Trí Phật. Nam-mô Ly Vô Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Nhiếp Tuệ Phật. Nam-mô Ðại Trí Vị Phật. Nam-mô Thật Bộ Phật. Nam-mô Tâm Nhật Phật. Nam-mô Quán Phương Phật. Nam-mô Tín Thuyết Phật. Nam-mô Tư Duy Nhẫn Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Thiên Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Xưng Tư Duy Phật. Nam-mô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Oai Ðức Bộ Phật. Nam-mô Tín Chúng Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Trí Giả Tán Thán Phật. Nam-mô Trí Tuệ Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Khải Phật. Nam-mô Oai Ðức Lực Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Tín Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ái Phật. Nam-mô Ly Chư Ác Phật. Nam-mô Tư Nghĩa Phật. Nam-mô Ðại Cao Phật. Nam-mô Thánh Nhân Diện Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật. Nam-mô Nhiếp Bồ-đề Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Lạc Sư Tử Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Ái Phật. Nam-mô Phân Kim Cang Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Quá Hỏa Phật. Nam-mô Ðạo Sư Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Khoái Kiến Phật. Nam-mô Phổ Ma-ni Hương Phật. Nam-mô Tịch Hành Phật. Nam-mô Nhiếp Xưng Phật. Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. Nam-mô Ðại Hống Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật. Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Kiến Nhẫn Phật. Nam-mô Ðại Hoa Phật. Nam-mô Hữu Ngã Phật. Nam-mô Như Ý Phật. Nam-mô Thiện Bồ-đề Căn Phật. Nam-mô Ðịa Ðức Phật. Nam-mô Thiên Ðức Phật. Nam-mô Bất Nhiếp Nhược Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Tín Phật.

Tiếp theo đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Bất Thoái Chuyển Pháp Luân kinh. Nam-mô Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn kinh. Nam-mô Tư Ích Phạm Thiên Vấn kinh. Nam-mô Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Kinh. Nam-mô Ðộ Thế kinh. Nam-mô Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Ðức kinh. Nam-mô Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn kinh. Nam-mô Thập Trụ kinh. Nam-mô Như Lai Hưng Hiển kinh. Nam-mô La-ma-già kinh. Nam-mô Bồ-tát Thập Trụ kinh. Nam-mô Bồ-tát Bản Nghiệp kinh. Nam-mô Chư Bồ-tát Cầu Phật Bản Nghiệp kinh. Nam-mô Chư Pháp Bản Vô kinh. Nam-mô Ðạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa kinh. Nam-mô Chư Pháp Vô Hành kinh. Nam-mô Phật Thăng Ðao-lợi Thiên Vi Mẫu Thuyết Pháp kinh. Nam-mô Duy-ma-cật Sở Thuyết kinh. Nam-mô Duy-ma-cật kinh. Nam-mô Bảo Như Lai Tam-muội kinh. Nam-mô Bảo Tinh Ðà-la-ni kinh. Nam-mô Vô Cực Bảo Tam-muội kinh. Nam-mô Tuyết Sơn Vô Viên Hầu kinh. Nam-mô Tứ Ðồng Tử kinh. Nam-mô Cô Nhi kinh. Nam-mô Bần Nữ kinh. Nam-mô Phương Ðẳng Nê-hoàn kinh. Nam-mô Hiền Ngu Giả kinh. Nam-mô Ai Khấp kinh. Nam-mô Nhật Thiên Kinh Duy-ma-cật kinh. Nam-mô Ðạo Ðức Chương kinh. Nam-mô Ðại Thừa Phương Tiện kinh. Nam-mô Phát Bồ-tát Tâm kinh. Nam-mô Tuệ Thượng Bồ-tát Vấn Ðại Thiện Quyền kinh. Nam-mô Xan Tham Trưởng Giả kinh. Nam-mô Ma-ha-diễn kinh. Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Hiện Bảo Tạng kinh. Nam-mô Cánh Xuất Tiểu Phẩm kinh. Nam-mô Ðại Phương Quảng Bảo Khiếp kinh. Nam-mô Phấn Tấn Vương Vấn kinh. Nam-mô Phổ Hiền Bồ-tát Chứng Công Ðức kinh. Nam-mô Tự Tại Vương kinh. Nam-mô Cứu Cánh Ðại Bi kinh. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Pháp Môn kinh. Nam-mô Sư Tử Súc Sinh Vương kinh. Nam-mô Ðại Tịnh Pháp Môn kinh. Nam-mô Nữ Nhân Dục Hoang kinh.

Kính lễ các Ðại-Bồ-tát Ma-ha-tát trong mười phương:

Nam-mô Quán Phật Bồ-tát. Nam-mô Kim Cang Hống Bồ-tát. Nam-mô Long Vương Hống Bồ-tát. Nam-mô Vô Úy Thập Lực Hống Bồ-tát. Nam-mô Lôi Ðiện Hống Bồ-tát. Nam-mô Vô Lượng Lực Hống Bồ-tát. Nam-mô Ðại Oai Ðức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Vô Ưu Tạng Bồ-tát. Nam-mô Ðại Biện Tạng Bồ-tát. Nam-mô Ðạo Thủ Bồ-tát. Nam-mô Hoa Tràng Bồ-tát. Nam-mô Hoa Quang Bồ-tát. Nam-mô Bảo Trượng Bồ-tát. Nam-mô Tỳ-ma-bạt-la Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Hống Vương Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Du Hý Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Dũng Duệ Lực Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Oai Mãnh Phục Bồ-tát. Nam-mô Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Xuất sinh Bồ-tát. Nam-mô Ðại Nguyện Pháp Hải Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Tỳ-la-ma-già Bồ-tát. Nam-mô Hòa-luân-điều Bồ-tát. Nam-mô Tín Tướng Bồ-tát. Nam-mô Biện Tài Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Tu-di Ðảnh Vương Bồ-tát. Nam-mô Hải Ðức Bảo Nghiêm Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Ðại Nghiêm Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Ðại Tướng Bồ-tát. Nam-mô Ðại Lực Tinh Tấn Kim Cang Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Ðức Diệu Âm Bồ-tát. Nam-mô Hương Viêm Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Quang Minh Tôn Ðức Bồ-tát. Nam-mô Kim Quang Viêm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Phổ Âm Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Vân Nhật Tràng Bồ-tát. Nam-mô Thiện Siêu Tịnh Quang Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Nguyệt Tạng Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát trong mười phương như thế.
Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Thiện Hiền Bích-chi-phật. Nam-mô Hiền Ðức Bích-chi-phật. Nam-mô Tu-ma Bích-chi-phật. Nam-mô Thâu-na Bích-chi-phật. Nam-mô Lưu-xà Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-ba-lưu-xà Bích-chi-phật. Nam-mô Phất-sa Bích-chi-phật. Nam-mô Ngưu Xỉ Bích-chi-phật. Nam-mô Lậu Tận Bích-chi-phật. Nam-mô Tối Hậu Thân Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.
Ðảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Những tội lỗi dù nặng hoặc nhẹ, đối với Tam bảo chúng con đã sám hối rồi. Còn những tội ác khác theo thứ tự xin sám hối.

Trong kinh Ðức Phật nói: “Có hai loại người cường tráng khỏe mạnh, đó là: một tự mình không gây tội lỗi, hai đã gây tội lỗi mà biết sám hối.” Lại có hai loại pháp trắng, có thể làm cho chúng sinh diệt trừ hết mọi chướng ngại: một là biết xấu hổ với mình nên không làm ác, hai là biết thẹn với người nên không xúi dục người khác làm ác.

Biết hổ thẹn như thế mới xứng gọi là người. Nếu không biết hổ thẹn thì không khác loài cầm thú. Tàm là xấu hổ với trời, quý là đã phạm tội hướng đến người tỏ bày. Ngày nay, chúng con hổ thẹn chí thành quy y Phật.

Nam-mô Ðông phương Nhất Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nam phương Chiên-đàn Ðức Phật.
Nam-mô Tây phương Phạm Âm Vương Phật.
Nam-mô Bắc phương Bảo Trí Thủ Phật.
Nam-mô Ðông nam phương Sư Tử Tướng Phật.
Nam-mô Tây nam phương Bảo Cái Chiếu Không Vương Phật.
Nam-mô Tây bắc phương Hoan Hỷ Tấn Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Ma-ni Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Hạ phương Bảo Hương Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thượng phương Ðại Danh Xưng Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con vì mê tín theo tà kiến nên giết hại chúng sinh để cúng tế quỷ thần, yêu quái, ma trơi, để cầu được sống lâu nhưng lại có được đâu; hoặc nói dối thấy ma quỷ, rồi giả xưng là thần nói để gạt người. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hành động láo xược, tự cao, tự đại, hoặc cậy dòng họ tôn quý khinh chê mọi người, cậy sang khinh hèn, ỷ mạnh hiếp yếu, cậy giàu có khinh kẻ nghèo hèn; hoặc uống rượu làm loạn không kể gì thân sơ, say sưa suốt ngày không biết trên dưới. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối.

Hoặc uống rượu, ăn thịt, ca múa làm vui, không biết hạn chế, không lúc nào dừng; hoặc ăn gỏi cá, ăn uống năm thứ cay nồng để mùi hôi xông lên làm ô uế các kinh tượng, xua đuổi những người tu hành thanh tịnh; buông thả tâm ý không hề chánh niệm, xa lánh người tốt, gần gũi bạn ác, hoặc có tánh cao ngạo, bày điều giả dối, bắt người khác theo mình, càn bướng cố chấp, ương ngạnh chống đối không biết nhân tình; cho mình là phải người khác là sai, cho mình là tốt người khác là xấu; thấy người khác có lỗi thì cùng nhau công kích, moi móc.

Dối làm văn hy vọng gặp may. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối.

Còn về tiền tài thì không có sự nhường nhịn, không biết liêm sỉ, mua bán rượu thịt lừa dối để sống, lợi tức mua bán tính từng ngày từng giờ, keo kiệt cất giữ, tham cầu không biết chán. Hoặc nhận sự cúng dường mà không biết hổ thẹn, không có giới đức mà lạm nhận đồ tín thí; hoặc đánh đập tôi tớ, sai khiến trẻ con làm việc nặng mà không hề hỏi han đến sự đói khát, lạnh nóng của chúng; hoặc phá dỡ cầu cống làm trở ngại sự đi lại. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Chúng con tự ý phóng túng, mặc tình tán loạn, để thì giờ vào đánh xu bồ, cờ tướng, tụm năm tụm bảy ăn uống thịt rượu, cùng nhau nói chuyện vu vơ, bàn luận chuyện thiên hạ, hết năm này qua tháng khác để thời giờ trôi qua không lợi ích gì. Mỗi đêm ba thời không tụng kinh, ngồi thiền, lười biếng cứ nằm dài suốt ngày trong nhà, không để tâm nghiên cứu sáu niệm xứ, thấy người khác có việc hơn mình sinh tâm đố kỵ, ôm lòng hiểm độc, phiền não nổi lên dẫy đầy, đến nỗi khiến cho gió dữ ác độc thổi vào đống củi lửa tội lỗi cháy mãi không thôi, thiêu đốt những điều thiện nhỏ của ba nghiệp. Khi pháp thiện đã hết thì làm Nhất-xiển-đề, rơi vào hầm lửa địa ngục không bao giờ ra được. Cho nên ngày nay chúng con chí thành cúi đầu hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng trong mười phương sám hối hết tất cả những tội lỗi từ trước đến nay.

Tất cả những tội lỗi hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc thô hoặc tế, hoặc tự làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui mừng, hoặc dùng thế lực ép bức khiến làm, như thế cho đến khen ngợi người làm điều ác. Ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối nguyện được tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối các tội ác ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được từ hòa trung hiếu, khiêm nhường, nhẫn nhục, biết liêm sỉ, biết chào hỏi trước, sửa mình đứng đắn, trong sạch, nhân nghĩa, nhường nhịn, xa lìa bạn ác, thường gặp duyên lành, thâu giữ sáu căn, giữ gìn ba nghiệp, nhẫn nại khổ nhọc, tâm Bồ-đề không thoái lui, không phụ bạc chúng sinh.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Hỏa Tương. Vì sao gọi là địa ngục Hỏa Tương? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng một trăm năm mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt với ngọn lửa dữ cháy mạnh, trên mặt đất có những mũi nhọn đâm vào dưới bàn chân lên mu bàn chân của tội nhân. Tội nhân kêu gào khóc lóc, đau đớn vô cùng.

Trong cửa phía Nam có năm ngàn Sa-môn kêu: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào chốn này?” La-sát Mã Ðầu cầm cây chĩa ba đâm từ sau lưng ra trước ngực, đẩy tội nhân vào ngục, quả cầu gai bay đến cắt dưới chân, khói lửa bốc lên thiêu đốt tâm can. Một ngày một đêm chịu muôn vàn hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại. Nếu được làm thân người thì thân không vẹn toàn.

Bồ-tát Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
–Những Sa-môn này tạo những nghiệp ác gì phải vào đây chịu khổ như thế?

La-sát Mã Ðầu đáp:
–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không giữ gìn oai nghi, chân mang giày dép giẫm lên chỗ thanh tịnh không cởi ra, chân giẫm lên chỗ thờ Phật, nơi Tăng ở, hoặc giẫm lên bóng tượng Phật, tháp. Vì nhân duyên đó nên chịu tội này.

Bảo Ðạt nghe rồi thương khóc ra đi.

Xem (295)