Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Điếu Văn Tiễn Đưa Giác Linh Cố Hòa Thượng thượng TỪ hạ TRÍ (cập nhật)

Điếu Văn Tiễn Đưa Giác Linh Cố Hòa Thượng thượng TỪ hạ TRÍ (cập nhật)

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính bạch Giác Linh Cố Hoà Thượng
Kính thưa toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ
Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử

Vu Lan về ngậm ngùi, với nỗi nhớ niềm thương, trong lòng người con hiếu chưa tan. Giờ đây Tăng Ni Phật tử Việt Nam tại Âu châu và môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ lại càng thêm ngậm ngùi, khi hay tin cố Hoà Thượng thượng Ngộ hạ Bổn hiệu Từ Trí – trú trì chùa Phật Huệ, đã giã từ Ta Bà Cõi Tạm, trở về với cõi Niết Bàn Chơn Như.

Kính thưa Giác Linh!
Dẫu biết rằng Vô Thường Tấn Tốc, Nhất Sát Na Gian, Chuyển Tức Tức Thị Lai Sanh! Nhưng sự ra đi của Cố Hoà Thượng không kịp lời từ giả môn đồ pháp quyến thân thương, cùng pháp lữ hữu duyên bao năm hành hoạt trên xứ người cõi tạm. Cho nên không tránh khỏi sự ngậm ngùi thương tiếc! Vì trần gian đã mất đi một Trưởng Tử Như Lai. Môn đồ pháp quyến mất đi một bực Thầy khả kính yêu thương. Chư Tăng Ni mất đi một pháp lữ đồng hành chung một lý tưởng. Giáo Hội đã mất đi một thành viên.

Kính thưa Giác Linh!
Nhưng hàng con Phật chúng ta, đến với trần gian, mỗi người mỗi nguyện, tuỳ duyên biến hoá, nguyện mãn trở về. Và để chuẩn bị tiếp tục cho một hành trình mới, với bao lý tưởng cao sâu, là thượng hoằng hạ hoá.

Sáng mai này, trời đất Âu châu, miền Trung xứ Đức – Frankfurt, Tăng Ni Phật tử cùng môn đồ pháp quyến, sẽ cung tiễn kim quan Ngài đăng đài trà tỳ, huyễn thân tứ đại đời nay, đã theo theo nhân duyên sanh diệt. Nhưng Thể Tánh Viên Minh Thường Hằng của Ngài vẫn chiếu soi.

Giờ đây, đứng trước Kim Quang và Linh Ảnh Ngài, chúng tôi thay mặt Hội Đồng Điều Hành và Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN Âu Châu, đốt nén tâm hương, Giới Định Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến, nguyện kính cúng dường Giác Linh, gọi là hương tiễn biệt, theo hương thơm Ngũ Phần Pháp Thân, Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Kính thưa Giác Linh Hoà Thượng!

Kính nguyện Ngài đến đi tự tại, sanh tử luân hồi như hoa đốm giữa trời không, trí chơn như chẳng có cũng chẳng không, tất cả pháp đều như kính hoa thuỷ nguyệt. Chư Phật Bồ tát theo đó mà tuỳ duyên ứng hiện, vì năng lực từ bi mà không ngại vào sanh tử luân hồi. Sáu nẻo Ba cõi, không nơi nào không có chư Phật Bồ tát hiện thân.

Như đời nay, vì hoá độ những chúng sanh hữu duyên, nên nguyện làm thân quyến. Nữa đời trước hi hiến cho cuộc sống thăng trầm, lo chu tất bổn phận làm con hiếu, và chu toàn ân nghĩa phu thê cùng phụ tử. Nửa đời sau trở thành Trưởng Tử Như Lai, Thầy cảm hoá cải gia vi tự, con cháu hướng về Tam Bảo lòng thành, và trở thành nhị chúng xuất gia. Đó chính là hạnh nguyện Thầy trong kiếp vừa qua, đời đạo song toàn, công viên quả mãn.

Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563 – năm 2019 tại chùa Phật Huệ vừa mãn, cũng là hạnh tròn nguyện mãn của Thầy. Thầy buông rủ huyễn thân, không bệnh tình níu kéo, tự tại trút hơi thở, như trút gánh nặng của trần gian.

Ta Bà tuy vắng bóng Thầy, nhưng trời Tây đón thêm một bạn lữ. Kính chúc Thầy chứng vô sanh nhẫn, thế thế sanh sanh, bất vong đại nguyện. Cõi Ta Bà luôn hướng vọng chào đón Thầy trở lại, với tâm nguyện trụ Như Lai Xứ, Trì Như Lai Tạng. Kiến pháp tràng, phá nghi võng, hưng Tam Bảo, thừa sự Phật, bất từ lao.

Mấy lời cung tiễn Thầy về Tây
Giác tánh linh minh Thầy gia hộ
Môn đồ pháp quyến thảy bình an
Nối nghiệp hưng long Phật đạo mầu

Nam mô Đức quốc Trú Trì Phật Huệ nối dòng Lâm Tế Chánh Tông thiền phái Gia Phổ đời thứ 43, huý thượng Ngộ hạ Bổn, hiệu Từ Trí Giác Linh Hoà Thượng Tân Viên Tịch.

Tu Viện Thiện Hòa ngày 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi (08.09.2019)

 Ngưỡng Bạch Giác Linh Hòa Thượng
Tôi nhớ lúc xưa,
hơn 10 năm trước,
sau khi hoàn thành Phật sự trùng tu Tâm Giác Tự.
Thầy đã điện thoại báo tin,
sẽ qua đất Phật trọn đời nhập thất chuyên tu.
Tôi nào dám cản bước xuất trần,
chỉ ước mong Phật Huệ
có cội Tùng chở che tứ chúng lúc Can qua,
đâu ngờ hội đủ nhân duyên,
gậy Thiền an trụ,
để từ đây
Chủ Trì Lưỡng Tự Phật Danh,
nơi nào cũng thấm đượm từ quang.
Khi thì khai đàn
truyền Tam Quy ngũ giới
tiếp kẻ tha hương,
lúc mở Pháp Hội Chuẩn Đề, Dược Sư
độ người bản xứ.
Dẫu có duyên với Như Lai Thiền,
bao phen vân du tầm Sư Tích Lan Miến Điện,
nhưng vẫn tôn thờ
Môn phong Thiền phái Trúc Lâm.
Cửu Tuần kiết hạ hằng năm,
bán nguyệt Bố tát sám hối,
dạ dạ Thiền Tịnh song tu,
nhật nhật công phu bái sám.
Cho dù tuổi Hạc niên cao,
vẫn chấn Tích quang lâm về cố quận,
thí xe lăn giúp kẻ tật nguyền,
mổ mắt mù cứu người cô thế.
Biết thế sự như ván cờ ảo mộng ,
nên lòng chẳng màng chuyện Nhân Ngã thị phi.
Thường trụ Chân tâm vui niềm vui Pháp Hỷ,
vận Từ Bi diệu lực tứ chúng trang nghiêm.
Thật đúng câu
Vạn Hạnh môn trung bất xã nhất pháp,
Thật tế lý địa bất thọ nhất trần.
Ngưỡng bạch giác Linh Thầy
Lúc này Tiết Thu mát dịu:
Nước sông Main ẩn bóng Thiền Sư giờ Tử biệt
Trời Phật Huệ hiện mây ngũ sắc phút sinh ly
Hôm nay người tiễn Thầy đi
Mai sau đến lượt có gì khác đâu
Ô hô Sinh Tử nhiệm màu
Khứ lai như Nguyện niệm câu Di Đà…

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế húy Thượng Ngộ Hạ Bổn Hiệu Từ Trí , Trụ Trì Phật Huệ-Phật Đạo Lưỡng Tự Tân Viên Tịch Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

Xem (675)