Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 07

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 07

Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật. Nam-mô Thiện Hộ Phật. Nam-mô Bất Không Bộ Phật. Nam-mô Giác Hoa Tràng Phật. Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Thị Hiện Ác Phật. Nam-mô Cam Lộ Xưng Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Trí Phật. Nam-mô Mãn Túc Trí Phật. Nam-mô Bất Thiểm Liệt Danh Xưng Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Ly Cấu Thắng Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Ðịa Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Sai Biệt Kiến Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Cụ Túc Kiến Phật. Nam-mô Tín Công Ðức Phật. Nam-mô Tam Giới Tôn Phật. Nam-mô Nguyệt Diệp Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Diệu Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật. Nam-mô Quảng Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Cam Lộ Tuệ Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Nguyệt Cao Phật. Nam-mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật. Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Vô Úy Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Công Ðức Viêm Phật. Nam-mô Quảng Trí Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Hy Thắng Phật. Nam-mô Bất Phú Tàng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Ðại Ý Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật. Nam-mô Ða Công Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Uy Ðức Phật. Nam-mô Nghĩa Tuệ Phật. Nam-mô Ly Trần Phật. Nam-mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật. Nam-mô Thiện Xưng Phật. Nam-mô Xưng Ðức Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Ðức Phật. Nam-mô Nhân Ðức Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thiên Phật. Nam-mô Ðại Ðức Phật. Nam-mô Tịch Tuệ Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Thượng Kiên Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Lôi Vương Phật. Nam-mô Ðiện Vương Phật. Nam-mô Ðại Thắng Phật. Nam-mô Hộ Trí Phật. Nam-mô Nhật Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Ứng Xưng Phật. Nam-mô Trí Bộ Phật. Nam-mô Ly Mạng Phật. Nam-mô Căn Hoa Phật. Nam-mô Vô Úy Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Cao Xưng Phật. Nam-mô Thị Hữu Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Ða Công Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Lạc Tư Duy Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Phấn Tấn Phật. Nam-mô Lạc Công Ðức Phật. Nam-mô Ứng Cúng Xưng Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Xưng Phật. Nam-mô Ma-ni Kim Cang Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Ma-ni Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ðại Tự Tại Công Ðức Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Cao Sơn Xưng Phật. Nam-mô Bách Quang Minh Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Ý Thành Tựu Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Nhiên Cự Vương Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Tự Tại Phật. Nam-mô Bảo Kế Phật. Nam-mô Viễn Ly Úy Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam-mô Xưng Oai Ðức Phật. Nam-mô Ái Thiên Phật. Nam-mô La-hầu Thiên Phật. Nam-mô Thiện Viêm Phật. Nam-mô Bảo Ái Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Hoa Phật. Nam-mô Cao Tu Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô Nhân Tuệ Phật. Nam-mô Chiếu Thế Gian Phật. Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Phật. Nam-mô Ðại Tướng Phật. Nam-mô Thừa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Kiều Lương Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Vô Tâm Tuệ Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Kiên Khải Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Ma-ni Khải Phật. Nam-mô Hiền Ðại Phật. Nam-mô Thiện Hương Nguyệt Phật. Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Luân Phật. Nam-mô Thắng Thân Phật. Nam-mô Thật Danh Phật. Nam-mô Ðại Hành Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Sơn Phật. Nam-mô Ðại Xưng Phật. Nam-mô Pháp Xưng Phật. Nam-mô Thí Quang Minh Phật. Nam-mô Ðiện Ðức Phật. Nam-mô Thật Tác Phật. Nam-mô Cứu Mạng Phật. Nam-mô Thiện Viêm Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Quyết Ðịnh Tuệ Phật. Nam-mô Ly Hữu Phật. Nam-mô Ma-ni Hương Phật. Nam-mô Thắng Hỷ Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ma-ni Nguyệt Phật. Nam-mô Cao Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Hạnh Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Ma-ni Luân Phật. Nam-mô Thế Tôn Phật. Nam-mô Sư Tử Tượng Phật. Nam-mô Nguyệt Mãn Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Thiện Hộ Phật. Nam-mô Hi Giác Phật. Nam-mô Ðồng Quang Minh Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Khứ Phật. Nam-mô An Ẩn Thế Gian Phật. Nam-mô Vô Não Phật. Nam-mô Thập Phương Hạnh Phật. Nam-mô Lực Thiện Phật. Nam-mô Hỏa Thể Thắng Phật. Nam-mô Chí Ðại Thể Phật. Nam-mô Ðắc Ðại Thế Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Phật. Nam-mô Thật Hạnh Phật. Nam-mô Vô Úy Thắng Phật. Nam-mô Thọ Ðề Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Quảng Công Ðức Phật. Nam-mô Bảo Công Ðức Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Ma-ni Hương Phật. Nam-mô Tác Nghiệp Phật. Nam-mô Sư Tử Thủ Phật. Nam-mô Thiện Hóa Phật. Nam-mô Bảo Cao Phật. Nam-mô Ðại Hải Phật. Nam-mô Trụ Trì Phật. Nam-mô Nghĩa Trí Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Tuệ Phật. Nam-mô Ðại Chúng Luân Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Tu Hành Nghĩa Phật. Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Thanh Phật. Nam-mô Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Phước Ðức Thành Tựu Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Tín Chúng Phật. Nam-mô Vô Biên Xưng Phật. Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Thiện Kiên Phật. Nam-mô Tràng Vương Phật. Nam-mô Hoa Thành Phật. Nam-mô Khải Tuệ Phật. Nam-mô Phong Hành Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Ðại Xưng Phật. Nam-mô Khoái Nhiên Phật. Nam-mô Cam Lộ Tụ Phật. Nam-mô Công Ðức Hộ Phật. Nam-mô Nghĩa Khứ Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Ðại Từ Bi Phật. Nam-mô Trụ Phân Biệt Phật. Nam-mô Ma-ni Túc Phật. Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiện Báo Phật. Nam-mô Thiện Tật Bình Ðẳng Oai Ðức Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Thiện Thiên Phật. Nam-mô Thật Thanh Phật. Nam-mô Trí Lực Ðắc Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Hoa Cao Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nam-mô Hoa Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Thật Xưng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật. Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật. Nam-mô Tịnh Nhật Phật. Nam-mô Chư Thiên Phật. Nam-mô Khả Ái Phật. Nam-mô Thật Thiên Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Công Ðức Xưng Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Thanh Bạch Phật. Nam-mô Viễn Hành Phật. Nam-mô Thiên Oai Ðức Phật. Nam-mô Tịnh Thánh Phật. Nam-mô Hỷ Khứ Phật. Nam-mô Ðại Ưu Oai Ðức Phật. Nam-mô Viêm Tụ Phật. Nam-mô Ðại Thắng Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Hỷ Thượng Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Ðại Ái Phật. Nam-mô Thiện Tâm Phật. Nam-mô Hàng Phục Tha Chúng Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật. Nam-mô Uy Ðức Phật. Nam-mô Thiện Tư Nghì Cảnh Giới Phật. Nam-mô Thiện Tý Phật. Nam-mô Ðại Bảo Phật. Nam-mô Xưng Ý Phật. Nam-mô Thế Gian Tôn Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Thanh Phật. Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Trí Bộ Phật. Nam-mô Cao Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Cấu Thân Phật. Nam-mô Sai Biệt Thân Phật. Nam-mô Sai Biệt Oai Ðức Phật. Nam-mô Bất Khả Tỷ Cam Lộ Bát Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Ðiện Ðức Phật. Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Ða Xưng Phật. Nam-mô Công Ðức Pháp Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Vô Úy Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Diệu Xưng Phật. Nam-mô Ða Viêm Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thiện Hiền Phật. Nam-mô Bảo Diệu Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Hiền Ðức Phật. Nam-mô Phạm Tràng Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô La Võng Viêm Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Xưng Danh Thanh Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thiện Hành Phật. Nam-mô Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Ðiện Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Hiềm Danh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Phất-sa Khoái Phật. Nam-mô Nhãn Mãn Phật. Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật. Nam-mô Cao Uy Ðức Phật. Nam-mô Hoa Uy Ðức Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Chướng Trí Phật. Nam-mô La-hầu Thiên Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Hoa Tràng Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Hỏa Dược Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Minh Vương Phật. Nam-mô Phước Ðức Thủ Phật. Nam-mô Xưng Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Tạng Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Công Ðức Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Long Hống Thanh Phật. Nam-mô Tướng Tràng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tụ Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Tịnh Thượng Thủ Phật. Nam-mô Khoái Nhãn Phật. Nam-mô Long Ðức Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Thanh Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Phật. Nam-mô Trí Sắc Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tụ Phật. Nam-mô Hoa Phật. Nam-mô Phấn Tấn Khứ Phật. Nam-mô Hoa Tích Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Tinh Tú Sắc Phật. Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật. Nam-mô Oai Ðức Tụ Phật. Nam-mô Bồ-đề Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Phật. Nam-mô Thiện Tuệ Nhãn Phật. Nam-mô Hỷ Thân Phật. Nam-mô Trí Tuệ Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Thượng Thân Phật. Nam-mô Tịnh Uy Ðức Phật. Nam-mô Hữu Trí Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Ðại Tôn Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Tạng Phật. Nam-mô Thắng Ðức Phật. Nam-mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật. Nam-mô Ðại Viêm Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Sa-hạt Tỳ-kheo Công Ðức kinh. Nam-mô Thọ-đề-già kinh. Nam-mô Lư Chí Trưởng Giả kinh. Nam-mô Tu-ma-đề Trưởng Giả kinh. Nam-mô Ðăng Chỉ Nhân Duyên kinh. Nam-mô Thập Nhị Phẩm Sinh Tử kinh. Nam-mô Gián Vương kinh. Nam-mô Ngũ Vương kinh. Nam-mô Mạt-la Vương kinh. Nam-mô Ma-đạt Quốc Vương kinh. Nam-mô Phổ Ðạt Vương kinh. Nam-mô Kiền-đà Quốc Vương kinh. Nam-mô Kiên Ý kinh. Nam-mô Phật Ðại Tăng Ðại kinh. Nam-mô Tà-kỳ kinh. Nam-mô Thập Nhị Ðầu-đà kinh. Nam-mô Hộ Tịnh kinh. Nam-mô Mộc Hoạn Tử kinh. Nam-mô Thời Phi Thời kinh. Nam-mô Tích Trượng kinh. Nam-mô Chiên-đàn Thọ kinh. Nam-mô Tân Tuế kinh. Nam-mô Bần Cùng Lão Công kinh. Nam-mô Trưởng Giả Tử Áo Não Tam Xứ kinh. Nam-mô Phật Thuyết Việt Nan kinh. Nam-mô Chiên-đàn Việt Quốc Vương kinh. Nam-mô Tự Ái Kinh. Nam-mô Phật Thuyết Xứ Xứ kinh. Nam-mô Vô Thượng Xứ Kinh. Nam-mô Luân Chuyển Ngũ Ðạo Tội Phước Báo Ứng kinh. Nam-mô Vị Sinh Oán kinh. Nam-mô Thập Bát-nê-lê kinh. Nam-mô Tăng Hộ Nhân Duyên kinh. Nam-mô Na Tiên Tỳ-kheo kinh. Nam-mô Tứ Phần luật. Nam-mô Thập Tụng luật. Nam-mô Tăng-kỳ luật. Nam-mô Di-sa-tắc luật. Nam-mô Tăng-kỳ Giới Bản luật. Nam-mô Tứ Phần Giới Bản. Nam-mô Giải Thoát Giới Bản. Nam-mô Sa-di Oai Nghi. Nam-mô Ðàm-vô-đức Yết-ma. Nam-mô Tứ Phần Ni-yết-ma. Nam-mô Ưu-bà-tắc Ngũ Giới Tướng. Nam-mô Thiện Kiến Luật Tỳ-bà-sa. Nam-mô Tỷ-nại-da. Nam-mô Tát-bà-đa Ty-ni Ma-đức-lặc-già.

Kính lễ các Ðại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Pháp Vương Bồ-tát. Nam-mô Hợp Sơn Bồ-tát. Nam-mô Hàng Phục Ma Bồ-tát. Nam-mô Phổ Kiến Bồ-tát. Nam-mô Trí Sơn Bồ-tát. Nam-mô Nan Khả Bồ-tát. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Bồ-tát. Nam-mô Kim Kế Bồ-tát. Nam-mô Thiện Kiến Bồ-tát. Nam-mô Thiện Ý Bồ-tát. Nam-mô Giải Thoát Vương Bồ-tát. Nam-mô Ðại Oai Ðức Bồ-tát. Nam-mô Ba-đầu-ma Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Quyết Ðịnh Pháp Bồ-tát. Nam-mô Ly Cấu Bồ-tát. Nam-mô Ðại Quang Bồ-tát. Nam-mô Ðại Lực Bồ-tát. Nam-mô Ðại Nguyệt Bồ-tát. Nam-mô Thiện Nguyệt Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Tâm Bồ-tát. Nam-mô Trụ Trì Hoa Bồ-tát. Nam-mô Bất Trước Hạnh Bồ-tát. Nam-mô Ly Chư Ác Bồ-tát. Nam-mô Ðắc Ðại Bồ-tát. Nam-mô Trí Cự Ðăng Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Hạnh Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-tát. Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Bồ-tát. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bồ-tát. Nam-mô Trụ Trì Tịch Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Ly Ám Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Tràng Bồ-tát. Nam-mô Hỏa Quang Bồ-tát. Nam-mô Tam Giới Tôn Bồ-tát. Nam-mô Thế Gian Cự Bồ-tát. Nam-mô Vô Chướng Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Bất Khả Hiềm Xưng Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Kiến Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Ðại Bồ-tát trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Nam-mô Tận Kiêu Mạn Bích-chi-phật. Nam-mô Thân Bích-chi-phật. Nam-mô Ðắc Thoát Bích-chi-phật. Nam-mô Vô Cấu Bích-chi-phật. Nam-mô Ðộc Bích-chi-phật. Nam-mô Kê Thư Bích-chi-phật. Nam-mô Năng Tác Kiêu Mạn Bích-chi-phật. Nam-mô Thoái Bích-chi-phật. Nam-mô Bất Thoái Khứ Bích-chi-phật. Nam-mô Tầm Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Ðảnh lễ Tam bảo xong tiếp theo sám hối:

Chúng con xin sám hối tội do tham dục. Trong kinh có dạy: “Chỉ vì tham dục nên bị giam hãm trong địa ngục si mê, chìm đắm trong dòng sông sinh tử không thể nào ra được.”

Từ xưa tới nay, chúng sinh vì đắm chìm trong năm dục, lưu chuyển mãi trong cõi sinh tử. Nếu như lấy xương của mỗi một chúng sinh trong một kiếp chất đống lại thì bằng núi Tỳ-phú-ca ở thành Vương xá, sữa mẹ cho bú nhiều như nước trong bốn biển, máu huyết trong thân chảy ra còn nhiều hơn thế nữa. Nước mắt của cha mẹ, anh em, bà con quyến thuộc khóc khi lâm chung cũng nhiều như nước trong bốn biển. Cho nên nói có tham ái thì còn sinh tử, hết tham ái thì sinh tử diệt. Thế mới biết tham ái là gốc của sinh tử.

Trong kinh có dạy: “Tội dâm dục có thể làm cho chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh chịu nhiều đau khổ. Nếu ở trong loài súc sinh thì làm thân chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương. Nếu sinh trong loài người thì gặp phải vợ phụ tình, bà con trái ý mình.” Sự dâm dục có quả báo xấu như thế. Cho nên ngày nay chúng con chí thành quy y Phật.

  • Nam-mô Ðông phương Sư Tử Âm Phật.
  • Nam-mô Nam phương Ðại Vân Tạng Phật.
  • Nam-mô Tây phương Vô Lượng Thọ Phật.
  • Nam-mô Bắc phương Hồng Liên Hoa Quang Phật.
  • Nam-mô Ðông nam phương Vô Cấu Lưu Ly Phật.
  • Nam-mô Tây nam phương Thắng Ðiều Phục Thượng Phật.
  • Nam-mô Tây bắc phương Tán Hoa Sinh Ðức Phật.
  • Nam-mô Ðông bắc phương Tâm Ðồng Hư Không Phật.
  • Nam-mô Hạ phương Vô Cấu Xưng Vương Phật.
  • Nam-mô Thượng phương Tịnh Trí Tuệ Hải Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc quyến rủ thê thiếp, chiếm đoạt vợ con người khác; hoặc xâm phạm trinh tiết làm ô nhục Tỳ-kheo-ni, phá phạm hạnh người khác, hiếp bức một cách vô đạo; hoặc với tâm bất chính xem ngó lẳng lơ, nói cười bỡn cợt, hoặc sỉ nhục gia đình người khác, làm nhơ tiếng tốt của người, hoặc làm hạnh bất tịnh với năm hạng người nam.

Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối.

Từ vô thủy đến nay, chúng con làm thân người nữ mà tâm như ngựa hoang, suốt ngày phóng đãng, không lúc nào định tỉnh; thường ôm lòng tà sinh khởi dục tưởng, hoặc làm tình với Sa-môn, phá hoại người nam; hoặc ở trong chốn Già-lam, tâm không lắng nghe pháp, thường ưa nhìn ngắm, không kể gì pháp Phật, dâm tình buông thả, đến nỗi tâm trí trôi nổi trên đại dương mờ mịt không biết đâu bờ bến; hoặc làm ô uế ba y pháp phục của Tăng; hoặc ở trong tinh xá, chùa viện cùng nhau rờ rẩm làm hạnh bất tịnh. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn chí thành sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con làm thân người nữ, thường ôm lòng dâm dục, hoặc chiếm đoạt chồng người khác, mê hoặc các đấng trượng phu, hoặc vẽ bùa, yếm trùng độc sai khiến hại vợ người khác.

Trong đời sống ít phước lại rơi vào tà vạy, các bệnh tật tai ương nhân đó hoành hành, không gặp thầy giỏi đến nỗi phải chết. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con mắt bị mê mờ vì những màu sắc như: Ðen, vàng, hồng, ngũ sắc, tía, các đồ quý giá trang sức; hoặc nghĩ đến dáng dấp bên ngoài cao thấp, đen trắng về người nam, người nữ rồi khởi lên tưởng phi pháp; hoặc tai thích nghe cung thương đàn sáo, âm nhạc ca hát, hoặc đem lời nói ngôn ngữ của nam nữ cùng nhau cười đùa, khởi lên ý tưởng phi pháp; hoặc mũi, hoặc lưỡi thích nếm những vị tươi tốt, ngon béo, ăn máu thịt chúng sinh nuôi dường thân mình mà lại ghét chua cay rồi khởi lên ý tưởng phi pháp; hoặc thân thích bông hoa tơ lụa, gấm vóc mịn màng với tất cả những thứ mịn màng trơn láng của bảy thứ châu báu trang sức mà khởi lên ý tưởng phi pháp; hoặc tâm ý loạn tưởng luôn luôn trái với giáo pháp. Vì sáu vọng tưởng này tạo rất nhiều tội lỗi. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng trong mười phương quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi dâm dục ấy, đời đời kiếp kiếp được hóa sinh tự nhiên, không do bào thai, được thanh khiết sáng sủa, tướng hảo quang minh, sáu căn sáng láng, thông minh lanh lợi, hiểu rõ tham ái là cùm xích trói buộc, quán sát sáu hành này như huyễn như hóa, quyết định xa lìa cảnh năm dục, cả đến trong giấc mộng cũng không nghĩ đến điều bất chính, những nhân duyên trong ngoài không bao giờ làm xao động tâm.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi về nhãn căn, mắt chúng con được thấy hết Pháp thân thanh tịnh của chư Phật, Bồ-tát trong mười phương, không do hai tướng. Nhờ công đức sám hối về nhĩ căn, nguyện tai này của con thường được nghe chư Phật và Hiền thánh thuyết pháp và phụng hành theo giáo pháp ấy. Nhờ công đức sám hối về tỷ căn, nguyện mũi này của con thường được ngửi hương tích, nhập vào hương pháp vị, xa lìa bất tịnh uế nhiễm của sinh tử.

Nhờ công đức sám hối về thiệt căn, nguyện cho lưỡi này thường ăn món pháp hỷ, thiền duyệt, không tham vị máu thịt của chúng sinh.

Nhờ công đức sám hối về thân căn, nguyện thân này được mặc y phục của Như Lai, mang áo giáp nhẫn nhục, nằm giường vô úy, ngồi tòa bốn Thiền. Nhờ công đức sám hối về ý căn, nguyện ý của con thành tựu mười tưởng, thông suốt năm minh, quán sâu hai đế không, bình đẳng; từ tuệ phương tiện khởi mười diệu hạnh, nhập vào dòng pháp, niệm niệm càng thêm sáng suốt và hiển phát đại vô sinh pháp nhẫn của Như Lai.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn Bồ-tát Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Hỏa tượng. Sao gọi là địa ngục Hỏa tượng? Ðịa ngục ấy có một con voi lửa, thân voi rất lớn và dài, có khói lửa bốc cháy, miệng và mắt của voi cũng có lửa cháy. Tội nhân trông thấy hốt hoảng kêu gào khóc lóc mãi không thôi. Ngục tốt Dạ-xoa bắt tội nhận ném trên lưng voi. Voi nhảy quanh khiến tội nhân rớt xuống đất, trên đất có lửa thiêu đốt thân. Trải qua một ngày một đêm ngàn vạn lần chết đi sống lại. Sau khi được ra khỏi địa ngục, nếu được làm thân người thì sáu căn không vẹn toàn, huỳnh môn, hai căn, không phải người nam và người nữ không sinh con.

Bồ-tát Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
– Những Sa-môn này tạo tội gì mà chịu hình phạt như thế?
La-sát đáp:
– Những Sa-môn này thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không thọ trì thanh tịnh, không có đủ oai nghi, làm việc dâm dục, thân bất tịnh vào chỗ thờ Phật, tinh xá, lau chùi ngắm nhìn tượng Phật tâm không hổ thẹn. Vì nhân duyên ấy nên bị đọa vào địa ngục này, chịu các khổ đau như thế.

Bồ-tát Bảo Ðạt nghe rồi, khóc lóc rồi ra đi.

Xem (324)