Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng”

Loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng”

Những bài thơ và câu đối nhân sinh nhật lần thứ 70 của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển vào ngày 28.06.2019 vừa qua tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc.

Kính chúc Hòa Thượng Thích Như Điển pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu

Kính cẩn đôi vần thơ hiến dâng
Chúc Thầy rạng rỡ tựa vầng trăng
Mừng vui được thấy lòng nhân hậu
Hòa ái từng nghe dạ thủy chung
Thượng Như hạ Điển lừng Pháp tự
Thọ tựa cao sơn tiếng danh Tăng
Bảy đời gia tộc danh huynh đệ (1)
Mươi xã Duy Xuyên (2) mấy kẻ bằng!

Tùy Anh (Phù Vân) Phương Quỳnh; Ngọc Huệ Phúc Thịnh 28.06.2019

(1) – Huynh đệ – Bào huynh: HT. Thích Bảo Lạc, Phương Trượng Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu và – Bào đệ: HT. Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc.
(2) – Duy Xuyên: nơi sinh quán của nhị vị Hòa Thượng.

Thành kính Chúc mừng Khánh Tuế lần thứ 70
của Hòa Thượng thượng Như hạ Điển,
Phương Trượng Chùa Viên Giác, Sáng lập Chủ Nhiệm Báo Viên Giác. Chúng con kính chúc HòaThượng pháp thể khinh an, phước trí
nhị nghiêm, tuệ đăng thường chiếu. Thượng pháp thể khinh an, phước trí
nhị nghiêm, tuệ đăng thường chiếu.

 • ĐĐ Trụ Trì và Chư Tăng Ni Tổ Đình Viên Giác Hannover Đức Quốc
 • Hội Phật Tử và các Chi Hội Phật Tử VNTN tại Đức
 • Ban Hướng Dẫn GĐPT và các GĐPT tại Đức
 • Ban Biên Tập và Kỹ Thuật Báo Viên Giác
 • Ban Hộ Niệm và Ban Trai soạn Tổ Đình Viên Giác

Thơ của Ni Trưởng Thích Nữ Như Viên

 • 23 tuổi khởi bước xuôi buồm sang xứ Phù Tang, mong tìm cầu học đạo nên NHƯ thế,
 • 70 năm thẳng tiến khắp trời Tây, mang hoài bão viết trang ĐIỂN tích rạng tông môn

Như Hoàn

(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển)
Nhớ thuở quê nhà đất Quảng Nam,
Xuất gia, tầm đạo, hạnh tinh cần.
Vườn thiền Chúc Thánh thơm hương tổ,
Ngõ tuệ Phước Lâm đượm nghĩa ân.
Cất bước, du phương sang đất khách,
Mở đường, tấn nghiệp tỏ thiền tâm.
Phù Tang, Chánh Lập lưu trang sử,
Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm…
Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm,
Âu Châu, đất khách ngát trăng thanh.
Công phu, lạy Phật luôn siêng gắng,
Bái sám, tham thiền mãi tiến chăm.
Viết sách, dịch kinh, tuyên diệu ngữ,
Xây chùa, độ chúng, thuyết chơn âm.
Giải Minh Hoà Thượng ngời gương hạnh
Như Điển Tôn Sư rạng đức lành…!
Nam Mô A Di Đà Phật
California, 08-05-2018
Hậu Học: Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
“Họa hoán vận”
Phật giáo nguồn từ đất Việt nam
Hoằng dương Đức Quốc nghĩa ân cần
Bao mùa sách tấn yên phương ngoại
Bấy thuở trao truyền rạng cõi tâm
Chiều xuống chuông ngân len ánh nguyệt
Sáng lên mõ điểm gội chơn rằm
Thong dong Thầy dạo miền vô trụ
Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm
Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm
Vén mây ánh đạo tựa trăng rằm
Gìn thân bất tịnh mà nuôi trí
Giữ ý vô cầu để dưỡng tâm
Chạm ngõ lục trần, thôi hữu ái
Nhìn khe tam độc, tránh không cần
Đất lành trái ngọt nhờ nhân quả
Thầy gióng chuông rền tiếng Quảng Nam.
Quảng Trị 9-5-2018
Như Thị kính phụng họa

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Xuân thời một thuở chốn quê Nam,
Hạnh nguyện chuyên tu hiểu vốn cần.
Đạo cả quảng khai ơn thấm nghĩa,
Kinh dày thấu rõ ngập triêm ân.
Giao du đất mới bền thông điệp,
Kết nối tông huyền lắng cõi tâm.
Khắp xứ đường qua ngày rộng mở,
Gương soi trần thế sáng trăng rằm…
Gương soi trần thế sáng trăng rằm…
Đạo hạnh huân đầy khắp tiếng thanh.
Tinh tấn công phu lòng nguyện gắng,
Khoan hòa phổ độ huệ nguyền chăm.
Trao cùng giáo pháp thông phương diện,
Rõ thấu kinh vàng quyện ngữ âm.
Ứng hóa tùy duyên ngời đức trọng,
Tôn sư Như Điển hiển tâm lành…
Việt nam, 9/5/2018
PT. Minh Đạo

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Phương trượng Như Điển quê Quảng Nam
Nỗi tiếng vang danh , hạnh tinh cần
Từ dạo xuất gia thơm hương Tổ
Đem Tuệ hoằng truyền vẹn nghĩa ân
Thuận duyên một lần sang đất khách
Khai thông liễu ngộ thế nào …Tâm
Phù Tang…. Ngài lập thêm trang sử
Đức Quốc …lại được sáng trăng rằm.
Cớ gì Đức Quốc lại trăng rằm ?
Thuở ấy Âu Châu …chốn tịnh thanh
Niềm tin chân chánh tăng …Ngài gắng
Lạy Phật tham thiền hiển lộ CHÂN
Tập trung sức mạnh vào diệu ngữ
Viết sách dịch kinh rõ Pháp Âm
Chúc Thọ Tôn Sư mong gương hạnh
Hậu bối nguyền xin học Đức lành …
Nam Mô A Di Đà Phật
Đệ tử Úc châu kính xin được góp phần vào lễ mừng khánh thọ 70
Melbourne 9-5-2018
Huệ Hương

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Tăng Nhân xuất xứ Đất Quảng Nam
Thế phát tu hành hạnh chuyên cần
Dòng Thiền Chúc Thánh danh không hổ
Tổ Đình Phước Lâm chốn nghĩa ân
Xuất dương du học xứ Phù Tang
Tiến thân Đạo nghiệp thoả chốn đằm
Hữu duyên hoằng Pháp nơi Đức Quốc
Lập Chùa Viên Giác độ nhân tâm
Xiễn dương Phật Pháp miền đất khách
Châu Âu tiếp nhận Đạo trong lành
Tìm niềm an vui trong cuộc sống
Thiền Môn hoà nhập quả cao thanh
Công phu lạy Phật, siêng bái sám
Dịch Kinh, viết sách, lại tham thiền
Tôn Sư Như Điển ngời đạo hạnh
Giải Minh Hoà thượng rạng uyên nguyên
Houston, Texas 9-5-2018
Pt Quảng An

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Hương Đạo toả ngời xứ Quảng Nam
Bao Người duyên rạng chốn Già lam
Dòng Thiền Chúc Thánh vang danh Tổ
Môn Đệ Phước Lâm trọn nghĩa thâm
Sứ mạng Tăng nhân du học Phật
Vo tròn đạo nghiệp đạt nguồn tâm
Phù Tang ghi dấu đời Tăng lữ
Cất bước du phương đáp nguyện thầm.

Đức Quốc dừng chân hoá “Đạo” lành
Khai sơn “Viên Giác” ngát hương thanh
Tứ thời hành sự duyên tu luyện
Tam Bảo dựng xây độ chúng sanh
Viện chủ danh Tăng “Như Điển” sáng
Đức tài phụng đạo, xứng nêu danh
Cuộc đời kiến tạo nguồn chân tánh
Chúc thọ Bảy Mươi, rạng “Đức” lành.
Fresno, CA. 08-5-2018
HT Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Cắt ái ly gia đất Quảng Nam
Chuyên tu hạnh nguyện quyết chăm cần
Hoằng dương mấy thuở lừng nguồn tổ
Sách tấn bao thời ngát cội ân
Đất khách du phương truyền ý đạo
Phương ngoài cất bước gởi thiện tâm
Phù Tang cửa Phật lưu trang sách
Đức Quốc sài môn sáng ánh rằm.
Đức quốc sài môn sáng ánh rằm
Thiền lâm xứ bạn tỏ nguồn thanh
Oai nghi giới đức hoài gìn giữ
Tế hạnh pháp hành mãi chỉ chăm
Tứ chúng giảng kinh bày diệu pháp
Tăng đồ khai dạ thuyết huyền âm
Đất lành chim đậu ươm mầm Phật
Như Điển Tôn Sư rạng cõi lành.
Nam Mô A Di Đà Phật
9-5-2018
Hương Thềm Mây
Cư Sĩ Giác Minh (NĐD)

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Đồng chơn nhập đạo đất Quảng Nam ,
Thuyết pháp độ sanh thoát mê lầm .
Khai đạo chân truyền ơn Thầy Tổ ,
Chánh niệm tu trì báo Phật ân .
Cất bước siêu phương đường rộng mở ,
Đêm ngồi lắng lặng ngắm tranh thanh .
Thong dong ba cõi đời vô ngại ,
Đức Quốc trời âu toả sáng vần .
Đức Quốc trời âu toả sáng vần ,
Đại chúng quy về sống vô tranh .
Ngày đêm tu niệm mong giải thoát ,
Quán chiếu tham thiền mãi tiến thân .
Hương đạo pháp truyền qua kinh sách ,
Độ chúng tuỳ duyên chuyển pháp âm .
Cuộc đời Thầy rạng ngời phước báu ,
Thất thập Vô Ưu hiện tướng lành .
Dallas Texas , 9-5-2018
Tánh Thiện

(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển)
Mừng thầy tuổi thọ bảy mươi năm,
Đầy đủ thiện duyên, “tứ chánh cần”.
Phát nguyện xuất gia nơi chùa Tổ (*) Gia đình phụng sự trọn nghĩa ân. Thế sự khiến thân làm lữ khách, Vẫn luôn gìn giữ tấm lòng chân. Sang xứ “Anh Đào” ghi trang sử, Đèn từ, đuốc tuệ tựa trăng rằm… Đèn từ đuốc tuệ tựa trăng rằm, Vườn đạo, cây thiền vẫn bón chăm. Công đức tu hành luôn cố gắng, Yêu thương tưới tẩm mảnh đất tâm. Một lòng quý mến vần Quốc ngữ. Tiếng của nước ngoài cũng vang âm, Viết sách, dịch kinh tròn đạo hạnh. Xây chùa, đúc tượng trọn đức lành (**)

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany, 09-05-2018

Cư Sĩ Đan Hà

(*)- Thầy xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An.
(**)- Năm 1989 khởi công xây dựng chùa Viên Giác tại Hannver- Germany.
Và năm 2006 xây dựng thêm Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg- Germany.

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Ngộ pháp bồ đề trí rất cần
Trì kinh kính đạo phải chuyên tâm.
Tam quy mở hướng bừng dương tuệ.
Ngũ giới soi đường sáng nguyệt rằm.
Chuông gióng trần ai hồi cảnh tỉnh.
Kệ hòa dương thế phước thiền ân.
Thích Như Hòa Thượng dương danh Phật.
Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam.
Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam
Như Lai ban phước hưởng hồng ân.
Tạo duyên hóa độ soi gương sáng.
Xuất xứ trừ mê chiếu ánh rằm..
Ngộ pháp bồ đề tu chánh niệm.
Quả tài hữu nguyện tại chân tâm.
Lần tràng chuỗi hạt tầm phương hiển.
Vượt sóng trầm luân chánh đạo cần.
Đệ tử Diệu Phước Trần Lệ Khánh.
9-5-2018.

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Từ lúc xa quê tiến thẳng Nam
Hưng Long trú ngụ học tinh cần
Phước Lâm chốn Tổ hằng nung nấu
Viên Giác nơi tu lắm nghĩa ân
Học giỏi năng hành được học bổng
Hạnh khiêm nỗ lực tỏ nguồn tâm
Japan sự học đà hoàn mãn
Nước Đức viên dung trăng sáng rằm.
Nước Đức viên dung trăng sáng rằm
Năm châu hoằng Pháp trong hằng năm
Pháp Hoa đã lạy riêng từng chữ
Đại Bát Niết Bàn cũng rất chăm
Nhập thất tịnh tu ngộ viết sách
Dịch kinh giảng dạy tỏ thanh âm
Gieo trồng phước đức điều hoan hỷ
Chúng đệ noi theo trọn hạnh lành.
Pháp Hoa – Nam Úc 9/5/2018
TK Thích Viên Thành

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Hào sinh đất Quảng bậc cao thâm
Học đạo tu thân bước lặng thầm
Bảo pháp khai lên nguồn đuốc sáng
Vườn thiền mở lối ngát hương trầm
Phù Tang đất khách trau dồi hạnh
Chánh Lập đông phương khởi phát tâm
Đại nguyện từ bi mang khắp nẽo
Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm…
Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm
Ánh sáng từ bi xóa tối tăm
Thuyết giảng xây chùa thêm dịch sách
Công phu sám hối mở chân âm
Quy y Phật tử càng thêm lớn
Dạy dỗ môn đồ đạt thiện tâm
Đạo pháp Như Lai truyền mãi mãi
Danh ngài Như Điển sáng trăm năm.
Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 10/5/2018
PT Quảng Pháp Ngôn
Nguyễn Văn Tiến

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Giới đức trang nghiêm hạnh uyên thâm
Đạo tràng Viên Giác tận tình chăm.
Độ sinh giáo hoá ngàn đệ tử
Truyền bá Phật đà bao ngữ âm.
Giác ngộ, lợi sinh mang ánh sáng
Tĩnh tu, nhập thất giữ thân tâm.
Quê hương xứ Quảng xa nghìn dặm
Đất khách quê người rạng tiếng tăm.
Đất khách quê người rạng tiếng tăm
Ân cao đức trọng tựa trăng rằm.
Dịch kinh khai trí nguồn vi diệu
Hoằng pháp độ sinh lý thậm thâm.
Lạy Phật đêm ngày không mệt mõi
Trì kinh sớm tối vẫn luôn chăm.
Ơn Thầy, Viên Giác luôn ngời sáng
Lưu sử ngàn năm tựa pháp âm.
Florida 10-5-2018
PT Tâm Minh

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Một bậc Tăng tài xứ Quảng Nam
Thiếu niên nương náu chốn Già lam
Văn chương đời đạo luôn cần mẫn
Chông gai vất vả vững lòng cam
Phương Đông Nhật Bản quyết trau giồi
Tỏ rạng nhân tài đất nước Nam
Trời Âu dừng bước nên cơ nghiệp
Viên Giác khai sơn lập đạo tràng.
Viên Giác khai sơn lập đạo tràng
Pháp Phật truyền trao dậy tiếng vang
Môn đồ tứ chúng từ muôn nẻo
Qui kính ơn Ngài số mấy ngàn
Khánh tuế mừng Ngài thất thập niên
Nguyện cầu Hoà thượng mãi an khang
Trăm năm trường thọ cùng nhân thế
Như Điển tên Ngài mãi âm vang.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Melbourne 10-5-2018
Đệ tử Thanh Phi

Tăng tài tỏ rạng đất Quảng Nam
Nhập đạo đồng chân trí thậm thâm
Phước Lâm Chúc Thánh ngời tông tổ
Đất nước Phù Tang sáng rạng danh
Đức Quốc khai sơn truyền mối đạo
Hoằng Pháp du phương tỏ Pháp âm
BồTát vì đời đâu ngại khổ
Mỹ, Âu , Úc, Á đến bao lần
……………..
Quán thân như nước chảy muôn ngành
Là đất sạch dơ trổ ruộng xanh
Bảy mươi tâm nguyện truyền lưu thế
Thượng Như Hạ Điển hạnh viên thành
Môn đồ đệ tử hằng sa số
Lạy Phật hằng đêm chẳng nhọc nhằn
Ân sư Hòa Thượng ngời gương hạnh
Trụ thế dài lâu thọ vĩnh hằng
ĐỆ TỬ XIN ĐÊ ĐẦU CẢM TẠ ÂN SƯ
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

Mến tặng Hòa Thượng Thích Như Điển
Phương trượng Chùa Viên Giác
Đức Quốc, kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 71

 Bảy mươi dư tuổi giữa đời
Mừng cho Như Điển Sáng ngời trí bi
Lúc nào người cùng nhu mì
Thanh thanh dịu nhẹ khó gì cũng qua
Đúng là Như Điển Thật thà
Lạy Phật từng chữ tà ma kinh hồn
Bao nhiêu tập khí đem chôn
Vào câu niệm Phật Pháp môn diệu huyền
Niệm lạy từng niệm tinh chuyên
Nên nhận quả ngot thắng duyên hiện tiền
Phật Pháp cao vợi điều nghiên
Giảng giải rộng rãi mọi miền Á Âu
Gần như đi khắp năm châu
Truyền giảng giáo pháp đạo mầu Thich Ca
Đúng là tự lợi lọi tha
Giống như hơi thờ vào ra nhịp nhàng
Danh tiếng chả phải mờ màng
Phật tử nhiều nước ngày cáng kính yêu.
Viết dịch sách báo khá nhiều
Phải chăng việc ấy là điều nguyện hay
Hạnh Đức thật sụ vui thay
Cho Thầy Như Điển vận may quá nhiều.
Thôi thì có nói bao nhiêu
Cũng không nói hết những điều mến thương
Mong cho Như Điển miên trường
Sống trọn thể tánh chơn thường Phật tâm.

Lang thang Tăng Thích Hạnh Đức

Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác Đức Quốc Thích Như Điển
28.06.2019

 Đời người có bốn thời kỳ
Thời nào cũng đẹp rạng ngời hiện, lai:
Thời niên thiếu xuất gia đầu Phật,
Tu học đều nổi bậc đức tài,
Xuất dương du học xứ ngoài,
Thu đông giá lạnh miệt mài chí cao.
Dù tài, sắc anh hào khó sánh,
Vẫn một lòng nhập thánh siêu phàm,
Trời Tây gầy dựng Già Lam,
Tiếp Tăng độ chúng lắm cam go nhiều.
Tay xây dựng tay kia cầm viết,
Tạo văn đàn Viên Giác đặc san,
Làm cho Phật Việt huy hoàng,
Rồi truyền đệ tử tiếp đàn hậu lai.
Vẫn khỏe, sáng lên ngôi Phương Trượng,
Tập con làm, vừa dưỡng tuổi già,
Năm châu du hóa gần xa,
Công phu Viên Giác vững tòa Như Lai.

Thích Minh Nghĩa
Tổ Đình Giác Nguyên Quận 4
Kính Khánh Thọ

Kính dâng Hòa Thượng Thích Như Điển nhân lễ thất tuần Khánh Thọ

Hai ba tuổi Thầy rời xa quê Mẹ
Xa chùa xưa Thầy bạn với Tông môn
Nơi đất khách con còn nghe giọng Quảng
Nửa trùng dương mà khoảng cách thật gần.

Bốn lăm năm chưa một lần về lại
Nhưng ngày nào chẳng nghĩ đến Quê Hương
Đau từng nỗi dân nghèo trong tủi nhục
Xót từng cơn huyết lệ giữa luân thường.

Ôn kỷ niệm bóng đa chùa Viên Giác
Hỏi thăm từng em bé đến cụ già
Dốc tâm lực tài bồi Tăng Ni trẻ
Góp từng đồng giúp đỡ khó quê xa.

Năm lăm năm chưa bỏ thời kinh sáng
Giữ nguyên thời khóa tụng thuở vô chùa
Thế giới đổi thay biết bao công nghệ
Vẫn điềm nhiên giữ nét chẳng hơn thua.

Bảy mươi năm trung kiên giềng mối đạo
Viết ngàn trang Kinh sử gửi cho đời
Đi góp nhặt hương hoa từ khắp chốn
Vẫn một niềm hoài vọng với Quê Hương.

Đệ Tử Thích Nguyên Hiền
Kính dâng
Thảo bút: Hồ Công Khanh.

Linh diệu đức tài Việt-Nhật tông
Sơn cao hải quảng trí viên thông
Kính quy Tam Bảo hoằng đạo giác
Chúc đáp tứ ân liễu pháp không
Hòa chuyển tam thừa siêu lục đạo
Thượng đăng Phật quả đắc thành công
Như nhiên tịch chiếu chân thường tại
Điển ánh thọ quang hóa đại đồng

Tự Viện Linh Sơn Pháp Quốc

Như Lai ứng thế độ chư duyên
Điển tạng thường du Bát Nhã thuyền
Hòa tế Tam Thừa bi hóa phổ
Thượng thí ngũ đức trí châu viên
Thất trùng phạm vũ chánh y vận
Tuần lạp huy hoàng khải pháp nguyên
Khánh chúc trường xuân ưu bát tại
Thọ tinh cung chiếu diệu thiền thiên

Phật lịch nhị thiên ngũ bách lục thập tam niên, tuế tại Kỷ Hợi hạ nguyệt
Định Thành tự Hậu Học Tỳ Kheo Thích Lệ Trang kỉnh thơ

 • Từng bước nở hoa sen
 • Tịnh Độ trong từng bước chân
 • Con có tuổi trẻ
 • Con có lý tưởng
 • Con có niềm vui sống

Như thơ như đạo tuyệt vời như thị
Điển Thiền điển Phật vẹn vẻ điển tâm

Đi bốn phương trời
Để mang ánh đạo muôn nơi an hòa
Ơn Thầy núi Thái bao la
Nguyện tri ơn mãi Thầy là ân sư.

Kính mừng khánh tuế Hòa Thượng Phương Trượng
Học Tăng Thích Trung Thành

Giáo Nhơn Bất Quyện

Ni Sư Hương Nhũ khánh chúc
28.06.2019

 Như như bất động
Điển ngộ chân tâm
Viên thành ý nguyện
Giác tánh thường minh

Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, trang nhà quangduc Melbourne Úc Châu
Thành tâm chúc mừng khánh tuế thượng thọ 70 tuổi Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc.

 Hương các loài hoa thơm
Không bay ngược chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
(Kinh Pháp Cú số 54)

Chúng con hàng hậu học từ Úc Châu thành tâm chúc mừng khánh tuế thượng thọ 70 tuổi Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc.

Thích Nguyên Tạng, Thích Giác Tín, Thích Đạo Nguyên, Thích Viên Trí, Thích Viên Tịnh, Thích Hạnh Phẩm, Thích Viên Thành.

Nhất tự vi sư
Bán tự vi sư

Đệ nhị chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNAC
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (World Buddhist Shanga Council)
Kỷ niệm 40 năm thành lập chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada
Sa Môn Thích Bổn Đạt thành tâm kính chúc 28.06.2019

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính mừng khánh tuế Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển 28.06.2019

Viên Giác Pagode
Gia Đình Quảng Ngộ-Diệu Hiền

THỌ

Chùa Bảo Vân Việt Nam

Kính dâng Hòa Thượng Phương Trượng Viên Giác tự Đức Quốc nhân ngày khánh tuế 2019

Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông

Thơ pháp: Hoành Phạm
Trường Phước, Hoằng Khai, Nguyên Lộc, Quảng Đạo, Diệu Trạm, Tâm Nghĩa.

Nội ngoại thuyên nhiên

Chư Tăng Ni môn phái Lâm tế Chúc Thánh tại Việt Nam
Kính chúc

Quang tiền chấn hậu

Tăng Ni môn phong chùa Viên Giác Hội An
Khể thủ

Bức tranh đồng quê

Tỳ Kheo Ni TN Liễu Pháp

Bức tranh đồng quê

Thích Nữ Minh Hạnh

Trọn cuộc đời hiến dâng cho đạo pháp
Từ Việt Nam đến Hải Ngoại xứng danh
Bao Phật sự hỗ trợ đều viên thành
Thọ bảy mươi (70) tiếp truyền đăng tục diệm

Khánh thọ thất tuần Hòa Thượng Thích Như Điển (1949-2019)
Tỳ Kheo Thích Viên Trí, Tỳ Kheo Thích Viên Thành Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc đồng khánh hỷ.

 Bổn nguyện viên thành
Phước trí nhị nghiêm
Hưng đạo trời Tây
Trồng sen xứ tuyết

Trong niềm hân hoan kính mừng lễ khánh tuế 70 của Thầy, Gia Đình Phật Tử Đức Quốc chúng con kính chúc Thầy Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Thầy mãi bên chúng con như bóng cây che mát, như mặt trời tỏ rạng phá màn vô minh, như mưa pháp tưới mát đời khô khan….

Thích Tâm Nhơn
Phụng cúng

Thích Giác Trí, Thích Pháp Châu, Thích Nguyên Hùng, Thích Nữ Nghiêm Thắng, Thích Nữ Tánh Nghiêm đồng kính dấng mừng thọ Hòa Thượng

Ngoài ra còn rất nhiều quà, tịnh tài cũng như những lời chúc tụng qua những thiệp chúc 70 tuổi. Xin chân thành niệm ân tất cả chư Tôn Đức và tất cả Quý Phật Tử khắp nơi trên thế giới đã về dự lễ khánh thọ lần thứ 70 tại chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 vừa qua.

Xin thâm tạ: Thích Như Điển

Xem (2635)