Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Cáo phó (cư sĩ Lý Khánh Ngọc)

Cáo phó (cư sĩ Lý Khánh Ngọc)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Gia đình chúng con/chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin cùng Chư Tôn Đức, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Con, Em, Chồng, Ba của chúng con:
Cư sĩ Lý Khánh Ngọc
Pháp danh: Đồng Ngọc
Sinh ngày 15.12.1972 (Nhâm Tý) tại Sài Gòn, Việt Nam
Mất ngày 14.06.2019 (Kỷ Hợi) tại Karlsruhe, Đức Quốc
Hưởng dương 48 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2019 từ 11 đến 13 giờ trưa tại:
Hauptfriedhof Karlsruhe
Große Kapelle
Haid-und-Neu-Straße 35/39
76131 Karlsruhe

Tang lễ được sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác và Chư Tôn Đức Tăng Ni

Xin cảm niệm công đức của quý thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần đã gọi điện thoại, đến thăm viếng, phúng điếu.

Gia đình xin miễn chấp điếu; tuy nhiên nếu có sự phúng điếu của quý vị, gia đình sẽ cúng dường lên Thập Tự, để hồi hướng cho hương linh Lý Khánh Ngọc, Pháp danh Đồng Ngọc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật A Di Đà.

Đại diện tang gia hiếu quyến
Chị: Lý Ngọc Xuân Pháp danh Diệu Ngọc
Anh trai: Tỳ Kheo Thích Hạnh Bổn
Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Linh PD Đồng Châu
Con trai: Lý Nguyên Khải PD Đồng Trí

Xem (611)