Home » Gia Đình Phật Tử » Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN tại Đức Kỳ 23

Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN tại Đức Kỳ 23

11-127_ThongBaoKhoaHoc2019

Thời Khóa Biểu

Dharma
Buddhismus

Nội quy Khóa Tu Học GĐPT tại Đức kỳ 23
Hausordnung

 1. Khóa sinh không được tự ý rời khung viên khóa học khi chưa được cho phép.
  Der Seminar-Teilnehmer darf die Pagode ohne Genehmigung nicht verlassen.
 2. Khóa sinh không được tự ý thay đổi chỗ ngũ đã quy định.
  Der Seminar-Teilnehmer darf den vorgesehenen Schlafplatz nicht wechseln.
 3. Khóa sinh phải mang bảng tên rõ ràng trong khóa học.
  Der Seminar-Teilnehmer muss das Namenschild sichtbar tragen.
 4. Trong những giờ ăn, học, lễ, tụng kinh các Handy phải tắt.
  Während des Essens, des Unterrichtes, des Gebetes müssen alle Handy
  ausgeschaltet sein.
 5. Khóa sinh không được phép chơi games (Handy, Ipad, Ipod, Nintendo DS,
  Handheld).
  Der Seminar-Teilnehmer darf keine elektronischen Spiele spielen auf Handy,
  Ipad, Handheld, Mp3-Player.
 6. Khóa sinh thi hành đúng giờ theo chương trình đưa ra (23.00 giờ chỉ tịnh).
  Der Seminar-Teilnehmer muss pünktlich dem Ablauf des Seminars folgen.
  (Schlafzeit 23.00 Uhr beachten).

Ban đời sống sẽ thông báo kịp thời nếu chương trình có sự thay đổi
5:30: Thức chúng
5:45 Công phu khuya
7:00 thức Oanh Vũ
8:00 Dùng sáng
8:45 Lễ Phật câu chuyện dưới cờ
9:45 Thính Pháp, Workshop
12:00 Dùng trưa
14:00 Thính Pháp, Workshop
17:00 Công Phu Chiều
18:30 Dùng tối
19:30 Huân Tu
23:00 Chỉ tịnh

Xem (1587)