Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh số 441 » Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 04

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 04

Nam-mô Pháp Phấn Tấn Phật. Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật. Nam-mô Hộ Pháp Nhãn Phật. Nam-mô Nhiên Pháp Ðình Liêu Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật. Nam-mô Thanh Tự Tại Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam-mô Ý Trụ Trì Phật. Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật. Nam-mô Ni-di Trụ Trì Phật. Nam-mô Khí Trụ Trì Phật. Nam-mô Công Ðức Tánh Trụ Trì Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Chuyển Phát Khởi Phật. Nam-mô Nhất Thiết Quán Hình Thị Phật. Nam-mô Nhất Thiết Vô Yếm Túc Hành Phật. Nam-mô Phát Thành Tựu Phật. Nam-mô Thiện Hộ Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Xứ Phật. Nam-mô Phổ Thiền Phật. Nam-mô Cam Lộ Công Ðức Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Sư Tử Tiên Phật. Nam-mô Phật Nhãn Phật. Nam-mô Hiệp Tụ Phật. Nam-mô Tật Trí Dũng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Thật Hành Phật. Nam-mô Sư Tử Thủ Phật. Nam-mô Hải Mãn Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Xưng Vương Phật. Nam-mô Trụ Tư Phật. Nam-mô Thiện Dạ-ma Phật. Nam-mô Thiện Hành Phật. Nam-mô Thiện Công Ðức Phật. Nam-mô Thiện Sắc Phật. Nam-mô Thiện Thức Phật. Nam-mô Thiện Tâm Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Bât Khả Thắng Vô Úy Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Tốc Dữ Lạc Phật. Nam-mô Bất Ðộng Tâm Phật. Nam-mô Ứng Xưng Phật. Nam-mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật. Nam-mô Bất Yếm Túc Tạng Phật. Nam-mô Bất Tận Phật. Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật. Nam-mô Danh Vô Úy Phật. Nam-mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật. Nam-mô Danh Long Tự Tại Thanh Phật. Nam-mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật. Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tương Thông Xưng Phật. Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật. Nam-mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Danh Ðại Thừa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật. Nam-mô Danh Giải Thoát Hành Phật. Nam-mô Danh Ðại Hải Di-lưu Khởi Vương Phật. Nam-mô Danh Hợp Tụ Na-la-diên Vương Phật. Nam-mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật. Nam-mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật. Nam-mô Danh Phật Pháp Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Danh Ðắc Phật Nhãn Phần Ðà Lợi Phật. Nam-mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật. Nam-mô Danh Bình Ðẳng Tác Phật. Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô Phiền Não Khởi Công Ðức Phật. Nam-mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật. Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Luân Phật. Nam-mô Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật. Nam-mô Danh Giáo Hóa Bồ-tát Phật. Nam-mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật. Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Ðoạn Phiền Não Phật. Nam-mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam-muội Vương Phật.

Các danh hiệu của chư Phật Như Lai này, những chúng sinh không có mắt ở các thế giới trong mười phương nếu đọc tụng thì chắc chắn được có mắt

Nam-mô Thập thiên đồng danh Tinh Tú Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tinh Tú Phật. Nam-mô Tam thập thiên đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Nhị ức đồng danh Câu-lân Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lân Phật. Nam-mô Thập bát ức đồng danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật. Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật. Nam-mô Thiên ức đồng danh Ðại Uy Ðức Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ðại Uy Ðức Phật. Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Nhật Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Phật. Nam-mô Tứ vạn tứ thiên đồng danh Diện Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diện Phật. Nam-mô Vạn thiên đồng danh Kiên Cố Tự Tại Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Kiên Cố Tự Tại Phật. Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Phổ Hộ Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phổ Hộ Phật. Nam-mô Thiên bát bách đồng danh Xá-ma-tha Phật. Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xá-ma-tha Phật.

Trong kiếp số Thiện nhãn có bảy mươi hai na-do-tha Ðức Như Lai thành Phật, con đều quy y hết thảy các Ðức Như Lai ấy. Trong kiếp số Thiện kiến có bảy mươi hai ức Ðức Như Lai thành Phật, con đều quy y hết thảy các Ðức Như Lai ấy. Trong kiếp số Tịnh tán thán có một vạn tám ngàn Ðức Như Lai thành Phật, con đều quy y hết thảy các Ðức Như Lai ấy. Trong kiếp số thiện hành có ba vạn hai ngàn Ðức Như Lai thành Phật, con đều quy y hết thảy các Ðức Như Lai ấy. Trong kiếp số Trang nghiêm có tám vạn bốn ngàn Ðức Như Lai thành Phật, con đều quy y hết thảy các Ðức Như Lai ấy.

Quy mạng chư Phật không xả mạng thuyết pháp ở trong hiện tại khắp mười phương thế giới. Ðó là trong thế giới An lạc, Ðức Như Lai A-di-đà làm thương thủ. Trong thế giới Khả lạc, Ðức Như Lai A-súc làm thượng thủ. Trong thế giới Ca-sa tràng, Ðức Như Lai Túy Kim Cang Kiên làm thượng thủ. Trong thế giới Bất thoái luân hống, Ðức Như Lai Thanh Tịnh Quang Ba-đầu-ma Hoa Thân làm thượng thủ. Trong thế giới Vô cấu, Ðức Như Lai Pháp Tràng làm thượng thủ. Trong thế giới Thiện đăng, Ðức Như Lai Sư Tử làm thượng thủ. Trong thế giới Thiện trụ, Ðức Như Lai Xá-na Tạng làm thượng thủ. Trong thế giới Nan quá, Ðức Như Lai Công Ðức Hoa Thân làm thượng thủ. Trong thế giới Trang nghiêm tuệ, Ðức Như Lai Nhất Thiết Thông Quang Minh làm thượng thủ. Trong thế giới Cảnh luân quang minh, Ðức Như Lai Nguyệt Trí Tuệ làm thượng thủ. Trong thế giới Hoa thắng, Ðức Như Lai Ba-đầu-ma Thắng làm thượng thủ. Trong thế giới Ba-đầu-ma thắng, Ðức Như Lai Kiên Thắng làm thượng thủ. Trong thế giới Bất thuấn, Ðức Như Lai Phổ Kiên làm thượng thủ. Trong thế giới Phổ kiên, Ðức Như Lai Tự Tại làm thượng thủ. Trong thế giới Bất khả thắng, Ðức Như Lai Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa làm thượng thủ. Trong thế giới Tà-bà, Ðức Như Lai Thích-ca Mâu-ni làm thượng thủ, Ðức Như Lai Thiện Thuyết Thắng làm thượng thủ, Ðức Như Lai Tự Tại Tràng Vương làm thượng thủ, Ðức Như Lai Tát Hỏa Quang làm thượng thủ và Ðức Như Lai Vô Úy Quán làm thượng thủ.

Chư Phật thượng thủ như thế, chúng con đều đem thân, khẩu và ý nghiệp đầy khắp mười phương đồng thời đảnh lễ, tán thán cúng dường. Pháp mà các Ðức Phật kia đã thuyết ở trong cảnh giới sâu xa, cảnh giới không thể lường, cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng…, chúng con đều đem thân, khẩu và ý nghiệp đầy khắp mười phương đảnh lễ, tán thán, cúng dường. Bồ-tát Tăng bất thoái, Thanh văn Tăng bất thoái ở trong thế giới chư Phật kia, chúng con cũng đều đem thân, khẩu và ý nghiệp đầy khắp mười phương đảnh lễ dưới chân, khen ngợi cúng dường.

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Liễu Ðạt Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Ðắc Thần Thông Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Ðắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Khởi Thanh tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhẫn Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Khởi Tinh Tấn Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Khởi Thiền Nhân Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Khởi Phước Ðức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Danh Khởi Ðà-la-ni Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Cao Thắng Như Lai. Nam-mô Quang Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Ðại Thắng Như Lai. Nam-mô Tán Hương Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Ða Bảo Thắng Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Hiền Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Ba-đầu- ma Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Vương Như Lai. Nam-mô Tam-muội Thủ Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Ðại Hải Thâm Thắng Như Lai. Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Như Lai. Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Như Lai. Nam-mô Lạc thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Luân Oai Ðức Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Nhật Luân Thượng Quang Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tàm Quý Kim Sắc Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Công Ðức Hải Lưu Ly Kim Sắc Quang Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Như Lai. Nam-mô Khởi Vô Biên Công Ðức Vô Cấu Thắng Như Lai. Nam-mô Khởi Ða-la Vương Thắng Như Lai. Nam-mô Thọ Vương Hống Thắng Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Triều Thắng Như Lai. Nam-mô Trí Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Như Lai. Nam-mô Lạc Kiếp Hỏa Thắng Như Lai. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Quang Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Hiền Tràng Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Tập Thắng Như Lai. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Như Lai. Nam-mô Phấn Tấn Thắng Như Lai. Nam-mô Bất Không Thắng Như Lai. Nam-mô Văn Thắng Như Lai. Nam-mô Hải Thắng Như Lai. Nam-mô Trụ Trì Thắng Như Lai. Nam-mô Thiện Hành Thắng Như Lai. Nam-mô Long Thắng Như Lai. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Như Lai. Nam-mô Phước Ðức Thắng Như Lai. Nam-mô Trí Thắng Như Lai. Nam-mô Diệu Thắng Như Lai. Nam-mô Hiền Thắng Như Lai. Nam-mô Thắng Hiền Thắng Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Như Lai. Nam-mô Thắng Chiên-đàn Thắng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Tràng Thắng Như Lai. Nam-mô Thắng Tràng Thắng Như Lai. Nam-mô Ðế Bảo Tràng Ma-ni Thắng Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Thắng Như Lai. Nam-mô Ưu-bát-la Hoa Thắng Như Lai. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Trượng Như Lai. Nam-mô Thiện Bảo Trượng Như Lai. Nam-mô Câu-tô-ma Thắng Như Lai. Nam-mô Hoa Thắng Như Lai. Nam-mô Tam-muội Phấn Tấn Thắng Như Lai. Nam-mô Thọ Ðề Thắng Như Lai. Nam-mô Hỏa Thắng Như Lai. Nam-mô Quảng Công Ðức Thắng Như Lai. Nam-mô Chúng Thắng Như Lai. Nam-mô Phổ Quang thế giới danh Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Quang thế giới danh Tích Thanh Tịnh Trưởng Thắng Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Phổ Cái thế giới danh Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát La Võng Quang thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhất Bảo Cái thế giới danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Không Phấn Tấn Cảnh Giới thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Tướng Oai Ðức Vương thế giới danh Vô Lượng Thanh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Danh Xưng thế giới danh Tu-di-lưu Tụ Tập Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Quang Minh Luân Thắng Oai Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thương. Nam-mô Thiện Trụ thế giới danh Hư Không Tịch Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Nguyệt Quang thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ðịa Luân thế giới danh Xưng Lực Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Xưng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, Nam-mô Nguyệt Khởi Quang thế giới danh Phóng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Quang Minh Luân thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ca-sa Tràng thế giới danh Ly Ca-sa Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ba-đầu-ma Hoa thế giới danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhất Cái thế giới danh Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ NhưLai, Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát La Võng Quang Minh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Chủng Chủng Tràng thế giới danh Tu-di-lưu Tụ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðại Thắng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Phổ Quang thế giới danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Thắng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hiền thế giới danh Chiên-đàn Ốc Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Công Ðức Tràng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hiền Tuệ thế giới danh Hợp Tụ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Diệu Trí thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Bảo Thủ thế giới danh La Võng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Công Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô An Lạc Thủ thế giới danh Bảo Ðạt Hoa Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ba-đầu-ma Thắng Công Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Xưng thế giới danh Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðệ Nhất Trang Nghiêm thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hiền Tý thế giới danh Khởi Hiền Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Quang Minh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Vô Úy thế giới danh Diệt Tán Nhất Thiết Bố Úy Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tátVô Úy thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Di-lưu Tràng thế giới danh Di-lưu Tự Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Hợp Tụ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Chướng Ngại thế giới danh Vô Úy Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ða Thanh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Pháp thế giới danh Tác Pháp Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Tác thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thiện Trụ thế giới danh Bách Nhất Thập Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thắng Quang Minh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Cộng Quang Minh thế giới danh Thiên Thượng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Phổ Quang Minh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ða-già-la thế giới danh Trí Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thiện Nhãn thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hương thế giới danh Bảo Thắng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Lượng Quang Minh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Quang Minh Thủ thế giới danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Dược Vương thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thượng Thủ Hiền thế giới danh Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Tịnh Thanh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Pháp thế giới danh La Võng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thắng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hiền Nhập thế giới danh Bảo Trí Tuệ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Hương thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ưu-bát-la thế giới danh Vô Lượng Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðàm-vô-kiệt thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thanh Tịnh thế giới danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Trang Nghiêm thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Giác Trụ thế giới danh Ưu-bát-la Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ba-đầu-ma Thắng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ba-đầu-ma Tác thế giới danh Trí Trụ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Mãn Túc thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Trí Lực thế giới danh Thích-ca Mâu-ni Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Mâu-ni thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thập Phương Xưng thế giới danh Trí Xưng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Biên Tinh Tấn thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hỷ thế giới danh Kiên Tự Tại Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Kiên thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nguyệt thế giới danh Bảo Sa-la Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Phổ Hương thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ta-bà thế giới danh Ðại Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðại Thắng Thiên Vương thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhất Cái thế giới danh Bảo Luân Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Tinh Tú Man thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhất Thiết Ưu Chướng Ngại thế giới danh Bất Không Thuyết Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Không Thuyết thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Viễn Ly Ưu Não thế giới danh Công Ðức Thành Tựu Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Biên Thắng Uy Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Tịnh Tịnh thế giới danh Xưng Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Dũng Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Bất Không Kiến thế giới danh Bất Không Phấn Tấn Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Không Phát Hạnh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hương thế giới danh Hương Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Tạng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Vô Lượng Hống Thanh thế giới danh Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Phân Biệt Phát Hạnh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nguyệt Luân Quang Minh thế giới danh Xưng Lực Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Xưng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Bảo Luân thế giới danh Bảo Thượng Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðại Ðạo Sư thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Bảo Luân thế giới danh Thiện Nhãn Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Lạc Hạnh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Pháp thế giới danh Ba-đầu-ma Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðại Pháp thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Danh Tu-di thế giới danh Tu-di Ðảnh Thượng Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Lực thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Liên Hoa thế giới danh Ba-đầu-ma Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thắng Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ðà-la-ni Luân thế giới danh Hương Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðà-la-ni Tự Tại Vương thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Kim Quang Minh thế giới danh Thập Phương Xưng Phát Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Xưng Phát Hành thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Trí Khởi thế giới danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thanh Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Tinh Tú Vương thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thường Quang Minh thế giới danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðại Quang Minh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhiên Ðăng thế giới danh Vô Lượng Trí Thành Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Công Ðức Vương Quang Minh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhiên Ðăng Tác thế giới danh Vô Lượng Phấn Tấn Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Chướng Ngại Phát thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Chủng Chủng Tràng thế giới danh Thượng Thủ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Na-la-diên thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thập Phương Xưng thế giới danh Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Khuyết Phấn Tấn thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Kim Cang Trụ thế giới danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Hỏa thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Chiên-đàn Quật thế giới danh Bảo Hình Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Quán Thế Âm thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Dược Vương thế giới danh Bất Không Thuyết Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Không Phát Hành thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Dược Vương Thắng Thượng thế giới danh Vô Biên Công Ðức Tinh Tấn Phát Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Phổ Trang Nghiêm thế giới danh Phát Tâm Sinh Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Phật Hoa Thủ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Phổ Cái thế giới danh Cái Man Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Hạnh thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hoa Thượng Quang Minh thế giới danh Nhật Luân Uy Ðức Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thiện Trụ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thiện Trang Nghiêm thế giới danh Chúng Sinh Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bảo Diện thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hiền thế giới danh Vô Úy Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Kinh Bố thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ba-đầu-ma thế giới danh Ba-đầu-ma Thắng Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Tượng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ưu-bát-la thế giới danh Trí Ưu Bát Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Cảnh Giới Hành thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Bảo Thượng thế giới danh Bảo Tác Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Pháp Tác thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nguyệt thế giới danh Vô Lượng Nguyện Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Tán Hoa thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Thiện Trụ thế giới danh Bảo Tụ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Dược Vương thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hương Quang Minh thế giới danh Sa-la Tự Tại Vương Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thắng Tuệ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hoa Thủ thế giới danh Bảo Quang Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Nhật Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Phổ Sơn thế giới danh Bảo Sơn Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Hỏa Ðức thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Ưu Cái Nhập thế giới danh Thượng Thủ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thượng Trang Nghiêm thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Vô Ưu thế giới danh Phát Vô Biên Công Ðức Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Phát Quán thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Trụ thế giới danh Thiện Thượng Thủ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Phổ Chí thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Bảo Quang Minh thế giới danh Tu-di Quang Minh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thiện Trụ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Trụ thế giới danh Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Dược Thượng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Trang Nghiêm Bồ-đề thế giới danh Cao Diệu Khứ Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Tư Ích Thắng Tuệ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Vô Cấu thế giới danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Ðức Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðắc Thắng Tuệ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Vân thế giới danh Phấn Tấn Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Tự Tại Quán thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hoa Võng Phú thế giới danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Thắng Tuệ thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Tinh Tú Hành thế giới danh Lạc Tinh Tú Khởi Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Vô Ưu thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Bảo Hoa thế giới danh Thắng Chúng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Diệu Thắng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Vô Lượng Chí thế giới danh Vô Lượng Hoa Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Hương Tựơng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Hoa thế giới danh Bảo Thắng Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Viễn Ly Chư Hữu thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Chủng Chủng Tràng thế giới danh Nguyệt Thắng Công Ðức Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Ðoạn Nhất Thiết Chư Nạn thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Khả Lạc thế giới danh Tắc Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Bất Thoái Chuyển Luân thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Vô Úy thế giới danh Thập Phương Xưng Danh Như Lai. Ðức Như Lai này thọ ký cho Bồ-tát Trí Xứng thành Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Nam-mô Tự Tại thế giới danh Ca-lăng-già Như Lai. Nam-mô An Lạc thế giới Nhật Luân Ðăng Minh Như Lai. Nam-mô Vô Úy thế giới Bảo Thắng Như Lai. Nam-mô Trí Thành Tựu thế giới Trí Khởi Như Lai. Nam-mô Thuần Lạc thế giới Công Ðức Vương Như Lai. Nam-mô Cái Hành Hoa thế giới Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai. Nam-mô Kim Cang Luân thế giới Vô Úy Như Lai. Nam-mô Phát Khởi thế giới Trí Tích Như Lai. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh thế giới Vô Quán Tướng Phát Hạnh Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Minh thế giới Quang Minh Luân Thành Ðức Thắng Vương Như Lai. Nam-mô Cao Tràng thế giới Nhân Tuệ Như Lai. Nam-mô Ðức thế giới Na-la-diên Như Lai. Nam-mô Vô Cấu thế giới Vô Cấu Tràng Như Lai. Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng thế giới An Ẩn Như Lai. Nam-mô Hiền Thượng thế giới Viễn Ly Chư Phiền Não Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết An Lạc thế giới Thanh Tịnh Tuệ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Cụ Túc thế giới Thiện Tư Duy Phát Như Lai. Nam-mô Bình Ðẳng thế giới Hàng Phục Chư Oán Như Lai. Nam-mô Vô Úy thế giới Ưu-ba-la Thắng Như Lai. Nam-mô Thập Phương Quang Minh thế giới Thắng Lực Vương Như Lai. Nam-mô Thường Quang Minh thế giới Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di-lưu Như Lai. Nam-mô Thường Trang Nghiêm thế giới Hàng Phục Nam Nữ Như Lai. Nam-mô Trầm Thủy Hương thế giới Thượng Thắng Hương Như Lai. Nam-mô Thường Trang Nghiêm thế giới Chủng Chủng Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Cái thế giới Vô Biên Trí Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Hương thế giới Bảo Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Hương thế giới Hương Di-lưu Như Lai. Nam-mô Phổ Hỷ thế giới Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Tin Như Lai. Nam-mô Bất Khả Lượng thế giới Vô Biên Thanh Như Lai. Nam-mô Phật Hoa Trang Nghiêm thế giới Trí Công đức Thắng Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ thế giới Bất Ðộng Bộ Như Lai. Quy mạng vô lượng, vô biên Ðức Như Lai như thế. Nam-mô Hoa thế giới Vô Chướng Ngại Hống Thanh Như Lai. Nam-mô Nguyệt thế giới Phổ Bảo Tạng Như Lai. Nam-mô Kiến Trụ thế giới Ca-diếp Như Lai. Nam-mô Phổ Ba-đầu-ma thế giới Quán Nhất Thiết Cảnh Giới Cảnh Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn thế giới Thượng Thủ Như Lai. Nam-mô Bảo thế giới Thành Tựu Nghĩa Như Lai. Nam-mô Hữu Nguyệt thế giới Thành Tựu Thắng Như Lai. Nam-mô Chướng Ngại thế giới Danh Xưng Như Lai. Nam-mô An Lạc thế giới Ðoạn Nhất Thiết Nghi Như Lai. Quy mạng vô lượng, vô biên Ðức Như Lai như thế. Nam-mô Vô Vương thế giới Trí Thắng Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Thành Tựu thế giới Công Ðức Vi Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Hoa thế giới Tinh Tú Vương Như Lai. Nam-mô Quảng thế giới Vô Lượng Tràng Như Lai. Nam-mô Phổ Úy thế giới Nguyệt Như Lai. Nam-mô La Võng thế giới La Võng Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Kinh Bố thế giới Tịnh Thanh Như Lai. Nam-mô Khả Lạc thế giới Hiện Thật Thắng Như Lai. Nam-mô Ly Quán thế giới Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Như Lai. Nam-mô Thường Xưng thế giới Bất Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hạnh Như Lai. Quy mạng vô lượng, vô biên Ðức Như Lai như thế. Nam-mô Thường Hoan Hỷ thế giới Vô Lượng Phấn Tấn Như Lai. Nam-mô Phổ Kính thế giới Kiến Nhất Thiết Pháp Như Lai. Nammô Phổ Chiếu thế giới Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu thế giới Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Ðức Như Lai. Nam-mô Vô Cấu thế giới Trí Khởi Quang Như Lai. Nam-mô Vô Bố Ưu-bát-la thế giới Ba-đầu-ma Thắng Như Lai. Nam-mô Ba-đầu-ma Bố thế giới Thập Phương Thắng Như Lai. Nam-mô Hoa Bố thế giới Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai. Nam-mô Thiên thế giới Kiên Cố Chúng Sinh Như Lai. Nam-mô Quang Minh thế giới Trí Quang Minh Như Lai.

Quy mạng vô lượng, vô biên Ðức Như Lai như thế.

Nam-mô An Lạc Ðiều thế giới Tu Trí Như Lai. Nam-mô An Lạc thế giới Viễn Ly Thai Như Lai. Nam-mô Vô Nhiễm thế giới Minh Vương Như Lai. Nam-mô Vân thế giới Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Như Lai. Nam-mô Phổ Sắc thế giới Vô Biên Trí Xưng Như Lai. Nam-mô Kiên Cố thế giới Chiên-đàn Ốc Thắng Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Công Ðức thế giới Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo thế giới Thiện Trụ Lực Vương Như Lai. Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ thế giới Khởi Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Long Vương thế giới Thượng Thủ Như Lai. Quy mạng vô lượng, vô biên Ðức Như Lai như thế. Nam-mô Thiện Trụ thế giới Thiện Cao Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Bố Úy thế giới Tác Xưng Thân Như Lai. Nam-mô Ái Hương thế giới Ðoạn Chư Nạn Như Lai. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Thiện Trụ thế giới Xưng Thân Như Lai. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực Thiện Trụ thế giới Xưng Kiên Cố Như Lai. Nam-mô Vô Ưu Tuệ thế giới Viễn Ly Chư Ưu Như Lai. Nam-mô Xưng thế giới Khởi Ba-đầu-ma Công Ðức Vương Như Lai. Nam-mô Hoa Câu-tô-ma Trụ thế giới Thiện Tán Hoa Tràng Như Lai. Nam-mô Thập Phương Danh Xưng thế giới Phóng Quang Minh Phổ Chí Như Lai. Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ thế giới Danh Xưng Nhãn Như Lai. Quy mạng vô lượng, vô biên Ðức Như Lai như thế. Nam-mô Viêm Tuệ thế giới Phóng Viêm Như Lai. Nam-mô Hống thế giới Thập Phương Xưng Danh Như Lai. Nam-mô Quang Minh thế giới Tự Tại Di-lưu Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Minh thế giới Bảo Quang Minh Như Lai. Nam-mô Thường Hoan Hỷ thế giới Viêm Xí Như Lai. Nam-mô Hữu thế giới Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Như Lai. Nam-mô Vô Úy thế giới Phóng Quang Minh Luân Như Lai. Nam-mô Thường Huyền thế giới Chúng Tịch Thắng Như Lai. Nammô Ba-đầu-ma Vương thế giới Vô Tận Thắng Như Lai. Nam-mô Phổ Hống thế giới Diệu Cổ Thanh Như Lai.

Quy mạng vô lượng, vô biên Ðức Như Lai như thế.

Tiếp theo đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Ðại Tạng Pháp Luân.

Nam-mô Tát La Quốc kinh, Nam-mô Ðại Ý kinh. Nam-mô Thiên Vương Thái Tử Bích La kinh. Nam-mô Trưởng Giả Ý Duyệt kinh. Nam-mô Trưởng Giả Pháp Chí Thê kinh. Nam-mô Nhất Thiết Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục kinh. Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Bát-niết-bàn kinh. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh kinh. Nam-mô A-di-đà Cổ Âm Thanh Ðà-la-ni kinh. Nam-mô Pháp Hoa Tam-muội kinh. Nam-mô Kim Cang Tam-muội Bản Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt kinh. Nam-mô Bảo Tích Tam-muội Văn-thù-sư-lợi Vấn Pháp Thân kinh. Nam-mô Thiên Phật Nhân Duyên kinh. Nam-mô Bát Bộ Phật Danh kinh. Nam-mô Bát Cát Tường Thần Chú kinh. Nam-mô Bát Dương kinh. Nam-mô Thập Cát Tường kinh. Nam-mô Hiền Thủ kinh. Nam-mô Thậm Thâm Ðại Hồi Hướng kinh. Nam-mô Hiền Giả Ngũ Phước Ðức kinh. Nam-mô Huyễn Sĩ Nhân Hiền kinh. Nam-mô Phật Tạng kinh. Nam-mô Bồ-tát Tạng Kinh. Nam-mô Quyết Ðịnh Tỳ-ni kinh. Nam-mô Bảo Lương kinh. Nam-mô Phạm Võng kinh. Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Hối Quá kinh. Nam-mô Xá-lợi-phất Hối Quá kinh. Nam-mô Ưu-bà-tắc Giới kinh. Nam-mô Ðại Phương Quảng Tam Giới kinh. Nam-mô Pháp Luật Tam-muội kinh. Nam-mô Bồ-tát Nội Giới kinh. Nam-mô Tam-mạn-đà Bạtđà- la Bồ-tát kinh. Nam-mô Bồ-tát Thọ Trai kinh. Nam-mô Tịnh Nghiệp Chướng kinh. Nam-mô Ðại Thừa Tam Tụ Sám Hối kinh. Nam-mô Ðại Trí Ðộ luận. Nam-mô Bát-nhã Ðăng luận. Nam-mô Thập Ðịa luận. Nam-mô Ðại Thừa Trang Nghiêm luận. Nam-mô Thập Trụ Tỳ-bà- sa luận. Nam-mô Bồ-đề Tư Lương luận. Nam-mô Ðại Niết-bàn kinh luận. Nam-mô Ðại Niết-bàn Kinh Bản Hữu Kim Vô Kệ luận. Nam-mô Di-lặc Bồ-tát Sở Vấn kinh luận. Nam-mô Bảo Tích kinh luận. Nam-mô Kim Cang Bát-nhã kinh luận. Nam-mô Thắng Tư Duy kinh luận. Nam-mô Tam Cụ Túc kinh luận. Nam-mô Pháp Hoa kinh luận.

Ðảnh lễ các Bồ-tát Ma-ha-tát trong mười phương.

Nam-mô Mạn-đà-bà Hương Bồ-tát. Nam-mô Lạc Tác Bồ-tát. Nam-mô Vô Cấu Xưng Bồ-tát. Nam-mô Tư Ích Bồ-tát. Nam-mô Phổ Hoa Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Thắng Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Sơn Bồ-tát. Nam-mô Trí Sơn Bồ-tát. Nam-mô Thắng Sơn Bồ-tát. Nam-mô Quang Sơn Bồ-tát. Nam-mô Hiền Thủ Bồ-tát. Nam-mô Công Ðức Sơn Bồ-tát. Nam-mô Thắng Hộ Bồ-tát. Nam-mô Na-la-diên Bồ-tát. Nam-mô Long Ðức Bồ-tát. Nam-mô Long Thắng Bồ-tát. Nam-mô Trụ Trì Sắc Bồ-tát. Nam-mô Ma Lưu Thiên Bồ-tát. Nam-mô Nhập Công Ðức Bồ-tát. Nam-mô Nhiên Ðăng Thủ Bồ-tát. Nam-mô Thường Cử Thủ Bồ-tát. Nam-mô Quang Minh Thường Chiếu Thủ Bồ-tát. Nam-mô Bảo Thủ Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quang Bồ-tát. Nam-mô Tinh Tú Vương Bồ-tát. Nam-mô Kim Cang Bộ Bồ-tát. Nam-mô Bất Ðộng Hoa Bộ Bồ-tát. Nam-mô Bộ Tam Giới Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Bộ Phấn Tấn Bồ-tát. Nam-mô Hải Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Thiện Quang Vô Cấu Trụ Trì Uy Ðức Bồ-tát. Nam-mô Cao Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Trí Sơn Bồ-tát. Nam-mô Thường Quán Bồ-tát. Nam-mô Bất Thuấn Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngôn Bồ-tát. Nam-mô Bảo Thắng Bồ-tát. Nam-mô Bảo Tâm Bồ-tát. Nam-mô Thiện tư Nghì Bồ-tát. Nam-mô Ma-ni Kế Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Bồ-tát Ma-ha-tát trong mười phương như thế.

Ðảnh lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Nam-mô Thiện Pháp Bích-chi-phật. Nam-mô Ứng Cầu Bích-chi-phật. Nam-mô Kế Cầu Bích-chi-phật. Nam-mô Ðại Thế Bích-chi-phật. Nam-mô Tu Hành Bất Trước Bích-chi-phật. Nam-mô Nan Xả Bích-chi-phật. Nam-mô Thật Bích-chi-phật. Nam-mô Bất Khả Tỷ Bích-chi-phật. Nam-mô Hoan Hỷ Bích-chi-phật. Nam-mô Hỷ Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Ðảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Ở trước chúng con đã lược sám hối qua những phiền não chướng. Bây giờ, chúng con theo thứ tự sám hối nghiệp chướng. Nghiệp lực tô bồi khắp tất cả mọi nơi trong đường đời, do đó suy nghĩ mong cầu giải thoát khỏi cuộc đời. Sở dĩ quả báo trong sáu đường khác nhau, hình thể bất đồng, nên biết đều do nghiệp lực gây ra. Cho nên trong mười Lực của Phật thì nghiệp lực sâu xa hơn hết. Người phàm phu đối với nghiệp thường sinh tâm nghi ngờ. Vì nhận thấy, ở trong thế gian người làm việc thiện lại gặp nhiều trắc trở, còn kẻ làm ác lại được mọi sự may mắn, nên họ mới cho là việc thiện ác không rõ ràng. Những người chấp như thế là do không hiểu được lý sâu xa của nghiệp báo. Trong kinh nói có ba loại nghiệp báo:

  1. Hiện báo.
  2. Sinh báo.
  3. Hậu báo.
    Hiện báo là, trong đời hiện tại làm việc thiện, việc ác thì ngay thân này chịu quả báo. Sinh báo là, trong đời này làm việc thiện, việc ác thì qua đời sau phải chịu quả báo. Hậu báo là, trong vô lượng kiếp ở quá khứ đã làm việc thiện, việc ác, thì ngay thân đó thọ quả báo, hoặc đến đời hiện tại hoặc vô lượng kiếp về sau mới chịu quả báo. Còn có người hiện tại làm ác mà vẫn gặp sự may mắn là do những nghiệp thiện của sinh báo, hậu báo đã thuần thục, nên hiện tại mới có quả báo tốt đẹp, chứ chẳng phải hiện tại làm ác mà vẫn được quả báo tốt. Còn những người bây giờ làm thiện mà vẫn khổ sở là do những nghiệp ác sinh báo và hậu báo trong kiếp quá khứ đã thành thục, hiện tại căn lành yếu kém không thể lấn át được nên phải chịu quả báo khổ này. Ðâu phải trong đời này họ làm việc thiện mà chịu quả báo ác. Vì sao biết được điều đó? Trong đời hiện tại những người làm việc thiện, được người khác khen ngợi kính trọng, nên biết trong vị lai chắc chắn sẽ nhận được quả báo an vui. Trong đời quá khứ, chúng ta đã có những nghiệp ác như thế, cho nên chư Phật, Bồ-tát dạy phải gần gũi bạn lành, cùng nhau sám hối. Gặp được bậc tri thức thiện là điều lợi lớn nhất trong sự tu hành đắcđạo. Vì thế, ngày nay chúng con xin chí thành quy y Phật.

Nam-mô Ðông phương Vô Lượng Ly Cấu Phật.
Nam-mô Nam phương Thọ Cãn Hoa Vương Phật.
Nam-mô Tây phương Liên Hoa Tự Tại Phật.
Nam-mô Bắc phương Kim Cang Năng Phá Phật.
Nam-mô Ðông nam phương Tất-đàn Nghĩa Thắng Phật.
Nam-mô Tây nam phương Kim Hải Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tây bắc phương Vô Biên Pháp Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Vô Ngại Hương Tượng Vương Phật.
Nam-mô Hạ phương Vô Ngại Tuệ Tràng Phật.
Nam-mô Thượng phương Cam Lộ Thượng Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương.

Từ vô thủy đến nay, chúng con đã chất chứa những nghiệp ác nhiều như cát sông Hằng, gây tội lỗi dẫy đầy khắp trời đất, xả than này rồi thọ thân khác mà vẫn không hề hay biết; hoặc phạm ngũ nghịch sâu dày, tội nghiệp vô gián trói buộc nặng nề, hoặc tạo tội Nhất-xiển-đề đoạn mất căn lành; khinh chê lời Phật dạy thành nghiệp phỉ báng kinh điển Ðại thừa; phá hoại Tam bảo thành nghiệp hủy diệt chánh pháp; không tin tội phước thành nghiệp phát sinh mười điều ác; mê chân phản chánh thành nghiệp ngu si; bất hiếu với cha mẹ thành nghiệp ngang trái; khinh thường sư trưởng thành nghiệp không cung kính; thất tín với bạn bè thành nghiệp bất nghĩa; phạm bốn tội trọng, sáu tội trọng, tám tội trọng thành nghiệp chướng ngại Thánh đạo; hủy phạm năm giới thành nghiệp phá Bát quan trai; phạn ngũ thiên, thất trụ thành nghiệp khuyết phạm nhiều; phạm giới Ưu-bà-tắc thành nghiệp khinh trọng cấu; hoặc phạm giới Bồ-tát thành nghiệp không thanh tịnh, như lời răn dạy tu hành; trước và sau khi thọ giới thành nghiệp làm nhiễm ô phạm hạnh; một tháng không ăn chay sáu ngày thành nghiệp lười biếng; không ăn chay luôn ba tháng thành nghiệp tu không thường, ba ngàn oai nghi không thực hành như pháp, phạm tám vạn luật nghi, hoặc gây nghiệp không tu thân giới, tâm tuệ; xuân thu tám vượng (tám tiết) tạo các tội nghiệp; hoặc do nghiệp thực hành mười sáu luật nghi ác; do nghiệp nên đối với những chúng sinh đau khổ không có lòng yêu thương; do nghiệp mà không thương xót, không cứu giúp; do nghiệp ôm lòng đố kỵ không cứu độ mọi loài; còn có oán thân thành nghiệp không bình đẳng; say đắm năm dục thành nghiệp không biết nhàm chán, xa lìa; hoặc do cơm áo, vườn rừng, ao hồ thành nghiệp phóng dật; hoặc vì tuổi trẻ phóng túng dục tình tạo ra các tội nghiệp; hoặc tạo nghiệp thiện hữu lậu để hồi hướng cầu sinh trong ba cõi thành nghiệp trở ngại sự xuất thế. Vô lượng, vô biên những nghiệp như vậy, ngày nay chúng con hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng xin giải bày sám hối. Nguyện nhờ phước thiện sám hối những tội lỗi vô gián, chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp diệt được tội ngũ nghịch, trừ hoặc nghiệp Xiển-đề. Tất cả các nghiệp ác vừa nặng, vừa nhẹ từ nay trở đi cho đến khi thành Phật, thề không tái phạm. Chúng con nguyện thường tu tập những pháp thiện xuất thế thanh tịnh, chuyên trì giới luật tinh nghiêm, giữ gìn oai nghi như người qua biển mến tiếc phao nổi. Những pháp sáu Ðộ, bốn Ðẳng thường nêu trước muôn hạnh, những phẩm giới, định, tuệ càng thêm sáng tỏ, mau thành tựu ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, mười Lực, bốn Vô úy, ba niệm đại Bi, diệu trí thường lạc và tám ngã tự tại.

Kinh Ðại Thừa Liên Hoa Bảo Ðạt Vấn Ðáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Ðạt lại đi vào địa ngục Thiết thù dương đồng quán khẩu. Vì sao gọi là địa ngục Dương đồng quán khẩu? Ðịa ngục ấy có chu vi khoảng hai mươi bốn do-tuần, xung quanh có thành sắt, trên có lưới sắt bao phủ, với ngọn lửa phụt cháy hừng hực, khói lửa cháy mãi không thôi. Ở giữa địa ngục có những quả cầu gai bằng sắt rải khắp trên mặt đất. Ngọn lửa từ dưới đất bay lên trên tấm lưới sắt, rồi từ trên trời xuống dưới, từ dưới lên trên, khói lửa bốc cháy thiêu nướng tội nhân. Trong địa ngục ấy có ao sắt lớn cũng có khói lửa cháy ngùn ngụt làm cho sắt chảy ra như dòng nước rót vào miệng tội nhân.
Bấy giờ, ở cửa phía Nam có năm mươi vị Sa-môn, miệng mắt đều có lửa phun ra, kêu gào: Nay tôi vì sao phải chịu đau khổ thế này?
Rồi ngã lăn ra đất không đứng dậy được. La-sát Mã Ðầu cầm chĩa ba sắt đánh vào dưới chân và trong chĩa ba sắt ấy có lửa cháy thiêu đốt tim tội nhân. Cứ như thế thoạt chết, thoạt sống trở lại. Lại có câu sắt móc lưỡi và có gậy sắt đánh vào đầu và có những lưỡi dao bay đến cắt thịt tội nhân. La-sát Mã Ðầu đẩy các Sa-môn vào trong dòng sông lửa, rồi dùng sàng sắt hứng lửa sắt chảy ra rót vào trong miệng. Chất sắt chảy đó vào trong miệng rồi ra sau lưng, miệng mắt sáu nơi đều có khói lửa bốc cháy, sắt chảy ra liên tục không dứt.
Bồ-tát Bảo Ðạt hỏi La-sát Mã Ðầu:
–Những Sa-môn này gây tội lỗi gì mà phải chịu đau khổ như thế?
La-sát Mã Ðầu đáp:
–Những Sa-môn này không giữ giới Phật, không sợ quả báo khổ đau, tham cầu lợi dưỡng danh tiếng, tâm không biết hổ thẹn. Họ phạm bốn trọng tội mà lại nói giữ hạnh thanh tịnh, đã nhận của tín thí mà lại tham cầu ăn uống. Vật của bạch y bố thí rất nặng khó tiêu, thế mà nói tôi thọ dụng được. Không biết Tam bảo, bốn Ðế, nhân duyên, giống như biển không biết bao nhiêu cho đầy. Vì nhân duyên như thế, họ đọa vào địa ngục, chịu khổ ngàn vạn kiếp. Nếu thoát khỏi, được làm thân người, thì bị câm ngọng không nói được. Bồ-tát Bảo Ðạt nghe vậy rồi khóc thương nói kệ:
Vì sao người giải thoát
Nay chịu khổ như thế
Vì sao muốn vượt biển
Lại chìm ở trong đó.
Sao đang đại phú quý
Lại thành kẻ bần cùng
Vì sao thọ tịnh giới
Phạm tội còn không sợ
Bị đọa sao thấy đạo?

Bồ-tát Bảo Ðạt nói kệ xong rồi ra đi.

Xem (1200)