Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh (*)

Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh (*)

Phàm tu thiện thì phước đến, làm ác thì họa vào, đạo lý rõ ràng. Người tin hiểu mới sáng tỏ. Ðã cùng sinh vào đời ác năm trược này thì năm ấm, phiền não, ba độc nung nấu, luân hồi sinh tử không có lúc chấm dứt. Xưa lúc Phật còn tại thế, con người nhiều như cát sông Hằng, nay dần dần giảm xuống, vạn người không còn một. Vì sao? Vì người thiện ít, kẻ ác nhiều, chết đọa vào ba đường ác, làm cá trùng, súc sinh, không trở lại làm người. Cho nên kinh Pháp Hoa dạy: “Ba đường ác đầy dẫy, chúng trời người càng ít.” Chẳng bao lâu kiếp tận, thương thay cho sự suy tàn dài lâu! Vì vậy Như Lai tùy theo phương tiện giáo hóa, khiến cho con người đôn hậu hiền lành, không tiếc thân mạng, siêng hành tinh tấn, có thể vượt qua. Ra công lễ lạy, có thể trừ bỏ tội vô lượng kiếp, tội diệt phước sinh, đạt đến tịch diệt. Vào kiếp Tinh Tú vị lai này sẽ có ngàn Phật ra đời, danh hiệu như thế. Nếu người nghe danh, nhất tâm lễ bái, không sinh lười biếng, chắc chắn đạt được Niết-bàn, lìa hẳn hoạn sinh tử trong ba đường, an trú nhẫn từ, đầy đủ đa văn. Nếu người có thể thọ trì đọc tụng thì chắc chắn sẽ gặp ngàn vị Phật, diệt được tội nặng sinh tử trong vô lượng vô số kiếp, được Tam-muội thần thông, biện tài vô ngại, các pháp môn lớn, môn Ðà-la-ni, tất cả kinh điển, đầy đủ trí tuệ của chư Phật, tùy nghi thuyết pháp, không tự khi dối, xa lìa danh lợi, không sinh ganh ghét, hành sáu hòa kỉnh, nhất tâm hành trì, không mất duyên này. Hành giả như thế mau chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Long Oai Phật. Nam-mô Hoa Nham Phật. Nam-mô Vương Trung Vương Phật. Nam-mô A-tu-luân Vương Hộ Phật. Nam-mô Tác Cát Tường Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Ý Phật. Nam-mô Thành Biện Sự Phật. Nam-mô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật. Nam-mô Chủng Tánh Hoa Phật. Nam-mô Cao Lôi Âm Phật. Nam-mô Vô Tỷ Biện Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. Nam-mô Xưng Thành Phật. Nam-mô Oai Hoài Bộ Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Ma-ni Quang Vương Phật. Nam-mô Mục-kiền-liên Tánh Phật. Nam-mô Vô Ưu Thôn Phật. Nam-mô Tư Duy Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ý Trí Phật. Nam-mô Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật. Nam-mô Dũng Hãn Phật. Nam-mô Vô Hạn Lực Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cương Âm Phật. Nam-mô Hoan Lạc Phật. Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật. Nam-mô Tịnh Hoài Phật Nam-mô Sư Tử Khẩu Phật. Nam-mô Hảo Kết Phật. Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Tinh Tú Phật. Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Vương Phật Nam-mô Hương Âm Như Lai. Nam-mô Thường Quang Minh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tướng Hảo Phật. Nam-mô Vô Hạn Cao Phật. Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật. Nam-mô Liên Hoa Hóa Sinh Phật. Nam-mô Vi Tế Hoa Phật. Nam-mô A-kiệt-lưu Hương Phật Nam-mô Ðại Dũng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tướng Hảo Quang Minh Phật. Nam-mô Ngân Tràng Cái Phật. Nam-mô Ðại Hải Ý Phật. Nam-mô Phan Tràng Hảo Phật. Nam-mô Phạm Vương Ðức Phật. Nam-mô Ðại Hương Huân Phật. Nam-mô Ðại Dũng Hiện Phật. Nam-mô Bảo Luân Phật. Nam-mô Phát Hạnh Nan Phật. Nam-mô Vô Sở Phát Hạnh Phật. Nam-mô Kim Bảo Ủng Phật. Nam-mô Thiên Võng Phật. Nam-mô Ngôn Tùng Phật. Nam-mô Thường Vũ Hoa Phật. Nam-mô Ðại Hảo Lạc Phật. Nam-mô Sư Tử Thượng Hương Phật. Nam-mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật. Nam-mô Ðế Thích Quang Phật. Nam-mô Ðại Tướng Hảo Phật. Nam-mô Sư Tử Hoa Hảo Phật. Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phan Phật. Nam-mô Trì Giới Vương Phật. Nam-mô Tướng Hảo Dực Tùng Phật. Nam-mô Dực Tùng Diện Thủ Phật. Nam-mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật. Nam-mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật. Nam-mô Ðại Ðịa Phật. Nam-mô Ðại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật. Nam-mô Tịnh Hạnh Vương Phật. Nam-mô Ðại Du Hý Phật. Nam-mô Liên Hoa Oai Phật. Nam-mô Phóng Xả Hoa Phật. Nam-mô Thường Quán Phật. Nam-mô Pháp Thể Quyết Ðịnh Phật. Nam-mô Tác Trực Hạnh Phật. Nam-mô Thiện Trú Chư Nguyện Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Oai Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Sắc Phật. Nam-mô Nhật Không Phật. Nam-mô Oai Tướng Phước Phật. Nam-mô Phá Phiền Não Phật. Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật. Nam-mô Thế Gian Hỷ Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Nan Thắng Phục Phật. Nam-mô Hảo Quán Phật. Nam-mô Dũng Hưng. Nam-mô Dực Tùng Thọ Phật. Nam-mô Ly Ngưu Oai Phật. Nam-mô Thiên Trung Thiên Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Oai Phật. Nam-mô Vô Ðể Oai Phật. (Hết một trăm hiệu Phật)

Nam-mô Ðức Phong Phật. Nam-mô Hậu Ðức Phật. Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hành Phật. Nam-mô Vô Sinh Phật. Nam-mô Vô Thượng Quang Phật. Nam-mô Sơn Ðức Phật. Nam-mô Xuất Hiện Phật. Nam-mô Phục Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật. Nam-mô Ðại Giảng Phật. Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Thọ Phật. Nam-mô Phổ Bi Phật. Nam-mô Ðức Dưỡng Phật. Nam-mô Ðại Chuyển Phật. Nam-mô Tuyệt Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam-mô Nhất Ðạo Phật. Nam-mô Phổ Cái Phật. Nam-mô Ðại Cái Phật. Nam-mô Lượng Ðức Phật. Nam-mô Tối Ðức Phật. Nam-mô Thiên Cậân Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam-mô Ly Thế Gian Phật. Nam-mô Phan Tràng Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Ðức Phật. Nam-mô Phục Thọ Vương Phật. Nam-mô Tôn Ðức Phật. Nam-mô Phổ Liên Phật. Nam-mô Ðẳng Ðức Phật. Nam-mô Long Trung Mật Phật. Nam-mô Ðại Hải Thâm Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Tu-di Thân Phật. Nam-mô Hư Không Nham Phật. Nam-mô Cương Xưng Vương Phật. Nam-mô Phóng Quang Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Trược Phật. Nam-mô Tại Hoa Tụ Ðức Phật. Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam-mô Ðiển Mục Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Thất Phật. Nam-mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Phật. Nam-mô Chúng Tôn Tụ Phật. Nam-mô Sơn Vương Thân Phật. Nam-mô Nhất Cái Phật. Nam-mô Năng Khuất Phục Phật. Nam-mô Chiên-đàn Cung Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thọ-đề Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Quang Võng Phật. Nam-mô Hồng Liên Hoa Phật. Nam-mô Thiện Hiện Quang Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật. Nam-mô Tán Chúng Úy Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô An Vương Phật. Nam-mô Pháp Không Phật. Nam-mô Xuất Thiên Quang Phật. Nam-mô Quá Thiên Quang Phật. Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Xuất Hiển Quang Phật. Nam-mô Thiện Hạnh Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Thanh Phật. Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật. Nam-mô Bảo Trí Phật. Nam-mô Tấn Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Dực Tùng Phật. Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật. Nam-mô Trụ Tuệ Phật. Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật. Nam-mô Tuệ Xưng Phật. Nam-mô Chư Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật. Nam-mô Tùy Thế Gian Ý Phật. Nam-mô Bảo Thật Phật. Nam-mô Ly Ngu Xưng Phật. Nam-mô Ðức Hiện Phật. Nam-mô Bảo Ái Phật. Nam-mô Bất Ðường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Hương Huân Quang Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Hương Quang Phật. Nam-mô Chúng Cương Vương Phật. Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Ðảnh Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Ðức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật. Nam-mô Tạng Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Vân Lôi Vương Phật. Nam-mô Vô Tế Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật. Nam-mô Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Tôn Tụ Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Ðức Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Thượng Vương Phật. Nam-mô Bảo Thể Phật. Nam-mô Vô Ðường Xưng Phật. (Hết hai trăm hiệu Phật)

Nam-mô Cọng Phát Ý Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật. Nam-mô Cái Liên Hoa Bảo Phật. Nam-mô Quang Luân Thành Vương Phật. Nam-mô Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Ðức Phật. Nam-mô Ðăng Quang Hạnh Phật. Nam-mô Thành Tác Quang Phật. Nam-mô Giang Tiên Phật. Nam-mô Bảo Hình Phật. Nam-mô Thắng Hộ Phật. Nam-mô Tuệ Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Phạm Công Ðức Thiên Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhan Phật. Nam-mô Vô Lượng Hội Tụ Vương Phật. Nam-mô Bảo Thân Phật. Nam-mô Thọ Vương Trung Vương Phật. Nam-mô La Võng Thủ Phật. Nam-mô Ma-ni Luân Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Khải Phật. Nam-mô Thế Âm Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật. Nam-mô Quá Thượng Bộ Phật. Nam-mô Do Bảo Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Tác Tế Phật. Nam-mô Chúng Sinh Sở Hỷ Khải Phật. Nam-mô Thượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Vô Lượng Cái Phật. Nam-mô Dực Tùng Phật. Nam-mô Nguyệt Hiện Ðức Phật. Nam-mô Dĩ Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật. Nam-mô Thông Ðạt Nghĩa Phật. Nam-mô Ly Khoáng Dã Vương Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Phật. Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật. Nam-mô Tuệ Công Ðức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Vương Trung Lâp Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Phục Phật. Nam-mô Hư Không Bộ Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Thông Phật. Nam-mô Vô Tỷ Khải Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Ðức Vương Phật. Nam-mô Nhân Duyên Trợ Phật. Nam-mô Mạn-đà-la Phật. Nam-mô Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Kim Cang Sở Tu Dụng Phật. Nam-mô Tuệ Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Cầu Phật. Nam-mô Thiện Thảo Khải Phật. Nam-mô Thắng Phục Oán Phật. Nam-mô Tịnh Thánh Phật. Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Hương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. Nam-mô Pháp Bảo Phật. Nam-mô Giáng Hóa Nam Nữ Phật. Nam-mô Tối Hương Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật. Nam-mô Tu-di HươngVương Phật. Nam-mô Khả Hỷ Chúng Sinh Giác Kiến Phật. Nam-mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật. Nam-mô Ðại Nhân Phật. Nam-mô Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật. Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Ðộng Dũng Phật. Nam-mô Chủng Tánh Phật. Nam-mô Quán Chư Dục Khởi Phật. Nam-mô Tịnh Tú Phật. Nam-mô Hiện Ðắc Phật. Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật. Nam-mô Quảng Công Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật. Nam-mô Thanh Lương Phật. Nam-mô Quang La Võng Phật. Nam-mô Biến Tri Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Tánh Phật. Nam-mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật. Nam-mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Ư Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Vô Thoát Phật. Nam-mô Hữu Vô Lượng Ðức Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Sổ Kiến Phật. Nam-mô Phương Thượng Phật. Nam-mô Hữu Hoa Ðức Phật. Nam-mô Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật. Nam-mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật. Nam-mô Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật. Nam-mô Hoại Chư Dục Phật. Nam-mô Hành Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Thường Diệt Ðộ Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Bất Ðọa Lạc Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Pháp Dụng Phật. (Hết ba trăm hiệu Phật).

Nam-mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật. Nam-mô Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Vô Tỷ Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Thiện Trụ Thọ Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Trung Thượng Phật. Nam-mô Diêm-phù Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật. Nam-mô Thiên Hương Phật. Nam-mô Danh Hiệu Hưng Hiển Phật. Nam-mô Danh Xưng Hữu Phật. Nam-mô Danh Xưng Tối Tôn Phật. Nam-mô Trừ Ưu Phật Nam-mô Liên Hoa Thượng Ðức Vương Phật. Nam-mô Xiển Hoa Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Hoa Phật. Nam-mô Tối Nhãn Phật. Nam-mô Phóng Diễm Phật. Nam-mô Viễn Phương Xưng Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật. Nam-mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật. Nam-mô Hỏa Diễm Phật. Nam-mô Tam Giới Hùng Dũng Phật. Nam-mô Quang Luân Phật. Nam-mô Hư Không Hùng Xảo Phật. Nam-mô Cùng Tận Hùng Phật. Nam-mô Thiên Cổ Âm Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hùng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Luân Cương Giới Thượng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Chúng Ðức Tụ Phật. Nam-mô Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật. Nam-mô Giác Bảo Ðức Xưng Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Ðức Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật. Nam-mô Phổ Pháp Hùng Phật. Nam-mô Nguyệt Bán Quang Phật. Nam-mô Mãn Túc Bách Thiên Ðức Quang Tràng Phật. Nam-mô Ðại Như Ý Luân Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Hiện Ðức Phật. Nam-mô Chấp Cự Phật. Nam-mô Bảo Thượng Ðức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Tuệ Trung Thượng Phật. Nam-mô Ðức Tôn Phật. Nam-mô Bất Nhị Luân Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Hải Phật. Nam-mô Chúng Tụ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ðức Tụ Phật. Nam-mô Liên Hoa Ứng Ðức Phật. Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Sơn Vương Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thượng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Phật. Nam-mô Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật. Nam-mô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật. Nam-mô Tối Tụ Phật. Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật. Nam-mô Kim Hoa Phật. Nam-mô Tạp Sắc Hoa Phật. Nam-mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Ðức Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật. Nam-mô Hoa Cái Phật. Nam-mô Bị Tuệ Khải Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tụ Hội Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật. Nam-mô Tán Chúng Bộ Phật. Nam-mô Hoại Nghi Phật. Nam-mô Vô Tưởng Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Cụ Túc Phật. Nam-mô Hữu Chúng Ðức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Ðức Phật. Nam-mô Bảo Tôn Phật. Nam-mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật. Nam-mô Hỷ Thân Phật. Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật. Nam-mô Nhật Khải Trung Thượng Phật. Nam-mô Cự Ðăng Phật. Nam-mô Vô Tỷ Quang Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Trưởng Dưỡng Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Chỉ Giang Phật. Nam-mô Chư Viễn Phương Khải Phật. Nam-mô Giác Hoa Hữu Ðức Phẫu Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật. Nam-mô Tuệ Quốc Ðộ Phật. Nam-mô Vô Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Dị Quán Phật. Nam-mô Hiền Dược Vương Phật. Nam-mô Khai Ngộ Bồ-đề Trí Quang Phật. Nam-mô Hỷ Oai Ðức Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Trí Tuệ Phấn Tấn Phật. (Hết bốn trăm hiệu Phật)

Nam-mô Thiện Trung Thượng Ðức Phật. Nam-mô Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Hương Tôn Tràng Phật. Nam-mô Hương Tối Ðức Phật. Nam-mô Hương Tràng Phật. Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quá Thập Phương Quang Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật. Nam-mô Bảo La Võng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Trung Vương Phật. Nam-mô Hương Trung Tôn Vương Phật. Nam-mô Trí Chư An Lạc Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tụ Quang Phật. Nam-mô Bất Ðường Khí Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật. Nam-mô Năng Giải Phược Phật. Nam-mô Oai Ðức Nhân-đà-la Phật. Nam-mô Vị Chư Chúng Sinh Trí Phật. Nam-mô Hư Không Vô Tế Phật. Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Hư Không Tràng Phật. Nam-mô Tôn Thiện Trung Ðức Phật. Nam-mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật. Nam-mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Phật. Nam-mô Ðại Xa Thừa Phật. Nam-mô Cực Tối Ðức Thượng Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật. Nam-mô Thú Hướng Ðương Trụ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Trụ Trì Ða Công Ðức Thông Pháp Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Tâm Bồ-đề Hoa Thắng Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Tập Ðức Phật. Nam-mô Oai Thần Vương Phật. Nam-mô Thiện Tư Nguyện Tự Ðiều Phật. Nam-mô Tịnh Luân Vương Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Phật. Nam-mô Tuệ Nghiêm Phật. Nam-mô Tạo Thành Viễn Phương Phật. Nam-mô Hội Trung Tôn Phật. Nam-mô Quyết Ðoán Phật. Nam-mô Hoa Man Sắc vương Phật. Nam-mô Tuệ Ẩn Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật. Nam-mô Chúng Sinh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Vương Phật. Nam-mô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật. Nam-mô Quang Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Phẩu Thượng Ðức Phật. Nam-mô Hảo Kiên Phật. Nam-mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật. Nam-mô Quá Hóa Âm Thanh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Ðức Phật. Nam-mô Hải Tu-di Vương Ðức Phật. Nam-mô Vô Thô Tuệ Phật. Nam-mô Tại Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Oai Thần Tụ Phật. Nam-mô Tịch Ðịnh Phật. Nam-mô Ly Hùng Phật. Nam-mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật. Nam-mô Ðức Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Tại Ư Du Hý Ðức Phật. Nam-mô Thú Vô Úy Ðức Phật. Nam-mô Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật. Nam-mô Vân Cổ Âm Phật. Nam-mô Tại Phước Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Tối Hương Tu-di Thân Phật. Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. Nam-mô Quang Phổ Kiến Phật. Nam-mô Khủng Úy Phật. Nam-mô Tự Chí Ðáo Phật. Nam-mô Bảo Ðế Xưng Phật. Nam-mô Tinh Ðăng Phật. Nam-mô Thành Thục Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Phật. Nam-mô Tôn Hội Phật. Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tuệ Lực Xưng Phật. Nam-mô Tối An Phật. Nam-mô Ðức Thân Vương Ðức Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hư Không Tu-di Phật. Nam-mô Thập Lực Vương Phật. Nam-mô Hư Không Bình Ðẳng Tâm Phật. Nam-mô Thí Phong Ðức Phật. Nam-mô Hỏa Viêm Tích Phật. (Hết năm trăm hiệu Phật)

Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật. Nam-mô Hiền Tối Ðức Phật. Nam-mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Ðức Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phật. Nam-mô Tùng Liên Hoa Phật. Nam-mô Phổ Minh Quán xưng Phật. Nam-mô Tu-di Ý Phật. Nam-mô Tôn Tư Phật. Nam-mô Bảo Cái Phật. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Danh Xưng Bất Ðường Phật. Nam-mô Ðức Bất Khả Tư Nghì Vương Quang Phật. Nam-mô Nhạn Vương Phật. Nam-mô An Ẩn Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Thượng Ðức Phật. Nam-mô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật. Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật. Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật. Nam-mô Cầu Thiện Phật. Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật. Nam-mô Công Ðức Ða Bảo Hải Vương Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật. Nam-mô Sắc Thanh Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật. Nam-mô Kiến Thật Phật. Nam-mô Siêu Cảnh Giới Phật. Nam-mô Hư Không Tôn Cực Thượng Ðức Phật. Nam-mô Thành Phương Ðộ Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Tu-di Phật. Nam-mô Ẩn Cam Lộ Phật. Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật. Nam-mô Thiên Hộ Chư Môn Phật. Nam-mô Hỏa Tràng Phật. Nam-mô Thiện Vô Cấu Oai Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật. Nam-mô Lực Xưng Vương Phật. Nam-mô Ðức Quang Vương Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Hữu Ðức Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Duy Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật. Nam-mô Câu-lưu Phụng Phật. Nam-mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tràng Vương Phật. Nam-mô Tùng Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Phạm Thanh An Ẩn Chúng Sinh Phật. Nam-mô Từ Thị Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Tôn Vương Pháp Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Hải Tu-di Phật. Nam-mô Cực Chí Thượng Phật. Nam-mô Kim Chi Hoa Phật. Nam-mô Bất Ðường Quán Phật. Nam-mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Ðức Xưng Quang Phật. Nam-mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật. Nam-mô Diệu Ðảnh Phật. Nam-mô Bất Tán Tâm Phật. Nam-mô Thường Lai Phật. Nam-mô Vô Cấu Ly Ðộ Phật. Nam-mô Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật. Nam-mô Thành Tựu Quán Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Tu-di Diện Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Công Ðức Tướng Phật. Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Ðại Bi Phật. Nam-mô Bát-nhã Tế Phật. Nam-mô Cái Bảo Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Tinh Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô A-thúc-ca Phật. Nam-mô Cực Thượng Ðức Phật. Nam-mô Vô Ngại Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật. Nam-mô Ngôn Âm Vô Ngại Phật. Nam-mô Ðại Vân Quang Phật. Nam-mô La Võng Quang Tụ Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Liên Hoa Hùng Phật. Nam-mô Hoa Sơn Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Tịch Chư Căn Phật. Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật. Nam-mô Ly Vô Ngu Quán Phật. Nam-mô Ðảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Ðảnh Thượng Vương Phật. Nam-mô Vô Ngu Xưng Phật. Nam-mô Bất Ðường Dũng Phật. Nam-mô Vô Ðường Hùng Phật. Nam-mô Vô Ngu Quang Minh Phật. Nam-mô Quốc Ðộ Trang Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Ta-bà Hoa Vương Phật. Nam-mô Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật. Nam-mô Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật. Nam-mô Di-lưu Ðăng Vương Phật. (Hết sáu trăm hiệu Phật)

Nam-mô Thiền Tư Cái Phật. Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Vương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật. Nam-mô Hóa Xưng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật. Nam-mô Thiền Tư Tu-di Phật. Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật. Nam-mô Vô Cấu Tế Phật. Nam-mô Hữu Chúng Bảo Phật. Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Dược Vương Thanh Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ðức Phật. Nam-mô Giác Phẫu Hoa Trung Ðức Phật. Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam-mô Tỳ-ni Xưng Phật. Nam-mô Vô Quá Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thông Phật. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiền Ðức Phật. Nam-mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật. Nam-mô Giác Vương Phật. Nam-mô Nhiên Pháp Ðình Liệu Phật. Nam-mô Quán Ý Hoa Xuất Phật. Nam-mô Hư Không Thất Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Tại Hư Không Thiền Sư Phật. Nam-mô Ðại Nhãn Phật. Nam-mô Tại Tôn Ðức Phật. Nam-mô Giác Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Di Phật. Nam-mô Thiện Trung Vương Phật. Nam-mô Tịnh Tu-di Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Vô Quá Dũng Bộ Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật. Nam-mô Bất Tán Phật. Nam-mô Hương Tu-di Phật. Nam-mô Ðại Trí Chân Thanh Phật. Nam-mô Hương Nghiêm Phật. Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật. Nam-mô Bảo Tu-di Phật. Nam-mô Ðại Hương Hành Quang Minh Phật. Nam-mô Dược Thọ Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Tu-di Phật. Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Ðắc Ðộ Phật. Nam-mô Vân Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Quá Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật. Nam-mô Bất Ðộng Nguyệt Phật. Nam-mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật. Nam-mô Chư Tôn Trung Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quốc Ðộ Trung Vương Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Xả Ly Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tinh Trung Vương Phật. Nam-mô Công Ðức Bảo Thắng Phật. Nam-mô Tạo Hóa Phật. Nam-mô Phổ Hiện Tiền Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Các Thành Tựu Phật. Nam-mô Bạch Cái Phật. Nam-mô Hương Cái Phật. Nam-mô Tánh Nhật Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ðức Phật. Nam-mô Nghĩa Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật. Nam-mô Hậu Kiên Cố Phật. Nam-mô Thế Gian Cầu Phật. Nam-mô Thắng Bộ Hành Phật. Nam-mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Mạng Oai Ðức Phật. Nam-mô Trụ Trí Ðức Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật. Nam-mô Chân Kim Sơn Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nam-mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật. Nam-mô La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Thú Quán Chư Giác Thân Phật. Nam-mô Thành Giác Phẩu Liên Hoa Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật. Nam-mô Bảo Tát-lê Thọ Phật. Nam-mô Bảo Châu Phật. Nam-mô Tức Phát Ý Chuyển pháp luân Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật. Nam-mô Thắng Ðộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Biện Phật. Nam-mô Thánh Ðức Phật. Nam-mô Bảo Hải Phật. Nam-mô Ái Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Thắng Tu Phật. (Hết bảy trăm hiệu Phật)

Nam-mô Tín Như Ý Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Hải Phật. Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Quyết Ðoán Nguyện Phật. Nam-mô Nội Ðiều Phật. Nam-mô Ðiều Hóa Vô Hưu Tức Phật. Nam-mô Hương Phong Phật. Nam-mô Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật. Nam-mô Giác Hư Không Ðức Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sinh Ý Phật. Nam-mô Thành Tựu Thệ Khải Phật. Nam-mô Ðà-la-ni Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật. Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. Nam-mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật. Nam-mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật. Nam-mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật. Nam-mô Quang Tạo Phật. Nam-mô Nhất Tạng Phật. Nam-mô Nhất Chủng Tánh Phật. Nam-mô Vô Lượng Thân Phật. Nam-mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thâm Vương Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật. Nam-mô Công Ðức Lương Phật. Nam-mô Vô Danh Xưng Phật. Nam-mô Tán Chư Khủng Bố Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật. Nam-mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Phục Nhất Thiết Oán Phật. Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Lượng Chấp Trì Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật. Nam-mô Quang Nghiêm Phật. Nam-mô Quang Ðức Phật. Nam-mô Ly Luân Tràng Hậu Phật. Nam-mô Thú Bồ-đề Phật. Nam-mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật. Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật. Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật. Nam-mô Quyết Ðịnh Sắc Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật. Nam-mô Phương Tiện Tu Phật. Nam-mô Thắng Báo Phật. Nam-mô Bảo Hoa Ðức Phật. Nam-mô Tại Chư Bảo Phật. Nam-mô Nguyệt Hoa Phật. Nam-mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật. Nam-mô Vô Lượng Biện Tài Phật. Nam-mô Vô Tránh Vô Khủng Phật. Nam-mô Ðô Thú Chúng Biện Phật. Nam-mô Phổ Hương Quang Phật. Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật. Nam-mô Tu-di Hương Phật. Nam-mô Ðại Quý Phật. Nam-mô Hương Hùng Phật. Nam-mô Ðại Tu Hành Phật. Nam-mô Hương Thất Phật. Nam-mô Xả Tránh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Phật. Nam-mô Giác Hùng Phật. Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Hùng Phật. Nam-mô Cực Tôn Phật. Nam-mô Văn Ðức Phật. Nam-mô Hoa Cái Bảo Phật. Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật. Nam-mô Hương Hoa Phật. Nam-mô Tu-di Vương Phật. Nam-mô Thọ-đề Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Phật. Nam-mô Cực Trì Thệ Khải Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trú Trì Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Phật. Nam-mô Phổ Khai Quang Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Huân Phật. Nam-mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật. Nam-mô Tại Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Tối Thượng Thiên Vương Phật. Nam-mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật. Nam-mô Thiện Nhiếp Thân Phật. Nam-mô Hương Huân Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quán Phật. Nam-mô Vô Ngã Nhãn Phật. Nam-mô Nan Ðộng Phật. Nam-mô Sơ Phát Ý Phật. Nam-mô Dũng Vương Phật. Nam-mô Vô Tích Bộ Phật. Nam-mô Trừ Nhất Thiết Ưu Phật. Nam-mô Ly Ưu Phật. (Hết tám trăm hiệu Phật)

Nam-mô Như Ngu Lạc Tại Ðức Phật. Nam-mô An Ẩn Vương Ðức Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Oai Hương Sơn Phật. Nam-mô Ðại Chủng Tánh Phật. Nam-mô Vô Cấu Diện Phật. Nam-mô Hồng Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Bạch Liên Hoa Oai Ðức Phật. Nam-mô Hống Nhãn Phật. Nam-mô Thiện An Chúng Sinh Phật. Nam-mô Vô Biên Tế Quang Phật. Nam-mô Hiện Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Viễn Phương Thanh Xưng Phật. Nam-mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tùy Ý Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Tôn Tu-di Phật. Nam-mô Cát Tường Hữu Ðức Phật. Nam-mô Tại Nguyệt Quang Hữu Ðức Phật. Nam-mô Tại Vô Lượng An Ẩn Ðức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Dĩ Ðức Tự Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Trú Trì Ðình Liệu Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phiên Phật. Nam-mô Tôn Ẩn Tạng Quang Phật. Nam-mô Tùng Oai Hoa Vương Phật. Nam-mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tôn Phật. Nam-mô Phổ Cực Thượng Phật. Nam-mô Hải Oai Phật. Nam-mô Chư Bảo Thượng Ðức Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Tượng Phật. Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật. Nam-mô Tạo Ðăng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Quang Phật. Nam-mô Thí An Ẩn Phật. Nam-mô Tín Bất Khiếp Nhược Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Tâm Minh Phật. Nam-mô Văn Trí Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phận Phật. Nam-mô Kim Diện Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Oai Ðức Phật. Nam-mô Thiện Xưng Ðức Oai Ðế Thích Oai Tràng Quang Phật. Nam-mô Phổ Ðức Quang Phật. Nam-mô Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật. Nam-mô Trú Trì Ðịa Lực Tấn Pháp Phật. Nam-mô Vô Ngại Dược Thọ Oai Ðức Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Trụ Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Cầu Ðức Phật. Nam-mô Nhật Luân Tràng Ðức Quang Phật. Nam-mô Bảo Liên Dũng Phật. Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật. Nam-mô Trú Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật. Nam-mô Hộ Căn Phật. Nam-mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Oai Ðức Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật. Nam-mô Tư Duy Tôn Tượng Ðức Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Ðức Phật. Nam-mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Ðức Phật. Nam-mô Hưng Thành Phật. Nam-mô Giải Thoát Thừa Phật. Nam-mô Tư Duy Tối Dũng Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phổ Quang Oai Phật. Nam-mô Trụ Vô Tỷ Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật. Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật. Nam-mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Bảo Nội Phật. Nam-mô Bảo Luân Oai Cực Thượng Ðức Phật. Nam-mô Liễu Ý Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật. Nam-mô Ta-la Oai Ðức Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật. Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Ðịa Oai Ðức Phật. Nam-mô Thanh Triệt Quang Phật. Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật. Nam-mô Ly Ác Ðạo Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật. Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. Nam-mô Vô Cấu Tý Phật. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật. Nam-mô Ðại Diễm Thân Phật. Nam-mô Hư Không Luân Tịnh Vương Phật. Nam-mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Kim Cang Chử Thế Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Diện Phật. Nam-mô Tổng Trì Phật. Nam-mô Bảo Luân Võng Phật. Nam-mô Thiên Ðế Tràng Phật. Nam-mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Ðức Quang Phật. Nam-mô Diêm-phù Ðăng Phật. Nam-mô Tu-di Nham Phật. Nam-mô Tuệ Ðăng Minh Phật. Nam-mô Quang Cực Minh Phật. Nam-mô Nhật Oai Ðức Trang Nghiêm Tạng Phật. Nam-mô Sắc Tràng Phiên Tinh Vương Phật. Nam-mô Bất Ðộng Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật. (Hết chín trăm hiệu Phật)

Nam-mô Chánh Giác Trung Vương Phật. Nam-mô Tôn Bảo Phật. Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật. Nam-mô Diệu Pháp Phật. Nam-mô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật. Nam-mô Chiêm-bà-già Sắc Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật. Nam-mô Tín Chúng Sinh Phật. Nam-mô Tại Bảo Phật. Nam-mô Phóng Thiên Oai Phật. Nam-mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật. Nam-mô Thí Bảo Quang Phật. Nam-mô Bi Từ Ý Phật. Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật. Nam-mô Ðắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật. Nam-mô Hoài Nhãn Phật. Nam-mô Chấp Phu Sức Phật. Nam-mô Hư Không Ý Phật. Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Vương Phật. Nam-mô Ðại Tích Phật. Nam-mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật. Nam-mô Chí Ðại Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật. Nam-mô Vô Ðối Quang Phật. Nam-mô Long Tôn Phật. Nam-mô Khoái Kiến Phật. Nam-mô Hương Thượng Phật. Nam-mô Ðại Hoài Phật. Nam-mô Bất Tùy Tha Phật. Nam-mô Ðại Hóa Phật. Nam-mô Bảo Hồi Phật. Nam-mô Ðại Xa Hoa Phật. Nam-mô Mỹ Khoái Ðức Phật. Nam-mô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật. Nam-mô Chư Ðế Thích Trung Vương Phật. Nam-mô Giới Vị Phật. Nam-mô Hoa Oai Phật. Nam-mô Phổ Oai Phật. Nam-mô Vô Lượng Tế Oai Phật. Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật. Nam-mô Hương Oai Phật. Nam-mô Thượng Tràng Phật. Nam-mô An Ẩn Ðức Phật. Nam-mô Kim Cang Chiếu Biến Thập Phương Phật. Nam-mô Phát Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Ðoạn Tu Hành Phật. Nam-mô Hiển Hiện Phật. Nam-mô Bảo Oai Phật. Nam-mô Tại Ðức Phật. Nam-mô Bình Ðẳng Tác Phật. Nam-mô Vô Tỷ Phật. Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật. Nam-mô Hoa Thành Công Ðức Phật. Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. Nam-mô Duyệt Âm Thanh Phật. Nam-mô Thí Oai Phật. Nam-mô Phổ Nguyệt Phật. Nam-mô Tý Nguyệt Phật. Nam-mô Tôn Oai Như Lai. Nam-mô Bất Ðộng Tâm Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật. Nam-mô Tràng Phan Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Thành Phật. Nam-mô Phổ Phong Âm Phật. Nam-mô Hương Tôn Phật. Nam-mô Thắng Mạng Phật. Nam-mô Năng Vi Chủ Phật. Nam-mô Tràng Oai Phật. Nam-mô Tụ Oai Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật Nam-mô Dụ Bảo Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật. Nam-mô Ðại Long Oai Phật. Nam-mô Thập Lực Ngu Lạc Phật. Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật. Nam-mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sinh Niệm Thắng Công Ðức Phật. Nam-mô Thiên Ðế Thích Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tạp Hương Thọ Phật. Nam-mô Dụ Như Tu-di Phật. Nam-mô Vân Trung Tự Tại Ðăng Minh Phật. Nam-mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật. Nam-mô Tinh Vương Hoa Phật. Nam-mô Hiền Trí Bất Ðộng Phật. Nam-mô Lực Sĩ Vương Phật. Nam-mô Bảo Ðài Phật. Nam-mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Phổ Thiền Phật. Nam-mô Thanh Mãn Thập Phương Phật. Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Phật. Nam-mô Ba-lâu-na Thiên Phật. Nam-mô Thập Phương Thượng Phật. Nam-mô Ly Cấu Quang Phật. Nam-mô Oai Nghiêm Phật. Nam-mô Tu-di Tướng Phật. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn này mà hoan hỷ tin ưa, trì đọc phúng tụng, không phỉ báng, hoặc có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tôn tạo hình tượng của các Ngài, hoặc có thể cúng dường hương hoa, âm nhạc, khen ngợi công đức, chí tâm làm lễ thì hơn hẳn người dùng ngọc báu toàn bằng ma-ni chứa đầy cõi nước chư Phật mười phương cho đến cõi Phạm thiên bố thí trăm ngàn kiếp. Thiện nam, thiện nữ ấy trước đã từng cúng dường chư Như Lai đó rồi, đời sau hưởng được công đức này vô cùng vô tận cho đến khi thành Phật, được chư Phật trong kiếp Hiền thọ ký. Thiện nam, thiện nữ ấy sinh ra nơi nào cũng thường gặp Tam bảo, được sinh vào cõi chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa tám đường, mau chóng đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Nếu đã một lần năm vóc gieo sát đất làm lễ, miệng tự nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương” và lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương cho đến ngàn lạy, sau đó mới đứng lên, thì phước đức đạt được như trên đã nói. Ðem công đức này nguyện cho tất cả chúng sinh trong năm đường, chúng sinh nào khi vô thường đến thì sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ. Lập thệ nguyện lớn, khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi nước đó. Sinh cõi đó rồi, thân đầy đủ các tướng tốt, vẻ đẹp, trí tuệ biện tài, như chúng sinh ở cõi Thế Tôn A-di-đà. Quả báo đạt được cũng như Thế Tôn.

  • Bản tham chiếu.

Xem (1627)