Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh (1)

Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh (1)

SỐ 448
KINH VỊ LAI TINH TÚ KIẾP THIÊN PHẬT DANH
Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương.

Phàm tu thiện thì phước đức đến, làm ác thì tai họa vào, minh lý rõ ràng, người tin hiểu mới sáng tỏ. Ðã cùng sinh ra vào đời ác năm trược này thì năm ấm, phiền não, ba độc nung nấu, luân hồi sinh tử không có chấm dứt. Xưa khi Ðức Thế Tôn còn tại thế, con người nhiều như cát sông Hằng, nay dần dần ít dần, vạn người không còn một. Vì sao? Vì người làm thiện thì ít, kẻ làm ác lại nhiều, chết đọa vào ba đường ác, làm thân cá trùng súc sinh, không được trở lại làm người. Cho nên kinh Pháp Hoa dạy: “Ba đường ác đầy ắp, chúng nhân thiên giảm sút.” Chẳng bao lâu kiếp tận, thương thay cho sự suy đồi dài lâu! Cho nên Ðức Như Lai tùy phương tiện giáo hóa khiến cho đôn hậu hiền lành, không tiếc thân mạng, siêng hành tinh tấn, mới có thể vượt qua. Ra công lễ lạy, có thể trừ bỏ tội vô lượng kiếp, tội diệt phước sinh, đạt đến tịch diệt. Vào kiếp Tinh Tú vị lai này sẽ có ngàn Phật ra đời, danh hiệu như thế. Nếu người nào nghe danh, nhất tâm lễ bái, không bị nhầm lẫn, thì chắc chắn đạt được Niết-bàn, lìa hẳn hoạn nạn sinh tử trong ba đường, an trú nhẫn từ, đầy đủ đa văn. Nếu người nào có thể thọ trì đọc tụng thì chắc chắn sẽ gặp ngàn vị Phật, diệt được tội nặng sinh tử trong vô lượng vô số kiếp, được Tam-muội thần thông, biện tài vô ngại, các pháp môn lớn, môn Ðà-la-ni, tất cả kinh điển, đầy đủ trí tuệ, tùy nghi thuyết pháp, không sinh khi dối, xa lìa danh lợi, bỏ tâm ghen ghét, hành sáu hòa kỉnh, nhất tâm hành trì, không mất duyên này. Hành giả như thế mau chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Nam-mô Long Oai Phật. Nam-mô Hoa Nghiêm Phật. Nam-mô Vương Trung Vương Phật. Nam-mô A-tu-luân Vương Hộ Phật. Nam-mô Tác Cát Tường Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Ý Như Lai. Nam-mô Thành Biện Sự Phật. Nam-mô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyện Phật. Nam-mô Chủng Tánh Hoa Phật. Nam-mô Cao Lôi Âm Phật. Nam-mô Vô Tỷ Biện Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Nha Phật. Nam-mô Oai Hoài Bộ Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Ðăng Minh Phật. Nam-mô Mục-kiền-liên Tánh Phật. Nam-mô Vô Ưu Thôn Phật. Nam-mô Tư Duy Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ý Trí Như Lai. Nam-mô Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật. Nam-mô Dũng Hãn Như Lai. Nam-mô Vô Hạn Lực Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cương Âm Như Lai. Nam-mô Hoan Lạc Như Lai. Nam-mô Thuyết Nghĩa Như Lai. Nam-mô Tịnh Hoài Như Lai. Nam-mô Sư Tử Khẩu Phật. Nam-mô Hảo Kết Phật. Nam-mô Tướng Hảo Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Vô Ðộng Như Lai. Nam-mô Ðại Tịnh Như Lai. Nam-mô Hương Âm Như Lai. Nam-mô Thường Quang Minh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tướng Hảo Phật. Nam-mô Vô Hạn Cao Phật. Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật. Nam-mô Liên Hoa Hóa Sinh Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Như Lai. Nam-mô A-kiệt-lưu Hương Phật. Nam-mô Ðại Dũng Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Tướng Hảo Phật. Nam-mô Hải Ý Như Lai. Nam-mô Ðại Hải Ý Phật. Nam-mô Phiên Tràng Hảo Phật. Nam-mô Phạm Vương Ðức Phật. Nam-mô Ðại Hương Huân Phật. Nam-mô Ðại Dũng Hiện Phật. Nam-mô Bảo Luân Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Ðại Ðức Như Lai. Nam-mô Kim Bảo Ủng Phật. Nam-mô Thiên Võng Như Lai. Nam-mô Ngôn Tùng Như Lai Phật. Nam-mô Thường Vũ Hoa Phật. Nam-mô Ðại Hảo Lạc Phật. Nam-mô Sư Tử Thượng Hương Phật. Nam-mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật. Nam-mô Ðế Thích Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Tướng Hảo Phật. Nam-mô Sư Tử Hoa Hảo Phật. Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phiên Phật. Nam-mô Trì Giới Vương Phật. Nam-mô Tướng Hảo Dực Tùng Phật. Nam-mô Dực Tùng Diện Thủ Phật. Nam-mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Ðại Ðịa Phật. Nam-mô Ðại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật. Nam-mô Tịnh Hành Vương Phật. Nam-mô Ðại Du Hý Phật. Nam-mô Liên Hoa Oai Phật. Nam-mô Phóng Xả Hoa Phật. Nam-mô Long Oai Như Lai. Nam-mô Hoa Nghiêm Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Thường Quán Như Lai. Nam-mô Tác Trực Hành Như Lai. Nam-mô Thiện Trú Như Lai. Nam-mô Ni-câu-loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Oai Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Sắc Phật. Nam-mô Nhật Không Như Lai. Nam-mô Oai Tướng Phước Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phước Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Nan Thắng Nhân Phật. Nam-mô Nan Thắng Phục Phật. Nam-mô Hảo Quán Như Lai. Nam-mô Dũng Hưng Như Lai. Nam-mô Ðại Hải Như Lai. Nammô Dực Tùng Thọ Phật. Nam-mô Ly Ngưu Oai Phật. Nam-mô Thiên Trung Kiên Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Oai Phật. Nam-mô Vô Ðể Oai Phật. Nam-mô Ðức Phong Như Lai. Nam-mô Hậu Ðức Như Lai. Nam-mô Ðức Tý Như Lai. Nam-mô Ðức Tinh Tấn Phật. Nam-mô Ðức Nham Như Lai. Nam-mô Sơn Ðức Như Lai. Nam-mô Xuất Hiện Như Lai. Nam-mô Bảo Tụ Như Lai. Nam-mô Phục Ðức Như Lai. Nam-mô Ðại Giảng Như Lai. Nam-mô Phổ Kiến Như Lai. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Phổ Bi Như Lai. Nam-mô Ðức Dưỡng Như Lai. Nam-mô Ðại Chuyển Như Lai. Nam-mô Tuyệt Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam-mô Bảo Ðức Như Lai. Nam-mô Phổ Cái Như Lai. Nam-mô Ðại Cái Như Lai. Nam-mô Tối Ðức Như Lai. Nam-mô Thiên Cận Như Lai. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam-mô Hậu Ðức Như Lai. Nam-mô Phiên Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Ðức Phật. Nam-mô Phục Thọ Vương Phật. Nam-mô Tôn Ðức Như Lai. Nam-mô Phổ Liên Phật. Nam-mô Ðẳng Ðức Như Lai. Nam-mô Long Trung Mật Phật. Nam-mô Bảo Tịnh Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Tu-di Thân Phật. Nam-mô Hư Không Nham Phật. Nam-mô Cương Xưng Vương Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Vô Nhiễm Trược Phật. Nam-mô Tại Hoa Tụ Ðức Phật. Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Lôi Mục Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Chúng Tôn Tụ Phật. Nam-mô Sơn Vương Thân Phật. Nam-mô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Vô Năng Khất Nhãn Phật. Nam-mô Chiên-đàn Cung Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Như Lai. Nam-mô Quang Võng Như Lai. Nam-mô Hồng Liên Hoa Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật. Nam-mô Thiện Hiện Quang Phật. Nam-mô Tán Chúng Úy Phật. Nam-mô Tu-di Thân Phật. Nam-mô An Vương Như Lai. Nam-mô Pháp Thất Như Lai. Nam-mô Xuất Thập Quang Phật. Nam-mô Quá Thiên Quang Phật. Nam-mô Tuệ Quang Như Lai. Nam-mô Xuất Hiển Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Thanh Phật. Nam-mô Võng Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Trí Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Dực Tùng Phật. Nam-mô Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Trụ Tuệ Như Lai. Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật. Nam-mô Tuệ Xưng Như Lai. Nam-mô Chư Thọ Vương Phật. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Bảo Thật Như Lai. Nam-mô Ly Ngu Xưng Phật. Nam-mô Ðức Hiện Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Bất Ðường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Hương Ðộng Quang Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Hương Quang Phật. Nam-mô Chúng Cương Vương Phật. Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Ðảnh Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Ðức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật. Nam-mô Tùng Bảo Xuất Phật. Nam-mô Hương Quang Như Lai. Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật. Nam-mô Tạng Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Vân Lôi Vương Phật. Nam-mô Vô Tế Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật. Nam-mô Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Quang Vương Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Ðức Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Thượng Vương Phật. Nam-mô Bảo Thể Như Lai. Nam-mô Vô Ðường Xưng Phật. Nam-mô Cọng Phát Ý Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật. Nam-mô Cái Liên Hoa Bảo Phật. Nam-mô Quang Luân Thành Vương Phật. Nam-mô Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Ðức Phật. Nam-mô Ðăng Quang Hành Phật. Nam-mô Thành Tác Quang Phật. Nam-mô Giang Tiên Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Tuệ Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Nhan Phật. Nam-mô Vô Lượng Hội Tụ Vương Phật. Nam-mô Bảo Thân Như Lai. Nam-mô Vương Trung Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Minh Như Lai. Nam-mô Tôn Thủ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Ðức Khải Phật. Nam-mô Thế Âm Như Lai. Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật. Nam-mô Quá Thượng Bộ Phật. Nam-mô Do Bảo Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Tác Tế Như Lai. Nam-mô Chúng Sinh Sở Hỷ Khải Phật. Nam-mô Thượng Bảo Cái Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Cái Phật. Nam-mô Dực Tùng Như Lai. Nam-mô Nguyệt Hiện Ðức Phật. Nam-mô Tức Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật. Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật. Nam-mô Ly Khoáng Dã Vương Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Phật. Nam-mô Bảo Thượng Như Lai. Nam-mô Tuệ Công Ðức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Vương Trung Lâp Phật. Nam-mô Vô Năng Khuất Nhãn Phật. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Tuệ Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Khải Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Ðức Vương Phật. Nam-mô Nhân Duyên Trợ Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Tịnh Tràng Như Lai. Nam-mô Kim Cang Sở Tu Dụng Phật. Nam-mô Tuệ Tịnh Như Lai. Nam-mô Thiện Cầu Như Lai. Nam-mô Thiện Thảo Khải Phật. Nam-mô Thắng Phục Oán Phật. Nam-mô Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Hương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Hàng Hóa Nam Nữ Phật. Nam-mô Tối Hương Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Khả Hỷ Chúng Sinh Giác Kiến Phật. Nam-mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật. Nam-mô Tuệ Phước Như Lai. Nam-mô Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật. Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Ðộng Dũng Phật. Nam-mô Chủng Tánh Như Lai. Nam-mô Quán Chư Dục Thú Phật. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Thành Tựu Như Lai. Nam-mô Hiện Ðức Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật. Nam-mô Tuệ Ðức Như Lai. Nam-mô Tiên Giang Như Lai. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật. Nam-mô Thanh Lương Như Lai. Nam-mô Quang La Võng Phật. Nam-mô Tịnh Âm Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Ðức Tánh Phật. Nam-mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật. Nam-mô Ư Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Vô Thoát Phật. Nam-mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Hữu Vô Lượng Ðức Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật. Nam-mô Phương Thượng Như Lai. Nam-mô Hữu Hoa Ðức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam-mô Tuệ Quang Như Lai. Nam-mô Tuệ Tụ Như Lai. Nam-mô Ly Phúc Nội Giải Tuệ Vương Phật. Nam-mô Hoại Chư Dục Phật. Nam-mô Bảo Luân Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Thường Diệt Ðộ Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Bất Ðọa Lạc Phật. Nam-mô Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Kim Diện Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật. Nam-mô Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Vô Tỷ Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Thiện Trụ Thọ Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Trung Thượng Phật. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật. Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam-mô Danh Hiệu Hưng Hiển Phật. Nam-mô Danh Xưng Hào Phật. Nam-mô Danh Xưng Tối Tôn Phật. Nam-mô Trừ Ưu Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Ðức Vương Phật. Nam-mô Xiển Hoa Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Hoa Phật. Nam-mô Tối Nhãn Như Lai. Nam-mô Phóng Diễm Như Lai. Nam-mô Viễn Phương Xưng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Hỏa Diễm Như Lai. Nam-mô Tam Giới Hùng Dũng Phật. Nam-mô Quang Luân Như Lai. Nam-mô Hư Không Hùng Xảo Phật. Nam-mô Cùng Tận Hùng Phật. Nam-mô Thiên Cổ Âm Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hùng Như Lai. Nam-mô Tuệ Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Úy Luân Cương Giới Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật. Nam-mô Chúng Ðức Tụ Phật. Nam-mô Giác Bảo Ðức Xưng Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Ðức Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật. Nam-mô Tôn Pháp Hùng Phật. Nam-mô Nguyệt Bán Quang Phật. Nam-mô Quang Tượng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Hiện Ðức Phật. Nam-mô Chấp Cự Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Ðức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thanh Lương Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nham Tuệ Trung Thượng Phật. Nam-mô Ðức Tôn Như Lai. Nam-mô Quang Tràng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Ðức Hải Phật. Nam-mô Chúng Tụ Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Ðức Tụ Phật. Nam-mô Liên Hoa Ứng Ðức Phật. Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Sơn Vương Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật. Nam-mô Tối Tụ Như Lai. Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật. Nam-mô Kim Hoa Như Lai. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Tạp Hoa Sắc Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật. Nam-mô Hoa Cái Như Lai. Nam-mô Bị Tuệ Khải Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật. Nam-mô Ðại Hùng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tụ Hội Phật. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Tán Chúng Bộ Phật. Nam-mô Hoại Nghi Như Lai. Nam-mô Vô Tưởng Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Cụ Túc Phật. Nam-mô Hữu Chúng Ðức Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Ðức Phật. Nam-mô Bảo Tôn Như Lai. Nam-mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật. Nam-mô Tôn Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật. Nam-mô Nhật Khải Trung Thượng Phật. Nam-mô Cự Ðăng Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Quang Phật. Nam-mô Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Trưởng Dưỡng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Chỉ Giang Như Lai. Nam-mô Chư Viễn Phương Khải Phật. Nam-mô Giác Hoa Hữu Ðức Phẫu Phật. Nam-mô Thọ Vương Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật. Nam-mô Dị Quán Như Lai. Nam-mô Hiền Dược Vương Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Thiện Trung Thượng Ðức Phật. Nam-mô Hùng Mãnh Như Lai. Nam-mô Hương Tôn Tràng Phật. Nam-mô Hương Tối Ðức Phật. Nam-mô Hương Tràng Như Lai. Nam-mô Thanh Lương Thất Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quá Thập Phương Quang Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẩu Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật. Nam-mô Bảo La Võng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Trung Vương Phật. Nam-mô Hương Trung Tôn Vương Phật. Nam-mô Trí Chư An Lạc Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tụ Quán Phật. Nam-mô Bất Ðường Khí Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Vi Chư Chúng Sinh Trí Phật. Nam-mô Hư Không Vô Tế Phật. Nam-mô Tịnh Ðức Như Lai. Nam-mô Hư Không Tràng Phật. Nam-mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Ðức Phật. Nam-mô Tôn Thiện Trung Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai. Nam-mô Ðại Xa Thừa Phật. Nam-mô Cực Tối Ðức Thượng Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Thú Hướng Thường Trụ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Phật. Nam-mô Bảo Ðức Như Lai. Nam-mô Tôn Ðức Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Tập Ðức Phật. Nam-mô Oai Thần Vương Phật. Nam-mô Thiện Tư Nguyện Tự Ðiều Phật. Nam-mô Tịnh Luân Vương Phật. Nam-mô Tuệ Thượng Như Lai. Nam-mô Tuệ Nham Như Lai. Nam-mô Tạo Thành Viễn Phương Phật. Nam-mô Hội Trung Tôn Phật. Nam-mô Quyết Ðoán Như Lai. Nam-mô Xa Thừa Như Lai. Nam-mô Tuệ Ẩn Như Lai. Nam-mô Cực Thú Thượng Ðức Phật. Nam-mô Chúng Sinh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật. Nam-mô Quang Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Phẩu Thượng Ðức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Hùng Kiến Chư Giác Thân Phật. Nam-mô Hỏa Kiên Như Lai. Nam-mô Quá Hóa Âm Thanh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Ðức Phật. Nam-mô Hải Tu-di Vương Ðức Phật. Nam-mô Vô Thô Tuệ Phật. Nam-mô Tại Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Oai Thần Tụ Phật. Nam-mô Tịch Ðịnh Như Lai. Nam-mô Ly Hùng Như Lai. Nam-mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật. Nam-mô Ðức Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Tại Ư Du Hý Ðức Phật. Nam-mô Thú Vô Úy Ðức Phật. Nam-mô Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật. Nam-mô Vân Cổ Âm Phật. Nam-mô Tại Phước Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật. Nam-mô Tối Hương Tu-di Thân Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Quang Phổ Kiến Phật. Nam-mô Khủng Úy Như Lai. Nam-mô Tự Chí Ðáo Phật. Nam-mô Nguyệt Ðăng Như Lai. Nam-mô Tinh Ðăng Như Lai. Nam-mô Thành Thục Như Lai. Nam-mô Cực Thú Thượng Phật. Nam-mô Tôn Hội Như Lai. Nam-mô Kim Cang Hữu Phật. Nam-mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tuệ Lực Xưng Phật. Nam-mô Tối An Như Lai. Nam-mô Ðức Thân Vương Ðức Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai. Nam-mô Chư Thọ Vương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Hư Không Tu-di Phật. Nam-mô Thập Lực Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Thí Phong Ðức Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bảo Ðức Như Lai. Nam-mô Hiền Tối Ðức Phật. Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật. Nam-mô Bảo Hoa Như Lai. Nam-mô Tùng Liên Hoa Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Tu-di Ý Phật. Nam-mô Tôn Tư Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Danh Xưng Bất Ðường Phật. Nam-mô Ðức Bất Khả Tư Nghì Vương Quang Phật. Nam-mô Tạp Hoa Như Lai. Nam-mô An Ẩn Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Trung Thượng Ðức Phật. Nam-mô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật. Nam-mô Dược Vương Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Cầu Thiện Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Sắc Thanh Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Hương Tối Ðức Phật. Nam-mô Hư Không Tôn Cực Thượng Ðức Phật. Nam-mô Thành Phương Ðộ Phật. Nam-mô Cực Thú Thượng Tu-di Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Ðại Hải Như Lai. Nam-mô Chấp Cự Như Lai. Nam-mô Hỏa Tràng Như Lai. Nam-mô Thiện Vô Cấu Oai Quang Phật. Nam-mô Tuệ Tụ Như Lai. Nam-mô Lực Xưng Vương Phật. Nam-mô Ðức Quang Vương Phật. Nam-mô Tuệ Quang Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Thượng Hữu Ðức Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai. Nam-mô Nhiễm Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Câu Lưu Tần Phật. Nam-mô Tràng Vương Như Lai. Nam-mô Tùng Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Từ Thị Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Tôn Vương Pháp Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Hải Tu-di Phật. Nam-mô Cực Chí Thượng Phật. Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật. Nam-mô Bất Ðường Quán Phật. Nam-mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Ngại Ðức Xưng Quang Phật. Nam-mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Như Phật. Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật. Nam-mô Vô Ly Cấu Ðộ Phật. Nam-mô Ư Tam Thế Ngại Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Ngại Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Ngại Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Cái Thật Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Tinh Như Lai. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Như Lai. Nam-mô Cực Thượng Ðức Phật. Nam-mô Vô Ngại Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật. Nam-mô Ngôn Âm Vô Ngại Phật. Nam-mô Ðại Vân Quang Phật. Nam-mô La Võng Quang Tụ Phật. Nam-mô Giác Hoa Phẫu Phật. Nam-mô Liên Hoa Hùng Phật. Nam-mô Hoa Sơn Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Nhiếp Thân Như Lai. Nam-mô Ly Vô Ngu Quán Phật. Nam-mô Ðảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Ðảnh Thượng Vương Phật. Nam-mô Vô Ngu Xưng Phật. Nam-mô Bất Ðường Dũng Phật. Nam-mô Vô Ðường Hùng Phật. Nam-mô Vô Ngu Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô Tác Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Thiền Tư Cái Phật. Nam-mô Bảo Thân Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Thiền Tư Tu-di Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Vô Nhai Tế Phật. Nam-mô Hữu Chúng Bảo Phật. Nam-mô Nhất Cái Như Lai. Nam-mô Tạo Khải Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Ðức Phật. Nam-mô Giác Phẩu Hoa Trung Ðức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Vô Quá Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thông Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiền Ðức Phật. Nam-mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật. Nam-mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật. Nam-mô Dược Vương Như Lai. Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật. Nam-mô Ðức Vương Quang Phật. Nam-mô Quán Ý Hoa Xuất Phật. Nam-mô Hư Không Thất Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Tại Hư Không Thiền Tư Phật. Nam-mô Ðại Nhãn Như Lai. Nam-mô Tại Tôn Ðức Phật. Nam-mô Giác Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Ðức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Di Phật. Nam-mô Thiện Trung Vương Phật. Nam-mô Tĩnh Tu-di Phật. Nam-mô Tĩnh Nhãn Như Lai. Nam-mô Vô Ngộ Dũng Bộ Phật. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Hương Ðức Như Lai. Nam-mô Hương Tu-di Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Hương Nghiêm Như Lai. Nam-mô Bảo Thất Như Lai. Nam-mô Bảo Tu-di Phật. Nam-mô Thiện Trú Như Lai. Nam-mô Thiện Trú Trung Vương Phật. Nam-mô Tịnh Tu-di Phật. Nam-mô Tác Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Tinh Ðăng Như Lai. Nam-mô Vô Quá Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật. Nam-mô Chư Tôn Trung Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quốc Ðộ Trung Vương Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Xả Ly Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tinh Trung Vương Phật. Nam-mô Tạo Khải Như Lai. Nam-mô Tạo Hóa Như Lai. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Các Thành Tựu Phật. Nam-mô Bạch Cái Như Lai. Nam-mô Hương Cái Như Lai. Nam-mô Bảo Cái Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ðức Phật. Nam-mô Tu-di Thân Phật. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Tịnh Ðức Như Lai. Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai. Nam-mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Nhiếp Thân Như Lai. Nam-mô Bảo Tôn Như Lai. Nam-mô Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Tỷ Quang Phật. Nam-mô La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật. Nam-mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật. Nam-mô Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật. Nam-mô Bảo Tát-lê Thọ Phật. Nam-mô Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật. Nam-mô Tuệ Minh Ái Giới Ðoan Chánh Phật. Nam-mô Hoa Nham Phật. Nam-mô Thiên Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Vô Ðộng Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Bộ Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Biện Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhan Phật. Nam-mô Bảo Hải Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai. Nam-mô Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Hải Như Lai. Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Vô Quyết Ðoán Nguyện Phật. Nam-mô Nội Ðiều Như Lai. Nam-mô Ðiều Hóa Vô Hưu Tức Phật. Nam-mô Ai Chư Trì Nhiễm Phật. Nam-mô Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật. Nam-mô Giác Hư Không Ðức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Thành Tựu Thệ Khải Phật. Nam-mô Hỏa Quang Như Lai. Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật. Nam-mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật. Nam-mô Tạo Khải Như Lai. Nam-mô Nhất Chủng Tánh Phật. Nam-mô Vô Lượng Thân Phật. Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Vô Danh Xưng Phật. Nam-mô Tán Chư Khủng Bố Phật. Nam-mô Vô Lượng Ðức Quang Vương Phật. Nam-mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật. Nam-mô Phục Nhất Thiết Oán Phật. Nam-mô Ðộ Chư Ma Giới Phật. Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Chấp Trì Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật. Nam-mô Quang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Quang Ðức Như Lai. Nam-mô Ly Luân Tràng Hậu Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Tá-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Nhật Diện Như Lai. Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai. Nam-mô Tôn Ðức Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Ðức Phật. Nam-mô Tại Chư Bảo Phật. Nam-mô Nguyệt Hoa Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật. Nam-mô Vô Lượng Biện Tài Phật. Nam-mô Vô Tranh Vô Khủng Phật. Nam-mô Ðô Thú Chúng Biện Phật. Nam-mô Phổ Hương Như Lai. Nam-mô Hương Quang Như Lai. Nam-mô Tu-di Hương Phật. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Hương Hùng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Hương Thất Như Lai. Nam-mô Quang Luân Tràng Phật. Nam-mô Quang Vương Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Phật. Nam-mô Giác Hùng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Hùng Phật. Nam-mô Cực Tôn Như Lai. Nam-mô Văn Ðức Như Lai. Nam-mô Hoa Cái Bảo Phật. Nam-mô Khai Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Thất Như Lai. Nam-mô Kim Hoa Như Lai. Nam-mô Hương Hoa Như Lai. Nam-mô Tu-di Vương Phật. Nam-mô Ðạo Sư Như Lai. Nam-mô Quang Tạo Như Lai. Nam-mô Nhất Tạng Như Lai. Nam-mô Quá Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Phật. Nam-mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật. Nam-mô Cực Trì Thệ Khải Phật. Nam-mô Thiện Hoa Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hương Phật. Nam-mô Phổ Khai Quang Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Huân Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật. Nam-mô Tại Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Bảo La Võng Phật. Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật. Nam-mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật. Nam-mô Tinh Vương Như Lai. Nam-mô Thiện Nhiếp Thân Phật. Nam-mô Thiện Trú Vương Phật. Nam-mô Hương Huân Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật. Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam-mô Vô Lượng Quán Phật. Nam-mô Vô Ngã Nhãn Phật. Nam-mô Nan Ðộng Như Lai. Nam-mô Sơ Phát Ý Phật. Nam-mô Vô Vương Dũng Phật. Nam-mô Vô Tích Bộ Phật. Nam-mô Trừ Nhất Thiết Ưu Phật. Nam-mô Ly Ưu Như Lai. Nam-mô Như Ngu Lạc Tại Ðức Phật. Nam-mô An Ẩn Vương Ðức Phật. Nam-mô Tôn Tu-di Oai Hương Sơn Phật. Nam-mô Ðại Chủng Tánh Phật. Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật. Nam-mô Hồng Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Bạch Liên Hoa Oai Ðức Phật. Nam-mô Hống Nhãn Như Lai. Nam-mô Tôn Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tế Quang Phật. Nam-mô Hiện Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Viễn Phương Thanh Xưng Phật. Nam-mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Tôn Tu-di Phật. Nam-mô Cát Tường Hữu Ðức Phật. Nam-mô Tại Vô Lượng An Ẩn Ðức Phật. Nam-mô Tại Nguyệt Quang Hữu Ðức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Dĩ Ðức Tự Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phiên Phật. Nam-mô Tôn Ẩn Tạng Quang Phật. Nam-mô Tùng Oai Hoa Vương Phật. Nam-mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tôn Phật. Nam-mô Hư Không Luận Tịnh Vương Phật. Nam-mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật. Nam-mô Chư Bảo Thượng Ðức Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Ðức Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Tượng Phật. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Tạo Ðăng Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Quang Phật. Nam-mô Thí An Ẩn Phật. Nam-mô Danh Xưng Hữu Phật. Nam-mô Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phận Phật. Nam-mô Kim Diện Quang Phật. Nam-mô Thiện Xưng Ðức Oai Ðế Thích Oai Tràng Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Oai Ðức Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật. Nam-mô Vô Ngại Dược Thọ Oai Ðức Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Trụ Tát-lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Cầu Ðức Như Lai. Nam-mô Nhật Luân Tràng Quang Phật. Nam-mô Bảo Liên Dũng Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Tát Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật. Nam-mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Oai Ðức Phật. Nam-mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật. Nam-mô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật. Nam-mô Tư Duy Tôn Tượng Ðức Phật. Nam-mô Liên Hoa Tôn Ðức Phật. Nam-mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Ðức Phật. Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật. Nam-mô Tư Duy Tối Dũng Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phổ Quang Oai Phật. Nam-mô Trụ Vô Tỷ Dũng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Luân Oai Cực Thượng Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nội Như Lai. Nam-mô Bảo Tôn Như Lai. Nam-mô Bách Quang Như Lai. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Ðại Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thanh Triệt Quang Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Cực Tôn Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật. Nam-mô Hoa Thị Như Lai. Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai. Nam-mô Bảo Diễm Như Lai. Nam-mô Ðại Diễm Thân Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Tu-di Phiên Phật. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Bảo Luân Võng Phật. Nam-mô Thiên Ðế Tràng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Bộ Thể Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Ðức Quang Phật. Nam-mô Tu-di Nham Phật. Nam-mô Tuệ Ðăng Minh Phật. Nam-mô Quang Cực Minh Phật. Nam-mô Nan Thắng Như Lai. Nam-mô Chiếu Diệu Như Lai. Nam-mô Sắc Tràng Phiên Tinh Vương Phật. Nam-mô Oai Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Chánh Giác Trung Vương Phật. Nam-mô Tôn Bảo Như Lai. Nam-mô Ðại Hải Như Lai. Nam-mô Thập Lực Vương Phật. Nam-mô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Tràng Như Lai. Nam-mô Tại Bảo Như Lai. Nam-mô Thí Vô Oai Phật. Nam-mô Tạp Hoa Như Lai. Nam-mô Thí Bảo Quang Phật. Nam-mô Bi Từ Ý Phật. Nam-mô Vô Ðọa Lạc Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Ai Nhãn Như Lai. Nam-mô Chấp Phu Sức Phật. Nam-mô Hư Không Ý Phật. Nam-mô Thế Sư Như Lai. Nam-mô Bất Ðọa Lạc Phật. Nam-mô Phổ Quán Như Lai. Nam-mô Thí Phong Ðức Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Như Lai. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Long Tôn Như Lai. Nam-mô Khoái Kiến Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Như Lai. Nam-mô Ðại Hoài Như Lai. Nam-mô Ðức Bất Ðọa Lạc Như Lai. Nam-mô Ðại Hóa Như Lai. Nam-mô Bảo Hướng Như Lai. Nam-mô Ðại Xa Hoa Phật. Nam-mô Mỹ Khoái Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Chư Ðế Thích Trung Vương Phật. Nam-mô Giới Vị Như Lai. Nam-mô Hoa Oai Như Lai. Nam-mô Phổ Oai Như Lai. Nam-mô Phổ Cực Thượng Phật. Nam-mô Hải Oai Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tế Oai Phật Nam-mô Ðại Ðức Như Lai. Nam-mô Hương Oai Như Lai. Nam-mô Thượng Tràng Như Lai. Nam-mô An Ẩn Ðức Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Ðọa Lạc Phật. Nam-mô Hiển Hiện Như Lai. Nam-mô Bảo Oai Như Lai. Nam-mô Tại Ðức Như Lai. Nam-mô Phổ Ðức Như Lai. Nam-mô Tăng Ích Như Lai. Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật. Nam-mô Bảo Thọ Như Lai. Nam-mô Hải Oai Như Lai. Nam-mô Ðại Hóa Như Lai. Nam-mô Duyệt Âm Thanh Phật. Nam-mô Thí Oai Như Lai. Nam-mô Phổ Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tý Nguyệt Như Lai. Nam-mô Tôn Oai Như Lai. Nam-mô Bảo Oai Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Tràng Phiên Như Lai. Nam-mô Ni Câu Loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Phổ Ðức Như Lai. Nam-mô Phổ Phong Âm Phật Nam-mô Hương Tôn Như Lai. Nam-mô Thắng Mạng Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Tràng Oai Như Lai. Nam-mô Tụ Oai Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Dụ Bảo Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Oai Phật. Nam-mô Hoa Oai Như Lai. Nam-mô Ðại Long Oai Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Long Oai Phật. Nam-mô Thập Lực Ngu Lạc Phật. Nam-mô Ðại Hải Như Lai. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Thiên Ðế Thích Tịnh Tràng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tạp Hương Thọ Phật. Nam-mô Dụ Như Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Vân Trung Tự Tại Ðăng Minh Phật. Nam-mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật. Nam-mô Tinh Vương Hoa Phật. Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật. Nam-mô Lực Sĩ Vương Phật. Nam-mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Bảo Ðài Như Lai. Nam-mô Vô Chung Thanh Phật. Nam-mô Ðại Quang Như Lai. Nam-mô Long Thiên Như Lai. Nam-mô Thiên Lực Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Ly Cấu Quang Phật. Nam-mô Oai Nham Như Lai. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn đó, hoan hỷ tin ưa, trì đọc phúng tụng, không bài báng, hoặc có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tôn tạo hình tượng của các Ngài, hoặc cúng dường hương hoa, âm nhạc, khen ngợi công đức, chí tâm làm lễ thì hơn hẳn người dùng ngọc báu toàn bằng ma-ni chứa đầy cõi nước chư Phật nơi mười phương cho đến cõi Phạm thiên, trải qua trăm ngàn kiếp bố thí. Thiện nam, thiện nữ ấy trước đã từng cúng dường như thế rồi, đời sau hưởng được công đức này vô cùng vô tận cho đến khi thành Phật, được chư Phật trong kiếp Hiền thọ ký. Thiện nam, thiện nữ ấy sinh ra nơi nào cũng thường gặp Tam bảo, được sinh vào cõi chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa tám đường, mau chóng đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Nếu đã một lần năm vóc gieo sát đất làm lễ, miệng tự nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương”, lạy cho đến ngàn lạy, sau đó mới đứng lên thì phước đức đạt được như trên đã nói. Ðem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong năm đường, chúng sinh nào khi vô thường đến thì sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ. Lập thệ nguyện lớn khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi đó. Sinh về cõi đó rồi, thân đủ các tướng tốt, vẻ đẹp, trí tuệ biện tài, như chúng sinh ở cõi Phật A-di-đà. Quả báo đạt được cũng như Phật.

Xem (1643)