Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh (2)

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh (2)

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội này có Ðại Bồ-tát nào đắc Tam-muội ấy, cũng đắc tám vạn bốn ngàn môn Ba-la-mật, các môn Tam-muội, các môn Ðà-la-ni chăng?
Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Nay trong chúng hội này có Bồ-tát Ðại sĩ đắc Tam-muội ấy, cũng có thể nhập tám vạn bốn ngàn các Ba-la-mật và các môn Tammuội, các môn Ðà-la-ni. Các Bồ-tát này ở trong Hiền kiếp đều sẽ đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trừ bốn Ðức Như Lai đã thành Phật trong kiếp này rồi.
Bồ-tát Hỷ Vương lại bạch Phật:
–Cúi xin Như Lai giảng nói danh hiệu của các Bồ-tát này làm cho thế gian được nhiều lợi ích, an ổn, lợi lạc cho chư Thiên, và để hộ trì pháp Phật khiến cho tồn tại lâu dài, vì các Bồ-tát vị lai, hiển bày ánh sáng của giáo pháp, cầu đạo Vô thượng tâm không mệt mỏi.
Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Nay ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ giảng nói cho ông.
–Cúi xin Thế Tôn giảng nói. Chúng con muốn nghe!
Bấy giờ, Ðức Thế Tôn liền nói danh hiệu của chư Phật.

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Di-lặc Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Minh Diễm Phật. Nam-mô Mâu-ni Phật. Nam-mô Diệu Hoa Phật. Nam-mô Hoa Thị Phật. Nam-mô Thiện Tú Phật. Nam-mô Ðạo Sư Phật. Nam-mô Ðại Tý Phật. Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Tú Vương Phật. Nam-mô Tu Dược Phật. Nam-mô Danh Tưởng Phật. Nam-mô Ðại Minh Phật. Nam-mô Diễm Kiên Phật. Nam-mô Chiếu Diệu Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Thị Phật. Nam-mô Chúng Diễm Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Ðề-sa Phật. Nam-mô Minh Diệu Phật. Nam-mô Trì Man Phật. Nam-mô Công Ðức Minh Phật. Nam-mô Thị Nghĩa Phật. Nam-mô Ðăng Diệu Phật. Nam-mô Hưng Thạnh Phật. Nam-mô Dược Sư Phật. Nam-mô Thiện Nhu Phật. Nam-mô Bạch Hào Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Phước Oai Ðức Phật. Nam-mô Bất Khả Hoại Phật. Nam-mô Ðức Tướng Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Chúng Sinh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Tế Phật. Nam-mô Bất Cao Phật. Nam-mô Tác Minh Phật. Nam-mô Ðại Sơn Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Tương Chúng Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Trân Bảo Phật. Nam-mô Hoa Nhật Phật. Nam-mô Quân Lực Phật. Nam-mô Hương Diễm Phật. Nam-mô Nhân Ái Phật. Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật. Nam-mô Phạm Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Long Ðức Phật. Nam-mô Kiên Bộ Phật. Nam-mô Bất Hư Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bất Thoái Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Thắng Tri Phật. Nam-mô Pháp Thị Phật. Nam-mô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Diệu Ngự Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Ðức Tý Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Quán Thị Phật. Nam-mô Vân Âm Phật. Nam-mô Thiện Tư Phật. Nam-mô Thiện Cao Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Ðại Danh Phật. Nam-mô Châu Kế Phật. Nam-mô Oai Mãnh Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Ðức Thọ Phật. Nam-mô Hoang Thích Phật. Nam-mô Tuệ Tụ Phật. Nam-mô An Trú Phật. Nam-mô Hữu Ý Phật. Nam-mô Ương-già-đà Phật. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Ða Trí Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Giới Phật. Nam-mô Cát Tường Phật. Nam-mô Thật Tướng Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Ðức Kỉnh Phật. (Hết một trăm hiệu Phật)

Nam-mô Phạm Ðức Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Thiện Tư Nghị Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Văn Ý Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nam-mô Kim Cang Tướng Phật. Nam-mô Câu Lợi Ích Phật. Nam-mô Du Hý Thần Thông Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Danh Thiên Phật. Nam-mô Di-lâu Tướng Phật. Nam-mô Chúng Minh Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam-mô Kim Cang Thuẩn Phật. Nam-mô Châu Giác Phật. Nam-mô Ðức Tán Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Nhật Minh Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Vi Lam Vương Phật. Nam-mô Phước Tạng Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam-mô Ðiển Minh Phật. Nam-mô Kim Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Ðức Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Minh Tán Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Cụ Túc Tán Phật. Nam-mô Ly Úy Sư Phật. Nam-mô Ứng Thiên Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Phật. Nam-mô Thế Minh Phật. Nam-mô Diệu Âm Phật. Nam-mô Trì Thượng Công Ðức Phật. Nam-mô Cám Thân Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Phật. Nam-mô Bảo Tán Phật. Nam-mô Chúng Vương Phật. Nam-mô Du Bộ Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Pháp Sai Biệt Phật. Nam-mô Thượng Tôn Phật. Nam-mô Cực Cao Ðức Phật. Nam-mô Thượng Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Lạc Hý Phật. Nam-mô Long Minh Phật. Nam-mô Hoa Sơn Phật. Nam-mô Long Hỷ Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Diễm Sơn Phật. Nam-mô Thiên Lực Phật. Nam-mô Ðức Man Phật. Nam-mô Long Thủ Phật. Nam-mô Nhân Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thiện Hành Ý Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhật Phật. Nam-mô Thật Ngữ Phật. Nam-mô Trì Cự Phật. Nam-mô Ðịnh Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Hình Phật. Nam-mô Minh Chiếu Phật. Nam-mô Tối Thắng Ðăng Phật. Nam-mô Ðoạn Nghi Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Bất Hư Bộ Phật. Nam-mô Giác Ngộ Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Sơn Chủ Vương Phật. Nam-mô Thiện Oai Nghi Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Diệt Quá Phật. Nam-mô Trì Cam Lộ Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Sơn Ðảnh Phật. Nam-mô Ðáo Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Pháp Tích Phật. Nam-mô Ðịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Thí Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Mãn Ý Phật. Nam-mô Thượng Tán Phật. Nam-mô Từ Ðức Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Hoa Minh Phật. Nam-mô Thân Sai Biệt Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Vô Tận Kiến Phật. (Hết hai trăm hiệu Phật)

Nam-mô Ðức Tịnh Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Bảo Ðăng Phật. Nam-mô Bảo Ðang Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nam-mô Tác Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vi Lam Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Minh Ý Phật. Nam-mô Vô Năng Thắng Phật. Nam-mô Công Ðức Phẩm Phật. Nam-mô Hải Tuệ Phật. Nam-mô Ðắc Thế Phật. Nam-mô Biên Hành Phật. Nam-mô Khai Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Cấu Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Dũng Lực Phật. Nam-mô Phú Túc Phật. Nam-mô Phước Ðức Phật. Nam-mô Tùy Thời Phật. Nam-mô Khánh Âm Phật. Nam-mô Công Ðức Kính Phật. Nam-mô Quảng Ý Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Tài Thiên Phật. Nam-mô Tịnh Ðoạn Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Trì Phật. Nam-mô Diệu Lạc Phật. Nam-mô Bất Phụ Phật. Nam-mô Vô Trú Phật. Nam-mô Ðắc-xoa-ca Phật. Nam-mô Chúng Thủ Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Ða Ðức Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Ðoạn Ác Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Thiện Ðiều Phật. Nam-mô Danh Ðức Phật. Nam-mô Hoa Ðức Phật. Nam-mô Dũng Ðắc Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Ðại Ðức Phật. Nam-mô Tịch Diệt Ý Phật. Nam-mô Vô Biên Âm Phật. Nam-mô Ðại Oai Quang Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Vô Sở Phụ Phật. Nam-mô Ly Nghi Hoặc Phật. Nam-mô Ðiện Tướng Phật. Nam-mô Cung Kính Phật. Nam-mô Oai Ðức Thủ Phật. Nam-mô Trí Nhật Phật. Nam-mô Thượng Lợi Phật. Nam-mô Tu-di Ðảnh Phật. Nam-mô Tịnh Tâm Phật. Nam-mô Trị Oán Tặc Phật. Nam-mô Ly Kiêu Phật. Nam-mô Ứng Tán Phật. Nam-mô Trí Thứ Phật. Nam-mô Na-la Ðạt Phật. Nam-mô Thường Lạc Phật. Nam-mô Bất Thiểu Quốc Phật. Nam-mô Thiên Danh Phật. Nam-mô Vân Ðức Phật. Nam-mô Thậm Lương Phật. Nam-mô Ða Công Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Ðảnh Kế Phật. Nam-mô Lạc Thiền Phật. Nam-mô Vô Sở Thiểu Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Ðức Bảo Phật. Nam-mô Ứng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoa Thân Phật. Nam-mô Ðại Âm Thanh Phật. Nam-mô Biện Tài Tán Phật. Nam-mô Kim Cang Châu Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Châu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ðại Vương Phật. Nam-mô Ðức Cao Hạnh Phật. Nam-mô Cao Danh Phật. Nam-mô Bách Quang Phật. Nam-mô Hỷ Duyệt Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Ý Nguyện Phật. Nam-mô Diệu Bảo Phật. Nam-mô Diệt Dĩ Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Ðiều Ngự Phật. Nam-mô Hỷ Tự Tại Phật. Nam-mô Bảo Kế Phật. Nam-mô Ly Sơn Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Phật. (Hết ba trăm hiệu Phật)

Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Tịnh Danh Phật. Nam-mô Oai Ðức Tịch Phật. Nam-mô Ái Tướng Phật. Nam-mô Ða Thiên Phật. Nam-mô Tu Diễm Ma Phật. Nam-mô Thiên Oai Phật. Nam-mô Diệu Ðức Vương Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phần Phật. Nam-mô Tối Tôn Thắng Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Vân Phật. Nam-mô Cám Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðức Thừa Phật. Nam-mô Giác Tưởng Phật. Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hương Tế Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Ly Ái Phật. Nam-mô Từ Tướng Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Kiên Khải Phật. Nam-mô Oai Ðức Mãnh Phật. Nam-mô Châu Khải Phật. Nam-mô Nhân Hiền Phật. Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam-mô Quán Sát Tuệ Phật. Nam-mô Chánh Sinh Phật. Nam-mô Cao Thắng Phật. Nam-mô Nhật Quán Phật. Nam-mô Bảo Danh Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Sơn Quang Phật. Nam-mô Ðức Tụ Vương Phật. Nam-mô Cúng Dường Danh Phật. Nam-mô Phật Tán Phật. Nam-mô Thí Minh Phật. Nam-mô Ðiển Ðức Phật. Nam-mô Bảo Ngữ Phật. Nam-mô Cứu Mạng Phật. Nam-mô Thiện Giới Phật. Nam-mô Thiện Chúng Phật. Nam-mô Kiên Cố Tuệ Phật. Nam-mô Phá Hữu Ám Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Phật. Nam-mô Chiếu Minh Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật. Nam-mô Lợi Tuệ Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Bất Phá Luận Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Châu Luân Phật. Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật. Nam-mô Cát Thủ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Diễm Phật. Nam-mô La-hầu Thủ Phật. Nam-mô Lạc Bồ-đề Phật. Nam-mô Ðẳng Quang Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Thế Tối Diệu Phật. Nam-mô Tự Tại Danh Phật. Nam-mô Thập Thế Lực Phật. Nam-mô Hỷ Lực Vương Phật. Nam-mô Ðức Thế Lực Phật. Nam-mô Tối Thắng Ðảnh Phật. Nam-mô Ðại Thế Lực Phật. Nam-mô Công Ðức Tạng Phật. Nam-mô Chân Hạnh Phật. Nam-mô Thượng An Phật. Nam-mô Kim Cang Tri Sơn Phật. Nam-mô Ðại Quang Phật. Nam-mô Diệu Ðức Tạng Phật. Nam-mô Quảng Ðức Phật. Nam-mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Phước Ðức Minh Phật. Nam-mô Tạo Khải Phật. Nam-mô Thành Thủ Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Tập Bảo Phật. Nam-mô Ðại Hải Trí Phật. Nam-mô Trì Ðịa Ðức Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Mãnh Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Ðức Luân Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Lợi Ích Phật. Nam-mô Thế Nguyệt Phật. Nam-mô Mỹ Âm Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô Chúng Sư Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật. Nam-mô Nan Thí Phật. Nam-mô Ứng Cúng Phật. (Hết bốn trăm hiệu Phật)

Nam-mô Minh Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Quang Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật. Nam-mô Chúng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Danh Phật. Nam-mô Bất Hư Quang Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Thiện Chướng Phật. Nam-mô Kiến Từ Phật. Nam-mô Hoa Quốc Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Phong Hành Phật. Nam-mô Thiện Tư Minh Phật. Nam-mô Ða Minh Phật. Nam-mô Mật Chúng Phật. Nam-mô Quang Vương Phật. Nam-mô Công Ðức Thủ Phật. Nam-mô Lợi Ý Phật. Nam-mô Vô Cụ Phật. Nam-mô Kiên Quán Phật. Nam-mô Trụ Pháp Phật. Nam-mô Châu Túc Phật. Nam-mô Giải Thoát Ðức Phật. Nam-mô Diệu Thân Phật. Nam-mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Phổ Ðức Phật. Nam-mô Phạm Tài Phật. Nam-mô Thật Âm Phật. Nam-mô Chánh Trí Phật. Nam-mô Lực Ðắc Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Tịnh Hoa Phật. Nam-mô Hỷ Nhãn Phật. Nam-mô Hoa Xỉ Phật. Nam-mô Công Ðức Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Minh Bảo Phật. Nam-mô Hy Hữu Danh Phật. Nam-mô Thượng Giới Phật. Nam-mô Ly Dục Phật. Nam-mô Tự Tại Thiên Phật. Nam-mô Phạm Thọ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiên Phật. Nam-mô Lạc Trí Phật. Nam-mô Khả Ức Niệm Phật. Nam-mô Châu Tạng Phật. Nam-mô Ðức Lưu Bố Phật. Nam-mô Ðại Thiên Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Phật. Nam-mô Kiên Pháp Phật. Nam-mô Thiên Ðức Phật. Nam-mô Phạm Mâu-ni Phật. Nam-mô An Tường Hạnh Phật. Nam-mô Cần Tinh Tấn Phật. Nam-mô Ðắc Thượng Vị Phật. Nam-mô Vô Y Ðức Phật. Nam-mô Chiêm-bặc Hoa Phật. Nam-mô Xuất Sinh Vô Thượng Công Ðức Phật. Nam-mô Tiên Nhân Thị Vệ Phật. Nam-mô Ðế Tràng Phật. Nam-mô Ðại Ái Phật. Nam-mô Tu-mạn Sắc Phật. Nam-mô Chúng Diệu Phật. Nam-mô Khả Lạc Phật. Nam-mô Thế Lực Hành Phật. Nam-mô Thiện Ðịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Ngưu Vương Phật. Nam-mô Diệu Tý Phật. Nam-mô Ðại Xa Phật. Nam-mô Mãn Nguyện Phật. Nam-mô Ðức Quang Phật. Nam-mô Bảo Âm Phật. Nam-mô Quang Tràng Phật. Nam-mô Phú Quý Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Tịnh Mục Phật. Nam-mô Quán Thân Phật. Nam-mô Tịnh Ý Phật. Nam-mô Tri Thứ Ðệ Phật. Nam-mô Mãnh Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Diệu Phật. Nam-mô Tịnh Tạng Phật. Nam-mô Phân Biệt Oai Phật. Nam-mô Vô Tổn Phật. Nam-mô Mật Nhật Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Trì Minh Phật. Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật. Nam-mô Bất Ðộng Phật. Nam-mô Ðại Thỉnh Phật. Nam-mô Ðức Pháp Phật. Nam-mô Nghiêm Ðộ Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Cao Xuất Phật. Nam-mô Diễm Xí Phật. Nam-mô Liên Hoa Ðức Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Phật. (Hết năm trăm hiệu Phật)

Nam-mô Cao Ðại Thân Phật. Nam-mô Thượng Thiện Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Hải Ðức Phật. Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Ða Diễm Phật. Nam-mô Thuận Tịch Diệt Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Trí Giác Phật. Nam-mô Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Thanh Lưu Bố Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. Nam-mô Danh Xưng Phật. Nam-mô Thiện Giới Vương Phật. Nam-mô Ðăng Vương Phật. Nam-mô Ðiển Quang Phật. Nam-mô Ðại Diễm Vương Phật. Nam-mô Tịch Chư Hữu Phật. Nam-mô Tỳ-xá-khư Thiên Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Kim Cang Sơn Phật. Nam-mô Thân Ðoan Nghiêm Phật. Nam-mô Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Oai Mãnh Quân Phật. Nam-mô Trí Diễm Ðức Phật. Nam-mô Lực Hành Phật. Nam-mô La-hầu Thiên Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Sư Tử Xuất Hiện Phật. Nam-mô Như Vương Phật. Nam-mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô La-hầu-la Phật. Nam-mô Ðại Dược Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hiền Phật. Nam-mô Ðệ Nhất Nghĩa Phật. Nam-mô Ðức Thủ Phật. Nam-mô Bách Quang Minh Phật. Nam-mô Lưu Bố Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Phật. Nam-mô Pháp Tạng Phật. Nam-mô Diệu Ý Phật. Nam-mô Ðức Chủ Phật. Nam-mô Tối Tăng Thượng Phật. Nam-mô Tuệ Ðảnh Phật. Nam-mô Thắng Oán Ðịch Phật. Nam-mô Ý Hạnh Phật. Nam-mô Phạm Âm Phật. Nam-mô Giải Thoát Phật. Nam-mô Lôi Âm Phật. Nam-mô Thông Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Long Phật. Nam-mô Thâm Tự Tại Phật. Nam-mô Ðại Ðịa Vương Phật. Nam-mô Ðại Ngưu Vương Phật. Nam-mô Lê-đà Mục Phật. Nam-mô Hy Hữu Thân Phật. Nam-mô Tối Tôn Thiên Phật. Nam-mô Bất Một Âm Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Âm Ðức Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Từ Phật. Nam-mô Dũng Trí Phật. Nam-mô Hoa Tích Phật. Nam-mô Hoa Khai Phật. Nam-mô Vô Thượng Y Vương Phật. Nam-mô Ðức Tích Phật. Nam-mô Thượng Hình Sắc Phật. Nam-mô Công Ðức Nguyệt Phật. Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật. Nam-mô Oai Ðức Vương Phật. Nam-mô Bồ-đề Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Phật. Nam-mô Bồ-đề Nhãn Phật. Nam-mô Thân Sung Mãn Phật. Nam-mô Tuệ Quốc Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Chiếu Phật. Nam-mô Tuệ Ðức Phật. Nam-mô Diệu Âm Thanh Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Vô Ngại Tạng Phật. Nam-mô Thượng Thí Phật. Nam-mô Ðại Tôn Phật. Nam-mô Trí Thế Phật. Nam-mô Ðại Diễm Phật. Nam-mô Ðế Vương Phật. Nam-mô Chế Lực Phật. Nam-mô Oai Ðức Phật. Nam-mô Nguyệt Hiện Phật. Nam-mô Danh Văn Phật. Nam-mô Ðoan Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Trần Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Quân Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Danh Thanh Phật. Nam-mô Thù Thắng Phật. (Hết sáu trăm hiệu Phật)

Nam-mô Ðại Tạng Phật. Nam-mô Phước Ðức Quang Phật. Nam-mô Phạm Văn Phật. Nam-mô Xuất Chư Hữu Phật. Nam-mô Trí Ðảnh Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nam-mô Ðịa Vương Phật. Nam-mô Chí Giải Thoát Phật. Nam-mô Kiêm Kế Phật. Nam-mô La-hầu Nhật Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Mâu-ni Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Kim Tế Phật. Nam-mô Chủng Ðức Thiên Vương Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Môn Phật. Nam-mô Mỹ Diệu Tuệ Phật. Nam-mô Vi Ý Phật. Nam-mô Chư Oai Ðức Phật. Nam-mô Sư Tử Kế Phật. Nam-mô Giải Thoát Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Tạng Phật. Nam-mô Sa-la Vương Phật. Nam-mô Oai Tướng Phật. Nam-mô Ðoạn Lưu Phật. Nam-mô Vô Ngại Tán Phật. Nam-mô Sở Tác Dĩ Biện Phật. Nam-mô Thiện Âm Phật. Nam-mô Sơn Vương Tướng Phật. Nam-mô Pháp Ðảnh Phật. Nam-mô Vô Năng Ánh Tế Phật. Nam-mô Thiện Ðoan Nghiêm Phật. Nam-mô Cát Thân Phật. Nam-mô Ái Ngữ Phật. Nam-mô Sư Tử Lợi Phật. Nam-mô Hòa Lâu Na Phật. Nam-mô Sư Tử Pháp Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Ái Lạc Phật. Nam-mô Tán Bất Ðộng Phật. Nam-mô Chúng Minh Vương Phật. Nam-mô Giác Ngộ Chúng Sinh Phật. Nam-mô Diệu Minh Phật. Nam-mô Ý Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Quang Chiếu Phật. Nam-mô Hương Ðức Phật. Nam-mô Linh Hỷ Phật. Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật. Nam-mô Diệt Nhuế Phật. Nam-mô Thượng Sắc Phật. Nam-mô Thiện Bộ Phật. Nam-mô Ðại Âm Tán Phật. Nam-mô Tịnh Nguyện Phật. Nam-mô Nhật Thiên Phật. Nam-mô Lạc Tuệ Phật. Nam-mô Nhiếp Thân Phật. Nam-mô Oai Ðức Thế Phật. Nam-mô Sát Lợi Phật. Nam-mô Chúng Hội Vương Phật. Nam-mô Thượng Kim Phật. Nam-mô Giải Thoát Kế Phật. Nam-mô Lạc Pháp Phật. Nam-mô Trụ Hành Phật. Nam-mô Xả Kiêu Mạn Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Phạm Hạnh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Vô Ưu Danh Phật. Nam-mô Ðoan Nghiêm Phật. Nam-mô Tướng Quốc Phật. Nam-mô Mẫn Trì Phật. Nam-mô Vô Biên Ðức Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Tần-đầu-ma Phật. Nam-mô Trí Phú Phật. Nam-mô Ðại Nguyện Quang Phật. Nam-mô Bảo Thủ Phật. Nam-mô Tịnh Căn Phật. Nam-mô Cụ Túc Luận Phật. Nam-mô Thượng Luận Phật. Nam-mô Bất Thoái Ðịa Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật. Nam-mô Hữu Nhật Phật. Nam-mô Xuất Nê Phật. Nam-mô Ðắc Trí Phật. Nam-mô Thượng Cát Phật. Nam-mô Mô La Phật. Nam-mô Pháp Lạc Phật. Nam-mô Cầu Thắng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Thánh Phật. Nam-mô Võng Quang Phật. Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật. Nam-mô Thiện Thiên Phật. Nam-mô Lợi Tịch Phật. Nam-mô Giáo Hóa Phật. Nam-mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật. (Hết bảy trăm hiệu Phật)

Nam-mô Thiên Cố Khổ Hạnh Phật. Nam-mô Chúng Ðức Thượng Minh Phật. Nam-mô Bảo Ðức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiện Hữu Phật. Nam-mô Giải Thoát Âm Phật. Nam-mô Cam Lộ Minh Phật. Nam-mô Du Hý Vương Phật. Nam-mô Diệt Tà Khúc Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chủ Phật. Nam-mô Chiêm-bặc Tịnh Quang Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Ðức Tụ Phật. Nam-mô Cụ Chúng Ðức Phật. Nam-mô Tối Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Thiện Thí Phật. Nam-mô Trú Bản Phật. Nam-mô Công Ðức Oai Tụ Phật. Nam-mô Trí Vô Ðẳng Phật. Nam-mô Cam Lộ Âm Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Chấp Minh Cự Phật. Nam-mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật. Nam-mô Thắng Âm Phật. Nam-mô Lê-đà Hành Phật. Nam-mô Thiện Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Quá Phật. Nam-mô Hành Thiện Phật. Nam-mô Thù Diệu Thân Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Thiện Tế Phật. Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật. Nam-mô Tối Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Lạc Tri Phật. Nam-mô Biện Tài Nhật Phật. Nam-mô Phá Tha Quân Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Hữu An Chúng Sinh Phật. Nam-mô Ðại Kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Âm Phật. Nam-mô Thủy Thiên Ðức Phật. Nam-mô Tuệ Tế Phật. Nam-mô Vô Ðẳng Ý Phật. Nam-mô Bất Ðộng Tuệ Quang Phật. Nam-mô Bồ-đề Ý Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Bàn-đà Âm Phật. Nam-mô Phước Ðức Lực Phật. Nam-mô Thế Ðức Phật. Nam-mô Thánh Ái Phật. Nam-mô Thế Hành Phật. Nam-mô Hổ Phách Phật. Nam-mô Lôi Âm Vân Phật. Nam-mô Thiện Ái Mục Phật. Nam-mô Thiện Trí Phật. Nam-mô Cụ Túc Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Ðại Âm Phật. Nam-mô Pháp Tướng Phật. Nam-mô Trí Âm Phật. Nam-mô Hư Không Phật. Nam-mô Từ Âm Phật. Nam-mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật. Nam-mô Nguyệt Diễm Phật. Nam-mô Thánh Vương Phật. Nam-mô Chúng Ý Phật. Nam-mô Biện Tài Luân Phật. Nam-mô Thiện Tịch Phật. Nam-mô Bất Thoái Tuệ Phật. Nam-mô Nhật Danh Phật. Nam-mô Vô Trước Tuệ Phật. Nam-mô Công Ðức Tập Phật. Nam-mô Hoa Ðức Tướng Phật. Nam-mô Biện Tài Quốc Phật. Nam-mô Bảo Thí Phật. Nam-mô Ái Nguyệt Phật. Nam-mô Tập Công Ðức Uẩn Phật. Nam-mô Diệt Ác Thú Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Ðẳng Ðịnh Phật. Nam-mô Bất Hoại Phật. Nam-mô Diệt Cấu Phật. Nam-mô Bất Thất Phương Tiện Phật. Nam-mô Vô Nhiêu Phật. Nam-mô Diệu Diện Phật. Nam-mô Trí Chế Trụ Phật. Nam-mô Pháp Sư Vương Phật. Nam-mô Ðại Thiên Phật. Nam-mô Thâm Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Vô Ngại Kiến Phật. Nam-mô Thế Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Tán Hoa Phật. Nam-mô Tam Thế Cúng Phật. Nam-mô Ứng Nhật Tạng Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Thượng Trí Nhân Phật. (Hết tám trăm hiệu Phật)

Nam-mô Chân Kế Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Bất Trước Tướng Phật. Nam-mô Ly Phân Biệt Hải Phật. Nam-mô Bảo Kiên Minh Phật. Nam-mô Lê-đà Bộ Phật. Nam-mô Tùy Nhật Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Minh Lực Phật. Nam-mô Công Ðức Tụ Phật. Nam-mô Cụ Túc Ðức Phật. Nam-mô Ðoan Nghiêm Hải Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Hoa Thí Phật. Nam-mô Vô Trước Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Tòa Phật. Nam-mô Ái Trí Phật. Nam-mô Bàn-đà Nghiêm Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trú Phật. Nam-mô Sinh Pháp Phật. Nam-mô Tướng Minh Phật. Nam-mô Tư Duy Lạc Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Tri Ðạo Lý Phật. Nam-mô Ða Văn Hải Phật. Nam-mô Trì Hoa Phật. Nam-mô Bất Tùy Thế Phật. Nam-mô Hỷ Chúng Phật. Nam-mô Khổng Tước Âm Phật. Nam-mô Bất Thoái Một Phật. Nam-mô Ðoạn Hữu Ái Cấu Phật. Nam-mô Oai Nghi Tế Phật. Nam-mô Chư Thiên Lưu Bố Phật. Nam-mô Tùy Sư Hành Phật. Nam-mô Hoa Thủ Phật. Nam-mô Tối Thượng Thí Phật. Nam-mô Phá Oán Tặc Phật. Nam-mô Phú Ða Văn Phật. Nam-mô Diệu Quốc Phật. Nam-mô Xí Thạnh Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Trí Phật. Nam-mô Nguyệt Xuất Phật. Nam-mô Diệt Ám Phật. Nam-mô Vô Ðộng Phật. Nam-mô Thứ Ðệ Hành Phật. Nam-mô Âm Thanh Trị Phật. Nam-mô Kiều-đàm Phật. Nam-mô Thế Lực Phật. Nam-mô Thân Tâm Trụ Phật. Nam-mô Thường Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Ý Hoa Phật. Nam-mô Nhiêu Ích Vương Phật. Nam-mô Thiện Oai Ðức Phật. Nam-mô Trí Lực Ðức Phật. Nam-mô Thiện Ðăng Phật. Nam-mô Kiên Hành Phật. Nam-mô Thiên Âm Phật. Nam-mô Phước Ðức Ðăng Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Bất Ðộng Tụ Phật. Nam-mô Giới Minh Phật. Nam-mô Trụ Giới Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Thọ Phật. Nam-mô Kiên Xuất Phật. Nam-mô An-xà-na Phật. Nam-mô Tăng Ích Phật. Nam-mô Hương Minh Phật. Nam-mô Vi Lam Minh Phật. Nam-mô Niệm Vương Phật. Nam-mô Mật Bát Phật. Nam-mô Vô Ngại Tướng Phật. Nam-mô Chí Diệu Ðạo Phật. Nam-mô Tín Giới Phật. Nam-mô Lạc Thật Phật. Nam-mô Minh Pháp Phật. Nam-mô Cụ Oai Ðức Phật. Nam-mô Ðại Từ Phật. Nam-mô Thượng Từ Phật. Nam-mô Nhiêu Ích Tuệ Phật. Nam-mô Cam Lộ Vương Phật. Nam-mô Di-lâu Minh Phật. Nam-mô Thánh Tán Phật. Nam-mô Quảng Chiếu Phật. Nam-mô Trì Thọ Phật. Nam-mô Kiến Minh Phật. Nam-mô Thiện Hành Báo Phật. Nam-mô Thiện Hỷ Phật. Nam-mô Vô Diệt Phật. Nam-mô Bảo Minh Phật. Nam-mô Cụ Túc Danh Xưng Phật. Nam-mô Lạc Phước Ðức Phật. Nam-mô Công Ðức Hải Phật. Nam-mô Tận Tướng Phật. Nam-mô Ðoạn Ma Phật. Nam-mô Tận Ma Phật. Nam-mô Quá Suy Ðạo Phật. Nam-mô Bất Hoại Ý Phật. Nam-mô Thủy Vương Phật. Nam-mô Tịnh Ma Phật. Nam-mô Chúng Thượng Vương Phật. (Hết chín trăm hiệu Phật)

Nam-mô Ái Minh Phật. Nam-mô Phước Ðăng Phật. Nam-mô Bồ-đề Tướng Phật. Nam-mô Ðại Oai Lực Phật. Nam-mô Thiện Diệt Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Trí Hỷ Phật. Nam-mô Thần Tướng Phật. Nam-mô Như Chúng Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật. Nam-mô Ái Nhật Phật. Nam-mô La-hầu Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Tướng Tuệ Phật. Nam-mô Dược Sư Thượng Phật. Nam-mô Trì Thế Lực Phật. Nam-mô Diễm Tuệ Phật. Nam-mô Hỷ Minh Phật. Nam-mô Hảo Âm Phật. Nam-mô Bất Ðộng Thiên Phật. Nam-mô Diệu Ðức Nan Tư Phật. Nam-mô Thiện Nghiệp Phật. Nam-mô Ý Vô Mậu Phật. Nam-mô Ðại Thí Phật. Nam-mô Danh Tán Phật. Nam-mô Chúng Tướng Phật. Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Thượng Vương Phật. Nam-mô Diệt Si Phật. Nam-mô Ðoạn Ngôn Luận Phật. Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Tướng Phật. Nam-mô Lê-đà Pháp Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Ðộ Ưu Phật. Nam-mô Lạc An Phật. Nam-mô Thế Ý Phật. Nam-mô Ái Thân Phật. Nam-mô Diệu Túc Phật. Nam-mô Ưu-bát-la Phật. Nam-mô Hoa Anh Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Quang Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Ðức Tinh Tấn Phật. Nam-mô Chân Thật Phật. Nam-mô Thiên Chủ Phật. Nam-mô Lạc Cao Âm Phật. Nam-mô Tín Tịnh Phật. Nam-mô Bà-kỳ-la-đà Phật. Nam-mô Phước Ðức Ý Phật. Nam-mô Bất Thuấn Phật. Nam-mô Thuận Thiên Cổ Phật. Nam-mô Tụ Thành Phật. Nam-mô Sư Tử Du Phật. Nam-mô Tối Thượng Nghiệp Phật. Nam-mô Tín Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Hành Minh Phật. Nam-mô Long Âm Phật. Nam-mô Trì Luân Phật. Nam-mô Tài Thành Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Ðề-xá Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Danh Phật. Nam-mô Vân Tướng Phật. Nam-mô Tuệ Ðạo Phật. Nam-mô Thuận Pháp Trí Phật. Nam-mô Hư Không Ám Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Vô Thắng Thiên Phật. Nam-mô Châu Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Tài Phật. Nam-mô Ðăng Diễm Phật. Nam-mô Bảo Âm Thanh Phật. Nam-mô Nhân Chủ Vương Phật. Nam-mô Bất Tư Nghì Công Ðức Quang Phật. Nam-mô Tùy Pháp Hành Phật. Nam-mô Vô Lượng Hiền Phật. Nam-mô Bảo Danh Văn Phật. Nam-mô Ðắc Lợi Phật. Nam-mô Thế Hoa Phật. Nam-mô Cao Ðảnh Phật. Nam-mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật. Nam-mô Sai Biệt Tri Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Nha Phật. Nam-mô Pháp Ðăng Cái Phật. Nam-mô Mục-kiền-liên Phật. Nam-mô Vô Ưu Quốc Phật. Nam-mô Ý Tư Phật. Nam-mô Pháp Thiên Kỉnh Phật. Nam-mô Ðoạn Thế Lực Phật. Nam-mô Cực Thế Lực Phật. Nam-mô Diệt Tham Phật. Nam-mô Kiên Âm Phật. Nam-mô Thiện Tuệ Phật. Nam-mô Diệu Nghĩa Phật. Nam-mô Ái Tịnh Phật. Nam-mô Tàm Quý Nhan Phật. Nam-mô Diệu Kế Phật. Nam-mô Dục Lạc Phật. Nam-mô Lâu-chí Phật. (Hết một ngàn hiệu Phật)

Trong Hiền kiếp này, chư Phật ra đời với danh hiệu như vậy. Nếu người nào nghe danh hiệu của ngàn vị Phật này không nhầm lẫn thì chác chắn chứng đắc Niết-bàn. Các người có trí nghe danh hiệu của chư Phật cần phải nhất tâm chớ có phóng dật, chuyên cần tinh tấn đừng để mất duyên này, nếu không sẽ lại đọa vào đường ác, thọ các khổ não. An trú trì giới, tùy thuận đa văn, thường ưa xa lìa, đầy đủ nhẫn nhục, thì có thể gặp ngàn Phật. Nếu người nào trì tụng danh hiệu ngàn vị Phật này thì diệt được các tội dồn lại của vô lượng vô số kiếp, chắc chắn sẽ chứng đắc trí tuệ vô ngại, thần thông Tam-muội và các pháp Ðà-la-ni của Phật, muốn thông suốt tất cả kinh điển, đầy đủ trí tuệ, tùy nghi thuyết pháp, đều phải theo cầu Tam-muội, tu tập Tam-muội này, hành hạnh thanh tịnh, chớ sinh khi dối, xa lìa danh lợi, chớ nên ganh ghét, hành sáu hòa kỉnh. Hành giả như vậy mau đắc pháp Tam-muội.

  • Bản tham chiếu.

Xem (1746)