Thời Khóa Tụng Kinh Dược Sư tại Tịnh Thất Viên Lạc (8-10.02.2019)
|

Thứ Sáu, 08.02.2019 19:00 Đại chúng vân tập 20:00 Khai Kinh, phát Bồ Đề Tâm Nguyện 22:00 Chỉ tịnh Thứ … >>>