» » Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác

Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác

Thứ Ba, 25.12.2018 (xem Hình ảnh)

 • 11:00 Lễ Giỗ Tổ và Hiệp Kỵ Chư Hương Linh
 • (Xin mời quý Phật Tử có thờ chư Hương Linh tại Chùa về tham dự)
 • 12:00 Cúng dường Trai Tăng, dùng trưa
 • 17:00 Phật tử vân tập về Chùa, phân ban (hương đăng, trai soạn, hành đường, vệ sinh)
 • 18:30 Dùng tối
 • 20:00 Lễ khai mạc
 • 22:00 Chỉ tịnh

Thứ Tư và Thứ Năm, 26. và 27.12.2018

 • 05:15 Thức chúng Weckruf
 • 05:45 Tọa thiền và Công phu khuya Meditation und Morgen-Rezitation
 • 08:00 Điểm tâm Frühstück
 • 08:45 Chấp tác Verdienstsammlung durch Tätigkeiten
 • 09:30 Huân tu niệm Phật Praxis der Reines-Land-Tradition
 • 12:00 Dùng trưa Mittagessen
 • 14:00 Thính pháp Dharma
 • 16:00 Công phu chiều, niệm Phật Nachmittag-Rezitation
 • 18:00 Vãng thực Abendessen
 • 19:30 Huân tu, sám hối Filmschau und Diskussion / Aktivitäten
 • 21:15 Tọa thiền Meditation
 • 22:00 Chỉ tịnh Nachtruhe

Thứ Sáu và Thứ Bảy, 28. + 29.12.2018 (2 ngày miên mật)

 • 05:15 Thức chúng Weckruf
 • 05:45 Tọa thiền và Công phu khuya Meditation und Morgen-Rezitation
 • 08:00 Điểm tâm Frühstück
 • 08:45 Chấp tác Verdienstsammlung durch Tätigkeiten
 • 09:30 Huân tu niệm Phật Praxis der Reines-Land-Tradition
 • 11:30 Dùng trưa (nhóm số chẳn) Mittagessen (Gruppe gerade Zahlen)
 • 12:00 Dùng trưa (nhóm số lẻ) Mittagessen (Gruppe ungerade Zahlen)
 • 18:00 Vãng thực (nhóm số chẳn) Abendessen (Gruppe gerade Zahlen)
 • 18:00 Vãng thực (nhóm số lẻ) Abendessen (Gruppe ungerade Zahlen)
 • 21:00 Tọa thiền Meditation
 • 22:00 Chỉ tịnh Nachtruhe

Chủ Nhật, 30.12.2018

 • 05:15 Thức chúng Weckruf
 • 05:45 Tọa thiền và Công phu khuya Meditation und Morgen-Rezitation
 • 08:00 Điểm tâm Frühstück
 • 08:45 Chấp tác Verdienstsammlung durch Tätigkeiten
 • 09:30 Huân tu niệm Phật Praxis der Reines-Land-Tradition
 • 12:00 Dùng trưa Mittagessen
 • 14:00 Thính pháp Dharma
 • 16:00 Công phu chiều, niệm Phật Nachmittag-Rezitation
 • 18:00 Vãng thực Abendessen
 • 19:30 Hoa Đăng, sám hối Zeremonie Lichterblumen, Reue
 • 21:15 Tọa thiền Meditation
 • 22:00 Chỉ tịnh Nachtruhe

Thứ Hai, 31.12.2018

 • 05:15 Thức chúng Weckruf
 • 05:45 Tọa thiền và Công phu khuya Meditation und Morgen-Rezitation
 • 08:00 Điểm tâm Frühstück
 • 08:45 Chấp tác Verdienstsammlung durch Hilfstätigkeiten
 • 09:30 Huân tu niệm Phật Praxis der Reines-Land-Tradition
 • 11:00 Lễ bế mạc Abschluss-Zeremonie
 • 12:00 Dùng trưa Mittagessen
 • 19:00 Liên hoan văn nghệ Beisammensein mit Musik-Beiträgen
 • 24:00 Vui Tết năm 2019, đốt pháo Silvester-Feier, Feuerwerk

Xem (72)