Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh (1)

Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh (1)

KINH QUÁ KHỨ TRANG NGHIÊM KIẾP THIÊN PHẬT DANH (*)

Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn ba kiếp ba đời mà hoan hỷ, tin ưa, trì tụng, tuyên đọc, không bài báng, hoặc có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tô vẽ, tôn tạo hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa, âm nhạc, khen ngợi công đức của Phật, chí tâm lễ lạy thì hơn cả người dùng châu báu toàn là ngọc ma-ni chứa đầy các cõi Phật trong mười phương, cho đến cõi Phạm thiên, bố thí trong suốt trăm ngàn kiếp. Thiện nam, thiện nữ ấy đã từng cúng dường Phật đó rồi, đời sau thọ sinh sẽ được hầu cận chư Phật vô cùng tận cho đến khi được chư Phật trong ba kiếp ba đời thọ ký thành Phật, nơi thọ sinh thường gặp Tam bảo, được sinh vào cảnh giới chư Phật, sáu căn đầy đủ, không bị đọa vào tám nạn, sẽ được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của chư Phật, đầy đủ trang nghiêm. Nếu luôn năm vóc sát đất lễ Phật, miệng tự tuyên nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương, nguyện cho ba đường chấm dứt, nước nhà thịnh vượng, dân chúng an lạc, chúng sinh tà kiến quay về chánh đạo, phát tâm Bồ-đề, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong sáu đường cùng sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ”, lập thệ nguyện lớn, khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi đó, thân đủ các tướng tốt, vẻ đẹp trí tuệ biện tài, giống như Phật A-di-đà thì quả báo đạt được tốt đẹp cao vời, thọ mạng vô cùng.

* Bản tham chiếu với kinh số 446 – Duyên Khởi Tam Kiếp Tam Thiên Phật.

Nam-mô Nhân Trung Tôn Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Năng Nhân Hóa Phật. Nam-mô Ðại Diễm Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Vô Hạn Quang Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật. Nam-mô Tối Thượng Oai Phật. Nam-mô Thú An Lạc Phật. Nam-mô Bảo Chánh Kiến Phật. Nam-mô Cúng Dường Quảng Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Âm Thí Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Ðiền Ðăng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Quang Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Trừ Hồ Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Thần Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Thần Phật. Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Ðức Khải Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Phật. Nam-mô Bất Tạng Phú Phật. Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam-mô Quang Du Hý Phật. Nam-mô Quảng Xưng Phật. Nam-mô Xả Phiên Phật. Nam-mô Tôn Bi Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Hỷ Quảng Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Ðại Duyệt Phật. Nam-mô Mỹ Ý Phật. Nam-mô Bất Ðộng Dũng Bộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Diễm Tụ Quang Phật. Nam-mô Trụ Giác Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Hoài Giải Thoát Phật. Nam-mô Vô Ưu Ðộ Phật. Nam-mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật. Nam-mô Ðại Thừa Ðạo Phật. Nam-mô Phổ Hỏa Phật. Nam-mô Quốc Cúng Dường Phật. Nam-mô Tự Tại Quang Phật. Nam-mô Thuyết Tối Cung Kính Phật. Nam-mô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Trừ Nghi Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Phụng Kính Xưng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật. Nam-mô Vô Năng Phục Vận Phật. Nam-mô Vô Chung Thanh Phật. Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Phật. Nam-mô Ðức Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Quảng Diệu Phật. Nam-mô Vô Nhai Tế Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Quảng Thí Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Thiện Tượng Phật. Nam-mô Ý Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tịnh Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật. Nam-mô Quảng Bộ Phật. Nam-mô Ðắc Tịnh Phật. Nam-mô Quyết Giác Phật. Nam-mô Tuệ Tràng Phật. Nam-mô Vô Ðộng Giác Phật. Nam-mô Oai Nghi Ý Phật. Nam-mô Phổ Tượng Phật. Nam-mô Ðế Ý Phật. Nam-mô Quang Âm Thanh Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật. Nam-mô Hỷ Tư Duy Phật. Nam-mô Tạng Xưng Phật. Nam-mô Hoa Ðức Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Thượng Oai Phật. (Một trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Mỹ Âm Thanh Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Chúng Sinh Sở Nghi Phật. Nam-mô Ðại Quang Phật. Nam-mô Vô Giảm Xuất Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Mỹ Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Ðăng Minh Phật. Nam-mô Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Ðức Tịnh Ðức Quang Phật. Nam-mô Tuệ Sư Phật. Nam-mô Kiến Hữu Thế Tự Phật. Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Nhân Âm Phật. Nam-mô Miên Quang Phật. Nam-mô Giới Bộ Phật. Nam-mô Thiên Trung Tôn Phật. Nam-mô Kính Hoài Ðàm Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Ðức Thí Phật. Nam-mô Ðại Tu-di Phật. Nam-mô Chân Duyệt Phật. Nam-mô Hiền Ý Phật. Nam-mô Kim Thượng Phật. Nam-mô Ðại Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tôn Ý Phật. Nam-mô Ý Tịnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Thể Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Thường Thắng Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Hỷ Giải Phật. Nam-mô Ðức Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Tướng Hảo Phật. Nam-mô Vô Trược Lợi Phật. Nam-mô Tôn Quang Phật. Nam-mô Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Phật. Nam-mô Trừ Ðịa Trọng Phật. Nam-mô Tối Diệm Quang Phật. Nam-mô Quyết Tư Duy Phật. Nam-mô Trực Ðế Nhật Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Phẩu Hoa Quang Phật. Nam-mô Tôn Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật. Nam-mô Ðức Duyệt Phật. Nam-mô Pháp Ðăng Minh Phật. Nam-mô Oai Quang Duyệt Phật. Nam-mô Quân Tướng Kỉnh Tượng Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam-mô Hải Ý Phật. Nam-mô Liên Hoa Thể Phật. Nam-mô Cái Tụ Phật. Nam-mô Tát Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Giải Vị Phật. Nam-mô Diệt Căn Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Hoa Hương Phật. Nam-mô Tu-di Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Mẫn Bộ Phật. Nam-mô Chánh Minh Phật. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Giới Duyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Ích Thiên Phật. Nam-mô Phổ Giải Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Nhân Trung Quang Phật. Nam-mô Hảo Ðức Phật. Nam-mô Kiến Tinh Tấn Phật. Nam-mô Danh Xưng Tiên Phật. Nam-mô Danh Xưng Phiên Phật. Nam-mô Diễm Diện Phật. Nam-mô Phổ Duyệt Phật. Nam-mô Ðại Minh Phật. Nam-mô Quyết Tán Phật. Nam-mô Tôn Thượng Ðức Phật. Nam-mô Ðiều Ý Phật. Nam-mô Ái Hoài Kỉnh Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Ðạo Duyệt Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Xuất Ý Phật. Nam-mô Sơn Ý Phật. Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam-mô Lôi Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Quang Thân Phật. Nam-mô Ðức Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. (Hai trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Vô Ưu Hoài Phật. Nam-mô Thiên Giới Phật. Nam-mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Kiến Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Chứng Vương Phật. Nam-mô Ðiều Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phương Văn Phật. Nam-mô Kỉnh Hoài Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Vô Úy Thí Phật. Nam-mô Tinh Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Thiên Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Ðại Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Âm Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Danh Xưng Thể Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Mỹ Duyệt Phật. Nam-mô Diệu Lạc Ni Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Hoài Ðịa Phật. Nam-mô Khí Diệt Hủy Ác Phật. Nam-mô Từ Ðiều Phật. Nam-mô Tôn Trung Thượng Phật. Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Tinh Vương Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Chư Ma Tôn Phật. Nam-mô Ðại Tôn Thượng Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Ý Quang Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Ðiều Ích Du Phật. Nam-mô Quang Nhật Phật. Nam-mô Hiện Thân Phật. Nam-mô Tịnh Ý Phật. Nam-mô Hương Cảm Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Ðức Quang Phật. Nam-mô Nhật Ðăng Minh Phật. Nam-mô Phong Quang Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Tư Ích Phật. Nam-mô Phổ Kiến Thiện Phật. Nam-mô Sư Tử Phan Phật. Nam-mô Phổ Tiên Phật. Nam-mô Ðại Du Bộ Phật. Nam-mô Diệu Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Duyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Xa Thừa Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Chi Vị Cam Phật. Nam-mô Xa Quang Phật. Nam-mô Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Cọng Du Bộ Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Minh Phật. Nam-mô Thạnh Trưởng Phật. Nam-mô Ðức Duyệt Phật. Nam-mô Ðức Thể Phật. Nam-mô Pháp Ðiển Phật. Nam-mô Phong Kỉnh Phật. Nam-mô Vô Úy Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Tuệ Phiên Phật. Nam-mô Oai Thần Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thí Phật. Nam-mô Ðức Oai Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thiện Sự Phật. Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật. Nam-mô Quang Khuất Phật. Nam-mô Phổ Ðức Phật. Nam-mô Diễm Tràng Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Bảo Duyệt Phật. Nam-mô Phổ Tư Phật. Nam-mô Thiện Tư Ý Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Quang Âm Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Trực Chánh Tràng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật. Nam-mô Tôn Hoa Phật. Nam-mô Ðại Ðàn Thí Phật. Nam-mô Ðại Tràng Phật. Nam-mô Quang Trung Nhật Phật. Nam-mô Pháp Tán Phật. (Ba trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiện Sự Phật. Nam-mô Thí Thiên Chủng Phật. Nam-mô Kiến Dĩ Ðộ Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Phổ Phục Phật. Nam-mô Phong Quang Phật. Nam-mô Vô Kiến Tử Phật. Nam-mô Danh Xưng Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Nhiếp Phật. Nam-mô Thiên Trung Duyệt Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Thiên Tụ Phật. Nam-mô Thâm Giác Phật. Nam-mô Vô Lượng Du Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Minh Tụ Phật. Nam-mô Ðại Trọng Phật. Nam-mô Ðại Du Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nam mô Ðiều Ích Du Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thuyết Duyệt Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Viêm Phật. Nam-mô Ðiều Thể Phật. Nam-mô Quang Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Ðại Lực Quang Phật. Nam-mô Nhật Tràng Phật. Nam-mô Ðại Tu-di Phật. Nam-mô Ða Sở Nhiêu Ích Phật. Nam-mô Thế Thính Văn Phật. Nam-mô Du Thần Túc Phật. Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Phật. Nam-mô Ðiều Ích Du Bộ Phật. Nam-mô Bảo Chánh Phật. Nam-mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật. Nam-mô Khoái Quang Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Minh Phật. Nam-mô Vô Siểm Ý Phật. Nam-mô Ðộc Bộ Phật. Nam-mô Vô Ngại Kiến Phật. Nam-mô Ðoạn Nghi Phật. Nam-mô Ðại Hộ Phật. Nam-mô Thiên Tràng Phật. Nam-mô Vô Mê Bộ Phật. Nam-mô Thiên Giới Phật. Nam-mô Thiện Duyệt Trạch Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thí Quang Phật. Nam-mô Hoài Thiên Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Trì Ðức Phật. Nam-mô Nhuận Ý Phật. Nam-mô Ðạo Quang Phật. Nam-mô Hải Phong Phật. Nam-mô Ðạo Hỷ Phật. Nam-mô Ðại Thiên Phật. Nam-mô Thâm Giác Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Ðại Duyệt Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Vô Mê Tư Phật. Nam-mô Ðức Thượng Phật. Nam-mô Vô Siểm Danh Xưng Phật. Nam-mô Ðại Tịnh Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Duyệt Nhiếp Phật. Nam-mô Ðức Kỉnh Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Ðịa Duyệt Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Tạp Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Danh Xưng Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Ðức Tụ Phật. Nam-mô Ðức Giác Phật. Nam-mô Hoa Thượng Phật. Nam-mô Thế Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Vô Tận Thọ Quang Phật. Nam-mô Ðế Tràng Phật. Nam-mô Quang Nhật Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thập Lực Tràng Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật. (Bốn trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Thuyết Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Tịch Kỉnh Ái Phật.

Ðệ tử từ vô thủy đến nay, từ khi có tâm thức này thường ôm long độc ác, không có tâm thương yêu, hoặc nhân tham mà phát khởi giết hại, hoặc nhân sân, nhân si và mạn mà giết hại, hoặc tìm cách giết như là thề giết, nguyện giết và dùng chú thuật để giết, hoặc lấp hồ tháo ao, thiêu đốt núi đồng, ruộng nương, săn bắn, đánh bắt, hoặc nhân gió phóng lửa giết hại tất cả các loài cầm bay thú chạy. Những tội như vậy nay đệ tử đều xin sám hối. Hoặc lại dùng lưới bẫy giăng bắt, chĩa đâm, cung nỏ bắn giết các loài chim bay thú chạy, hoặc dung lưới, móc câu bắt các loài dưới nước như cá, ba ba, giải, cá sấu, tôm, hến, ốc, trai khiến cho các loài dưới nước, trên đất, trong hư không, không có nơi ẩn trốn, hoặc chăn nuôi gà, heo, trâu, dê, ngỗng, vịt cung cấp cho nhà trù, bán cho kẻ khác giết hại, khiến cho chúng kêu la thảm thiết không ngừng, lông lá rơi rụng, vảy mai hủy hoại, đầu lìa khỏi mình, xương thịt nát tan; xẻo lóc mổ cắt, nướng đốt, nấu chiên đau đớn cùng cực, giết hại loài vô tội. Chỉ vì cái vui nhất thời, miệng được vị ngon thì rất ít, chẳng qua vì ba tấc lưỡi mà tội báo vĩnh kiếp. Những tội như vậy ngày nay chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc hưng binh đánh dẹp, bờ cõi giao tranh, hai bên lâm trận giết hại lẫn nhau, hoặc tự giết, ra lệnh giết, nghe giết hoan hỷ; hoặc đâm chém, tra tấn giết chết sinh mạng kẻ khác, làm việc bất nhẫn; hoặc phẫn nộ vung mác, múa thuổng, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc xô xuống hầm hào, hoặc nhận xuống nước, hoặc lấp hang, phá ổ, dùng đất, gạch lấp miệng hang, dùng đất đá đắp chận, hoặc dùng xe ngựa nghiền đạp tất cả chúng sinh. Những tội lỗi như vậy vô lượng, vô biên, ngày nay đều xin phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc làm hư thai, bể trứng, dùng thuốc độc đầu độc giết hại chúng sinh, đào cuốc đất đai, gieo trồng ruộng vườn, nuôi tằm, luộc kén, giết hại càng nhiều; hoặc đập muỗi, ve, chà giết rận rệp, hoặc thiêu đốt quét bỏ phân nhơ, khai tháo kênh ngòi, cố tình giết hại tất cả; hoặc ăn quả hạt, hoặc dùng gạo, thóc, nước, rau mà giết hại chúng sinh; hoặc đốt củi, hoặc không che đèn đuốc để côn trùng bị thiêu đốt; hoặc dùng tương dấm không xem dòi bọ; hoặc đổ nước sôi giết hại trùng kiến. Như vậy, cho đến trong bốn động tác đi, đứng, nằm, ngồi luôn luôn làm thương tổn, giết hại các loài chúng sinh nhỏ nhiệm bay trên không hoặc nằm dưới đất. Ðệ tử chúng con phàm phu tăm tối không hay không biết, hôm nay phát lồ cầu xin sám hối.

Lại nữa, đệ tử từ vô thủy đến nay, hoặc dùng roi, gậy, gông cùm, xiềng xích, đè ép, lôi kéo, đôi ném, tra khảo, đánh đập, chà đạp, trói cột, giam cầm, cắt đứt cơm nước, đủ các loại phương cách ác làm khổ não chúng sinh. Như vậy, ngày nay hướng về mười phương Phật, tôn Pháp, Thánh chúng cầu xin sám hối.

Ðệ tử chúng con nhờ công đức phát sinh do sám hối tội giết hại này, mà đời đời, kiếp kiếp được thân kim cang, thọ mạng vô cùng, lìa hẳn oán ghét, không còn tưởng giết hại, đối với tất cả chúng sinh xem như con một. Nếu thấy chúng sinh nào bị tai nạn hiểm nguy, con không tiếc thân mạng, tìm cách cứu vớt, khiến được giải thoát. Sau đó nói chánh pháp vi diệu cho họ, khiến cho chúng sinh thấy hình, thấy bóng đều được an lạc, nghe danh, nghe tiếng đều tiêu tan mọi sợ hãi, ai cũng kính lễ.

Ðệ tử chúng con từ vô thủy đến nay, hoặc trộm lấy của cải, vật báu người khác, dùng dao nhọn cưỡng đoạt; hoặc cậy vào thân thế cưỡng ép người mà lấy, hoặc dựa vào công quyền, hoặc nhờ thế lực, dùng cùm to xiềng lớn ép oan người lương thiện, buôn gian bán lận, tra khảo đánh đập làm cho người ngay thành kẻ gian, vì thế mà làm cho người sa vào vòng pháp luật; hoặc nhân trị tà lấy của cải của người, chiếm của công làm của tư, lấy của tư làm của công, làm hao kia lợi đây, làm hao đây lợi kia, cắt xén kẻ khác làm nhiều cho mình, tâm ý keo kiệt, hoặc trốân thuế quan ải, thuế công, trốn nghĩa vụ.

Những tội như vậy hôm nay đều xin sám hối. Hoặc đối với vật của Phật, Pháp, Tăng không cho mà lấy như là kinh, tượng, hoặc vật sửa chùa, tháp, hoặc vật cúng dường Tăng thường trú, hoặc là vật của Tăng bốn phương, hoặc trộm lấy, hoặc nhầm lấy sử dụng, ỷ thế không trả lại, hoặc mượn, hoặc vay của người, hoặc đổi chác rồi quên, hoặc sử dụng lẫn lộn của Tam bảo, hoặc tùy ý dùng vật của chúng Tăng như thóc, gạo, củi, đậu, muối, tương, dấm, rau, quả, hạt, tiền, tre, cây, phướn, lọng, tơ lụa, hương hoa, dầu, đèn, hoặc một mình dùng, hoặc cùng người khác dùng, hoặc lấy bớt hoa quả cúng Phật, dùng tràng hạt của Tăng, lấy của Tam bảo dùng riêng cho mình. Những tội lỗi như thế vô lượng, vô biên, nay con hổ thẹn cầu xin sám hối.

Nam-mô Ðịa Quang Phật. Nam-mô Tác Ðức Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Ða Ðức Phật. Nam-mô Pháp Ðăng Minh Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Âm Phật. Nam-mô Ðại Năng Phật. Nam-mô Giải Thoát Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Giác Quang Phật. Nam-mô Ðức Danh Xưng Phật. Nam-mô Thiện Giác Phật. Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật. Nam-mô Sư Tử Khát Ái Phật. Nam-mô Ðức Bộ Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nam-mô Hiện Trú Phật. Nam-mô Thiên Sở Cung Kính Phật. Nam-mô Ðiện Quang Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Tu-di Phiên Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Hương Thí Phật. Nam-mô Ðức Bộ Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Năng Tiên Duyệt Phật. Nam-mô Bảo Ðăng Minh Phật. Nam-mô Diễm Quang Phật. Nam-mô Kiến Chúng Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Trụ Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Sự Phật. Nam-mô Ðức Ðiều Thể Phật. Nam-mô Duyệt Kiến Phật. Nam-mô Oai Thần Lực Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Bất Mê Bộ Phật. Nam-mô Tôn Nhãn Phật. Nam-mô Hảo Giải Thoát Phật. Nam-mô Ðại Âm Phật. Nam-mô Tối Thượng Chúng Phật. Nam-mô Tán Quang Phật. Nam-mô Tự Sự Phật. Nam-mô Ðức Duyệt Phật. Nam-mô Quang Minh Danh Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Thân Triển Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Diễm Âm Phật. Nam-mô Ðức Ðiều Phật. Nam-mô Vô Trước Thắng Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Tôn Kỉnh Phật. Nam-mô Pháp Ðài Phật. Nam-mô Vô Tận Ðức Phật. Nam-mô Vô Ngại Thắng Phật. Nam-mô Vô Tận Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Lôi Thanh Phật. Nam-mô Ðại Thiện Nhật Phật. Nam-mô Chí Vô Úy Phật. Nam-mô Kỉnh Tuệ Phật. Nam-mô Vô Mê Ý Phật. Nam-mô Mẫn Kỉnh Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Phật. Nam-mô Thần Túc Duyệt Phật. Nam-mô Vô Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Oai Thần Bộ Phật. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Kiến Sinh Tử Chúng Tế Phật. Nam-mô Tàm Quý Diện Phật. Nam-mô Diễm Sắc Tượng Phật. Nam-mô Phổ Minh Phật. Nam-mô Ðức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Tôn Thượng Phật. Nam-mô Thường Thiền Tư Phật. Nam-mô Ðức Tràng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam-mô Vô Úy Hữu Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Thắng Oán Phật. Nam-mô Du Quang Bộ Phật. Nam-mô Ðiều Nham Phật. Nam-mô Nhất Tướng Quang Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Kỉnh Giới Phật. Nam-mô Thế Duyệt Diễm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Trượt Ý Phật. Nam-mô Danh Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Quyết Ðoán Ý Phật. Nam-mô Trừ Quá Phật. Nam-mô Quang Vương Phật. (Năm trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Ðức Thân Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Quang Hảo Hỷ Phật. Nam-mô Bộ Phật. Nam-mô Tạp Sắc Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật. Nam-mô Thuyết Duyệt Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Vô Thắng Phật. Nam-mô Luân Thiên Liên Hoa Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Tôn Oai Thân Phật. Nam-mô Doanh Lợi Ý Phật. Nam-mô Hộ Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Tư Danh Xưng Phật. Nam-mô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Ðức Duyệt Phật. Nam-mô Ðức Hương Duyệt Phật. Nam-mô Trí Giả Hộ Phật. Nam-mô Ðức Ðộ Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Tuệ Ðăng Phật. Nam-mô Oai Lực Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Giác Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Oán Duyệt Phật. Nam-mô Nhất Thiết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Ðộ Chúng Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Ðại Tu-di Phật. Nam-mô Tôn Giáo Thọ Phật. Nam-mô Tuệ Duyệt Phật. Nam-mô Trì Giác Phật. Nam-mô Mẫn Âm Phật. Nam-mô Ðại Năng Phật. Nam-mô Sư Tử Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phá Chư Quân Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Minh Phục Phật. Nam-mô Tương Chúng Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Thái Ðiều Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Phổ Thế Hoại Phật. Nam-mô Chí Sinh Tử Thù Âm Phật. Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nam-mô Trì Danh Xưng Phật. Nam-mô Phạm Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Dĩ Kỉnh Phật. Nam-mô Ðại Khuất Phật. Nam-mô Kỉnh Trí Tuệ Phật. Nam-mô Vô Tế Nguyện Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Hảo Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Ðại Hoa Phật. Nam-mô Tự Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Hỷ Quang Phật. Nam-mô Khoái Giải Phật. Nam-mô Thí Túc Phật. Nam-mô Kiên Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Tối Nhan Sắc Phật. Nam-mô Tư Thiền Tư Phật. Nam-mô Du Hý Ðức Phật. Nam-mô Hoài Tối Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Nguyệt Ðăng Minh Phật. Nam-mô Kỉnh Tối Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Ðộ Thế Phật. Nam-mô Hỷ Ðức Phật. Nam-mô Thượng Bảo Phật. Nam-mô Thiện Ư Tàm Quý Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Khuất Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô Phổ Hoài Phật. Nam-mô Âm Thanh Khí Phật. Nam-mô Hoài Thượng Phật. Nam-mô Phổ Chí Phật. Nam-mô Phổ Giác Phật. Nam-mô Ðại Du Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Kiến Cố Thệ Phật. Nam-mô Tịnh Cúng Dường Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Thành Kiên Cố Phật. Nam-mô Tối Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Bị Cụ Phật. Nam-mô Kiên Giải Phật. Nam-mô Tịch Quang Phật. Nam-mô Ðại Âm Thanh Phật. Nam-mô Cực Thượng Âm Thanh Phật. (Sáu trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô Hoài Diệt Phật. Nam-mô Giác Bộ Phật. Nam-mô Y Tối Thanh Phật. Nam-mô Thành Phong Phật. Nam-mô Hải Bộ Phật. Nam-mô Ðại Hộ Phật. Nam-mô Tối Thượng Quang Phật. Nam-mô Tịch Giác Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Thiện Bảo Phật. Nam-mô Ðế Trụ Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Trụ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Du Nhập Giác Phật. Nam-mô Thắng Hữu Phật. Nam-mô Hoài Lợi Phật. Nam-mô Tối Bộ Phật. Nam-mô Nhân Trung Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Cực Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Tạng Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật. Nam-mô Hoài Hương Phong Phật. Nam-mô Hỷ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Ðại Bộ Phật. Nam-mô Nhân Âm Thanh Phật. Nam-mô Ðức Nham Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoài Minh Phật. Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Tối Thượng Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Bảo Kỉnh Phật. Nam-mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật. Nam-mô Diệt Oán Phật. Nam-mô Thắng Quân Phật. Nam-mô Ðế Giác Phật. Nam-mô Vô Chung Quang Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Nhục Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Thượng Phật. Nam-mô Tượng Bộ Phật. Nam-mô Hoài Trí Tuệ Phật. Nam-mô Hoài Ðế Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Hương Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Kim Thượng Phật. Nam-mô Ðẳng Thệ Phật. Nam-mô Tối Oai Phật. Nam-mô Ðại Minh Phật. Nam-mô Tạp Chủng Thuyết Phật. Nam-mô Ðộ Uyên Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Giải Tàm Quý Phật. Nam-mô Thượng Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Tạp Âm Thanh Phật. Nam-mô Ðức Du Hý Phật. Nam-mô Tịnh Trú Phật. Nam-mô Hảo Hương Huân Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Giới Phân Biệt Phật. Nam-mô Giác Hoa Phật. Nam-mô Tối Thượng Ý Phật. Nam-mô Nghi Thọ Cúng Dường Phật. Nam-mô Khai Quang Minh Phật. Nam-mô Hỷ Thượng Phật. Nam-mô Tạp Sắc Phật. Nam-mô Hoài Giác Phật. Nam-mô Kỉnh Lão Phật. Nam-mô Thắng Ưu Phật. Nam-mô Thần Thông Minh Phật. Nam-mô Oai Lực Phật. Nam-mô Kỉnh Thượng Phật. Nam-mô Khuất Danh Xưng Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Ðộ Nghi Phật. Nam-mô Tri Thời Vương Phật. Nam-mô Tụ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Hoa Phật. Nam-mô Thắng Ðấu Chiến Phật. Nam-mô Ðại Thiên Phật. Nam-mô Ðại Danh Xưng Phật. Nam-mô Hoài Bộ Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Thiên Thanh Phật. Nam-mô Thiên Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Trừ Vân Cái Phật. Nam-mô Kiên Giải Phật. Nam-mô Như Thọ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Vô Chung Ðăng Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Ðức Thiên Phật. Nam-mô Chúng Trí Tự Tại Phật. (Bảy trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Quang Phật. Nam-mô Ðẳng Chánh Giác Phật. Nam-mô Vô Vi Khánh Thanh Phật. Nam-mô Ðại Diễm Phật. Nam-mô Ðại Minh Phật. Nam-mô Thính Thái Ý Phật. Nam-mô Vô Ngại Tư Duy Phật. Nam-mô Diệt Tư Duy Phật. Nam-mô Tinh Tấn Hoài Phật. Nam-mô Giới Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Phục Oán Phật. Nam-mô Khoái Sĩ Hoài Phật. Nam-mô Giác Phục Ðào Ba Phật. Nam-mô Vô Diệt Tuệ Phật. Nam-mô Phục Dục Cức Thích Phật. Nam-mô Phạm Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Hoa Tiên Phật. Nam-mô Hư Không Tuệ Phật. Nam-mô Tợ Tư Duy Phật. Nam-mô Tuệ Lực Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Tấn Nguy Nguy Thanh Phật. Nam-mô Phổ Âm Phật. Nam-mô Tịnh Nguyện Phật. Nam-mô Vô Vi Thanh Phật. Nam-mô Vô Khuyết Tinh Tấn Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thạnh Quang Phật. Nam-mô Phổ Ðức Phật. Nam-mô Thắng Úy Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Ðức Hỷ Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Thạnh Phật. Nam-mô Nguyệt Hỷ Phật. Nam-mô Hoài Tràng Phật. Nam-mô Thiện Ý Thành Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Lực Phật. Nam-mô Khánh Âm Phật. Nam-mô Nhật Hoa Phật. Nam-mô Trừng Trụ Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Hoài Phật. Nam-mô Nguyệt Thạnh Phật. Nam-mô Vô Vi Thành Phật. Nam-mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Ðức Ðộ Phật. Nam-mô Ðế Tụ Ý Phật. Nam-mô Phổ Giác Phật. Nam-mô Hỷ Lạc Tri Kiên Phật. Nam-mô Hoài Mạng Phật. Nam-mô Hoài Tư Phật. Nam-mô Vô Phiền Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Ðại Tư Duy Phật. Nam-mô Hoài Tượng Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Hoài Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Phật. Nam-mô Danh Giác Âm Phật. Nam-mô Ðại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật. Nam-mô Giới Phú Phật. Nam-mô Oai Thân Phật. Nam-mô An Lạc Quang Phật. Nam-mô Tôn Quang Phật. Nam-mô Dĩ Diệt Quang Phật. Nam-mô Ðộ Nghi Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ðãi Oai Phật. Nam-mô Nguyệt Nội Phật. Nam-mô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Ðại Tịnh Phật. Nam-mô Hỷ Âm Phật. Nam-mô Từ Thí Phật. Nam-mô Ðế Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỷ Quang Phật. Nam-mô Quang Oai Phật. Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Hoài Quang Phật. Nam-mô Xuất Ứ Nê Phật. Nam-mô Quyên Chủng Tánh Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Ðại Oai Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Ðức Liên Hoa Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Tràng Quang Phật. Nam-mô Thắng Oán Phật. Nam-mô Vô Vi Hoa Phật. Nam-mô Ðại Thắng Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Oai Phật. Nam-mô Ðạo Oai Phật. Nam-mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật. Nam-mô Ðại Tịnh Phật. Nam-mô Thế Sư Phật. Nam-mô Tối Ý Phật. Nam-mô Tu-di Tối Thanh Phật. Nam-mô Tự Tại Hoài Phật. Nam-mô Vô Vi Xưng Phật. Nam-mô Tịnh Âm Phật. Nam-mô Tôn Ý Phật. Nam-mô Ðại Quang Minh Phật. Nam-mô Ðế Thích Tràng Thập Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. (Tám trăm Phật quá khứ)

Nam-mô Hiền Ý Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Tôn Phật. Nam-mô Hỷ Thí Phật. Nam-mô Tướng Hảo Hoa Phật. Nam-mô Bất Tư Nghị Quang Phật. Nam-mô Phổ Phi Quang Giới Kiên Thị Phật. Nam-mô Ly Nguyện Phật. Nam-mô Vô Vi Hoa Phật. Nam-mô Cập Diệu Phật. Nam-mô Ðại Ðăng Phật. Nam-mô Duy Ðại Âm Phật. Nam-mô Quyết Ðoán Âm Phật. Nam-mô Trừ Tam Ðồ Long Thí Phật. Nam-mô Vân Lôi Phật. Nam-mô Ðức Quang Phật. Nam-mô Ðức Tư Phật. Nam-mô Mãn Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Vị Phật. Nam-mô Thập Quang Phật. Nam-mô Tạp Quang Phật. Nam-mô Giác Vô Ngại Âm Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Ðẳng Kiến Phật. Nam-mô Nguyệt Xưng Phật. Nam-mô Thiên Tượng Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Ðại Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Từ Lực Phật. Nam-mô Nguyệt Oai Quang Phật. Nam-mô Thú Hoài Phật. Nam-mô Trụ Thiện Ðộ Phật. Nam-mô Hậu Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quang Dũng Dục Phật. Nam-mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật. Nam-mô Bồ-đề Phật. Nam-mô Thành Doanh Lợi Phật. Nam-mô Duyệt Hảo Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Giác Diệt Ý Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Phược Tượng Phật. Nam-mô Trì Tuệ Phật. Nam-mô Ðức Xưng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Oai Phật. Nam-mô Khoái Nhãn Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Lượng Tư Duy Phật. Nam-mô Tịnh Giới Phật. Nam-mô Thiện Ðộ Phật. Nam-mô Ðoan Tự Phật. Nam-mô Bảo Quang Phật. Nam-mô Thiện Quang Kỉnh Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Thế Hùng Phật. Nam-mô Tịnh Âm Phật. Nam-mô Oai Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Phật. Nam-mô Thiêu Nộ Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Danh Xưng Phật. Nam-mô Bằng Hữu Quang Ðộ Phật. Nam-mô Tuệ Ðài Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Ðại Diễm Phật. Nam-mô Khoái Sĩ Duyệt Phật. Nam-mô Ðiềm Ðạm Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Cúng Dường Phật. Nam-mô Ðức Tụ Oai Phật. Nam-mô Duyệt Tướng Phật. Nam-mô Ðại Diễm Tụ Oai Phật. Nam-mô Quang Tràng Phật. Nam-mô Khoái Ứng Phật. Nam-mô Giới Ðộ Phật. Nam-mô Tối Thị Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật. Nam-mô Ðại Ứng Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Duyệt Phật. Nam-mô Nguy Nguy Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Thập Phương Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tuệ Vô Nhai Phật. Nam-mô Như Thiên Nhật Oai Phật. Nam-mô Tất Ý Phật. Nam-mô Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Thượng Ðộ Phật. Nam-mô Khả Quán Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Phật. Nam-mô Ðại Quang Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Duyệt Kiến Phật. Nam-mô Ðức Vương Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Phật. Nam-mô Tư Duy Giải Thoát Phật. Nam-mô Phổ Duyệt Phật. Nam-mô Như Tịnh Vương Phật. Nam-mô Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. (Chín trăm Phật quá khứ)

Lễ Tam bảo rồi tiếp tục sám hối, đã sám hối quả báo địa ngục rồi, nay lại sám hối quả báo trong ba đường ác. Trong kinh Phật dạy, người nhiều ham muốn cầu lợi càng nhiều cho nên khổ não cũng nhiều. Người biết đủ thì tuy nằm dưới đất cũng cho là an vui. Người không biết đủ thì tuy ở thiên đường cũng không vừa ý. Người thế gian khi gặp tai nạn thì vứt bỏ tài sản không kể nhiều ít, họ không biết than này rơi vào hố sâu ba đườmg, một hơi thở ra không vào thì liền đọa lạc. Bỗng có tri thức (bạn bè) bày làm phước đức, khiến tu pháp thiện làm tư lương cho đời vị lai thì lại cố giữ tâm keo kiệt, không chịu nghe theo. Những người như thế thật là ngu si mê muội. Vì sao như vậy?

Trong kinh Phật nói: “Khi sinh ra không mang một đồng mà đến, khi chết cũng không cầm một đồng mà đi.” Cực nhọc thân xác chất chứa, vì nó mà sinh ưu phiền. Ðối với của mình đã vô ích huống chi là của kẻ khác! Không có điều thiện nào để có thể nương vào, không có chút đức nào để mà nhờ cậy, đến nỗi khi mạng chung đọa vào các đường ác. Vì vậy cho nên đệ tử chúng con hôm nay thành khẩn cúi đầu quy y Phật. Kế đến, hôm nay đệ tử lại sám hối tội báo ngu si trong đường súc sinh, sám hối tội báo nợ nần đời trước, chở nặng mang cày để đền bù trong đường súc sinh; sám hối tội báo bị giết cắt, chặt đâm không được tự tại trong đường súc sinh; sám hối tội báo không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân trong đường súc sinh; sám hối tội báo bị các loài trùng nhỏ rúc rỉa trong vỏ, trong lông trong đường súc sinh. Có vô lượng tội báo ở trong đường súc sinh như thế, hôm nay chí thành đều xin sám hối.

Kế đến sám hối tội báo đói khát lâu dài trong đường ngạ quỷ. Sám hối tội báo trăm ngàn vạn năm chưa từng nghe đến danh từ nước trong đường ngạ quỷ, sám hối tội báo ăn máu mủ phân nhơ trong đường ngạ quỷ, sám hối tội báo bị lửa thiêu đốt tất cả chi phần khi động thân trong đường ngạ quỷ, sám hối tội báo bụng lớn, cổ nhỏ trong đường ngạ quỷ. Vô lượng khổ báo trong đường ngạ quỷ như vậy, ngày nay cúi đầu đều xin sám hối.

Kế đến, sám hối tất cả tội báo dua nịnh, dối trá trong đường quỷ thần, tu la; sám hối tội báo vác đá, mang cát lấp sông lấp biển trong đường quỷ thần; sám hối tội báo uống máu, ăn thịt, chịu sự xấu xí trong loài quỷ thần độc ác. Vô lượng, vô biên tất cả tội báo trong loài quỷ thần như vậy, ngày nay cúi đầu hướng về chư Phật, Bồ-tát ở địa cao trong mười phương cầu xin sám hối, khiến đều tiêu diệt.

Ðệ tử chúng con nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối tội báo trong đường súc sinh mà đời đời kiếp kiếp diệt được cấu ngu si, tự biết nghiệp duyên, trí tuệ chiếu sáng, đoạn trừ thân nơi cõi ác.

Nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối tội báo trong đường ngạ quỷ mà đời đời kiếp kiếp lìa hẳn khổ, tham lam keo kiệt, đói khát, thường nếm vị cam lộ giải thoát. Nguyện nhờ công đức phát sinh do sự sám hối tội báo trong hàng quỷ thần, tu la mà đời đời kiếp kiếp thẳng ngay không dua nịnh, lìa nhân tà mạng, trừ quả xấu xí, phước lợi nơi trời người. Ðệ tử chúng con nguyện từ nay trở đi cho đến khi ngồi đạo tràng, quyết định không thọ tội báo bốn đường ác, chỉ trừ tâm Từ bi vì cứu độ chúng sinh nên dùng nguyện lực ở nơi ấy không nhàm chán. (Lạy một lạy)

Nam-mô Ðông phương Ðại Quang Diệu Phật.
Nam-mô Nam phương Hư Không Trụ Phật.
Nam-mô Tây phương Kim Cang Bộ Phật.
Nam-mô Bắc phương Vô Biên Lực Phật.
Nam-mô Ðông nam phương Vô Biên Phật.
Nam-mô Tây nam phương Hoại Chư Oán Tặc Phật.
Nam-mô Tây bắc phương Ly Cấu Quang Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Kim Sắc Quang Âm Phật.
Nam-mô Hạ phương Sư Tử Du Hý Phật.
Nam-mô Thượng phương Nguyệt Tràng Vương Phật.

Tất cả Tam bảo khắp cõi hư không trong mười phương cũng kính lễ như vậy.

Nam-mô Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Hoại Kết Phát Phật. Nam-mô Vô Thắng Tả Tối Bộ Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Tư Duy Phật. Nam-mô Quá Ðảo Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Thắng Căn Phật. Nam-mô Nhật Kiến Phật. Nam-mô Ðức Tụ Oai Quang Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Tuệ Trì Quần Manh Phật. Nam-mô Tự Tại Duyệt Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Tuệ Ý Phật. Nam-mô Ðức Sơn Phật. Nam-mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật. Nam-mô Tư Tối Tôn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Ðức Phật. Nam-mô Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Thâm Khứu Tư Duy Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Tịch Tấn Tư Duy Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Cần Quần Manh Hương Phật. Nam-mô Tịch Lạc Phật. Nam-mô Ðức Sở Chí Phật. Nam-mô Ðại Tinh Tấn Văn Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Quyết Ngẫu Phật. Nam-mô Tudi Sơn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Thân Phật. Nam-mô Tôn Oai Phật. Nam-mô Thượng Tôn Phật. Nam-mô Ðại Lực Phật. Nam-mô Tuệ Thôn Phật. Nam-mô Thính Triệt Ý Phật. Nam-mô Như Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Tư Duy Ðộ Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Ðại Thân Phật. Nam-mô Tạp Hoa Phật. Nam-mô Tôn Tự Tại Phật. Nam-mô Tôn Thượng Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật. Nam-mô Tôn Vương Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhân Phật. Nam-mô Liên Hoa Ý Phật. Nam-mô Tự Tại Ðức Tạng Phật. Nam-mô Nhân Duyệt Phật. Nam-mô Tôn Ý Ðăng Phật. Nam-mô Oai Thần Sở Dưỡng Phật. Nam-mô Ðế Tư Duy Phật. Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam-mô Trừ Tam Ác Ðạo Phật. Nam-mô Trạch Hương Ưu Minh Phật. Nam-mô Thoan Ðộ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Ý Cường Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Úy Ngu Lạc Phật. Nam-mô Khoái Giác Phật. Nam-mô Sát Chư Dục Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tụ Phật. Nam-mô Ðại Kiết Kế Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật. Nam-mô Như Không Phật. Nam-mô Oai Thần Lực Phật. Nam-mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật. Nam-mô Giác Quang Phật. Nam-mô Tối Âm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Ý Phật. Nam-mô Lực Thông Phật. Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Nam-mô Khoái Ðoạn Ý Phật. Nam-mô Tuệ Ðăng Phật. Nam-mô Hỷ Âm Thanh Phật. Nam-mô Ðại Tư Duy Phật. Nam-mô Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Ý Kiến Phật. Nam-mô Cường Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật. Nam-mô Ðức Tụ Phật. Nam-mô Vô Cấu Tư Duy Phật. Nam-mô Tụ Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Oán Phật. Nam-mô Công Xảo Xả Ác Thú Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phong Phật. Nam-mô Ngu Lạc Ðộ Phật. Nam-mô Thoan Ðộ Phật. Nam-mô Ðiều Biện Ý Phật. Nam-mô Phiền Giáo Phật. Nam-mô Ý Xa Phật. Nam-mô Ðức Thiện Quang Phật. Nam-mô Kiên Hoa Phật. Nam-mô Tụ Ý Phật. Nam-mô Ni Câu Loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Thạnh Phật. Nam-mô Sắc Như Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nhật Nội Phật. Nam-mô Ðức Tạng Phật. Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. (Một ngàn Phật quá khứ)

Xem (1795)