Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 12 Hết)

Kinh Phật Danh (Quyển 12 Hết)

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Sơn Tích Phật.
Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Phật.
Nam-mô Long Thắng Phật.
Nam-mô Kim Sắc Phật.
Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Kim Tạng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật.
Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật.
Nam-mô Ðại Hương Khứ Chiếu Minh Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật.
Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật.
Nam-mô Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thế Gian Thắng Thượng Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Hống Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Sơn Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Bà-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hống Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðẳng Cái Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Trí Vương Phật.
Nam-mô Trí Sơn Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Thanh Ðức Phật.
Nam-mô Vô Phương Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hỏa Tràng Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðại Tự Tại Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Thanh Thắng Phật.
Nam-mô Phạm Diện Phật.
Nam-mô Phạm Thiên Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đâu Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành Tựu Vương Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Ðức Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Ý Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Thanh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết Ðịnh Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Luân Vương Phật.
Nam-mô Trí Thông Phật.
Nam-mô Bất Khả Số Phát Tinh Tấn Quyết Ðịnh Phật.
Nam-mô Sơn Tích Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đâu Tràng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Bộ Phật.
Nam-mô Ðại Thông Phật.
Nam-mô Ðại Thông Trí Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Ða Bảo Phật.
Nam-mô Hống Thanh Hàng Phục Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Liên Hoa Vô Cấu Tinh Tú Vương Hoa Phật.
Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Trụ Trì Thủy Thanh Thiện Tinh Tú Vương Hoa Nghiêm Thông Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam-mô Na-già Câu-la Thắng Phật.
Nam-mô Trí Chiếu Phật.
Nam-mô Hiện Nhất Thiết Công Ðức Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Chiếu Quang Minh Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Phổ Tán Hoa Phật.
Nam-mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Hoa Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thắng Sơn Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Công Ðức Ma-ni Sơn Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam-mô Phổ Hoa Phật.
Nam-mô Thiệt Căn Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Bảo Ma-ni Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Nhật Nguyệt Luân Trí Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tần Ðầu Thanh Vương Phật.
Nam-mô Ðại Ðạo Sư Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam-mô Trụ Phật.
Nam-mô Sư Tử Tượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Công Ðức Tác Phật.
Nam-mô Thánh Thiên Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Kim Cang Hợp Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô An Ẩn Sắc Phật.
Nam-mô Diệu Hạnh Phật.
Nam-mô Ba-bà-la Sa-già-la Phật.
Nam-mô Phất-ba Kê-đâu Phật.
Nam-mô Diệu Sắc Phật.
Nam-mô Tu-lô-giá-na Phật.
Nam-mô Lê-sư-quật-đa Phật.
Nam-mô Phá Phiền Não Phật.
Nam-mô Diệu Phật.
Nam-mô Phu Hoa Phật.
Nam-mô Phất-gia-la Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Cát Phật.
Nam-mô Sư Tử Oai Ðức Phật.
Nam-mô Trụ Trí Ðức Phật.
Nam-mô Bà-na-đa Hương Phật.
Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật.
Nam-mô Ðế Sa Phật.
Nam-mô Thế Gian Hỷ Phật.
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phạm Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Hoa Phật.
Nam-mô Chân Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Sắc Phật.
Nam-mô Vi Tiếu Nhãn Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Sắc Phật.
Nam-mô Mạng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Bộ Hạnh Phật.
Nam-mô Thế Gian Cầu Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Cúng Dường Phật.
Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Xá-thi Kê-đâu Phật.
Nam-mô Phất Nhã Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ðẳng Bảo Cái Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam-mô Ly Ưu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Hậu Kiên Cố Phật.
Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tý Phật.
Nam-mô Nghĩa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thắng Hộ Phật.
Nam-mô Phạm Công Ðức Thiên Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Bộ Phật.
Nam-mô Diệu Trí Phật.
Nam-mô Pháp Bảo Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Nan Hàng Phục Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Tịnh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Khả Sổ Kiến Phật.
Nam-mô Thông Chướng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật.
Nam-mô Thiện Tẩy Thanh Tịnh Vô Cấu Thành Tựu Vô Biên
Công Ðức Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Vô Cấu Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Ðệ Nhất Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hỏa Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Ly Bố Úy Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật.
Nam-mô Kim Cang Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Thiên Vương Phật.
Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Kê-đâu Xưng Phật.
Nam-mô Diêm-phù Quang Minh Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Trụ Hư Không Phật.
Nam-mô Thường Nhập Niết-bàn Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tràng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật.
Nam-mô Ðắc Ðộ Phật.
Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Năng Phá Nhất Thiết Thế Kinh Bố Úy Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Hải Trụ Trì Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thất Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật.
Nam-mô Bảo Nhất Cái Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến Phật.
Nam-mô Mãn Túc Bách Thiên Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Phổ Nhất Bảo Cái Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Sơn Ðăng Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật.
Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Nguyệt Sơn Phật.
Nam-mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Thành Tựu Vô Cấu Vô Biên Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Vương Phật.
Nam-mô Trí Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Trí Oai Ðức Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Phu Hoa Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðại Hoa Phu Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Nguyệt Thanh Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Kiên Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Kê-đâu Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Công Ðức Kê-đâu Phật.
Nam-mô Công Ðức Thành Phật.
Nam-mô Thánh Thiên Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Kim Cang Hợp Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Hương Phật.
Nam-mô Thiên Hoa Phật.
Nam-mô Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Ðầu-đà-la-tra Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Phạm Ðức Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật.
Nam-mô Nguyệt Sắc Phật.
Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Phật.
Nam-mô Thắng Long Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Nhân-đà-la Vương Phật.
Nam-mô Thiện Tu-di Sơn Phật.
Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Oai Ðức Nhân-đà-la Phật.
Nam-mô Ðịa Ca Phật.
Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Hống Phật.
Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam-mô Sa-già-la Thắng Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Thủy Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Hương Hành Quang Minh Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Thắng Tiên Phật.
Nam-mô Trụ Trì Ða Công Ðức Thông Pháp Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.
Nam-mô Tâm Bồ-đề Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật.
Nam-mô Câu-tu-di-đa Thông Phật.
Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật.
Nam-mô Phổ Cái Bảo Phật.
Nam-mô Tăng Trưởng Pháp Lạc Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Sư Tử Thanh Tăng Trưởng Hống Phật.
Nam-mô Phạm Tự Tại Long Hống Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Quang Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Thế Gian Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Ðức Vô Úy Phật.
Nam-mô Năng Bình Ðẳng Tác Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhất Thiết Phiền Não Thắng Ðức Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Kim Cang Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Bộ Tượng Phật.
Nam-mô Ly Chư Ma Nghi Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Chuyển Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Năng Giáo Hóa Chư Bồ-đề Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Nhiễm Phật.
Nam-mô Hàng Phục Phiền Não Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Tam-muội Thủ Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Quân Bảo Cái Phật.
Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Tam-muội Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.
Nam-mô Tối Diệu Ba-đầu-ma Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Quán Xưng Phật.
Nam-mô Từ Trang Nghiêm Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sinh Niệm Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Kết Xưng Công Ðức Phật.
Nam-mô Tất Cánh Tàm Quý Xưng Thắng Phật.
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật.
Nam-mô Câu-tu-ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Lực Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Già-na-ca Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hiền Tác Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Ðắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật.
Nam-mô Vô Cấu Ba-đầu-ma Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thắng Phật.
Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Vô Úy Phật.
Nam-mô Kim Cang Thế Phật.
Nam-mô Ðại Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Thuyết Nhất Thiết Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Trang Nghiêm Thành Tựu Trí Phật.
Nam-mô Vô Thiên Vân Hống Thanh Vương Phật.
Nam-mô Diệu Kim Sắc Quang Minh Oai Ðức Thắng Chiếu Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Ức Kiếp Thành Tựu Trí Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Ða Bảo Hải Vương Phật.
Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật.
Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Trí Kê-đâu Phật.
Nam-mô Sa-la Thai Phật.
Nam-mô Bảo Thi-khí Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Sa-già-la Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hoa Phật.
Nam-mô Thắng Xưng Phật.
Nam-mô Kiến Thật Phật.
Nam-mô Trí Di-lưu Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Hành Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Năng Nhân Phật.
Nam-mô Tự Tại Sơn Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Long Thắng Phật.
Nam-mô Phất-sa Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Sơn Phật.
Nam-mô Trụ Trì Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam-mô Phóng Diễm Phật.
Nam-mô Diệu Sơn Phật.
Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ða-già-la Thi-khí Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Ðăng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Năng Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Nan Khả Ý Phật.
Nam-mô Chân Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Sa-la Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô Ái Kiến Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Dược Thọ Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Giác Phật.
Nam-mô Ký Biệt Phật.
Nam-mô Tác Ái Phật.
Nam-mô Tác Vô Úy Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Bảo Hương Phật.
Nam-mô Thắng Ðức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Tịnh Chiếu Phật.
Nam-mô Vô Phiền Não Phật.
Nam-mô Thiện Lai Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Kim Sắc Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ðắc Thoát Phật.
Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật.
Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật.
Nam-mô Ðắc Ý Phật.
Nam-mô Ly Ái Phật.
Nam-mô Vị Sinh Bảo Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Chư Căn Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Chư Trược Phật.
Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.
Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam-mô Thắng Nhị Túc Phật.
Nam-mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Câu-mâu-đà Ngữ Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật.
Nam-mô Thường Tương Ứng Ngữ Phật.
Nam-mô Phạm Thanh An Ẩn Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Sa-la Hoa Phật.
Nam-mô Kim Chi Hoa Phật.
Nam-mô Câu-mâu-đà Tướng Phật.
Nam-mô Diệu Ðảnh Phật.
Nam-mô Ðại Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Ðáo Bỉ Ngạn Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Phật.
Nam-mô Bất Tán Tâm Phật.
Nam-mô Hà-tra-ca Sắc Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật.
Nam-mô Xa-đầu-la Bộ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thủ Phật.
Nam-mô Thường Lai Phật.
Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Ðại Bi Phật.
Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật.
Nam-mô Thường Hành Thành Tựu Phật.
Nam-mô Ly Tránh Trược Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Công Ðức Tướng Phật.
Nam-mô Bất Khấp Mâu-ni-la Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Bát-nhã Tề Phật.
Nam-mô Bát-nhã Bảo Tất Cánh Phật.
Nam-mô Mãn Túc Ý Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tích Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Thiên Phật.
Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật.
Nam-mô Tịch Chư Căn Phật.
Nam-mô Tối Ðăng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Bất Tư Duy Nguyện Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Ý Phật.
Nam-mô Hàng Phục Lực Phật.
Nam-mô Trụ Trì Tốc Hành Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Tỳ-đầu-hề Hống Phật.
Nam-mô Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật.
Nam-mô Quốc Ðộ Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam-mô Trí Căn Bảo Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Hoa Xứng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Sắc Ma-ni Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Tạng Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Hiến Ba-bà-la Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Công Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Tịnh Hóa Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Pháp Vương Câu-tu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật.
Nam-mô Trí Lực Thiên Vương Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hải Tùy Thuận Trí Phật.
Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật.
Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật.
Nam-mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.
Nam-mô Sai Biệt Khứ Phật.
Nam-mô Tự Tại Kiến Phật.
Nam-mô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật.
Nam-mô Long Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Ba-la Vô Chướng Ngại Vương Phật.
Nam-mô Trí Kê-đâu Phật.
Nam-mô Trí Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Chiếu Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Chiếu Cảnh Phật.
Nam-mô Ngân Kê-đâu Tràng Cái Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Giác Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Ðại Sa-già-la Phật.
Nam-mô Thập Lực Sai Biệt Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tham Phật.
Nam-mô Hàng Phục Sân Phật.
Nam-mô Hàng Phục Si Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam-mô Hàng Phục Sân Hận Cấu Phật.
Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Như Ý Ðắc Danh Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ðắc Thí Khởi Danh Phật.
Nam-mô Ðắc Danh Thanh Tịnh Giới Danh Phật.
Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Thành Tựu Phật.
Nam-mô Ðắc Khởi Tinh Tấn Danh Phật.
Nam-mô Ðắc Khởi Thiền Danh Phật.
Nam-mô Ðắc Khởi Bát-nhã Danh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thí Bất Khả Tư Nghị Danh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Giới Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhẫn Nhục Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam-mô Thành Tựu Tinh Tấn Bất Khả Tự Nghị Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thiền-na Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam-mô Thành Tựu Bát-nhã Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam-mô Hành Thành Tựu Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Ðà-la-ni Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Sắc Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Thí Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Không Vô Ngã Tự Tại Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Nhãn Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhĩ Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Tỷ Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Thiệt Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Thân Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Ý Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Sắc Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Thanh Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Hương Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Vị Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Xúc Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðịa Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Thủy Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Hỏa Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Phong Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô Khổ Tự Tại Phật.
Nam-mô Tập Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệt Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðạo Tự Tại Phật.
Nam-mô Ấm Tự Tại Phật.
Nam-mô Giới Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhập Tự Tại Phật.
Nam-mô Tam Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Hoa Tự Tại Phật.
Nam-mô Kết Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Ðăng Y Tự Tại Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Chiếu Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Minh Phu Thân Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thông Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Trí Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Mãn Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Na-la-diên Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Trụ Trì Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Như thị đẳng hiện tại quá khứ vị lai vô lượng vô biên Phật.
Nam-mô Thập thiên đồng danh Mãn Túc Phật.
Nam-mô Tam vạn đồng danh Năng Tánh Phật.
Nam-mô Nhị thiên đồng danh Câu-lân Phật.
Nam-mô Thập bát ức đồng danh Bảo Thể Pháp Thí Phật.
Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Bát vạn tứ thiên đồng danh Long Vương Phật.
Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Nhật Phật.
Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Nhân-đà-la Tràng Phật.
Nam-mô Bát thiên đồng danh Thiện Quang Phật.
Nam-mô Bát bách đồng danh Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Tam thập lục ức thập nhất vạn cửu thiên ngũ bách đồng danh Tịnh Vương Phật.

Những danh hiệu Phật này, trăm ngàn vạn kiếp cũng chưa được nghe, như hoa Ưu-đàm-bát. Người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của chư Phật này rốt ráo thì xa lìa các phiền não.

Này Xá-lợi-phất! Cần phải kính lễ:
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Vương Phật.
Nam-mô Ðăng Tác Phật.
Nam-mô Thiên Quang Phật.
Nam-mô Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Thắng Thượng Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Ðại Tuệ Lương Phật.
Nam-mô Tu-di Phật.
Nam-mô Ðại Trí Tuệ Tu-di Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Phá Kim Cang Phật.
Nam-mô Hiền Trí Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Hương Phổ Phật.
Nam-mô Cam Lồ Mạng Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nhật Chiếu Phật.
Nam-mô Trí Kê-đâu Phật.
Nam-mô Ðại Sư Tử Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Ðại Thông Phật.
Nam-mô A-ma-la Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Vi Phật.
Nam-mô Kim Cang Tạng Phật.
Nam-mô Ưu-ba-la Tạng Phật.
Nam-mô Ðại Nhật Phật.
Nam-mô Kiều Lương Tải Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Lạc Kiên Cố Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Bất Không Vương Phật.
Nam-mô Kim Cang Vô Ngại Trí Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô Xa Phóng Thí Ðăng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Oán Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðại Trí Chân Thanh Phật.
Nam-mô Bát-nhã Hương Tượng Phật.
Nam-mô Thiên Vương Phật.

Này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật này, thọ trì, đọc tụng, không nghi ngờ, thì trong tám ngàn ức kiếp không đọa vào địa ngục, không sinh vào súc sinh, không đọa vào ngạ quỷ, không sinh nơi biên địa, không sinh vào nhà nghèo cùng, không sinh vào nhà hạ tiện, thường sinh vào nơi sang quý ở cõi trời, người, thường được vui vẻ thích ý không bị trở ngại, thường được tất cả thế gian tôn trọng cúng dường, cho đến được đại Niết-bàn.

Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên lễ kính:

Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam-mô Xứng Thanh Phật.
Nam-mô Xứng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Xứng Danh Phật.
Nam-mô Diệp Ðà Phật.
Nam-mô Thanh Diễm Phật.
Nam-mô Thanh Phần Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thiện Tri Phật.
Nam-mô Trí Tụ Phật.
Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Bà-tẩu Phật.
Nam-mô Tịnh Tâm Phật.
Nam-mô Tịnh Thiên Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Thắng Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Ý Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Diện Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Thượng Phật.
Nam-mô Vô Biên Thanh Phật.
Nam-mô Thật Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật.
Nam-mô Thâm Thanh Phật.
Nam-mô Phóng Thanh Phật.
Nam-mô Kinh Bố Ma Lực Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Khả Hành Phật.
Nam-mô Tịch Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Tâm Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Chúng Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðại Chúng Tự Tại Phật.
Nam-mô Chúng Giải Thoát Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Thể Phật.
Nam-mô Pháp Lực Phật.
Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Pháp Thể Quyết Ðịnh Phật.
Nam-mô Ðệ nhị kiếp bát thiên đồng danh hiệu Pháp Thể Quyết Ðịnh Phật.

Này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu Phật này, không còn bị đọa vào địa ngục và mau đạt được Tam muội.

Này Xá-lợi-phất! Qua cõi Phật ấy vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ kiếp, có Ðức Phật hiệu là Nhân Tự Tại Thanh, ông hãy quy kính. Vị Phật này sống lâu bảy mươi ngàn vạn kiếp. Hội thuyết pháp thứ nhất có ba ức chúng Thanh văn tập họp, tám mươi na-do-tha ngàn vạn Bồ-tát tập họp, đều đắc các thần thông, đủ bốn vô ngại biện, thong đạt tất cả pháp không, đạt đến bờ kia. Nếu ta sống đến vô lượng kiếp, nói về đại hội, quốc độ xinh đẹp của Phật ấy, thì chỉ như một giọt nước trong biển lớn.

Này Xá-lợi-phất! Nên kính lễ các Ðại Bồ-tát khắp mười phương.

Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Thế Chí Bồ-tát.
Nam-mô Phổ Hiền Bồ-tát.
Nam-mô Long Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Long Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Bồ-tát.
Nam-mô Thắng Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Thành Tựu Hữu Bồ-tát.
Nam-mô Ðịa Trì Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Chưởng Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Ấn Thủ Bồ-tát.
Nam-mô Sư Tử Ý Bồ-tát.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Hống Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Bồ-tát.
Nam-mô Nhất Thiết Thanh Sai Biệt Lạc Thuyết Bồ-tát.
Nam-mô Sơn Lạc Thuyết Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Hải Ý Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Ái Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Hoan Hỷ Vương Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Quán Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Quán Hành Bồ-tát.
Nam-mô Phá Tà Kiến Ma Bồ-tát.
Nam-mô Vô Ưu Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Bồ-tát.
Nam-mô Sư Tử Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Trụ Ý Bồ-tát.
Nam-mô Vô Tỷ Tâm Bồ-tát.
Nam-mô Na-la Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Nhân-đà-la Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Hải Thiên Bồ-tát.
Nam-mô Bạt-đà-ba-la Bồ-tát.
Nam-mô Dược Vương Bồ-tát.
Nam-mô Lô-xá-na Bồ-tát.
Nam-mô Nguyệt Quang Bồ-tát.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Trí Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Thánh Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Bất Xả Hành Bồ-tát.
Nam-mô Bất Không Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Diệu Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Diệu Thanh Hống Bồ-tát.
Nam-mô Thường Vi Tiếu Tịch Căn Bồ-tát.
Nam-mô Ba-đầu-ma Ðạo Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Quảng Tư Bồ-tát.
Nam-mô Ưu-ba-la Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Khả Cúng Dường Bồ-tát.
Nam-mô Thường Ức Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Nhất Thiết Bi Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Ác Pháp Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Nhất Thiết Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Nhất Thiết Hữu Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Phật Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Vô Cấu Bồ-tát.
Nam-mô Dũng Mãnh Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Tịnh Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Thắng Bồ-tát.
Nam-mô La Võng Quang Bồ-tát.
Nam-mô Ðoạn Chư Cái Bồ-tát.
Nam-mô Năng Xả Nhất Thiết Sự Bồ-tát.
Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Nguyệt Quang Quang Minh Bồ-tát.
Nam-mô Tối Thắng Ý Bồ-tát.
Nam-mô Kiên Ý Bồ-tát.
Nam-mô Tự Tại Thiên Bồ-tát.
Nam-mô Thắng Ý Bồ-tát.
Nam-mô Tịnh Ý Bồ-tát.
Nam-mô Kim Cang Ý Bồ-tát.
Nam-mô Tăng Trưởng Ý Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Trụ Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Ðạo Sư Bồ-tát.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Ðà-la-ni Tự Tại Vương Bồ-tát.
Nam-mô Phổ Hạnh Bồ-tát.
Nam-mô Giác Bồ-đề Bồ-tát.
Nam-mô Kiên Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Ðoạn Chư Ác Ðạo Bồ-tát.
Nam-mô Bất Trì Quyện Ý Bồ-tát.
Nam-mô Tu-di Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Tu-di Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Bồ-tát.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Hạnh Bồ-tát.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Ý Bồ-tát.
Nam-mô Thật Ngữ Bồ-tát.
Nam-mô Ái Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Bồ-tát.
Nam-mô Ðoạn Chư Nghi Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Tác Bồ-tát.
Nam-mô Quảng Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Hộ Hiền Kiếp Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Nguyệt Bồ-tát.
Nam-mô Mạn-đà-bà Hương Bồ-tát.
Nam-mô Lạc Tác Bồ-tát.
Nam-mô Vô Cấu Xứng Bồ-tát.
Nam-mô Tư Ích Bồ-tát.
Nam-mô Phổ Hoa Bồ-tát.
Nam-mô Nguyệt Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Nguyệt Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Trí Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Thắng Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Quang Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Hiền Thủ Bồ-tát.
Nam-mô Công Ðức Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Thắng Hộ Bồ-tát.
Nam-mô Na-la-diên Bồ-tát.
Nam-mô Long Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Long Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Trì Sắc Bồ-tát.
Nam-mô Ma-lưu Thiên Bồ-tát.
Nam-mô Nhập Công Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Nhiên Ðăng Thủ Bồ-tát.
Nam-mô Thường Cử Thủ Bồ-tát.
Nam-mô Quang Minh Thường Chiếu Thủ Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Thủ Bồ-tát.
Nam-mô Phổ Quang Bồ-tát.
Nam-mô Tinh Tú Vương Bồ-tát.
Nam-mô Kim Cang Bộ Bồ-tát.
Nam-mô Bất Ðộng Hoa Bộ Bồ-tát.
Nam-mô Bộ Tam Giới Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Bộ Phấn Tấn Bồ-tát.
Nam-mô Hải Tuệ Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Quang Vô Cấu Trụ Trì Oai Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Cao Tinh Tấn Bồ-tát.
Nam-mô Trí Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Thường Quán Bồ-tát.
Nam-mô Bất Thuấn Bồ-tát.
Nam-mô Vô Ngôn Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Tâm Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Tư Nghị Bồ-tát.
Nam-mô Ma-ni Kế Bồ-tát.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bồ-tát.
Nam-mô Quốc Ðộ Trang Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Nhân-đà-la Võng Bồ-tát.
Nam-mô Thiên Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Trì Thế Gian Thủ Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Tướng Bồ-tát.
Nam-mô Tịch Ý Bồ-tát.
Nam-mô Tốc Hành Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Tý Bồ-tát.
Nam-mô Sơn Phong Bồ-tát.
Nam-mô Ðàm-vô-kiệt Bồ-tát.
Nam-mô Thắng Nguyện Bồ-tát.
Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Tinh Tú Sơn Vương Bồ-tát.
Nam-mô Lạc Thuyết Vô Trệ Bồ-tát.
Nam-mô Vô Cấu Trí Bồ-tát.
Nam-mô Sa-già-la Bồ-tát.
Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Ưu Bồ-tát.
Nam-mô Ðịa Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Phổ Hiện Bồ-tát.
Nam-mô Pháp Hành Thành Tựu Bồ-tát.
Nam-mô Thâm Hành Bồ-tát.
Nam-mô Thanh Tịnh Tam Luân Bồ-tát.
Nam-mô Tịch Tịnh Tâm Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Hư Không Bình Ðẳng Trí Bồ-tát.
Nam-mô Ba-đầu-ma Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Kim Cang Tràng Bồ-tát.
Nam-mô Ba-đầu-ma Hoa Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Lộ Bồ-tát.
Nam-mô Công Ðức Vương Tuệ Bồ-tát.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bồ-tát.
Nam-mô Ðoạn Chư Nghiêm Vương Bồ-tát.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Thâm Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Ni-dân-đà-la Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Tự Tại Bồ-tát.
Nam-mô Chư Công Ðức Thân Bồ-tát.
Nam-mô Quang Minh Ý Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Bồ-tát.
Nam-mô Chuyển Nữ Căn Bồ-tát.
Nam-mô Tư Duy Ðại Bi Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Cái Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Vân Sơn Hống Thanh Bồ-tát.
Nam-mô La Võng Trang Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Pháp Kê-đâu Bồ-tát.
Nam-mô Nhật Kê-đâu Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Kê-đâu Bồ-tát.
Nam-mô Vô Cấu Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Sơn Phong Trụ Trì Bồ-tát.
Nam-mô Tu-di Sơn Ðăng Vương Bồ-tát.
Nam-mô Tu-di Sơn Tràng Bồ-tát.
Nam-mô Tu-di Sơn Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Di-lưu Vương Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Trượng Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Thi-khí Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Lai Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Thiên Bồ-tát.
Nam-mô Pháp Lạc Trang Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bồ-tát.
Nam-mô Sơn Tướng Trang Nghiêm Bồ-tát.
Nam-mô Kim Trang Nghiêm Quang Minh Bồ-tát.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Quang Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Kế Bồ-tát.
Nam-mô Thiên Cát Bồ-tát.
Nam-mô Bách Quang Bồ-tát.
Nam-mô Hỏa Quang Bồ-tát.
Nam-mô Tinh Tú Vị Bồ-tát.
Nam-mô Thường Bi Khấp Bồ-tát.
Nam-mô Quang Minh Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Luân Bồ-tát.
Nam-mô Bảo Cự Bồ-tát.
Nam-mô Bất Không Phấn Tấn Bồ-tát.
Nam-mô Vân Quang Minh Bồ-tát.
Nam-mô Pháp Vương Bồ-tát.
Nam-mô Hợp Sơn Bồ-tát.
Nam-mô Hàng Phục Ma Bồ-tát.
Nam-mô Phổ Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Trí Sơn Tràng Bồ-tát.
Nam-mô Nan Khả Bồ-tát.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Bồ-tát.
Nam-mô Kim Kế Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Ý Bồ-tát.
Nam-mô Giải Thoát Vương Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Ba-đầu-ma Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Quyết Ðịnh Pháp Bồ-tát.
Nam-mô Ly Cấu Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Quang Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Lực Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Nguyệt Bồ-tát.
Nam-mô Thiện Nguyệt Bồ-tát.
Nam-mô Tịnh Nguyệt Bồ-tát.
Nam-mô Tịnh Tâm Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Trì Hoa Bồ-tát.
Nam-mô Bất Trước Hạnh Bồ-tát.
Nam-mô Ly Chư Ác Bồ-tát.
Nam-mô Ðắc Ðại Bồ-tát.
Nam-mô Trí Cự Ðăng Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Hành Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Bồ-tát.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bồ-tát.
Nam-mô Trụ Trì Tịch Tịnh Bồ-tát.
Nam-mô Ly Ám Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Tràng Bồ-tát.
Nam-mô Hỏa Quang Bồ-tát.
Nam-mô Tam Giới Tôn Bồ-tát.
Nam-mô Thế Gian Cự Bồ-tát.
Nam-mô Vô Chướng Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Xưng Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-tát.
Nam-mô Vô Ngại Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Bồ-tát.
Nam-mô Tịch Hành Bồ-tát.
Nam-mô Pháp Vân Hống Bồ-tát.
Nam-mô Ðắc Thoát Nhất Thiết Phược Bồ-tát.
Nam-mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ-tát.
Nam-mô Cam Lồ Hiệt Vương Bồ-tát.
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Bồ-tát.
Nam-mô Vô Úy Bồ-tát.
Nam-mô Tịnh Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Thắng Nhãn Bồ-tát.
Nam-mô Dược Vương Bồ-tát.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ-tát.
Nam-mô Cam Lồ Quang Bồ-tát.
Nam-mô Vô Biên Quang Bồ-tát.
Nam-mô Ðoạn Chư Ma Bồ-tát.
Nam-mô Quá Nhất Thiết Ðạo Bồ-tát.

Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Nếu thiện nam, thiện nữ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của chư Phật và Bồ-tát, thì không bị đọa vào cõi ác, sinh vào cõi trời, người, thường được gặp Phật, Bồ-tát, Thiện tri thức, xa lìa các phiền não, cho đến chứng đắc đại Bồ-đề.

Khi Phật giảng nói kinh này xong, Tuệ mạng Xá-lợi-phất, Tỳ kheo Ma-ha-nam và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân và các Ðại Bồ-tát đều rất hoan hỷ lãnh thọ phụng hành.

Xem (2114)