» » » 35 Hồng Danh Sám Hối

35 Hồng Danh Sám Hối

Xem (163)

Theo số thứ tự hình tượng từ 01.35PSH đến 35.35PSH là các Danh Hiệu sau đây:

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật. O (62)
Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O (63)
Nam-mô Bảo Quang Phật. O (64)
Nam-mô Long Tôn Vương Phật. O (65)
Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O (66)
Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O (67)
Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O (68)
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O (69)
Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O (70)
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O (71)
Nam-mô Vô Cấu Phật. O (72)
Nam-mô Ly Cấu Phật. O (73)
Nam-mô Dõng Thí Phật. O (74)
Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O (75)
Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O (76)
Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. O (77)
Nam-mô Thủy Thiên Phật. O (78)
Nam-mô Kiên Đức Phật. O (79)
Nam-mô Chiên-Đàn Công Đức Phật. O (80)
Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O (81)
Nam-mô Quang Đức Phật. O (82)
Nam-mô Vô-Ưu Đức Phật. O (83)
Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (84)
Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O (85)
Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O (86)
Nam-mô Tài Công Đức Phật. O (87)
Nam-mô Đức Niệm Phật. O (88)
Nam-mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. O (89)
Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O (90)
Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O (91)
Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O (92)
Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O (93)
Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O (94)
Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O (95)
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-La Thọ Vương Phật. O (96)
Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-Di-Đà Phật. O (97)

CHÚ THÍCH:

  • Dấu O: tiếng chuông được thỉnh sau khi xướng lên Danh Hiệu.
  • Những số trong ( ) là số thứ tự theo Nghi Thức Sám Hối của Thiền Môn Nhật Tụng.

Một bản khác:

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (01)
Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. (02)
Nam-mô Bảo Quang Phật. (03)
Nam-mô Long Tôn Vương Phật. (04)
Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. (05)
Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. (06)
Nam-mô Bảo Hỏa Phật. (07)
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. (08)
Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. (09)
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. (10)
Nam-mô Vô Cấu Phật. (11)

Nam-mô Ly Cấu Phật.
Nam-mô Dõng Thí Phật. (12)
Nam-mô Thanh Tịnh Phật. (13)
Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. (14)
Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. (15)
Nam-mô Thủy Thiên Phật. (16)
Nam-mô Kiên Đức Phật. (17)
Nam-mô Chiên-Đàn Công Đức Phật. (18)
Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. (19)
Nam-mô Quang Đức Phật. (20)
Nam-mô Vô-Ưu Đức Phật. (21)
Nam-mô Na-La-Diên Phật. (22)
Nam-mô Công Đức Hoa Phật. (23)

Nam Mô Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật (24)
Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. (25)
Nam-mô Tài Công Đức Phật. (26)
Nam-mô Đức Niệm Phật. (27)
Nam-mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. (28)
Nam-mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật. (29)
Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. (30)
Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. (31)
Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. (32)
Nam-mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. (33)
Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. (34)

Nam mô Tu Di Sơn Vương Phật (35)
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-La Thọ Vương Phật.
Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-Di-Đà Phật.

Xem (163)