Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Phật Danh (Quyển 11)

Kinh Phật Danh (Quyển 11)

Nam-mô Hy Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Ðức Phật.
Nam-mô Thiệt Khứ Phật.
Nam-mô Vô Chướng Trí Phật.
Nam-mô Ðắc Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Phạm Quang Minh Phật.
Nam-mô Lạc Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịch Quang Minh Phật.
Nam-mô Ly Dị Ý Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Thành Tựu Công Ðức Phật.
Nam-mô Nghiêm Thân Phật.
Nam-mô Vô Úy Ái Phật.
Nam-mô Ðáo Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Tri Trí Phật.
Nam-mô Ðại Tư Duy Phật.
Nam-mô Lạc Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Chư Thế Trí Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Trí Phật.
Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Xá Thí Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Thành Phật.
Nam-mô Vô Khiếp Thanh Phật.
Nam-mô Hoa Nhật Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tâm Phật.
Nam-mô Kê-đâu Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Quang Phật.
Nam-mô Pháp Phất-sa Phật.
Nam-mô Nguyệt Hy Phật.
Nam-mô Tịch Chiếu Phật.
Nam-mô Bất Thác Hành Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Nhân Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Thanh Phật.
Nam-mô Bồ-đề Nguyện Phật.
Nam-mô Thiên Sắc Tư Duy Phật.
Nam-mô Tuệ Lực Phật.
Nam-mô Tam-mạn-đa Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam-mô Thánh Phất-sa Phật.
Nam-mô Hư Không Trí Phật.
Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật.
Nam-mô Bất Khả Tỷ Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Quân Ðà-la Phật.
Nam-mô Hàng A-lê Phật.
Nam-mô Ứng Ái Phật.
Nam-mô Giới Cúng Dường Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Tâm Minh Phật.
Nam-mô Tâm Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Văn Trí Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật.
Nam-mô Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Danh Khứ Phật.
Nam-mô Xả Tránh Phật.
Nam-mô Hộ Căn Phật.
Nam-mô Thiền Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ðại Thù-đề Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Khả Quán Phật.
Nam-mô Vô Lượng Trí Phật.
Nam-mô Thiên Nhật Oai Ðức Phật.
Nam-mô Xả Trọng Ðảm Phật.
Nam-mô Xứng Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ðề-xa Gian Phật.
Nam-mô Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Quảng Quang Phật.
Nam-mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam-mô Diệu Căn Phật.
Nam-mô Giải Thoát Hành Phật.
Nam-mô Diệu Kiến Phật.
Nam-mô Thắng Quang Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Cầu-na Ðề-xà Tích Phật.
Nam-mô Tín Tướng Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Phật.
Nam-mô A-la-ha Tín Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Thuyết Kiều Lương Phật.
Nam-mô Bà-tát-bà-câu-tha Phật.
Nam-mô Tâm Hà Thân Phật.
Nam-mô Thắng Thân Quang Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Tùy Ý Bố Thí Phật.
Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Oai Ðức Cúng Dường Phật.
Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật.
Nam-mô Thế Gian Khả Kính Phật.
Nam-mô Hành Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ứng Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô Vô Biên Sắc Phật.
Nam-mô Trụ Trì Bát-nhã Phật.
Nam-mô Chúng Kiều Lương Phật.
Nam-mô Di-lưu Ba-bà Phật.
Nam-mô An Ẩn Ái Phật.
Nam-mô Ðề-bà Ma-ê-đa Phật.
Nam-mô Tỳ-xà-hà Phật.
Nam-mô La-đa-na Xà-hà Phật.
Nam-mô Kiều Lương Phật.
Nam-mô Hậu Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Quang Minh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Từ Lực Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Quang Phật.
Nam-mô Ái Nhãn Phật.
Nam-mô Thiên Sắc Phật.
Nam-mô Lạc Pháp Phật.
Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật.
Nam-mô Nhân Phất-sa Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Kiến Phật.
Nam-mô Ðại Chiên-đà Phật.
Nam-mô Phất-sa La-sa Phật.
Nam-mô Thập Quang Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Bộ Phật.
Nam-mô Tâm Công Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Liễu Thanh Phật.
Nam-mô Ðoạn Ác Ðạo Phật.
Nam-mô Thiên Phất-sa Phật.
Nam-mô Thủy Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Ðăng Phật.
Nam-mô Ly Ám Phật.
Nam-mô Kiên Cố Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Ý Ðức Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Ý Phật.
Nam-mô Hiền Quang Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hoa Phật.
Nam-mô Công Ðức Thành Phật.
Nam-mô Ý Thành Phật.
Nam-mô Giải Thoát Thừa Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Quá Thiệt Phật.
Nam-mô Quá Chư Phiền Não Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.
Nam-mô Hòa Hợp Thanh Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Thế Lực Phật.
Nam-mô Diệu Quang Minh Phật.
Nam-mô Tập Công Ðức Phật.
Nam-mô Khả Văn Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Tư Duy Phật.
Nam-mô Tín Thiên Phật.
Nam-mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam-mô Liễu Ý Phật.
Nam-mô Thắng Ðăng Phật.
Nam-mô Kiên Ý Phật.
Nam-mô Lực Thế Phật.
Nam-mô Hoa Nhãn Phật.
Nam-mô Bồ-đề Quang Minh Phật.
Nam-mô Tối Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Lục Thông Thanh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Nhân Xưng Phật.
Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật.
Nam-mô Ðại Kế Phật.
Nam-mô Bất Tùy Tha Phật.
Nam-mô Bất Úy Hạnh Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật.
Nam-mô Ly Ác Ðạo Phật.
Nam-mô Diêm-phù Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật.
Nam-mô Tín Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Khoái Cung Kính Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Nhân Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Hư Không Kiếp Phật.
Nam-mô Nguyệt Hiền Phật.
Nam-mô Kiên Cố Phật.
Nam-mô Diệu Lực Phật.
Nam-mô Thắng Nhân-đà-la Trí Phật.
Nam-mô Thắng Thân Phật.
Nam-mô Ái Tư Duy Phật.
Nam-mô Thắng Hương Phật.
Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Xá Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Tư Duy Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhiếp Thọ Thí Phật.
Nam-mô Tu Hành Thâm Tư Duy Phật.
Nam-mô Hương Hy Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Trí Phật.
Nam-mô Tư Duy Diệu Trí Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hạnh Phật.
Nam-mô Trí Hạnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Thanh Mãn Thập Phương Phật.
Nam-mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.
Nam-mô Tín Diệu Phật.
Nam-mô Nguyệt Kiến Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Pháp Lực Phật.
Nam-mô Quá Nhất Thiết Nghi Phật.
Nam-mô Xưng Vương Phật.
Nam-mô Hộ Chư Căn Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Thủ Phật.
Nam-mô Ái Kế Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Kim Cang Bộ Phật.
Nam-mô Hiền Tác Phật.
Nam-mô Công Ðức Báo Quang Minh Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Lực Khởi Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật.
Nam-mô Vô Cấu Ba-đầu-ma Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Ngại Giải Thoát Phật.
Nam-mô Thập Phương Xưng Thanh Vô Úy Phật.
Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Thú Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tích Phật.
Nam-mô Vô Biên Hành Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Vương Phật.
Nam-mô Năng Tác Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phá Ám Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Phổ Quang Minh Tu Hành Vô Biên Nguyện Xưng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Nguyện Mãn Túc Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Kiến Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Tạng Sơn Phá Kim Cang Phật.
Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Ma-ni Trang Nghiêm Oai Ðức Thanh Vương Phật.
Nam-mô Hống Thanh Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Trì Ðịa Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Chướng Ngại Dược Vương Thọ Thắng Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Sơn Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Minh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Trụ Phật.
Nam-mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật.
Nam-mô Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Vương Thanh Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Sinh Phật.
Nam-mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Xứng Phật.
Nam-mô Xứng Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Ðại Tích Phật.
Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Trí Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Chiếu Phật.
Nam-mô Nan Phục Phật.
Nam-mô Chiếu Phật.
Nam-mô Cần Kê-đâu Tràng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Giác Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Ðại Hải Phật.
Nam-mô Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật.
Nam-mô Duy Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tướng Thanh Phật.
Nam-mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Tụ Phật.
Nam-mô Hư Không Nhãn Phật.
Nam-mô Hư Không Tịch Phật.
Nam-mô Xứng Lực Vương Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ly Chư Nhiễm Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Mao Thụ Phật.
Nam-mô Trí Xứng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Phục Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Lai Phật.
Nam-mô Hương Thủ Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Duy Cái Phật.
Nam-mô Chướng Nhãn Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Khứ Phật.
Nam-mô Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Năng Nhất Thiết Úy Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Di-lưu Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Tác Phật.
Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Thanh Phật.
Nam-mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trí Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ưu-ba-la Thắng Phật.
Nam-mô Trụ Trí Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Năng Thánh Phật.
Nam-mô Trí Xưng Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Sa-la Phật.
Nam-mô Ðại Tướng Phật.
Nam-mô Bảo Man Phật.
Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Công Ðức Phật.
Nam-mô Xứng Vương Phật.
Nam-mô Bất Không Bộ Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật.
Nam-mô Xứng Lực Vương Phật.
Nam-mô Tu-di Tăng Trưởng Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Khởi Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Tăng Thượng Vân Thanh Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Thành Phật.
Nam-mô Vô Biên Luân Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tượng Phật.
Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam-mô Phát Khởi Vô Biên Tinh Tấn Công Ðức Phật.
Nam-mô Phát Tam Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Cái Hành Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Ðáo Bỉ Ngạn Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Tác Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Trụ Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Tối Thượng Phật.
Nam-mô Tu Hành Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Quán Thanh Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Diệu Khứ Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật.
Nam-mô Bảo Cái Khởi Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Bất Khả Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Cảnh Giới Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam-mô Ca-lăng-già Vương Phật.
Nam-mô Nhật Luân Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Trụ Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Trí Tích Phật.
Nam-mô Phát Khởi Vô Thí Dụ Tướng Phật.
Nam-mô Tích Quang Minh Luân Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhân Ý Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Vô Cấu Kê-đâu Phật.
Nam-mô Nguyệt Tích Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Phát Khởi Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Năng Phá Chư Oán Phật.
Nam-mô Ưu-ba-la Công Ðức Phật.
Nam-mô Tích Lực Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Vân Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Năng Chuyển Năng Trụ Phật.
Nam-mô Thắng Hương Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Tín Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Trí Kiến Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật.
Nam-mô Trí Công Ðức Tích Phật.
Nam-mô Vô Chướng Thanh Phật.
Nam-mô Nhất Cái Tạng Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Thế Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Thành Nghĩa Phật.
Nam-mô Thành Thắng Phật.
Nam-mô Xứng Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Nghi Phật.
Nam-mô Trí Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Thừa Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Kê-đâu Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô La Võng Quang Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật.
Nam-mô Phát Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Ðoạn Tuyệt Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Bình Ðẳng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Trí Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Thập Phương Thượng Phật.
Nam-mô Hoa Thành Công Ðức Phật.
Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Chúng Phật.
Nam-mô Ly Tạng Phật.
Nam-mô Minh Vương Phật.
Nam-mô Bất Phân Biệt Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Xưng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ốc Thắng Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Trí Hoa Thành Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Tu-di Tụ Phật.
Nam-mô Xưng Danh Phật.
Nam-mô Quá Thập Phương Xưng Phật.
Nam-mô Xưng Danh Thân Phật.
Nam-mô Xưng Kiên Cố Phật.
Nam-mô Ly Ưu Não Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Công Ðức Phật.
Nam-mô Tán Hoa Kê-đâu Phật.
Nam-mô Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-na-đà Nhãn Phật.
Nam-mô Phóng Diễm Phật.
Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam-mô Quang Minh Di-lưu Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhiên Thi-khí Phật.
Nam-mô Tam Giới Cảnh Giới Thế Lực Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Hư Không Tịch Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Tận Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Diệu Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Trí Xưng Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phật Bảo Công Ðức Phật.
Nam-mô Khởi Trí Công Ðức Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Phật Cảnh Giới Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Khởi Trí Quang Minh Oai Ðức Tích Tụ Phật.
Nam-mô Thành Tựu Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Ðệ Nhất Cảnh Giới Pháp Phật.
Nam-mô Bán Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Ba-đầu-ma Công Ðức Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Hiệt Trí Hạnh Phật.
Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Phật.
Nam-mô Tác Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Trụ Trì Cự Phật.
Nam-mô Thắng Ðịch Ðối Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Sơn Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Bảo Phật.
Nam-mô Câu-tu-ma Mạch Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Vô Cấu Ly Cấu Phát Tu Hành Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Quật Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Hoa Phật.
Nam-mô Hoa Cái Phật.
Nam-mô Bất Không Phát Tu Hành Phật.
Nam-mô Thắng Lực Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật.
Nam-mô Phá Chư Thú Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật.
Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Ðắc Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Diệu Phật.
Nam-mô Tam Thế Vô Ngại Phát Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Trí Ðức Phật.
Nam-mô Cự Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Phất-sa Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Luân Phật.
Nam-mô Thập Phương Ðăng Phật.
Nam-mô Phật Hoa Thành Tựu Ðức Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hoa Tu Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Kiến Chủng Chủng Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Tối Thượng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Hương Diệu Phật.
Nam-mô Hương Thắng Kê-đâu Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật.
Nam-mô Hương Kê-đâu Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Quá Thập Quang Phật.
Nam-mô Phật Ba-đầu-ma Diệu Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo La Võng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Tối Thắng Hương Vương Phật.
Nam-mô Năng Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.
Nam-mô Năng Hiện Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô An Ẩn Dữ Nhất Thiết Chúng Sinh Lạc Phật.
Nam-mô Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hư Không Kê-đâu Phật.
Nam-mô Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Khả Lạc Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Lai Phật.
Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Cao Sơn Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam-mô Khả Nghệ Phật.
Nam-mô Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật.
Nam-mô Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Tối Thắng Di-lưu Phật.
Nam-mô Lạc Thành Tựu Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Chư Di-lưu Phật.
Nam-mô An Lạc Ðức Phật.
Nam-mô Phạm Ðức Phật.
Nam-mô Vô Ngại Nhật Phật.
Nam-mô Tác Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.
Nam-mô Trí Cao Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật.
Nam-mô Trí Tích Phật.
Nam-mô Tác Phương Phật.
Nam-mô Năng Nhẫn Phật.
Nam-mô Ly Chư Hữu Phật.
Nam-mô Trí Hộ Phật.
Nam-mô Diệu Công Ðức Phật.
Nam-mô Tùy Chúng Sinh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Cảnh Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Thọ Cảnh Giới Vô Úy Phật.
Nam-mô Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Chiếu Phật.
Nam-mô Niệm Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Năng Hiện Nhất Thiết Phật Tượng Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thể Phật.
Nam-mô Hóa Thanh Phật.
Nam-mô Hóa Thanh Thiện Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Hải Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Ý Phật.
Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Cao Oai Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Ly Hận Phật.
Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Chư Ðạo Phật.
Nam-mô Thành Tựu Bất Khả Lượng Công Ðức Phật.
Nam-mô Lạc Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Cầu Vô Úy Hương Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Biên Thế Lực Bộ Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Kiên Phật.
Nam-mô Thắng Hương Tu-di Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.
Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Hỏa Ðăng Phật.
Nam-mô Thế Ðăng Phật.
Nam-mô Cao Tu Phật.
Nam-mô Kim Cang Sinh Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Trí Lực Xưng Phật.
Nam-mô Vô Úy Thượng Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Ba-bà-sa Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Thường Yểm Hương Phật.
Nam-mô Diệu Dược Thọ Vương Phật.
Nam-mô Thường Cầu An Lạc Phật.
Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Mục Phật.
Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Thanh Sắc Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Hiện Chư Phương Phật.
Nam-mô Diệu Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.
Nam-mô Sa-già-la Phật.
Nam-mô Ðình Liệu Phật.
Nam-mô Nhiên Kê-đâu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Trí Sơn Phật.
Nam-mô Xứng Lực Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Kiến Phật.
Nam-mô Ba-đầu Thắng Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Ðoạn Chư Nghi Phật.
Nam-mô Lãnh Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Kê-đâu Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Chiếu Ba-đầu-ma Quang Minh Phật.
Nam-mô Phương Vương Pháp Kê-đâu Phật.
Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam-mô Sa-già-la Sơn Phật.
Nam-mô A-mộ-hà Kiến Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Xứng Quang Minh Phật.
Nam-mô Thế Gian Niết-bàn Vô Sai Biệt Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Nhất Cái Tạng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Phát Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Hoa Phật.
Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam-mô Diệu Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam-mô Ðẳng Cái Hành Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Cái Thiện Tinh Tú Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Quang Phật.
Nam-mô Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Cảnh Giới Bộ Phật.
Nam-mô Vô Ngại Thanh Hống Phật.
Nam-mô Ðại Vân Quang Phật.
Nam-mô Xà-lê-ni Sơn Phật.
Nam-mô Phật Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Hoa Sơn Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tam Châu Ðơn-na Kiên Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Ðảnh Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Ba-đầu Ðảnh Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Si Phật.
Nam-mô Năng Ðộ Phật.
Nam-mô Vô Mê Bộ Phật.
Nam-mô Ly Ngu Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Ám Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Sa-la Phật.
Nam-mô Nhất Cái Phật.
Nam-mô Cái Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Tụ Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Luân Phật.
Nam-mô Sơn Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Minh Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Thành Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phật Hoa Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam-mô Vô Biên Phương Tiện Phật.
Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Thế Phật.
Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Quang Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam-mô Ly Chư Úy Mao Thụ Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Quán Trí Khởi Hoa Phật.
Nam-mô Hư Không Tịch Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ðại Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Thành Phật.
Nam-mô Phật Ba-đầu-ma Ðức Phật.
Nam-mô Thành Công Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Sư Tử Hộ Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Phạm Sơn Phật.
Nam-mô Tịnh Mục Phật.
Nam-mô Bất Không Tích Bộ Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Hương Ðức Phật.
Nam-mô Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam-mô Tài Ốc Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Bảo Sư Tử Phật.
Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Trụ Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thắng Tinh Tấn Vương Phật.
Nam-mô Vô Nghi Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Sơn Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Diệu Cái Phật.
Nam-mô Hương Cái Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Hương Khứ Cái Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Tích Tụ Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Nhược Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Thi-la Vương Phật.
Nam-mô Phát Tu Hành Chuyển Nữ Căn Phật.
Nam-mô Phát Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam-mô Tối Diệu Quang Phật.
Nam-mô Xà-lê-ni Quang Minh Sơn Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Xứng Thân Phật.
Nam-mô Hoa Sơn Phật.
Nam-mô Chuyển Thai Phật.
Nam-mô Chuyển Nạn Phật.
Nam-mô Ðoạn Chư Niệm Phật.
Nam-mô Phát Khởi Chư Niệm Phật.
Nam-mô Thường Tu Hành Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Nhất Tạng Phật.
Nam-mô Nhất Sơn Phật.
Nam-mô Vô Biên Thân Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Quang Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật.
Nam-mô Quá Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Hoa Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Hương Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Quang Minh Ðảnh Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Bất Ly Nhị Phật.
Nam-mô Luân Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Phật Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Quang Minh Sơn Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Thiện Mục Phật.
Nam-mô Hư Không Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Thành Phật.
Nam-mô Nguyệt Hoa Phật.
Nam-mô Phát Chư Hành Phật.
Nam-mô Ðoạn Chư Thế Gian Phật.
Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Phật.
Nam-mô Ly Chư Cạnh Úy Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Nhất Thiết Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Phổ Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Hương Lâm Phật.
Nam-mô Hương Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật.
Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Tối Diệu Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Tán Hoa Phật.
Nam-mô Hoa Cái Man Phật.
Nam-mô Hoa Ốc Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Hương Hoa Phật.
Nam-mô Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Ðạo Sư Phật.
Nam-mô Thắng Chư Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Ðoạn A-xoa-na Phật.
Nam-mô Phát Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Thiện Hoa Phật.
Nam-mô Vô Biên Hương Phật.
Nam-mô Phổ Tán Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Tán Hương Phật.
Nam-mô Phổ Tán Quang Phật.
Nam-mô Phổ Tán Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Xà-lê-ni Thủ Phật.
Nam-mô Khởi Vương Phật.
Nam-mô Phổ Phật Quốc Ðộ Nhất Cái Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Diệu Hương Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Không Phát Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Vô Chướng Mục Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Phát Sinh Bồ-đề Tâm Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Hữu Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Phật Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Bất Ðoạn Từ Nhất Thiết Chúng Sinh Lạc Thuyết Phật.
Nam-mô Vô Cấu Bộ Phật.
Nam-mô Vô Tích Bộ Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật.
Nam-mô Năng Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Hữu Phật.
Nam-mô Lạc Tu Hành Thắng Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Thắng Sơn Phật.
Nam-mô Hương Diện Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô Ðại Lực Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Ưu-ba-la Thắng Phật.
Nam-mô Câu-mâu-đầu Thành Phật.
Nam-mô Cao Thanh Nhãn Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Hoa Thành Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật.
Nam-mô Thập Phương Xưng Phật.
Nam-mô Ða La Ca Vương Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Tối Thắng Hương Sơn Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Thành Tựu Vô Úy Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Nguyện Công Ðức Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hoa Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Phật.
Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bất Dị Tâm Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thượng Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thanh Hống Phật.
Nam-mô Bảo Khởi Công Ðức Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Quang Phật.
Nam-mô Năng Tác Xưng Danh Phật.
Nam-mô Xứng Thân Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Quá Khứ Như Thị Ðẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam-mô Hiện Tại Tích Tụ Vô Úy Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Chiếu Phật.
Nam-mô Nguyệt Trang Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Oai Ðức Thanh Vương Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thọ Ðề Bất Mậu Vương Thông Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Trụ Công Ðức Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Danh Xưng Thắng Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đâu Tràng Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ðịch Ðối Bộ Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thọ Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Thiện Trụ Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô A-ngẫu-đa-la Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Tâm Phật.
Nam-mô Vô Ngại Quang Phật.
Nam-mô Sơn Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Thiện Lợi Quang Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Y Chỉ Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Thể Pháp Quyết Ðịnh Thanh Vương Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Tụ Tập Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thông Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Tích Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ðức Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Nguyệt Sắc Phật.
Nam-mô Bất Nhiễm Phật.
Nam-mô Hàng Phục Long Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Kim Sắc Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sơn Tích Phật.
Nam-mô Tu-di Tạng Phật.
Nam-mô Cúng Dường Quang Phật.
Nam-mô Thắng Giác Phật.
Nam-mô Ðịa Sơn Phật.
Nam-mô Diệu Lưu Ly Hoa Phật.
Nam-mô Diệu Lưu Ly Kim Hình Tượng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhật Thanh Phật.
Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hải Sơn Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Thủy Quang Phật.
Nam-mô Ðại Hương Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Sơn Phật.
Nam-mô Bảo Tập Phật.
Nam-mô Thắng Sơn Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật.
Nam-mô Ða Công Ðức Pháp Trụ Trì Ðắc Thông Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.
Nam-mô Thắng Lưu Ly Quang Phật.
Nam-mô Tâm Gian Trí Ða Câu-tô-ma Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Tán Hoa Vương Câu-tô-ma Thông Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật.
Nam-mô Phổ Cái Ba-bà-la Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Phất-sa Phật.
Nam-mô Pháp Tuệ Tăng Trưởng Phật.
Nam-mô Sư Tử Nga Vương Sơn Hống Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thế Gian Nhân-đà-la Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Khả Ðắc Báo Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Quang Phật.
Nam-mô Na-la-diên Thủ Long Phật.
Nam-mô Lực Thiên Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Tỳ-la-xà Quang Phật.
Nam-mô Thế Gian Tối Thượng Phật.
Nam-mô Sơn Ngục Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Ðắc Tứ Vô Úy Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam-mô Xứng Hộ Phật.
Nam-mô Xưng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Xứng Danh Thanh Phật.
Nam-mô Xưng Thanh Cúng Dường Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Xưng Phật.
Nam-mô Thanh Phân Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Trí Thắng Thiện Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Thắng Thành Tựu Phật.
Nam-mô Trí Diễm Phật.
Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Trí Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Diệu Trí Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Thiên Phật.
Nam-mô Thiện Tý Phật.
Nam-mô Thiện Tịnh Thiên Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịnh Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thiện Tịnh Ðức Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Thiện Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Oai Ðức Ðại Thế Lực Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Thắng Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Ý Phật.
Nam-mô Thiện Tỳ-ma Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Diện Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Thành Tựu Phật.
Nam-mô Tỳ-ma Diệu Phật.
Nam-mô Kiến Bảo Phật.
Nam-mô Tu-ni-đa Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Ðẳng Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật.
Nam-mô Tịch Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Công Ðức Phật.
Nam-mô Tịch Bỉ Ngạn Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Tịch Tâm Phật.
Nam-mô Tịch Ý Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Nhiên Phật.
Nam-mô Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Chúng Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Ðại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Kê-đâu Phật.
Nam-mô Pháp Khởi Phật.
Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Nhãn Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng Tạng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Ý Phật.
Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật.
Nam-mô Tịnh Ca-ha-ca Quyết Ðịnh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Ty Vi Phật.

Xem (1394)