Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Duyên Khởi Tam Kiếp Tam Thiên Phật

Kinh Duyên Khởi Tam Kiếp Tam Thiên Phật

Hán Dịch: Ðời Lưu Tống, Cương-lương-gia-xá.

Bấy giờ, Ðức Phật Thích-ca Mâu-ni bảo đại chúng:

–Thuở xưa, về vô lượng vô số kiếp vào thời mạt pháp, đời Ðức Phật Diệu Quang, ta đã từng xuất gia học đạo, nghe năm mươi ba danh hiệu Phật. Nghe rồi chắp tay hoan hỷ, lại dạy người khác để họ được nghe và thọ trì. Người khác nghe rồi lần lượt dạy nhau cho đến ba ngàn người. Ba ngàn người này khác miệng cùng lời đồng xưng danh hiệu Phật và nhất tâm kính lễ. Do sức công đức của nhân duyên kính lễ chư Phật như vậy, nên được thoát khỏi tội sinh tử trong vô số ức kiếp. Một ngàn người đầu tiên lần lượt thành Phật ở kiếp Trang nghiêm, vị thứ nhất là Phật Hoa Quang cho đến sau cùng là Phật Tỳ-xá-phù. Ðó là ngàn Phật quá khứ. Một ngàn người tiếp theo lần lượt thành Phật ở kiếp Hiền, vị thứ nhất là Phật Câu-lưu-tôn cho đến sau cùng là Phật Lâu-chí. Ngàn người sau cùng cũng lần lượt thành Phật ở kiếp Tinh tú, vị thứ nhất là Phật Nhật Quang cho đến sau cùng là Phật Tu-di Tướng.

Ðức Phật bảo Bảo Tích:

–Chư Phật hiện tại trong mười phương như Như Lai Thiện Ðức… cũng từng được nghe danh hiệu năm mươi ba vị Phật ấy nên đều thành Phật khắp mười phương. Nếu có chúng sinh nào muốn được trừ diệt bốn trọng tội, muốn được sám hối tội ngũ nghịch, mười ác, muốn được trừ diệt tội cực nặng là vô cớ hủy báng chánh pháp thì phải nên chuyên cần lễ kính danh hiệu của năm mươi ba vị Phật này:

Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phổ Minh Phật.
Nam-mô Phổ Tịnh Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật.
Nam-mô Ma-ni Tràng Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Ma-ni Tràng Ðăng Quang Phật.
Nam-mô Tuệ Cự Chiếu Phật.
Nam-mô Hải Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam-mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Ðại Bi Quang Phật.
Nam-mô Từ Lực Vương Phật.
Nam-mô Từ Tạng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam-mô Tài Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Thắng Phật.
Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam-mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam-mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam-mô Quán Thế Ðăng Phật.
Nam-mô Tuệ Oai Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam-mô Tu-di Quang Phật.
Nam-mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam-mô Ưu-đàm-bá-la Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam-mô Ðại Tuệ Lực Vương Phật.
Nam-mô A-súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam-mô Tài Quang Phật.
Nam-mô Kim Hải Quang Phật.
Nam-mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam-mô Ðại Thông Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Xem (2309)