Home » Phật sự - Giáo hội » Khóa THPPÂC » KTHPPAC Kỳ thứ 30: Nghe Thuyết Giảng

KTHPPAC Kỳ thứ 30: Nghe Thuyết Giảng

Mục Khóa THPPÂC

KTHPP ÂU CHÂU 30– LỚP 3– CD 1

01 – 08: Khai Mạc KTHPPAC kỳ thứ 30

09 – 13: Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Khai Thị

14– 23: Hòa Thượng Thích Như Điển
Công đức của việc hành trì

24– 33: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Tam Tụ Tịnh Giới

34– 43: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Nghi

44 – 52: Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn
Tâm trìu mến đối với chúng sanh

53 – 63: Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn
Phật Pháp vấn đáp

64 – 72: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Hóa Nghi Hóa Pháp Bát Giáo

73 – 82: Thượng Tọa Thích Tâm Huệ
Nhân Duyên – Thập Nhị Nhân Duyên

KTHPP ÂU CHÂU 30 – LỚP 3 – CD 2

01 – 20: Thượng Tọa Thích Thông Trí
Phương pháp Niệm Phật

21 – 30: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Tam Giải Thoát Môn

31 – 59: Thích Tâm Huệ
Nhơn Duyên, Thập Nhị Nhơn Duyên

60 – 69: Hòa Thượng Thích Như Điển
Triết Lý Phật Giáo Trong Truyện Kiều

70 – 98: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Hóa Nghi Hóa Pháp Bát Giáo

Xem (5090)