Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh » Kinh Phật Danh (Quyển 9)

Kinh Phật Danh (Quyển 9)

Nam-mô Phục Hữu Thi-khí Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Tối Hậu Thích-ca Mâu-ni Phật.

Trong đại a-tăng-kỳ kiếp thứ ba, có bảy mươi mốt ức Ðức Phật như vậy, cần phải nhất tâm kính lễ.

Này Xá-lợi-phất! Vô lượng chư Phật trong quá khứ như vậy, các ông cần phải nhất tâm quy y kính lễ.

Nam-mô Hoan Hỷ Tăng Trưởng Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Ðại Thánh Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Mãn Túc Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô A-nậu-luật Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Bất Yểm Túc Phật.
Nam-mô Ðại Quang Viêm Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật.
Nam-mô Na-la-diên Quang Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Quang Minh Phật.
Nam-mô Vân Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Hộ Quang Minh Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Thiên Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Chư Phật đồng danh hiệu như vậy không thể nói, không thể nói hết.

Này Xá-lợi-phất! Ông hãy quy kính Ðức Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới An lạc, Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Ðắc Ðại Thế là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên Bồ-tát, nên nhất tâm quy kính các vị ấy.

Nam-mô Ma-lê-chi thế giới, Nan Thắng Phật quốc độ, Bồ-tát Quang Minh Tràng và Bồ-tát Quang Minh Thắng là thượng thủ, cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.
Nam-mô Khả lạc thế giới, A-súc Phật quốc độ, Bồ-tát Hương Tượng và Bồ-tát Diệu Hương Tượng là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.
Nam-mô Lô-xá-na thế giới, Nhật Nguyệt Phật quốc độ, Bồ-tát Sư Tử và Bồ-tát Sư Tử Tuệ là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.
Nam-mô Bất thuấn thế giới, Thiện Nguyệt Phật quốc độ, Bồ tát Sa-la Thai và Bồ-tát Nhất Thiết Ðắc Tự Tại là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.
Nam-mô Quang minh thế giới, Phổ Chiếu Phật quốc độ, Bồ-tát Nguyệt Luân và Bồ-tát Bảo Cự là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.
Nam-mô Lạc thành thế giới, Bảo Diệm Như Lai Phật quốc độ, Bồ-tát Bất Không Phấn Tấn và Bồ-tát Bất Không Kiến là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.
Nam-mô Quán thế giới, Phổ Quán Như Lai Phật quốc độ, Bồ tát Vân Vương và Bồ-tát Pháp Vương là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.
Nam-mô Kiến ái thế giới, Quán Thế Âm Vương Như Lai Phật quốc độ, Bồ-tát Hàng Phục Ma và Bồ-tát Sơn Vương là thượng thủ cùng vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ chúng Bồ-tát.

Này Xá-lợi-phất! Hãy kính lễ chư Phật, chư Bồ-tát trong tất cả quốc độ chư Phật khắp mười phương như vậy.

Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Tập Thắng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Phổ Thắng Sơn Công Ðức Phật.
Nam-mô Kim Cang Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Công Ðức Ma-ni Sơn Vương Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Ý Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Ðịa Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Tận Quang Phật.
Nam-mô Ly Trần Công Ðức Phật.
Nam-mô Nan Tri Phật.
Nam-mô Kim Cang Diệu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Vị Thắng Phật.
Nam-mô Bàn Ðầu Hoa Phật.
Nam-mô Man Hương Thắng Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Hương Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Trầm Thủy Hương Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Quang Minh Phật.
Nam-mô Hải Hương Phật.
Nam-mô Long Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Vân Tạng Phật.
Nam-mô Trí Ðức Phật.
Nam-mô Kim Cang Tạng Phật.
Nam-mô Trụ Trì Ðịa Phật.
Nam-mô Hư Không Bình Ðẳng Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Nhuyến Ngữ Phật.
Nam-mô Hữu Ðức Phật.
Nam-mô Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Phật.
Nam-mô Ái Thắng Phật.
Nam-mô Cổ Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Phật.
Nam-mô Nhân Tạng Phật.
Nam-mô Hành Thắng Phật.
Nam-mô Thật Ngữ Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Phật Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Tùy Thuận Giới Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.
Nam-mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tràng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Công Ðức Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Căn Bản Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Bất Khả Tri Phật.
Nam-mô Vô Biên Tri Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Căn Bản Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Căn Bản Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Kiến Ái Phấn Tấn Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Nhẫn Vương Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật.
Nam-mô Bảo Sắc Thắng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Vương Phật.
Nam-mô Ức Tạng Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Bất Khả Kiến Phật.
Nam-mô Cam Lồ Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Úy Sai Biệt Năng Ðoạn Nghi Phật.
Nam-mô Tán Hoa Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Ngại Trí Tác Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Tác Nhạc Phật.
Nam-mô Tôn Thắng Phật.
Nam-mô Kiết Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ðạo Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Thắng Tu-di Phật.
Nam-mô Giải Thoát Phật.
Nam-mô Thế Gian Thanh Phật.
Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Kiên Tự Tại Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Bất Sai Biệt Phật.
Nam-mô Tức Công Dụng Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Năng Ðoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật.
Nam-mô Ly Tưởng Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Luân Phật.
Nam-mô Ðại Bảo Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Xứng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xứng Phật.
Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam-mô Xuất Hỏa Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Công Ðức Trí Thanh Vương Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.
Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Phổ Thắng Ðế Sa Phật.
Nam-mô Mãn Hiền Phật.
Nam-mô Tối Lực Tinh Tấn Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Xứng Phật.
Nam-mô Tịnh Cảnh Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Ly Trần Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tài Phật.
Nam-mô Lạc Sơn Phật.
Nam-mô Năng Hóa Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật.
Nam-mô Vô Úy Tác Phật.
Nam-mô Phú-lâu-na Phật.
Nam-mô Phất-sa Phật.
Nam-mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Giới Vương Phật.
Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Phổ Trí Thanh Vương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Minh Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Tứ Vô Úy Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Quang Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Phổ Môn Trí Chiếu Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Hải Tạng Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Giới Ðiện Quang Vô Chướng Ngại Công Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật.
Nam-mô Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Vô Biên Lực Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Hoan Hỷ Lực Hải Phật.
Nam-mô Thành Tựu Vương Phật.
Nam-mô Tự Tại Cao Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Ðại Hải Tốc Hành Phật.
Nam-mô Xứng Tự Tại Quang Phật.
Nam-mô Quảng Xứng Trí Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Hải Vương Tràng Phật.
Nam-mô Vô Tướng Hiển Văn Thù Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.
Nam-mô Trí Công Ðức Pháp Trụ Phật.
Nam-mô Phạm Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Quá Pháp Giới Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Lực Phổ Chiếu Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Công Ðức Nhật Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Ngại Trí Chiếu Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thắng Kê-đâu Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hư Không Phổ Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Phước Ðức Tướng Vân Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Chiếu Thắng Ðảnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Phong Ðại Hải Ý Phật.
Nam-mô Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỷ Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trí Lực Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Tịnh Nhãn Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhiên Kim Sắc Tu-di Ðăng Phật.
Nam-mô Trí Thắng Bảo Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhiên Bảo Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Cao Sơn Phật.
Nam-mô Hỏa Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thiện Thiên Chiếu Phật.
Nam-mô Vô Tận Công Ðức Phật.
Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật.
Nam-mô Cam Lồ Lực Phật.
Nam-mô Thanh Biên Phật.
Nam-mô Diệu Pháp Thắng Oai Ðức Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thanh Hư Không Chiếu Phật.
Nam-mô Phổ Môn Kiến Thắng Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Chiếu Phật.
Nam-mô Phổ Quang Công Ðức Nhiên Ðăng Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Hỷ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật.
Nam-mô Bảo Tu-di Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Pháp Hóa Kim Quang Minh Ðiện Thanh Phật.
Nam-mô Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật.
Nam-mô Hư Không Thành Tuệ Hống Thanh Phật.
Nam-mô Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Ðức Hải Phật.
Nam-mô Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Giới Kê-đâu Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Thiện Ðạo Sư Phật.
Nam-mô Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Ðông phương, Thiện hộ tứ thiên hạ, Danh Kim Cang Lương Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Nam phương, Nan thắng tứ thiên hạ, Nhân-đà-la Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Tây phương, Thân ý tứ thiên hạ, Bà-lâu-na Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Bắc phương, Sư tử ý tứ thiên hạ, Ma-ha Mâu-ni Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ðông bắc phương, Thiện trạch tứ thiên hạ, Hàng Phục Chư Ma Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ðông nam phương, Lạc tứ thiên hạ, Tỳ-sa-môn Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Tây nam phương, Kiên cố tứ thiên hạ, Bất Ðộng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Tây bắc phương, Thiện địa tứ thiên hạ, Phổ Môn Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Hạ phương, Diệm tứ thiên hạ, Thiện Tập Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Thượng phương, Diệu tứ thiên hạ, Ðắc Trí Giả Ý Như Lai vi thượng thủ.

Quy kính vô lượng, vô biên các Ðức Phật ấy.

Nam-mô Lô-xá-na Thắng Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Giới Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thắng Tạng Vương Phật.
Nam-mô Trí Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hư Không Trí Tràng Chiếu Phật.
Nam-mô A-di-lam-ba Nhãn Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Pháp Nguyệt Phổ Trí Quang Vương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Thắng Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Vô Chướng Hư Không Trí Kê-đâu Tràng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Luân Ðáo Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Túc Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hương Phổ Biến Phật.
Nam-mô Di-lưu Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô A-na-la Nhãn Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Hương Tỳ-đầu-la Phật.
Nam-mô Chiên-đà Kê-đâu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Thế Gian Trí Luân Kê-đâu Phật.
Nam-mô A-tăng-già Trí Kê-đâu Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Mạng Phật.
Nam-mô Bất Khả Dụng Phật.
Nam-mô Nguyệt Trí Phật.
Nam-mô Ðại Chiếu Phật.
Nam-mô Nhật Ðăng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Sơn Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Phạm Mạng Phật.
Nam-mô Bà-tẩu Thiên Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Bình Ðẳng Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Lực Quang Minh Phật.
Nam-mô Cao Hành Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Vi Phật.
Nam-mô Kim Sắc Ý Phật.
Nam-mô Diệu Ẩm Phật.
Nam-mô Cao Thanh Phật.
Nam-mô Tối Thắng Phật.
Nam-mô Cao Kiến Phật.
Nam-mô Kết-sa Phật.
Nam-mô Phất-sa Phật.
Nam-mô Cao Xưng Phật.
Nam-mô Diệu Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Phật.
Nam-mô Tác Ðăng Phật.
Nam-mô Thiện Mục Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Phật Hống Vương Phật.
Nam-mô Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Nhiên Ðăng Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Phổ Trí Bảo Diễm Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Luân Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Thắng Kê-đâu Phật.
Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Kê-đâu Phật.
Nam-mô Ðại Bi Vân Tràng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thắng An Ẩn Mãn Túc Phật.
Nam-mô Hỏa Diễm Thắng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Kế Diễm Mãn Túc Ðăng Phật.
Nam-mô Thâm Pháp Hải Quang Phật.
Nam-mô Nhất thiết thập ức quốc độ vi trần số đồng danh Kim Cang Tạng Phật.
Nam-mô Thập ức quốc độ vi trần số đồng danh Kim Cang Kê đâu Phật.
Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số đồng danh Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số đồng danh Thiện Pháp Phật.
Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số đồng danh Xứng Tâm Phật.
Nam-mô Nhất quốc độ vi trần số đồng danh Phổ Công Ðức Phật.
Nam-mô Bất khả thuyết quốc độ vi trần số đồng danh Bất Khả
Thắng Phật.
Nam-mô Bất khả thuyết quốc độ vi trần số đồng danh Tỳ-bà thi Phật.
Nam-mô Thập Phật quốc độ vi trần số đồng danh Phổ Tràng Phật.
Nam-mô Bát thập ức Phật quốc độ vi trần số bất khả số bách thiên vạn ức na-do-tha đồng danh Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Nhất Phật quốc độ vi trần số đồng danh Giác Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Phật quốc độ vi trần số bách thiên vạn ức na-do tha bất khả thuyết đồng danh Phổ Xứng Tự Tại Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Quang Minh Thắng Chiếu Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hư Không Mãn Túc Bất Thoái Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hống Phật.
Nam-mô Bất Thoái Chuyển Luân Pháp Giới Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Thọ Sơn Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Kiên Cố Hống Vương Phật.
Nam-mô Trí Cự Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Nhiên Ðăng Tràng Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Ðiện Tràng Vương Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Ðăng Trí Sư Lực Sơn Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Ấn Hống Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Oai Ðức Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Ðảnh Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Thắng Vân Phật.
Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật.
Nam-mô Pháp Diễm Sơn Kê-đâu Vương Phật.
Nam-mô Pháp Nhật Trí Luân Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật.
Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Môn Hiền Di-lưu Pháp Tinh Tấn Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Bảo Câu-tô-ma Thắng Vân Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Quang Minh Thân Kế Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Cảnh Tượng Nguyệt Phật.
Nam-mô Diễm Thắng Hải Phật.
Nam-mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Phổ Luân Phật.
Nam-mô Trí Chiếu Ðảnh Vương Phật.
Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Câu-tô-ma Ðăng Phật.
Nam-mô Trí Cự Thượng Kê-đâu Tràng Vương Phật.
Nam-mô Nhật Chiếu Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Tướng Sơn Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật.
Nam-mô Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Pháp Vương Võng Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Tứ Vô Úy Kim Cang Na-la-diên Sư Tử Phật.
Nam-mô Phổ Trí Tràng Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Pháp Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Công Ðức Câu-tô-ma Thân Trọng Ðảm Phật.
Nam-mô Ðạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Quang Minh Ðảnh Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Kim Cang Kiên Tràng Phật.
Nam-mô Xứng Sơn Thắng Vân Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Vương Phật.
Nam-mô Phổ Thắng Câu-tô-ma Oai Ðức Bồ-đề Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Hương Diễm Chiếu Vương Phật.
Nam-mô Nhân Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Tướng Sơn Chiếu Phật.
Nam-mô Phổ Xưng Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Thắng Tướng Phật.
Nam-mô Phổ Môn Quang Minh Tu-di Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Thành Quang Minh Thắng Công Ðức Sơn Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Thanh Phật.
Nam-mô Quang Minh Công Ðức Sơn Trí Tuệ Vương Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Thắng Ba-đầu-ma Chiếu Phật.
Nam-mô Phật Tràng Tự Tại Công Ðức Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Quang Minh Tạng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phong Vân Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Giác Câu-tô-ma Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Minh Luân Phong Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Vân Cái Phật.
Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Nhật Vân Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Vân Thập Phương Xưng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Luân Cái Vân Phật.
Nam-mô Giác Trí Tràng Phật.
Nam-mô Trí Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.
Nam-mô Kim Sơn Oai Ðức Hiền Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Sơn Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phổ Tuệ Vân Thanh Phật.
Nam-mô Hương Diễm Thắng Vương Phật.
Nam-mô Già-na-ca-ma-ni Sơn Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tu-di Tạng Nhất Thiết Pháp Quang Luân Phật.
Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Ðức Phật.
Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tam-muội Hải Quảng Ðảnh Quan Quang Phật.
Nam-mô Nhật Thắng Diệu Phật.
Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Phật.
Nam-mô Bảo Diệu Thắng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Phật.
Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Tràng Nguyệt Phật.
Nam-mô Pháp Hư Không Vô Biên Quang Sư Tử Phật.
Nam-mô Quang Minh Sơn Lôi Ðiện Vân Phật.
Nam-mô Diệu Trí Phu Thân Phật.
Nam-mô Pháp Hư Không Vô Ngại Quang Phật.
Nam-mô Pháp Tam-muội Quang Phật.
Nam-mô Thế Gian Nhân-đà-la Diệu Quang Minh Vân Phật.
Nam-mô Pháp Thiện Trang Nghiêm Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Nhiên Ðăng Diễm Kiên Cố Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Luân Phong Quang Minh Phật.
Nam-mô Tam Thế Tướng Cảnh Tượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Minh Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Thắng Tu-di Sơn Tam-muội Kiên Cố Sư Tử Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thành Ðăng Phật.
Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Tạng Phật.
Nam-mô Chuyển Diệu Pháp Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Kiếp Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô An Ẩn Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam-mô Ma-ha Ca-la-na Sư Tử Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Khả Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Tín Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Hư Không Thượng Thắng Vương Phật.
Nam-mô Y Vương Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Vương Phật.
Nam-mô Thiên Tạng Phật.
Nam-mô Ðịa Phong Vương Phật.
Nam-mô Trí Hư Không Lạc Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Hống Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.
Nam-mô Thập Phương Kê-đâu Phật.
Nam-mô Cụ Túc Kiên Tụ Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Hóa Phổ Quang Minh Thanh Phật.
Nam-mô Tướng Thắng Sơn Phật.
Nam-mô Vô Cấu Bà-sai Phật.
Nam-mô Trụ Trì Tật Hành Phật.
Nam-mô Biến Tướng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Bà-hầu Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Tu Phật.
Nam-mô Thiên Tự Tại Ðảnh Phật.
Nam-mô Pháp Khởi Xưng Phật.
Nam-mô Hỏa Vô Ưu Tràng Phật.
Nam-mô Hư Không Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Hiền Hạnh Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Vô Biên Mạng Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Nguyệt Trí Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Thiện Quang Phật.
Nam-mô Hằng hà sa đồng danh Kim Cang Phật.
Nam-mô Ngũ bách đồng danh Ðại Từ Bi Phật.
Nam-mô Phổ Trí Diễm Công Ðức Tràng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Thệ Pháp Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Tu-di Phật.
Nam-mô Công Ðức Man Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịch Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Ái Phật.
Nam-mô Bản Xứng Công Ðức Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Vô lượng chư Phật như vậy.
Nam-mô Hư Không Hành Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Phương Thành Trụ Phật.
Nam-mô Thắng Quang Phật.
Nam-mô Vân Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Diệm Sơn Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Sinh Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam-mô Hải Ðăng Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Bảo Kê-đâu Vương Phật.
Nam-mô Trí Ý Phật.
Nam-mô Tư Nghị Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Thắng Phật.
Nam-mô Thiên Trí Phật.
Nam-mô Vân Vương Úy Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Kê-đâu Phật.
Nam-mô Thắng Phấn Tấn Oai Ðức Khứ Vương Phật.
Nam-mô Hạnh Quảng Kiến Phật.
Nam-mô Pháp Giới Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Sơn Phật.
Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Thắng Quang Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Phật.
Nam-mô Hải Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Thế Gian Nhãn Phật.
Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Nhạc Vương Phật.
Nam-mô Thâm Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Ma-ni Phật.
Nam-mô Tạng Vương Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Úy Phật.
Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật.
Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Quảng Trí Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Hư Không Vân Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Tướng Phật.
Nam-mô Thắng Tướng Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hành Luân Phật.
Nam-mô Quang Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Na-la-diên Hạnh Phật.
Nam-mô Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Luân Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.
Nam-mô Sơn Vương Thọ Phật.
Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Thân Phật.
Nam-mô Cảnh Tượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðịa Xuất Phật.
Nam-mô Quang Minh Công Ðức Phật.
Nam-mô Kim Cang Sắc Phật.
Nam-mô Trụ Trì Oai Ðức Thắng Phật.
Nam-mô vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật.
Nam-mô Pháp Hải Hống Thanh Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phạm Quang Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam-mô Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Quang Cao Kê-đâu Ý Phật.
Nam-mô Già-già-na Ðăng Phật.
Nam-mô Lạc Thắng Chiếu Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Bi Tốc Tật Phật.
Nam-mô Ðịa Lực Quang Minh Ý Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Tu Diện Sắc Phật.
Nam-mô Thắng Thân Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Thắng Túc Phật.
Nam-mô A-ni-la Tốc Hành Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Cái Thắng Phật.
Nam-mô Tam Thế Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Nguyện Hải Lạc Thuyết Thắng Phật.
Nam-mô Tàm Quý Tu-di Sơn Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Ý Phật.
Nam-mô Niệm Kê-đâu Vương Thắng Phật.
Nam-mô Tuệ Ðăng Phật.
Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Thắng Phật.
Nam-mô Quảng Trí Thượng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hạnh Trí Ý Phật.
Nam-mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Luân Phật.
Nam-mô Thắng Vân Phật.
Nam-mô Nhẫn Nhục Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Ý Phật.
Nam-mô Thế Gian Ðăng Phật.
Nam-mô Tốc Quang Minh Xa-ma Tha Thanh Phật.
Nam-mô Tịch Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Nguyện Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam-mô Trí Diễm Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Ngại Ý Phật.
Nam-mô Cụ Túc Ý Phật.
Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Hống Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thanh Phần Hống Thắng Tinh Tấn Tự Tại Phật.
Nam-mô Chư Phương Thiên Phật.
Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật.
Nam-mô Tri Chúng Sinh Tâm Bình Ðẳng Thân Phật.
Nam-mô Hành Phật Hạnh Phật.
Nam-mô Tối Thắng Phật.
Nam-mô Hành Ðẳng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật.
Nam-mô Thắng Hiền Phật.
Nam-mô Như Thị Ðẳng Thượng Thủ Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam-mô Diệu Pháp Thân Phật.
Nam-mô Chư Phật Sở Thuyết Diệu Pháp.
Nam-mô Bỉ Phật Tam Thập Nhị Tướng, Bát Thập Chủng Hảo Vô Lượng Vô Biên Công Ðức.
Nam-mô Bỉ Phật Chủng Chủng Ðạo Tràng Bồ-Ðề Thọ, Chủng Chủng Hình Tượng, Chủng Chủng Diệu Pháp, Khứ Lai Tọa Ngọa Xứ.
Nam-mô Bỉ chư Phật bất thoái pháp luân Bồ-tát đại tăng, bất thoái Thanh văn tăng, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già chủng chủng trạng mạo, tin Như Lai pháp luân, Như Lai chuyển pháp luân, bất khả tư nghị Bồ-tát Ma-ha-tát tất giai quy mạng.
Nam-mô Bỉ Phật thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến như thị đẳng, vô lượng, vô biên công đức như thị, hồi hướng thí nhất thiết chúng sinh, nguyện đắc Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Xá-lợi-phất quy mạng.

Nam-mô Thiện Nhãn kiếp trung na-do-tha Phật xuất thế.
Nam-mô Thiện Kiến kiếp trung thất thập nhị ức Phật xuất thế.
Nam-mô Phạm Tán Thán kiếp trung nhất vạn bát thiên Phật xuất thế.
Nam-mô Quá Khứ kiếp trung tam thập tam thiên Phật xuất thế.
Nam-mô Trang Nghiêm kiếp trung bát vạn tứ thiên Phật xuất thế.

Hãy quy kính vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Thiện nam, thiện nữ nào muốn diệt trừ tất cả tội lỗi, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới sạch, xưng danh hiệu và lễ bái chư Phật ấy. Nên bạch thế này: “Từ vô thủy, ở các thế giới, nghiệp thân miệng ý của con đã làm những việc bất thiện, cho đến phỉ báng kinh Phương đẳng, tạo ra tội ngũ nghịch…, nguyện đều được tiêu diệt.”

Này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ nào muốn viên mãn hạnh Ba-la-mật, muốn hồi hướng Bồ-đề vô thượng, muốn viên mãn tất cả Ba-la-mật của các Bồ-tát, nên bạch thế này: “Con học theo chư Ðại Bồ-tát trong quá khứ, vị lai, hiện tại, tu hạnh đại xả, phá ngực lấy tim ra bố thí cho chúng sinh như Bồ-tát Trí Thắng và vua Ca-thi…, xả bỏ vợ con bố thí cho người nghèo như Bồ-tát Bất Thoái và vua A-xí-la-na, vua Tu-đạt-noa, vua Trang Nghiêm…, vào đại ngục cứu khổ cho chúng sinh như Bồ-tát Ðại Bi và Thiên tử ThiệnNhãn…, cứu chúng sinh hạnh ác như Bồ-tát Thiện Hạnh và vua Thắng Hạnh…, xả bỏ mão báu trên đầu và lột da đầu để cho như Bồ-tát Thắng Thượng Thân và Thiên tử Bảo Kế…, xả bỏ mắt để bố thí như Bồ-tát Ái Tác và vua Nguyệt Quang…, xả bỏ tai mũi để bố thí như Bồ-tát Vô Oán, Thiên tử Thắng Khứ…, xả bỏ răng để bố thí như Bồ-tát Hoa Xỉ và voi chúa sáu ngà…, xả lưỡi để bố thí như Bồtát
Bất Thoái và vua Thiện Diện…, xả bỏ tay để bố thí như Bồ-tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý…, xả bỏ máu không hối hận để bố thí như Bồ-tát Pháp Tác và Thiên tử Nguyệt Tư…, xả bỏ thịt và tủy để bố thí như Bồ-tát An Ẩn và vua Nhất Thiết Thí…, xả bỏ đại tràng, tiểu tràng, gan, phổi, tỳ, thận để bố thí như Bồ-tát Thiện Ðức, vua Tự Viễn Ly Chư Ác…, xả bỏ tất cả các chi tiết lớn nhỏ trên thân để bố thí như Bồ-tát Pháp Tự Tại và Thiên tử Quang Thắng…, xả bỏ da ngoài để bố thí như Bồ-tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên tử Kim Sắc, nai chúa Kim sắc…, xả bỏ ngón tay chân để bố thí như Bồ-tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc…, xả bỏ móng tay chân để bố thí như Bồ-tát Bất Khả Tận, Thiên tử Cầu Thiện Pháp…, vì cầu pháp nên vào hố lửa lớn như Bồ-tát Tinh Tấn và vua Cầu Diệu Pháp Tinh Tấn…, vì cầu pháp nên bán thân mình, mổ tim, phá xương lấy tủy như Bồ-tát Tát-đà-ba-luân và vua Kim Kiên…, chịu tất cả khổ não như Bồ-tát Cầu Diệu Pháp, Ðại vương Tốc Hạnh…, xả bỏ đất đai cả bốn thiên hạ và tất cả trang sức để bố thí như Bồ tát Ðắc Ðại Thế, Thiên tử Thắng Công Ðức Nguyệt…, xả thân để bố thí như Bồ-tát Ma-ha Tát-đỏa và vua Ma-ha Ba-la…, xả than đem cho tất cả chúng sinh nghèo khổ và làm người phục vụ như vua Thi-tỳ…, nói tóm lại, đối với tất cả hạnh nguyện Ba-la-mật của các Bồ-tát trong quá khứ vị lai hiện tại, con đều làm thành tựu như vậy. Con đem tất cả các vòng hoa đẹp, hương thơm, các âm nhạc hay trong mười phương thế giới, tùy hỷ cúng dường Phật, Pháp, Tăng, hồi hướng phước đức này cho tất cả chúng sinh, nguyện nhờ vào phước đức này tất cả chúng sinh không bị đọa vào cảnh giới ác, nhờ vào phước đức này mà viên mãn tám vạn bốn ngàn hạnh Ba-la-mật, mau được thọ ký Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, mau được đại địa bất thoái, mau thành tựu Bồ-đề vô thượng.

Này Xá-lợi-phất! Hãy kính lễ chư Phật khắp mười phương.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Tận Thánh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Long Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Tự Tại Quang Minh Xưng Phật.
Nam-mô Thập Quang Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Phật.
Nam-mô Xưng Tự Tại Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Xứng Phật.
Nam-mô Diễm Ý Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Trí Sơn Phật.
Nam-mô Nhân Quang Phật.
Nam-mô Sinh Thắng Phật.
Nam-mô Di-lưu Tạng Phật.
Nam-mô Trí Hải Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Di-lưu Công Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Trí Ðức Phật.
Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thú Vương Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Vô Trệ Phật.
Nam-mô Ðịa Lực Trụ Trì Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Lực Mạng Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Diệt Ma Phật.
Nam-mô Bất Hại Pháp Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Quán Công Ðức Phật.
Nam-mô Trí Tần-bà Phật.
Nam-mô Tâm Tự Tại Phật.
Nam-mô A-tăng-già Lực Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Ti-hà Nan-đà Phật.
Nam-mô Giới Quang Phật.
Nam-mô Hiền Thượng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Vương Phật.
Nam-mô Quán Công Ðức Phật.
Nam-mô Trí Tần-bà Phật.
Nam-mô Vô Tận Trí Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Vũ Ðầu Phật.
Nam-mô Trí Ba-bà-la Phật.
Nam-mô Tỳ-ni Xứng Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Bà-sư Phật.
Nam-mô Quang Diệm Phật.
Nam-mô Diệu Sơn Vương Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Mục Phật.
Nam-mô Trụ Trì Ðại Bát-nhã Phật.
Nam-mô Bất Trụ Lực Tinh Tấn Vương Phật.
Nam-mô Tự Tại Thức Phật.
Nam-mô Quán Niệm Phật.
Nam-mô Phước Ðức Lực Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Trí Ca-sa Vương Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Phật.
Nam-mô An Ẩn Chúng Sinh Vô Chướng Phật.
Nam-mô Trí Tập Phật.
Nam-mô Ma-ha Di-lưu Lực Tạng Phật.
Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật.
Nam-mô A-già-lâu Công Ðức Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Ly-si Công Ðức Thanh Vương Phật.
Nam-mô Pháp Thí Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hộ Môn Phật.
Nam-mô Tự Tại Lực Tinh Tấn Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thắng Nhất Thiết Tu-di Sơn Vương Phật.
Nam-mô La-đa-na Di-lưu Phật.
Nam-mô Bất Khả Ðắc Ðộng Pháp Phật.
Nam-mô La-đa-na Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Sa-la Vương Di-lưu Phật.
Nam-mô Thiện Hoa Vương Phật.
Nam-mô Trí Tập Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Trí Diễm Hoa Thọ Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam-mô Trụ Pháp Phân Xưng Phật.
Nam-mô Kim Thiên Giá-na Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ba-la Vi Nhiễu Phật.
Nam-mô Kiên Tâm Ý Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Thế Gian Ðăng Phật.
Nam-mô Tùy Chúng Sinh Tâm Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Công Ðức Diễm Hoa Phật.
Nam-mô Vô Biên Xưng Sa-la Tràng Phật.
Nam-mô Trí Hành Phật.
Nam-mô Quá Khứ Xứng Pháp Vũ Phật.
Nam-mô Lạc Oai Ðức Ðăng Phật.
Nam-mô Ly Chư Chướng Vô Úy Phật.
Nam-mô Trí Chiếu Thanh Phật.
Nam-mô Nhị Thành Tựu Phật.
Nam-mô Tập Diệu Hạnh Phật.
Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Tọa Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Phóng Chiên-đàn Hoa Vương Phật.

Này Xá-lợi-phất! Tại chỗ ngồi này, bằng Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân không chướng ngại, ta thấy ở phương Ðông có nhiều trăm Ðức Phật, nhiều ngàn Ðức Phật, nhiều trăm ngàn Ðức Phật, nhiều trăm ngàn vạn Ðức Phật, nhiều trăm ngàn ức Ðức Phật, nhiều trăm ngàn vạn ức na-do-tha Ðức Phật, vô lượng a-tăng-kỳ Phật, không thể nghĩ bàn Phật, không thể nghĩ lường Phật, với các danh hiệu, các họ, các thế giới, các quốc độ, các Tỳ-kheo, Tỳkheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thân cận, các Thiên, Long Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… thân cận cúng dường, ta đều thấy rõ như thấy trái xoài trong bàn tay.

Này Xá-lợi-phất! Chúng sinh nào tin lời ta giảng nói, thọ trì đọc tụng danh hiệu của chư Phật ấy, nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, ngày ba thời, đêm ba thời, đứng dậy mặc áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, nhất tâm xưng danh hiệu Phật ấy, cúng dường lễ bái và bạch: “Con xin kính lễ chư Phật khắp mười phương mà Như Lai đã biết rõ.”

Này Xá-lợi-phất! Chúng sinh nào cúng dường lễ bái như vậy thì được vô lượng phước đức. Ai muốn được quả vị Thanh văn, Bích-chi-phật, Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, thì nên lễ bái chư Phật mười phương, đều được tất cả. Lại thưa: “Các phước đức này chư Như Lai đều biết rõ, con đều hồi hướng đến Bồ-đề vô thượng.”

Nam-mô Ðông Phương Nhất Thiết Chư Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Tu Hành Kiên Cố Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Sơn Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Lực Sĩ Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tự Tại Ðà-la-tập Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Tạng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Túc Xứng Phật.
Nam-mô Công Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Tam Thế Pháp Giới Phật.
Nam-mô Nhân Thanh Tự Tại Tăng Trưởng Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật.
Nam-mô Thắng Nhất Thiết Thế Gian Phật.
Nam-mô Bảo Ðịa Long Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tật Hống Thanh Phật.
Nam-mô Ða Cúng Dường Phật.
Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Trạch Tự Tại Bảo Thành Phật.
Nam-mô Quang Luân Phật.
Nam-mô Bảo Liên Phật.
Nam-mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Tăng Trưởng Hỷ Phật.
Nam-mô Sư Tử Long Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Sa-la Tạng Sư Tử Bộ Hành Phật.
Nam-mô Quán Chư Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Trí Phật.
Nam-mô Thời Pháp Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tinh Tấn Ngôn Ngữ Phật.
Nam-mô Thanh Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Diễm Ma-ni Phật.
Nam-mô Sơn Quang Minh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Tạng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Căn Phật.
Nam-mô Ða Trí Phật.
Nam-mô Năng Tác Trí Phật.
Nam-mô Quảng Trí Phật.
Nam-mô Lực Ý Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Ðẳng Tu-di Diện Phật.
Nam-mô Quán Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hành Tự Tại Phật.
Nam-mô Tượng Tự Tại Phật.
Nam-mô Hiện Ma Nghiệp Tịnh Nghiệp Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Phật.
Nam-mô Trí Tinh Tấn Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Hành Quảng Ý Phật.
Nam-mô Phước Ðức Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam-mô Long Quán Phật.
Nam-mô Tu-di Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Tác Giới Vương Phật.
Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật.
Nam-mô Long Vương Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Trí Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Cô Ðộc Tinh Tấn Phật.
Quy kính vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Xem (1521)