Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 10)

Kinh Phật Danh (Quyển 10)

Nam-mô Bất Giảm Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Ni-tha Phật.
Nam-mô Bách Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tự Tại Chư Tướng Hảo Xứng Phật.
Nam-mô Tự Tại Nhân-đà-la Nguyệt Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Mãn Túc Nguyện Phật.
Nam-mô Ðại Sư Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Sư Tử Bình Ðẳng Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Tu Hành Tự Tại Kiên Cố Phật.
Nam-mô Lạc Pháp Tu Hành Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Hải Bộ Phật.
Nam-mô Ðại Như Tu Hành Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Tránh Trí Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Báo Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Ðạo Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Thắng Tự Tại Thân Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật.
Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Phổ Minh Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam-mô Ma-lâu-đa Ái Phật.
Nam-mô Tịch Tâm Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô Khả Văn Thanh Phật.
Nam-mô Tích Công Ðức Phật.
Nam-mô Ma-ni Hướng Phật.
Nam-mô Ái Chiếu Phật.
Nam-mô Danh Xưng Phật.
Nam-mô Tín Công Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Phật.
Nam-mô Diệu Tín Hương Phật.
Nam-mô Nhiệt Cố Phật.
Nam-mô Thắng Tiên Phật.
Nam-mô Bảo Trí Phật.
Nam-mô Cam Lồ Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tạng Tín Phật.
Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Long Bộ Phật.
Nam-mô Tín Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Ái Thật Ngữ Phật.
Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðịch Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Hạnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Sắc Nhật Phật.
Nam-mô Quá Chư Quá Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Tàm Quý Trí Phật.
Nam-mô Công Ðức Cúng Dường Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Khả Lạc Phật.
Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Diệu Hương Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Giới Phận Phật.
Nam-mô Hoa Trí Phật.
Nam-mô Ưu-đa-ma Ý Phật.
Nam-mô Bất Ám Ý Phật.
Nam-mô Sơn Tự Tại Tích Phật.
Nam-mô Tịch Vương Phật.
Nam-mô Giải Thoát Vương Phật.
Nam-mô A-ta-di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Như Ý Lực Trạch Khứ Phật.
Nam-mô Tánh A-đề-giá Phật.
Nam-mô Thắng Viên Phật.
Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Nhiễm Phật.
Nam-mô Bảo Tinh Tú Giải Thoát Vương Phật.
Nam-mô Bách Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hành Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Tự Tại Phật.
Nam-mô A-nan-đà Thanh Phật.
Nam-mô Trí Bộ Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Bình Ðẳng Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Trí Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Thông Thọ Ðề Phật.
Nam-mô Ða-ba-ni Thể Phật.
Nam-mô A-ni-già Ðà-lộ-ma Thắng Phật.
Nam-mô Ưu-đa-la Thắng Pháp Phật.
Nam-mô Ðại Trí Niệm Chuyển Phật.
Nam-mô Xà-già-đề Tự Tại Nhất Thiết Thế Gian Ðảm Phật.
Nam-mô Kiến Vô Úy Phật.
Nam-mô Tự Tại Tác Phật.
Nam-mô Tự Tại Lượng Phật.

Này Xá-lợi-phất! Ta thấy vô lượng Ðức Phật ở phương Nam với nhiều danh hiệu, nhiều họ, nhiều quốc độ. Các ông nên nhất tâm chí tâm quy kính.

Này Xá-lợi-phất! Nên quy kính vô lượng chư Phật ở phương Tây.

Nam-mô A-bà-la Diệm-bà-sư Hoa Phật.
Nam-mô Ma-nậu-sa Khẩu Thanh Khứ Phật.
Nam-mô Trí Thắng Tăng Trưởng Xưng Phật.
Nam-mô Sa-mạn Ða-ba-thi Phật.
Nam-mô Ca-la-tỳ-la Diễm Hoa Quang Phật.
Nam-mô Pháp Hành Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Ðẳng Thắng Phật.
Nam-mô Trí Phấn Tấn Danh Xưng Vương Phật.
Nam-mô Phạm Âm Phấn Tấn Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thi-lợi Tạng Nhãn Phật.
Nam-mô A-tăng-già Ý Diễm Phật.
Nam-mô Thiên Nguyệt Quang Minh Tạng Phật.
Nam-mô Lạc Pháp Hành Phật.
Nam-mô Ma-ni-bà-đà Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật.
Nam-mô Thập Lực Sinh Thắng Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Khởi Pháp Phật.
Nam-mô A-vô-hà Kiến Phật.
Nam-mô Vô Biên Mạng Phật.
Nam-mô Quán Pháp Trí Phật.
Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Nhật Thiện Tư Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Bất-lợi-tha Ý Phật.
Nam-mô Vô Biên Kiến Phật.
Nam-mô Trí Kiến Pháp Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thiện Căn Chủng Tử Phật.
Nam-mô Ưu-đa Trí Thắng Phát Hạnh Công Ðức Phật.
Nam-mô Trí Hương Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thượng Thi-khí Vương Phật.
Nam-mô Phước Ðức Thắng Trí Khứ Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Hoa Hống Vương Phật.
Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Di-lưu Thắng Phật.
Nam-mô Năng Khai Pháp Môn Phật.
Nam-mô Tỳ-lô-xá-na Pháp Hải Hương Vương Phật.
Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Vương Phật.
Nam-mô Thắng Lực Tán Nhất Thiết Ác Vương Phật.
Nam-mô Kiến Vô Biên Lạc Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Công Ðức Diễm Hoa Vương Phật.
Nam-mô Kiến Bỉ Ngạn Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Kiến Lạc Xứ Phật.
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Lực Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Pháp Thọ Ðề Phật.
Nam-mô Kiên Cố Cái Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chủng Trí Tư Sinh Thắng Phật.
Nam-mô Nhập Trí Thắng Tự Tại Sơn Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ðắc Tự Tại Hữu Kiều Lương Thắng Phật.
Nam-mô Tận Hợp Thắng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Giới Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tán-mạn-trí-đa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất Vương Phật.
Nam-mô Ðại Ða Nhân An Ẩn Phật.
Nam-mô Nhị Thắng Thanh Công Ðức Phật.
Nam-mô Viên Kiên Phật.
Nam-mô Lực Sĩ Phật.
Nam-mô Bảo Châu Ma-ni Hỏa Phật.
Nam-mô Ðại Hải Di-lưu Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bất Trụ Phật.
Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật.
Nam-mô Sơ Viễn Ly Bất Trược Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật.
Nam-mô Thanh Sơn Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Khởi Tam-muội Xưng Phật.
Nam-mô Chư Thiên Phạm Vương Kê-đâu Phật.
Nam-mô Thị Vô Nghĩa Vương Phật.
Nam-mô Hộ Cấu Vương Phật.
Nam-mô Chiếu Công Ðức Phật.
Nam-mô Tự Tại Nhãn Phật.
Nam-mô Trí Tịch Thành Tựu Tánh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thuyết Quyết Ðịnh Nghĩa Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Pháp Ðăng Diệu Xứng Phật.
Nam-mô Nhị Bảo Pháp Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tạng Phật.
Nam-mô Tự Sư Tử Thượng Thân Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Trí Bảo Nhân Duyên Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Phục Chư Căn Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Hương Tùy Hương Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Pháp Nguyệt Phật.
Nam-mô Quảng Cứu Phật.
Nam-mô Giới Công Ðức Phật.
Nam-mô Thường Cảnh Phật.
Nam-mô Tùy Thuận Xưng Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Như Ý Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Kim Tạng Phật.
Nam-mô Trách Tham Phật.
Nam-mô Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Ðức Luân Quang Phật.
Nam-mô Pháp Hống Trí Minh Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thắng Phước Ðiền Phật.
Nam-mô Thiện Quyết Ðịnh Chư Pháp Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thiện Quyết Ðịnh Phật.
Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Phật.

Xá-lợi-Phất! Phương Tây có vô lượng, vô biên chư Phật như vậy, ông hãy chí tâm quy kính.

Này Xá-lợi-Phất! Ông hãy nhất tâm quy kính chư Phật ở phương Bắc.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Tự Tại Tạng Phật.
Nam-mô Vô Biên Hoa Long Nhất Câu-tô-ma Sinh Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Ðịnh Chư Ma Phật.
Nam-mô Pháp Tượng Phật.
Nam-mô Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Sơn Phong Quang Phật.
Nam-mô Pháp Vương Phật.
Nam-mô Phổ Cung Kính Ðăng Phật.
Nam-mô Ðịa Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Như Lai Tịch Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Văn Cú Quyết Ðịnh Nghĩa Phật.
Nam-mô Nhẫn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Xưng Phật.
Nam-mô Tam Thế Trí Chuyển Tự Tại Phật.
Nam-mô Thắng Quy Y Công Ðức Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Ma-ni Quang Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch Phật.
Nam-mô Phật Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Vô Dư Chứng Phật.
Nam-mô Ðắc Phật Nhãn Phật.
Nam-mô Tùy Quá Khứ Phật Phật.
Nam-mô Ðại Từ Thành Tựu Bi Thắng Phật.
Nam-mô Trụ Trì Sư Tử Trí Phật.
Nam-mô Vô Chúng Sinh Trụ Thật Tế Vương Phật.
Nam-mô Tự Gia Pháp Bất Ðắc Thành Tựu Phật.
Nam-mô Ðại Trí Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam-mô Trí Xưng Phật.
Nam-mô Phật Pháp Thủ Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ðức Phật.
Nam-mô Quá Nhất Thiết Pháp Gian Phật.
Nam-mô Tự Tại Nhân-đà-la Phật.
Nam-mô Mãn Túc Ý Phật.
Nam-mô Ðại Lưu Ly Phật.
Nam-mô Bồ-đề Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Chân Chiên-đàn Bất Không Vương Phật.
Nam-mô Bất Nhiễm Ba-đầu-ma Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Tài Thanh Vương Phật.
Nam-mô Trạch Pháp Thiện Tri Xưng Phật.
Nam-mô Trí Man Kiếp Phật.
Nam-mô Phật Nhãn Thanh Tịnh Phân-đà-lợi Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật.
Nam-mô Ðoạn Vô Biên Nghi Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Phương Tiện Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Giác Phấn Tấn Vô Ngại Tư Duy Phật.
Nam-mô Pháp Hạnh Ðịa Hạnh Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Phổ Chúng Sinh Giới Quảng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Lực Kiên Ý Phật.
Nam-mô Thiên Vương Tự Tại Bảo Hợp Vương Phật.
Nam-mô Như Thật Tu Hành Tạng Phật.
Nam-mô Năng Sinh Nhất Thiết Hoan Hỷ Nguyệt Kiến Phật.
Nam-mô Ðại Tấn Giác Tấn Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Ma-ni Thanh Vương Hống Phật.
Nam-mô Vô Quán Vương Phật.
Nam-mô Bất Thoái Liễu Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Phật Quốc Ðộ Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Hoa Thân Vô Ngại Xưng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Long Ma-ni Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Thanh Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Cam Lồ Sa-lê-la Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Phước Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Hạnh Phật.
Nam-mô Ðại Pháp Vương Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật.
Nam-mô Hoa Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Trí Hư Không Sơn Phật.
Nam-mô Trí Lực Bất Khả Phá Hoại Phật.
Nam-mô Vô Ngại Kiên Cố Tùy Thuận Trí Phật.
Nam-mô Vô Biên Ðại Hải Tạng Phật.
Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Tâm Ý Vương Phật.
Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.
Nam-mô Thắng Hạnh Phật.
Nam-mô Kim Cang Kiến Phật.
Nam-mô Pháp Mãn Túc Tùy Hương Kiến Phật.
Nam-mô Long Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la-vi Phật.
Nam-mô Vô Ngại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Nhân-đà-la Luân Vương Phật.
Nam-mô Năng Sinh Nhất Thiết Chúng Sinh Kính Xưng Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Quang Minh Luân Vương Phật.
Nam-mô Năng Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Phật.
Nam-mô Trí Bảo Pháp Kiến Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Ba-la Phật.
Nam-mô Vô Cấu Kế Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Sơn Lực Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Tâm Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vô Úy Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Bảo Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tâm Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Năng Phá Ám Ế Vương Phật.
Nam-mô Thắng Trượng Phu Phân-đà-lợi Phật.
Nam-mô Bách Thánh Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Diệu Liên Hoa Tạng Phật.
Nam-mô Kiến Bình Ðẳng Pháp Thân Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật.
Nam-mô Sư Tử Khứ Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Ðại Thủ Phật.
Nam-mô Thắng Thủ Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Kiến Bảo Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam-mô Ðức Thanh Phật.
Nam-mô Tu-lâu-tỳ Hương Phật.
Nam-mô Ðiện Ðăng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Ðại Quang Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Phật.
Nam-mô Vô Biên Thế Lực Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Ái Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tán Nghi Phật.
Nam-mô Công Ðức Ðăng Phật.
Nam-mô Bất Tạng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Biên Tạng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Quảng Xưng Phật.
Nam-mô Viễn Ly Tràng Phật.
Nam-mô Tăng Trưởng Thánh Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Kiên Cố Bộ Phật.
Nam-mô Ma-nậu-xa Xưng Phật.
Nam-mô Vô Biên Sắc Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Bộ Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tụ Quang Minh Phật.
Nam-mô Trụ Trí Phật.
Nam-mô Kim Kiên Phật.
Nam-mô Ái Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ái Vô Úy Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Quán Sát Phật.
Nam-mô Ðại Tu Hành Phật.
Nam-mô Tế Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thập Phương Cung Kính Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Trùng Thuyết Phật.
Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Cam Lồ Bộ Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Khứ Căn Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Luân Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Khả Kính Phật.
Nam-mô Như Ý Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Biên Sắc Phật.
Nam-mô Ðại Lực Phật.
Nam-mô Khoái Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Quán Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Ðức Phật.
Nam-mô Diệu Sắc Phật.
Nam-mô Xứng Ý Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Giải Thoát Bộ Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.
Nam-mô Sinh Kê-đâu Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật.
Nam-mô Hành Ý Phật.
Nam-mô Diệu Sắc Phật.
Nam-mô Thật Sắc Phật.
Nam-mô Hỏa Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam-mô Tư Duy Thế Gian Phật.
Nam-mô Ðại Cao Quang Phật.
Nam-mô Vô Thí Dụ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Giác Phật.
Nam-mô Nguyệt Trọng Phật.
Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Thiên Thành Phật.
Nam-mô Tâm Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Thường Trạch Trí Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Khả Lạc Ý Trí Quang Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Tự Tại Quang Phật.
Nam-mô Tịnh Nghiêm Thân Phật.
Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.
Nam-mô Ứng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Trí Phật.
Nam-mô Ðắc Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Bà-tẩu-đà Thanh Phật.
Nam-mô Uất-đa Quang Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Tư Duy Phật.
Nam-mô Tát-giá-bà-nậu Phật.
Nam-mô Minh Ám Quang Minh Phật.
Nam-mô Tỳ-phất-ba Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ưu-đa-la-ma Tra Phật.
Nam-mô Dạ Hợp Kê-đâu Phật.
Nam-mô Công Ðức Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Pháp Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Tiên Hà Ba-đề Ái Diện Phật.
Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.
Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Sa-già-la Trí Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Cái Tiên Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Tu-lợi-da Quang Phật.
Nam-mô Bồ-đề Vị Phật.
Nam-mô Tịch Chư Căn Phật.
Nam-mô Bà-nậu Quang Phật.
Nam-mô Phân-đà-lợi Quang Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Phật.
Nam-mô Chiên-đà Diện Phật.
Nam-mô Sa-lợi-trà-khứ Phật.
Nam-mô Chư Phương Nhãn Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Thi-la Ba-tán-na Phật.
Nam-mô A-nan-đà Trí Phật.
Nam-mô A-nan-đà Sắc Phật.
Nam-mô Ðịa-trà Tỳ-lê-da Phật.
Nam-mô Ðề-bà-di-đa Phật.
Nam-mô Sa-mạn-đa Trí Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Ma-nậu-xá Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Phân-nhã-đề-tha Phật.
Nam-mô Xưng Thánh Phật.
Nam-mô Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Luân Diện Phật.
Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ma-ha Ðề-xà Phật.
Nam-mô A-la-ha Ứng Phật.
Nam-mô Ưu-đa-na Thắng Phật.
Nam-mô Tất-đạt-tha Tư Duy Phật.
Nam-mô Ái Cúng Dường Phật.
Nam-mô Tam-mạn-đa Hộ Phật.
Nam-mô Ni-di Phật.
Nam-mô Tín Bồ-đề Phật.
Nam-mô Phá Ý Phật.
Nam-mô Xuất Trí Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Chất-đa-la-bà-nậu Phật.
Nam-mô Di-hà Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Kiền-đà Phật.
Nam-mô Thanh Câu-tra Phật.
Nam-mô A-thư-ca Ái Phật.
Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Nan-đề Câu-sa Phật.
Nam-mô A-nan-đà Ba-phả Phật.
Nam-mô Ái Kiến Phật.
Nam-mô Ba-đề-ba Vương Phật.
Nam-mô Thắng Kê-đâu Phật.
Nam-mô Phương Văn Thanh Phật.
Nam-mô Ái Nhãn Phật.
Nam-mô Chiên-đà Kê-đâu Phật.
Nam-mô A-bà-dạ Ðạt-đa Phật.
Nam-mô Na-sát-đa Vương Phật.
Nam-mô Tô-ma-đề-bà Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Chân Thanh Phật.
Nam-mô Thuyết Ái Phật.
Nam-mô Xưng Ưu-đa-la Phật.
Nam-mô Ma-đầu-la Quang Minh Phật.
Nam-mô Tu Pháp Thanh Phật.
Nam-mô Chất-đa Ý Phật.
Nam-mô Bà-tẩu-đà Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Tịch Sân Phật.
Nam-mô Phá Ý Phật.
Nam-mô Túc Vương Phật.
Nam-mô Tỳ-già-đà Ý Phật.
Nam-mô Thắng Ưu-đa-ma Phật.
Nam-mô Ba-tát-na Trí Phật.
Nam-mô Từ Thắng Chủng Chủng Quang Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Kiến Nguyệt Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ma-ha La-tha Phật.
Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.
Nam-mô Lạc Quang Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Sa-mạn-đa Kiến Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Phổ Hành Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô A-la-tần-đầu Ba-đầu-ma Nhãn Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô A-di-đa Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô A-nan-đa Lâu-ba Phật.
Nam-mô Cái Thiên Phật.
Nam-mô La-đa-na Quang Phật.
Nam-mô Sa-la Thê-la-đa Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thân Vị Phật.
Nam-mô Bà-kỳ-la-sa Phật.
Nam-mô Tu-lợi-da Na-na Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Sa-hà-khứ Phật.
Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Lô-hà-già Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Công Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Minh Phật.
Nam-mô Ma-lâu-đa Ái Phật.
Nam-mô A-bà-da Ái Phật.
Nam-mô Tuệ Tràng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Ðức Phật.
Nam-mô Cầu-na Bà-tẩu Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô An Lạc Phật.
Nam-mô Xứng Kê-đâu Phật.
Nam-mô Quang Minh Hống Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Kê-đâu Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Bảo Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Phổ Tâm Phật.
Nam-mô Thiện Tâm Ý Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Tý Phật.
Nam-mô Quang Minh Ý Phật.
Nam-mô Na-la-diên Thiên Phật.
Nam-mô Tát-giá Kê-đâu Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam-mô A-di-đa Thiên Phật.
Nam-mô Ðại Tuệ Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Nhật Phật.
Nam-mô Pháp Thủy Phật.
Nam-mô Thiện Pháp Phật.
Nam-mô Chiên-đà Bà-nậu Phật.
Nam-mô Am-ma-la Thắng Phật.
Nam-mô Giải Thoát Quán Phật.
Nam-mô La-đa-na Quang Phật.
Nam-mô Vô-la Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Tâm Trạch Phật.
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Nhãn Phật.
Nam-mô Xứng Ái Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Thiên Tín Phật.
Nam-mô Thiện Lượng Bộ Phật.
Nam-mô Ðề-bà-la-đa Phật.
Nam-mô Thâm Trí Phật.
Nam-mô Tư-na Bộ Phật.
Nam-mô Chiên-đà Bạt-đà Phật.
Nam-mô Ðề-xà Tích Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô Xà-na Thiên Phật.
Nam-mô Tất-đạt-tha Ý Phật.
Nam-mô Chất-đa Ái Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Tín-đề-xá-na Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma-đề-xà Phật.
Nam-mô Ðề-xà-la-thi Phật.
Nam-mô Như Ý Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Lô-giá-na Xứng Phật.
Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật.
Nam-mô Ðô-già-đề-xà Phật.
Nam-mô Nhật Kê-đâu Phật.
Nam-mô Ma-ha Di-lưu Phật.
Nam-mô Ma-ha Phức Hà Phật.
Nam-mô Thế Gian Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Ðô-già Ðức Phật.
Nam-mô Ưu-đa-ma Xứng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật.
Nam-mô Ðề-bà Ma-hê-đa Phật.
Nam-mô Thật Trí Phật.
Nam-mô A-na-tỳ-phù-đa Xưng Phật.
Nam-mô Kim Quang Phật.
Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Hành Ý Phật.
Nam-mô Tỳ-ca-ma Phật.
Nam-mô Vô Ngại Quang Phật.
Nam-mô Tỳ-ma-đề Xà-ha Phật.
Nam-mô Ma-ha Bạt-đa Phật.
Nam-mô Thiên Thanh Phật.
Nam-mô Bất Trước Bộ Phật.
Nam-mô Thiên Ðạo Phật.
Nam-mô Tuần-đà-la Nan-đà Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Năng Hiện Phật.
Nam-mô Thiên Ái Phật.
Nam-mô Giải Thoát Quang Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Cầu-na-ca-la Phật.
Nam-mô Trí Thuyết Phật.
Nam-mô Bồ-đề Quang Phật.
Nam-mô Sa-già-la Phật.
Nam-mô Bồ-đề Nan-đề Phật.
Nam-mô Ha-đề-bà Phật.
Nam-mô Thâm Trí Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðại Ba-na-na Phật.
Nam-mô Tâm Ý Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Thát Tư Duy Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Tọa Xưng Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Thiên Quang Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Ái Công Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Ý Phật.
Nam-mô Tín Bà-tẩu-na-la Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Khoái Quang Minh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Bà-nậu Phật.
Nam-mô Nguyệt Ái Phật.
Nam-mô Tô-ma-ngải-đa Phật.
Nam-mô Phổ Quán Phật.
Nam-mô Bất Nhiễm Phật.
Nam-mô Xứng Quang Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Na-già Thiên Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Công Ðức Trí Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Ái Thế Gian Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Ðịa Quang Phật.
Nam-mô Tác Công Ðức Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Cầu-na-bà-hầu Phật.
Nam-mô Pháp Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Thiện Trí Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Sư Tử Ðà-na Phật.
Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Diệu Thiên Phật.
Nam-mô Quán Hạnh Phật.
Nam-mô Thiên Ðề Tra Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Ái Phật.
Nam-mô Sơn Tràng Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Phước Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Tín Thánh Phật.
Nam-mô Bảo Châu Phật.
Nam-mô Diệu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật.
Nam-mô Ái Hành Phật.
Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Công Ðức Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Kiến Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Trí Hành Phật.
Nam-mô Bất Mậu Bộ Phật.
Nam-mô Thánh Nhãn Phật.
Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Quang Minh Phật.
Nam-mô Tự Nghiệp Phật.
Nam-mô Chiếu Xưng Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Hành Phật.
Nam-mô Ái Tự Tại Phật.
Nam-mô Nguyệt Hiền Phật.
Nam-mô Thắng Hống Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Soạn Trạch Nhiếp Thủ Phật.
Nam-mô Tướng Vương Phật.
Nam-mô Ly Nhiệt Phật.
Nam-mô Thánh Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Cao Phật.
Nam-mô Cam Lồ Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật.
Nam-mô Cam Lồ Hương Phật.
Nam-mô Xả Quang Minh Phật.
Nam-mô Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Úy Nhật Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.
Nam-mô Ái Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Bất Mậu Phật.
Nam-mô Hư Không Quang Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Thiên Phật.
Nam-mô Tín Như Ý Phật.
Nam-mô Thiên Cái Phật.
Nam-mô Long Quang Phật.
Nam-mô Diệu Bộ Phật.
Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ðoạn Chư Hữu Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Diện Phật.
Nam-mô Diệu Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Ðức Phật.
Nam-mô Vân Hà Kê-đâu Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Dữ Vô Úy Thân Phật.
Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sinh Ý Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Phật.
Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Sơn Phật.
Nam-mô Nhất Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Na-la-diên Bộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Ái Giới Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Tín Danh Xưng Phật.
Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.
Nam-mô Ly Si Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật.
Nam-mô Pháp Cái Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Nhân Phật.
Nam-mô Thiên Hoa Phật.
Nam-mô Thiên Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam-mô Tướng Vương Phật.
Nam-mô Hoa Diện Phật.
Nam-mô Tư Duy Danh Xưng Phật.
Nam-mô Thọ Tràng Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Tín Ðại Chúng Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật.
Nam-mô Công Ðức Lương Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Hải Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ái Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật.
Nam-mô Ðại Sơn Phật.
Nam-mô Hàng Phục Thánh Tín Phật.
Nam-mô Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Thú Bồ-đề Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Thế Lực Phật.
Nam-mô Lạc Sư Tử Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Phật.
Nam-mô Kim Cang Luân Phật.
Nam-mô Quá Hỏa Phật.
Nam-mô Ðại Tướng Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Nghiêm Phật.
Nam-mô Ðoạn Chư Hữu Ý Hương Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Nhiếp Thọ Xứng Phật.
Nam-mô Phạm Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ðại Hống Phật.
Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật.
Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật.
Nam-mô Khả Kiến Nhẫn Phật.
Nam-mô Ðại Hoa Phật.
Nam-mô Tu Hạnh Thân Phật.
Nam-mô Chư Căn Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Bà-tẩu Ðạt-đa Phật.
Nam-mô Nguyệt Hiền Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Sắc Phật.
Nam-mô Phương Tiện Tu Phật.
Nam-mô Tín Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Báo Phật.
Nam-mô Hiền Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật.
Nam-mô Tàm Quý Hiền Phật.
Nam-mô Thắng Ái Phật.
Nam-mô Phổ Hạnh Phật.
Nam-mô Phổ Trí Phật.
Nam-mô Ðại Uy Lực Phật.
Nam-mô Nguyệt Kê-đâu Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hạnh Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Kính Phổ Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Diệu Xưng Phật.
Nam-mô Kiên Cố Sa-lê-la Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Ðại Quý Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Lực Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam-mô Ðạo Bộ Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Tâm Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Bà-lâu-na Bộ Phật.
Nam-mô Ðại Tu Hành Phật.
Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Bồ-đề Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Vô Cấu Trược Nghĩa Phật.
Nam-mô Thắng Khứ Phật.
Nam-mô Diệu Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Ma-ni Nguyệt Phật.
Nam-mô Ái Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Danh Phật.
Nam-mô Bồ-đề Trí Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Tiên Phật.
Nam-mô Thật Phật Trí Phật.
Nam-mô Cam Lồ Oai Ðức Phật.
Nam-mô Năng Tư Duy Phật.
Nam-mô Long Bộ Phật.
Nam-mô Tín Trí Phật.
Nam-mô Thật Ái Phật.
Nam-mô Liên Hoa Hương Phật.
Nam-mô Thắng Tướng Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Quảng Ðịa Phật.
Nam-mô Cam Lồ Nhãn Phật.
Nam-mô Tàm Quý Trí Phật.
Nam-mô Sơn Vương Tự Tại Tích Phật.
Nam-mô Hy Thắng Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Gian Thác Thanh Phật.
Nam-mô Tín Tu Hành Phật.
Nam-mô Xả Ưu Não Phật.
Nam-mô Chư Thế Gian Trí Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Tín Thắng Phật.
Nam-mô Thế Lực Xưng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Quá Chư Nghi Phật.
Nam-mô Tỳ-la-na Vương Phật.
Nam-mô Tân Hoa Phật.
Nam-mô Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Xả Tránh Phật.
Nam-mô Ðại Trưởng Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Ái Khứ Phật.
Nam-mô Cam Lồ Bộ Phật.
Nam-mô Nhật Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Kiến Thiên Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Thu Nhật Phật.
Nam-mô Giải Hoa Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Vũ Cam Lồ Phật.
Nam-mô Thiện Thiên Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Ái Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Ái Cam Lồ Phật.
Nam-mô Cam Lồ Xứng Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.
Nam-mô Cao Ý Phật.
Nam-mô Cao Sơn Phật.
Nam-mô Cam Lồ Oai Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Bồ-đề Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật.
Nam-mô Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tinh Tú Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô An Ẩn Tư Duy Phật.
Nam-mô Bồ-đề Hoa Phật.
Nam-mô Am-ma-la Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ðộ Thế Gian Phật.
Nam-mô Thắng Thành Phật.
Nam-mô Pháp Tinh Tú Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Tùy Ý Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Quang Minh Ái Phật.
Nam-mô Thế Lực Xứng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Xem (2255)