Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 7)

Kinh Phật Danh (Quyển 7)

KINH PHẬT DANH
QUYỂN 7
Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật:
–Thưa Thế Tôn! Tuổi thọ của các vị Phật Như Lai ấy có bằng nhau không?
Ðức Phật bảo các Tỳ-kheo:
–Các ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng giải.
Này các Tỳ-kheo! Ta đang ở Hiền kiếp tại thế giới Ta-bà này, thì một kiếp ở quốc độ Thích-ca Mâu-ni bằng một ngày đêm ở thế giới An lạc.
Một kiếp ở quốc độ Phật A-di-đà thuộc thế giới An lạc thì bằng một ngày đêm ở thế giới Ca-sa tràng.
Một kiếp ở quốc độ Phật Toái Kim Cang thuộc thế giới Ca-sa tràng thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Phật Như Lai Thiện Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân thuộc thế giới Bất thoái luân hống.
Một kiếp ở thế giới Bất thoái luân hống thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Pháp Tràng thuộc thế giới Vô cấu.
Một kiếp ở thế giới Vô cấu thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Sư Tử thuộc thế giới Thiện nhiên đăng.
Một kiếp ở thế giới Thiện nhiên đăng thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Lô-xá-na Tạng thuộc thế giới Thiện quang minh.
Một kiếp ở thế giới Thiện quang minh thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Pháp Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân thuộc thế giới Nan quá.
Một kiếp ở thế giới Nan quá thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Nhất Thiết Thông Quang thuộc thế giới Trang nghiêm tuệ.
Một kiếp ở thế giới Trang nghiêm tuệ thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Như Lai Nguyệt Trí thuộc thế giới Cảnh luân quang.
Này các Tỳ-kheo! Dồn tất cả số (thời gian) như thế qua hết mười a-tăng-kỳ trăm ngàn vạn thế giới, thì bằng một ngày đêm ở quốc độ Phật Như Lai Hiền Thắng thuộc thế giới cuối cùng là Bađầu-ma thắng.
Này các Tỳ-kheo! Như vậy thời gian ở các thế giới có vô lượng, vô biên dài, ngắn không đồng nhau, cho nên tuổi thọ trụ thế của chư Phật Như Lai cũng không đồng nhau.
Này các Tỳ-kheo! Các ông nên xưng niệm danh hiệu của chư Phật này:
Nam-mô chư Phật Như Lai như vậy.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Nam-mô Toái Kim Cang Phật.
Nam-mô Thiện Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thông Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Trí Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật.
Nam-mô A-ni-la Trí Phật.
Nam-mô A-tư-đà Trí Phật.
Nam-mô Hạnh Trí Phật.
Nam-mô A-lâu-na Trí Phật.
Nam-mô Thường Trí Phật.
Nam-mô Diệu Trí Phật.
Nam-mô Nhạo Tự Tại Thiên Phật.
Nam-mô Phạm Thiên Phật.
Nam-mô Thắng Trí Thiên Phật.
Nam-mô Am-ba-la Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Thoái Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Nguyệt Phật.
Nam-mô A-ni-la Nguyệt Phật.
Nam-mô Bà-lưu-na Nguyệt Phật.
Nam-mô A-tư Nguyệt Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô A-lâu-na Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam-mô Thắng Trí Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Thoái Nhãn Phật.
Nam-mô Ðệ Nhất Nhãn Phật.
Nam-mô A-ni-la Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Nhãn Phật.
Nam-mô A-tư-đà Nhãn Phật.
Nam-mô Hạnh Nhãn Phật.
Nam-mô Bà-lưu-na Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Nhãn Phật.
Nam-mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Thoái Tràng Phật.
Nam-mô A-ni-la Tràng Phật.
Nam-mô A-tư-đà Tràng Phật.
Nam-mô Hành Tràng Phật.
Nam-mô A-lâu-na Tràng Phật.
Nam-mô Thường Tràng Phật.
Nam-mô Diệu Tràng Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Phạm Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Tràng Phật.
Nam-mô Di-lưu Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Phạm Mạng Phật.
Nam-mô Kim Cang Tế Phật.
Nam-mô Bà-tẩu Thiên Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quyết Ðịnh Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật.
Nam-mô Trí-sa Phật.
Nam-mô Phất-diệu Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Ý Phật.
Nam-mô Thiện Pháp Phật.
Nam-mô Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tuệ Phật.
Nam-mô Vi Diệu Nhãn Phật.
Nam-mô Ðăng Phật.
Nam-mô Trạch Nghĩa Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Bà-tẩu Thiên Phật.
Nam-mô Bất Khứ Phật.
Nam-mô Trạch Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Hậu Ba-bà-la Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Quán Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Công Ðức Phật.
Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Thắng Tràng Phật.
Nam-mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Ðức Kê Ðô Phật.
Nam-mô Vô Cấu Luân Ðại Bi Vân Tràng Phật.
Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tràng Phật.
Nam-mô Vô Ngại Thắng Hạnh Phật.
Nam-mô Hỏa Viêm Phật.
Nam-mô Sơn Thắng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thượng Trang Nghiêm Tốc Trụ Phật.
Nam-mô Thâm Pháp Hải Diệu Quang Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Vi Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Quang Minh Luân Thắng Phật.
Nam-mô Lô-giá-na Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Mãn Hư Không Pháp Giới Thi-khứ-la Thắng Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bất Thoái Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hống Phật.
Nam-mô Diệu Pháp Thọ Sơn Vương Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Hống Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Nhiên Ðăng Tràng Phật.
Nam-mô Tu-di Công Ðức Quang Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật.
Nam-mô Trí Cự Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Ðiện Tốc Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Nhiên Ðăng Phấn Tấn Sư Tử Phật.
Nam-mô Bất Thoái Pháp Giới Hống Phật.
Nam-mô Trí Lực Oai Ðức Sơn Vương Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Minh kiếp Thiện Chiếu Thế Giới Sơ
Phóng Chiên-đàn Hương Quang Minh Chiếu Phật.
Nam-mô Thiện Quyết Ðịnh Thanh Tịnh Kiếp Vô Cấu Thế Giới Sơ Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Cam Lồ Trang Nghiêm Kiếp Thiện Thanh Tịnh Thế Giới Sơ Chiên-đàn Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Kiếp Diệu Hương Thế Giới Sơ Tu-di Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Kiếp Trang Nghiêm Thế Giới Sơ Vô Biên Công Ðức Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Diệm Thanh Tịnh Kiếp Thanh Tịnh Thế Giới Sơ Kim Cang Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Kiếp Bất Khả Hiềm Thế Giới Sơ Tỳ-sa-môn Phật.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Kiếp Bất Khả Hiềm Xưng Thế Giới Sơ Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Khả Ha Kiếp Xứng Tài Thế Giới Sơ Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Kiếp Nhạo Thanh Tịnh Thế Giới Sơ Quán Thế Vương Phật.
Nam-mô Chân Trần Kiếp Quang Minh Trần Thế Giới Sơ Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Phạm Tán Thán Kiếp Thanh Tịnh Thế Giới Sơ Lực Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Ðức Quang Minh Trang Nghiêm Kiếp Nguyệt Tràng Thế Giới Sơ Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Hành Bình Ðẳng Thắng Thành Tựu Phật.
Nam-mô Pháp Hải Hống Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Kiếp Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thiện Tự Tại Tạng Phật.
Nam-mô Nhật La Tràng Kê Ðô Vương Phật.
Nam-mô Tín Oai Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Tạng Phật.
Nam-mô Diệu Nhật Thân Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thân Trí Quang Minh Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Trược Thân Phật.
Nam-mô Diêm-phù-đàn Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Hỏa Nguyệt Phật.
Nam-mô Thiện Quán Trí Kê Ðô Phật.
Nam-mô Vô Cấu Trí Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Trí Xứ Phật.
Nam-mô Sư Tử Trí Phật.
Nam-mô Phổ Vô Cấu Trí Thông Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thắng Vân Phật.
Nam-mô Kim Cang Bồ-đề Quang Phật.
Nam-mô Quang Ðăng Hỏa Kế Phật.
Nam-mô Trí Nhật Kê Ðô Phật.
Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Vân Quang Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Vô Chướng Cái Hống Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Sư Tử Phật.
Nam-mô Pháp Giới Cảnh Giới Tuệ Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Hư Không Nhạo Thuyết Giác Phật.
Nam-mô Sơ Hương Thiện Danh Phật.
Nam-mô Phổ Thanh Tịch Tịnh Hống Phật.
Nam-mô Cam Lồ Sơn Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Hải Hống Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Kiên La Võng Kiên Phật.
Nam-mô Quang Minh Nguyệt Vi Trần Phật.
Nam-mô Hư Không Cảnh Tượng Ðầu Kế Phật.
Nam-mô Thiện Trí Mãn Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Sơn Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Công Ðức Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Phổ Trí Hạnh Phật.
Nam-mô Viêm Hải Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Vô Cấu Hống Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Tỷ Công Ðức Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Tam-muội Luân Thân Phật.
Nam-mô Trường Tý Bản Nguyện Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam-mô Tướng Trí Nghĩa Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Khởi Bảo Tề Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Chiếu Tạng Vương Phật.
Nam-mô Thừa Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Hải Ba-đầu-ma Quảng Tín Vô Úy Thiên Phật.
Nam-mô Pháp Hải Hống Quang Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Kế Phật.
Nam-mô Pháp Nhật Thắng Vân Phật.
Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật.
Nam-mô Pháp Nhật Trí Luân Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Kê Ðô Tràng Vân Phật.
Nam-mô Pháp Viêm Sơn Kê Ðô Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Pháp Trí Phổ Cảnh Phật.
Nam-mô Tạng Phổ Trí Tác Chiếu Phật.
Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Môn Hiền Chiếu Phật.
Nam-mô Liên Nhất Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật.
Nam-mô Tịch Quang Minh Thâm Kế Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Nhạo Thuyết Quang Minh Nguyệt Phật.
Nam-mô Viêm Hải Phật.
Nam-mô Trí Nhật Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Luân Ðảnh Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Hoa Ðăng Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Trí Sư Tử Kê Ðô Tràng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tướng Sơn Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật.
Nam-mô Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Pháp La Võng Giác Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Úy Na-la-diên Sư Tử Phật.
Nam-mô Phổ Trí Bất Nhị Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Pháp Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Công Ðức Hoa Thắng Hải Phật.
Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Bồ-đề Luân Thiện Giác Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Cảnh Tượng Kế Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Nhiên Ðăng Hạnh Phật.
Nam-mô Kim Cang Hải Tràng Vương Phật.
Nam-mô Xứng Sơn Thắng Vân Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Chiếu Chúng Sinh Vương Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Hoa Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Thắng Ba-đầu-ma Hoa Tạng Phật.
Nam-mô Nhân Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Hương Viêm Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Tướng Sơn Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Phổ Văn Danh Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Thành Quang Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Môn Quang Minh Tu-di Phật.
Nam-mô Công Ðức Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tướng Thắng Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Phật.
Nam-mô Quang Minh Công Ðức Sơn Bát-nhã Chiếu Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Lô-xá-na Thanh Tịnh Kê Ðô Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Quang Minh Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Giác Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Vân Ðăng Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Di-lưu Tạng Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phong Vương Phật.
Nam-mô Phước Ðức Vân Cái Phật.
Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Nhật Vân Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Vân Xứng Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Pháp Luân Lực Vân Phật.
Nam-mô Hương Giải Tràng Trí Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Kim Sơn Oai Ðức Hiền Phật.
Nam-mô Hiền Thủ Di-lưu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phổ Tuệ Vân Hống Phật.
Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.
Nam-mô Hương Viêm Thắng Vương Phật.
Nam-mô Già-na-ca Ma-ni Sơn Thanh Phật.
Nam-mô Ðảnh Tạng Nhất Thiết Pháp Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Ðức Phật.
Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân Phật.
Nam-mô Tam-muội Hiền Bảo Thiên Quan Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Bảo Quang Phật.
Nam-mô Pháp Cự Bảo Tràng Thanh Phật.
Nam-mô Lạc Pháp Quang Minh Sư Tử Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Sơn Lôi Ðiện Vân Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.
Nam-mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Khoái Trí Hoa Phu Thân Phật.
Nam-mô Thế Gian Diệu Quang Minh Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Tam-muội Quang Minh Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Thanh Ða Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Hỏa Viêm Hải Thanh Phật.
Nam-mô Cao Pháp Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Tam Thế Tướng Cảnh Tượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Phật.
Nam-mô Pháp Hỏa Viêm Quang Minh Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Thắng Tu-di Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Tam-muội Hải Sư Tử Phật.
Nam-mô Phổ Quang Tuệ Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Thành Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Môn Hống Quang Minh Phật.
Nam-mô Hiền Thủ Phật.
Nam-mô Phổ Quang Thủ Phật.
Nam-mô Thai Vương Phật.
Nam-mô Pháp Giới Ðăng Phật.
Nam-mô Hư Không Sơn Chiếu Phật.
Nam-mô A-ni-la Hữu Nhãn Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Thắng Tu-di Vương Phật.
Nam-mô Vô Ngại Hư Không Trí Kê Ðô Tràng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Chiếu Thập Phương Hống Phật.
Nam-mô Vân Vương Hống Thanh Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Thật Thanh Phật.
Nam-mô Kim Sắc Bảo Tác Giới Diệu Sơn Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Kim Diêm-phù Tràng Thiên Giá-na Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Sắc Bách Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Xứng Phật.
Nam-mô Bất Không Xứng Phật.
Nam-mô Nhật Ái Phật.
Nam-mô Thành Tựu Trí Nghĩa Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Kê Ðô Vương Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Hải Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Diện Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thọ Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Trí Khởi Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Tát-bà-tỳ-phù Phật.
Khi ấy, Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, mặc y bày vai phải, quỳ gối phải sát đất, bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Trong quá khứ có bao nhiêu Phật?
Phật bảo Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na:
–Này Tỳ-kheo! Ví như hằng hà sa số thế giới, bên dưới xuống tận mặt nước, bên trên lên tận cõi trời Hữu đảnh, số lượng vi trần đầy cả trong ấy, có người lấy số vi trần ấy, đi qua hằng hà sa số thế giới bỏ lại một vi trần và tiếp tục như vậy cho đến hết số vi trần đó.
Này Tỳ-kheo! Ý ông thế nào? Có thể biết được số lượng vi trần đã để lại và số vi trần không thể để lại chăng?
Tỳ-kheo thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không biết được.
Phật bảo Tỳ-kheo:
–Này Tỳ-kheo! Số lượng vi trần ấy còn có thể biết được, nhưng không thể biết được số lượng các vị Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni trong thời quá khứ đã nhập Niết-bàn.
Này Tỳ-kheo! Ta biết rõ chư Phật ấy trong quá khứ như thấy trong hiện tại, có Phật mẫu cùng danh hiệu Ma-ha Ma-da, cha cùng hiệu là Du-đầu-đàn Vương, thành cùng tên Ca-tỳ-la. Ðệ tử Thanh văn đệ nhất của chư Phật ấy có cùng tên Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, đệ tử thị giả cùng tên A-nan, huống gì những danh hiệu mẹ, cha, thành, đệ tử, thị giả khác.
Này Tỳ-kheo! Qua bao nhiêu thế giới người kia đã đi qua có để lại vi trần hay không để lại vi trần, tất cả các thế giới ấy, kể cả các thế giới có để lại vi trần hay không có để lại vi trần, bên dưới xuống tận mặt nước, bên trên lên tận cõi trời Hữu đảnh, lại có người thứ hai, lấy một hạt vi trần trong tất cả thế giới ấy, qua vô số thế giới nhiều như số vi trần với bao nhiêu quốc độ của Phật, trải qua a-tăng-kỳ trăm ngàn vạn na-do-tha thế giới làm một bước đi, này Tỳ-kheo, người ấy lại đi qua vô số thế giới nhiều như số vi trần như vậy làm một bước đi, người ấy đi qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp mới bỏ xuống một hạt vi trần, cho hết số vi trần ấy.
Này Tỳ-kheo! Như vậy với số lượng vi trần đầy khắp trong các thế giới ấy, lại đem đặt ở thế giới khắp mười phương, này Tỳ-kheo, không gian các thế giới có đặt vi trần ấy, bên dưới xuống tận mặt nước, bên trên lên tận cõi trời Hữu đảnh, đều đầy cả vi trần.
Này Tỳ-kheo! Ý ông nghĩ sao? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
Tỳ-kheo thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không biết được.
Phật bảo Tỳ-kheo:
–Số lượng vi trần ấy còn có thể biết được, nhưng số lượng Ðức Phật Thích-ca Mâu-ni đồng danh hiệu, đồng tên cha, đồng tên mẹ, đồng tên đệ tử, đồng tên thị giả thì không thể biết hết được. Như Ðức Phật Thích-ca Mâu-ni, Ðức Thắng Tràng Phật cũng vậy, Lô-xá-na Phật cũng vậy, Vô Cấu Thắng Nhãn Phật cũng vậy, Quang Minh Thanh Tịnh Vương Phật cũng vậy, Vô Cấu Quang Minh Nhãn Phật cũng vậy, Thiện Vô Cấu Thanh Tịnh Phật cũng vậy, Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Thắng Vương Phật cũng vậy, Bảo Quang Minh Phật cũng vậy, Tịch Tu Phật cũng vậy, Thanh Ðức Phật cũng vậy, Ba-đầu-ma Thắng Phật cũng vậy, Nhật Nguyệt Phật cũng vậy, Phổ Bảo Cái Phật cũng vậy.
Này Tỳ-kheo! Ông nên quy y a-tăng-kỳ chư Phật đồng danh hiệu như vậy.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Phóng Viêm Phật.
Nam-mô Vật Thành Tựu Phật.
Nam-mô Xứng Trí Phật.
Nam-mô Tam-muội Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Quán Phật.
Nam-mô Bảo Kê Ðô Phật.
Nam-mô Thi-la-thí Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Bảo Ý Sơn Kê-đâu Vương Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Quang Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Ðại Trí Tràng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Úy Thượng Thắng Sơn Vương Phật.
Nam-mô Trí Kê-đâu Phật.
Nam-mô Dư Y Chỉ Biệt Thanh Vương Phật.
Nam-mô Trí Cự Trụ Trì Phật.
Nam-mô Quá Nhất Thiết Thế Gian Phật.
Nam-mô Pháp Chiếu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Diêu Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Minh Phật.
Nam-mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phấn Tấn Cảnh Giới Thanh Phật.
Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Phật.
Nam-mô Trụ Trì Trí Ðình Liệu Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Thắng Vương Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Kim Sắc Ba-đầu-ma Thành Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Thân Quang Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Thiên Lực Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Ly Tránh Quang Phật.
Nam-mô Thế Thiên Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Hoa Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đâu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Bồ-đề Bảo Hoa Bất Ðoạn Tuyệt Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phấn Tấn Cảnh Giới Thanh Phật.
Nam-mô Chiêm-bặc Thượng Phật.
Nam-mô Ý Phước Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Quán Thanh Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Tập Hống Phật.
Nam-mô Thành Tựu Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Tư Hà Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô A-du-ca Thế Giới Hiền Diệu Thắng Phật.
Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh diệu của chư Phật ấy thì đạt được Bồ-đề bất thoái.
Nam-mô Nan-đà Thế Giới Chiên-đàn Thắng Phật.
Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu Ðức Phật này thì hoàn toàn được tâm thanh tịnh.
Nam-mô Bạt-đà Thế Giới Tịch Nhiễm Phật.
Nam-mô Ý Trí Kê-đâu Thế Giới Phá Ma Lực Phật.
Nam-mô Mãn Nguyệt Thế Giới Vô Ưu Phật.
Nam-mô Kê-đâu Ý Thắng Thế Giới Bảo Trượng Phật.
Nam-mô Ngữ Hống Thanh Thắng Thế Giới Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Sai-ma Thế Giới Tam Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Quảng Thế Giới Thọ Ðề Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Thế Giới Kim Cang Công Ðức Thân Phật.
Nam-mô Quá khứ vô lượng, vô biên Hải Thắng Phật.
Thiện nam nào xưng danh hiệu của Ðức Phật ấy thì hoàn toàn không còn thoái tâm Bồ-đề.
Nam-mô Di-lưu Thắng Vương Phật.
Khi Ðức Phật này thành đạo, hội thứ nhất có tám mươi ức trăm ngàn vạn na-do-tha chúng Thanh văn. Hội thứ hai có bảy mươi ức trăm ngàn vạn na-do-tha chúng Thanh văn. Hội thứ ba có sáu mươi ức trăm ngàn vạn na-do-tha chúng Thanh văn. Hội thứ tư có hai mươi lăm ức trăm ngàn vạn na-do-tha chúng Thanh văn. Có vô lượng, vô biên trăm ngàn vạn na-do-tha vị Bồ-tát.
Nam-mô Sư tử Diệu Thanh Vương Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có chín mươi ức vị Thanh văn.
Hội thứ hai có chín mươi ức vị. Hội thứ ba có chín mươi ba ức vị. Hội thứ tư có chín mươi chín ức vị. Có vô lượng, vô biên chúng Ðại Bồ tát.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có tám mươi ức Thanh văn, Bồ tát Tăng cũng như vậy.
Nam-mô Diệu Hạnh Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có tám mươi ức Thanh văn, Bồ tát Tăng cũng như vậy.
Nam-mô Lượng Ðại Trang Nghiêm Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có tám mươi ức Thanh văn. Hội thứ hai có bảy mươi ức vị, đến hội thứ mười cũng vậy. Bồ-tát Tăng có vô lượng, vô biên.
Nam-mô Phóng Viêm Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có chín mươi ức Thanh văn. Hội thứ hai cho đến hội thứ mười cũng vậy. Ðại Bồ-tát Tăng cũng có vô lượng, vô biên.
Nam-mô Nhất Thiết Quang Minh Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có na-do-tha ức vị Thanh văn, Bồ-tát Tăng cũng vậy.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có chín mươi sáu ức Thanh văn.
Hội thứ hai có chín mươi bốn ức vị. Hội thứ ba có chín mươi hai ức vị. Bồ-tát Tăng cũng có số lượng như vậy.
Nam-mô Thanh Ðức Phật.
Hội thứ nhất của Ðức Phật này có tám mươi ức Thanh văn. Hội thứ hai có bảy mươi ức vị. Hội thứ ba có sáu mươi ức vị. Bồ-tát Tăng cũng có như vậy.
Nên quy y vô lượng, vô biên chư Phật và Bồ-tát như vậy.
Lại nữa, này Tỳ-kheo! Nên kính lễ Ðức Phật và Bồ-tát trong thế giới Thanh tịnh vô cấu ở phương Nam. Ðó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi trong quốc độ của Ðức Như Lai Phổ Kiến ở hiện tại. Lại nữa, này Tỳ-kheo! Nên kính lễ bốn vị Ðại sĩ Bồ-tát. Ðó là Quang Minh Tràng trong quốc độ của Ðức Như Lai Vô Úy ở phương Ðông, Trí Thắng trong quốc độ của Ðức Như Lai Trí Tụ ở phương Nam, Tịch Căn trong quốc độ của Ðức Như Lai Trí Sơn ở phương Tây, Nguyện Ý Thành Tựu trong quốc độ của Ðức Như Lai Na-la-diên ở phương Bắc.
Kính lễ Bồ-tát Quang Minh Tràng trong quốc độ của Ðức Như Lai Vô Úy ở phương Ðông.
Kính lễ Bồ-tát Trí Thắng trong quốc độ của Ðức Như Lai Trí Tụ ở phương Nam.
Kính lễ Bồ-tát Tịch Căn trong quốc độ của Ðức Như Lai Trí Sơn ở phương Tây.
Kính lễ Bồ-tát Nguyện Ý Thành Tựu trong quốc độ của Ðức Như Lai Na-la-diên ở phương Bắc.
Tiếp theo, Tỳ-kheo Ma-ha-nam lại hỏi Ðức Như Lai Thế Tôn:
–Bạch Thế Tôn! Trong quá khứ đã có bao nhiêu Ðức Phật nhập Niết-bàn?
Phật bảo Ma-ha-nam:
–Ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói. Này Tỳ-kheo! Phương Ðông có hằng hà sa số thế giới, phương Nam có hằng hà sa số thế giới, phương Tây có hằng hà sa số thế giới, phương Bắc có hằng hà sa số thế giới, phương trên, dưới và bốn góc cũng có hằng hà sa số thế giới. Khắp tất cả các thế giới ấy dưới xuống tận mặt nước, trên lên tận cõi trời Hữu đảnh, đều chứa đầy cả vi trần.
Này Tỳ-kheo! Ý ông nghĩ sao? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
Tỳ-kheo đáp:
–Bạch Thế Tôn! Không biết được.
Phật bảo Tỳ-kheo:
–Nên biết, số lượng các vị Phật đồng danh hiệu với Phật Thích-ca Mâu-ni trong quá khứ đã nhập Niết-bàn cũng không thể đếm biết.
Này Tỳ-kheo! Ta biết chư Phật quá khứ ấy như là đang ở trước mặt.
Này Tỳ-kheo! Chư Phật quá khứ ấy đồng như trong hiện tại, có Phật mẫu đồng tên Ma-ha Ma-da, cha đồng tên Du-đầu-đàn Vương, thành đồng tên Ca-tỳ-la, đệ tử Thanh văn đệ nhất của chư Phật ấy đồng tên Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, đệ tử thị giả đồng tên A-nan, huống gì là tên mẹ, cha, thành, đệ tử, thị giả của các vị Phật khác.
Này Tỳ-kheo! Với vô số thế giới ấy, người kia đã đi qua bao nhiêu thế giới đặt một hạt vi trần, qua bao nhiêu thế giới không đặt một hạt vi trần, tất cả các thế giới ấy, có đặt vi trần hay không đặt vi trần, bên dưới xuống tận mặt nước, bên trên lên đến cõi trời Hữu đảnh, lại có người thứ hai lấy một hạt vi trần trong tất cả thế giới ấy, qua vô số thế giới nhiều như số vi trần với bao nhiêu quốc độ của Phật, trải qua a-tăng-kỳ trăm ngàn vạn na-do-tha thế giới làm một bước đi, này Tỳ-kheo, người ấy lại đi qua vô số thế giới nhiều như số vi trần như vậy làm một bước đi, người ấy đi qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp mới bỏ xuống một hạt vi trần, cho hết số vi trần ấy.
Này Tỳ-kheo! Như vậy với số lượng vi trần đầy khắp trong các thế giới có đặt vi trần hay không đặt vi trần ấy, lại đem đặt ở thế giới khắp mười phương. Này Tỳ-kheo! Thế giới có đặt vi trần ấy, hay không đặt vi trần ấy, bên dưới xuống tận mặt nước, bên trên lên tận cõi trời Hữu đảnh, đều đầy cả vi trần.
Này Tỳ-kheo! Ý ông nghĩ sao? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
Tỳ-kheo thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không biết được.
Phật bảo Tỳ-kheo:
–Số lượng vi trần ấy có thể biết được, nhưng số lượng Ðức Phật Thích-ca Mâu-ni đồng danh hiệu, đồng tên mẹ là Ma-ha Ma-da, đồng tên cha là Du-đầu-đàn Vương, đồng tên thành là Ca-tỳ-la, đồng tên đệ tử đệ nhất là Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, đồng tên thị giả là A-nan-đà thì không thể biết hết được. Lại nữa, này Tỳ-kheo! Có người thứ ba lấy số vi trần trong cả các thế giới ấy và lấy cả không gian các thế giới nhiều như số vi trần ấy làm một bước, đi qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp mới để lại một hạt vi trần, cho đến hết số vi trần. Có người thứ tư đi qua vô số thế giới nhiều như số vi trần ấy, có đặt vi trần hay không có đặt vi trần, trong không gian ấy dưới xuống tận mặt nước, trên lên đến tận cõi trời Hữu đảnh đều chứa đầy cả vi trần. Này Tỳ-kheo! Có thể biết được số vi trần ấy không?
Tỳ-kheo thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không thể biết.
Phật bảo Tỳ-kheo:
–Số lượng vi trần đó còn có thể biết được, nhưng số lượng chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni, đồng tên mẹ, cha, thế giới, đệ tử, thị giả, thì không thể biết được.
Này Tỳ-kheo! Tuần tự như vậy, đến người thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười… Lại nữa, này Tỳ-kheo! Có người thứ mười một, người này lấy một hạt vi trần phá ra mười phương chia cho vô số thế giới nhiều như số vi trần. Như một hạt vi trần đã được phá ra bao nhiêu phần, các hạt vi trần còn lại cũng được phá ra như vậy để phân cho vô số thế giới nhiều như số vi trần.
Này Tỳ-kheo! Ý ông thế nào? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
Tỳ-kheo thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không.
Phật bảo Tỳ-kheo:
–Lại có người lấy số lượng cõi Phật nhiều như số vi trần ấy làm một bước chân đi và đi rất nhanh bằng thần thông qua các thế giới phương Ðông, đi đến vô lượng, vô biên kiếp, đi qua các thế giới phương Ðông như vậy và đặt một hạt vi trần cho đến tận cùng phương Ðông, với số vi trần nơi thế giới đi qua như vậy, dù có đặt hạt vi trần hay không có đặt hạt vi trần, cả không gian từ mặt nước bên dưới lên đến cõi trời Hữu đảnh đều đầy cả vi trần, như vậy từ phương Ðông cho đến khắp mười phương, cả không gian từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu đảnh đều chứa đầy cả vi trần.
Này Tỳ-kheo! Ý ông thế nào? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
–Bạch Thế Tôn! Không.
Phật bảo Tỳ-kheo:
–Số lượng vi trần ấy có thể biết được, nhưng số lượng các Ðức Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni như trong hiện tại, đồng tên mẹ là Ma-ha Ma-da, đồng tên cha là Du-đầu-đàn Vương, đồng tên thành là Ca-tỳ-la, đồng tên đệ nhất đệ tử là Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, đồng tên thị giả là A-nan-đà, thì không thể biết hết được, huống gì đến các Ðức Phật với danh hiệu và quan hệ khác nữa.
Này Tỳ-kheo! Nếu Ta sống ở đời đến số kiếp nhiều như số vi trần cũng không thể nói hết các vị Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni. Cũng vậy, các Ðức Phật đồng danh hiệu với Phật Nhiên Ðăng, Ðề-ba-diên, Ðăng Quang Minh, Nhất Thiết Nghĩa, Xứng Vương, Ba-đầu-ma Thắng, Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, Ca-diếp… với những tên mẹ… thị giả khác nhau đã nhập Niết-bàn, ta đều biết các vị ấy như trong hiện tại.
Cần phải lễ kính các Ðức Phật ấy.
Kính lễ đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính lễ đồng danh Nhiên Ðăng Phật. Kính lễ đồng danh Ðề-ba-diên Phật. Kính lễ đồng danh Ðăng Quang Minh Phật. Kính lễ đồng danh Nhất Thiết Thắng Phật. Kính lễ đồng danh Xứng Vương Phật. Kính lễ đồng danh Ba-đầu-ma Thắng Phật. Kính lễ đồng danh Tỳ-bà-thi Phật. Kính lễ đồng danh Thi-khí Phật. Kính lễ đồng danh Tỳ-xá-phù Phật. Kính lễ đồng danh Câu-lưu-tôn Phật. Kính lễ đồng danh Câu-na-hàm Mâu-ni Phật.
Kính lễ đồng danh Ca-diếp Phật.
Khi ấy, Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Trong tương lai có bao nhiêu Ðức Phật?
Phật bảo Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na:
–Ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói.
Này Tỳ-kheo! Tương lai trong kiếp Tinh tú, có ba trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu là Ðại Kê-đâu. Lại có mười ngàn Ðức Phật đồng hiệu Trang Nghiêm Vương. Trong kiếp Hoa tác, có một ức trăm ngàn vạn Ðức Phật ra đời đồng hiệu là Ly Ái. Trong kiếp Ða-lô-ba-ma, có sáu ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu là Phu Hoa. Trong kiếp Thắng thanh, thế giới Sa-la tự tại cao tràng, có mười ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu là Thanh Tịnh Ưu-ba-la Hương. Trong kiếp Phổ Hoa, có một ngàn tám trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu là Ly Ái.
Lại có một ngàn ba trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu Phạm Thanh.
Lại có kiếp, có ba mươi ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Thích-ca Mâu-ni.
Lại có kiếp, có tám ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Nhiên Ðăng.
Lại có kiếp, có sáu mươi ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Hoan Hỷ.
Lại có kiếp, có ba ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Phất-sa. Lại có kiếp, có mười tám ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Sa-la Tự Tại Vương. Lại có kiếp, có ba trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu Ba-đầu-ma Thắng. Lại có kiếp, có năm trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu Ba-đa-bà. Lại có kiếp, có ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Diêm-phù-đàn.
Lại có kiếp, có hai mươi tám ngàn vạn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Kiến Nhất Thiết Nghĩa. Lại có kiếp, có ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Ca-diếp. Lại có kiếp, có mười tám Ðức Phật ra đời đồng hiệu Nhân-đà-la Tràng. Lại có kiếp, có mười lăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu Nhật Quang. Lại có kiếp, có sáu mươi ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Ðại Trang Nghiêm. Lại có kiếp, có sáu mươi Ðức Phật ra đời đồng hiệu Nhân-đà Tràng. Lại có kiếp, có năm trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu Nhật. Lại có kiếp, có sáu mươi ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Ðại Trang Nghiêm. Lại có kiếp, có sáu ngàn hai trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu Tịch Hạnh. Lại có kiếp, có sáu mươi ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Sa-la Tự Tại Vương. Lại có kiếp, có tám ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Kiên Tinh Tấn. Lại có kiếp, có trăm ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Quyết Ðịnh Quang Minh. Lại có kiếp, có tám mươi ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Thật Pháp Quyết Ðịnh. Lại có kiếp, có sáu mươi hai ức Ðức Phật ra đời đồng hiệu Tỳ-lưu-la. Lại có kiếp, có sáu mươi ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Diệu Ba-đầu-ma.
Lại có kiếp, có bốn mươi ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Nguyện Trang Nghiêm. Lại có kiếp, có năm trăm Ðức Phật ra đời đồng hiệu Hoa Thắng Vương. Lại có kiếp, có bốn mươi ức na-do-tha Ðức Phật ra đời đồng hiệu Diệu Thanh. Lại có kiếp, có ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Công Ðức Cái An Ẩn Tự Tại Vương. Lại có kiếp, có sáu mươi ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Kiên Tu Nhu Nhuyến. Lại có kiếp, có số Phật nhiều như số vi trần trong mười quốc độ Phật trăm ngàn vạn bất khả thuyết bất khả thuyết đồng hiệu Phổ Hiền. Lại có kiếp, có bảy ngàn Ðức Phật ra đời đồng hiệu Pháp Trang Nghiêm Vương.
Này Tỳ-kheo! Nói tóm lại, trong tương lai có vô lượng, vô biên Ðức Phật không thể nói hết, không thể kể hết, không cùng tận. Này Tỳ-kheo! Ông nên nhất tâm quy y chư Phật như vậy.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Trong hiện tại có bao nhiêu Ðức Phật?
Phật hỏi Xá-lợi-phất:
–Ông có thấy thân ta trong hiện tại không?
Xá-lợi-phất thưa:
–Bạch Thế Tôn! Con đang thấy rõ thân Phật.
Ðức Phật lại hỏi:
–Ta đang thấy trong vô lượng, vô biên bất khả thuyết thế giới đang có các Ðức Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni với ta như ông đang thấy ta. Cũng vậy, ta đang thấy trong hiện tại có các Ðức Phật đồng danh hiệu với Ðức Phật Nhiên Ðăng, Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp.
Này Xá-lợi-phất! Nói tóm lại, nếu ta có nói suốt một kiếp, hay trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp về danh hiệu giống nhau của các
Ðức Phật cũng không thể nói hết, huống gì là các Ðức Phật với danh hiệu khác nhau. Chư Phật ấy, ban đầu đều nhờ Văn-thù-sư-lợi giáo hóa cho phát tâm Bồ-đề vô thượng.
Này Xá-lợi-phất! Ông nên nhất tâm quy y chư Phật ấy.
Này Xá-lợi-phất! Kiếp hiện tại có năm trăm Ðức Phật đồng hiệu Trí Tràng. Lại có kiếp, có sáu mươi hai Ðức Phật đồng hiệu Nhiên Ðăng. Lại có kiếp, có sáu mươi hai Ðức Phật đồng hiệu Thi-khí.
Lại có kiếp, có ngàn Ðức Phật đồng hiệu Nhiên Hỏa Ðơn-trà Tự Tại Vương Thanh. Lại có kiếp, có hai ngàn Ðức Phật không đồng hiệu, hoặc hiệu Trí Thắng, hoặc hiệu Cự Ðăng Vương, hoặc hiệu Pháp Thắng, hoặc hiệu Phạm Thắng.
Này Xá-lợi-phất! Ông nên nhất tâm quy y chư Phật ấy.
Này Xá-lợi-phất! Lại có Ðức Phật hiệu Diệu Thanh Phân Thanh.
Này Xá-lợi-phất! Ðức Phật Diệu Thanh Phân Thanh này sống lâu sáu ngàn năm. Qua phương Ðông, có Ðức Lưỡng Túc Tôn hiệu Trí Tự Tại sống lâu mười hai ngàn năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Lường Túc Tôn hiệu Oai Ðức Tự Tại sống lâu bảy mươi sáu ngàn năm. Qua cõi của Ðức Phật này, có Ðức Phật hiệu là Ma-hê-thủ-la sống lâu một ức năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Phạm Thanh sống lâu đủ mười ức năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Ðại Chúng Tự Tại sống lâu đủ sáu mươi ngàn năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Thanh Tự Tại sống lâu một ức năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Thắng Thanh sống lâu đủ một trăm ức năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Nguyệt Diện sống lâu một ngày một đêm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Nhật Diện sống lâu đủ một ngàn tám trăm năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Phạm Diện sống lâu hai mươi ba ngàn năm. Qua cõi của Ðức Phật này, lại có Ðức Phật Phạm-a-sa-la sống lâu đủ một ngàn tám trăm năm.
Này Xá-lợi-phất! Ông nên nhất tâm quy y chư Phật ấy.
Này Xá-lợi-phất! Lại qua một kiếp có hai trăm Ðức Phật ra đời, ta sẽ nói danh hiệu của chư Phật ấy. Ông hãy quy y.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam-mô Xứng Danh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô Xứng Hống Phật.
Nam-mô Xứng Thượng Phật.
Nam-mô Thanh Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Trí Giải Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Thông Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Trí Cúng Dường Phật.
Nam-mô Trí Diệu Phật.
Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Trí Viêm Phật.
Nam-mô Tịnh Thượng Phật.
Nam-mô Pháp Bảo Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Phạm Thiên Phật.
Nam-mô Thiện Phạm Thiên Phật.
Nam-mô Tịnh Bà-tẩu Phật.
Nam-mô Diệu Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam-mô Phạm Thiên Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhân-na-đà Phật.
Nam-mô Phạm Hống Phật.
Nam-mô Phạm Ðức Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Thiện Oai Ðức Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục Phật.
Nam-mô Oai Ðức Khởi Phật.
Nam-mô Oai Ðức Thiên Phật.
Nam-mô Thiện Quyết Ðịnh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Oai Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Kinh Bố Phật.
Nam-mô Kinh Bố Ý Phật.
Nam-mô Kinh Bố Tuệ Phật.
Nam-mô Kinh Bố Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Kinh Bố Diện Phật.
Nam-mô Kinh Bố Khởi Phật.
Nam-mô Oai Ðức Quyết Ðịnh Tất Cánh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Thiên Phật.
Nam-mô Kinh Bố Thật Phật.
Nam-mô Kiến Kinh Bố Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Thâm Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Phóng Thanh Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Thanh Phật.
Nam-mô Trụ Trì Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Mục Phật.
Nam-mô Thiện Chiếu Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Diện Phật.
Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam-mô Xứng Nhãn Phật.
Nam-mô Nhãn Trang Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Nhãn Phật.
Nam-mô Ðiều Nhu Phật.
Nam-mô Ðiều Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Ðiều Tâm Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Diệu Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Khứ Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Thiên Tịch Tịnh Tâm Phật.
Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hữu Chúng Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Ðại Chúng Tự Tại Phật.
Nam-mô Chúng Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Phóng Diệu Hương Phật.
Nam-mô Pháp Phương Phật.
Nam-mô Pháp Kê-đâu Phật.
Nam-mô Pháp Hành Phật.
Nam-mô Pháp Bảo Phật.
Nam-mô Pháp Lực Phật.
Nam-mô Pháp Trụ Phật.
Nam-mô Thiện Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Pháp Lạc Quyết Ðịnh Phật.
Nam-mô Thật Pháp Quyết Ðịnh Phật.
Trong kiếp thứ nhất có tám mươi ức Ðức Phật đồng hiệu Quyết Ðịnh. Trong kiếp thứ hai cũng có tám mươi ức Ðức Phật đồng hiệu Quyết Ðịnh. Qua khỏi cõi Phật Quyết Ðịnh là Ðức Phật hiệu Thắng Thành Tựu. Cần phải nhất tâm kính lễ chư Phật ấy.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô Thiện Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Ðầu-đà-la-tra Phật.
Nam-mô Tỳ-lưu-bác-xoa Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Diệu Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Giải Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Diệu Khứ Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Ðại Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Ðộ Phật.
Nam-mô Diệt Ác Phật.
Nam-mô Ma-lê-chi Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.
Nam-mô Tịnh Danh Phật.
Nam-mô Tịnh Ðức Phật.
Nam-mô Tịnh Trụ Phật.
Nam-mô Hỷ Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Khởi Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Pháp Diệu Phật.
Nam-mô Cao Man Phật.
Nam-mô Xứng Diệu Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thứ Thắng Diệu Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Cát-sa Phật.
Nam-mô Phất-sa Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Thi-khí Phật.
Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Câu-na-hàm Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Này Xá-lợi-phất! Hiện tại ở phương Ðông trong thế giới Khả lạc có Ðức Phật A-súc. Cần phải nhất tâm kính lễ.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Nhật Tác Phật.
Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Long Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Xứng Quang Minh Phật.
Nam-mô Sơn Thành Phật.
Nam-mô Phổ Diệu Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Phật.
Nam-mô Xứng Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hành Pháp Hạnh Xứng Phật.
Nam-mô Sơ Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Sơn Phật.
Nam-mô Nhân Quang Minh Phật.
Nam-mô Sinh Thắng Phật.
Nam-mô Di-lưu Tạng Phật.
Nam-mô Trí Hải Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Cao Sơn Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Trí Pháp Giới Phật.
Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thành Tựu Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Vô Ngại Vương Phật.
Nam-mô Ðịa Lực Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Trì Phật.
Nam-mô Lực Vương Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam-mô Bất Ðoạn Viêm Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Trí Tề Phật.
Nam-mô Vô Chướng Lực Vương Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Sư Tử Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Giới Quang Minh Phật.
Nam-mô Khoái Thắng Vương Phật.
Nam-mô Tận Trí Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Diện Thắng Phật.
Nam-mô Trí Ba-bà Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Xứng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quán Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật.
Nam-mô Tác Quang Minh Phật.
Nam-mô Cao Sơn Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Pháp Luân Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Danh Thanh Ðức Phật.
Nam-mô Vô Ngại Trí Lực Vương Phật.
Nam-mô Vô Ngại An Ẩn Phật.
Nam-mô Tịch Môn Phật.
Nam-mô Phước Ðức Lực Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Trí Y Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Phương An Ẩn Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Ðại Lực Di-lưu Tạng Phật.
Nam-mô Quán Công Ðức Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Chướng Bất Mê Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Tập Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tế-để Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hộ Thanh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Xem (2508)