Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 6)

Kinh Phật Danh (Quyển 6)

KINH PHẬT DANH
QUYỂN 6
Nam-mô Kiên Thành Phật.
Nam-mô Kiến Tế Phật.
Nam-mô Vô Úy Ðức Phật.
Nam-mô Sinh Vương Phật.
Nam-mô Thật Ngữ Phật.
Nam-mô Xứng Thượng Phật.
Nam-mô Trạch Trí Phật.
Nam-mô Bất Hành Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhân Hoa Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật.
Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.
Nam-mô Kim Hoa Phật.
Nam-mô Vô Úy Tác Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Lục Thập Bảo Tác Phật.
Nam-mô Bảo Tinh Phật.
Nam-mô Kim Hoa Phật.
Nam-mô Hàng Phục Vương Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam-mô Ðại Trạch Phật.
Nam-mô Diệu Vô Úy Phật.
Nam-mô Ðại Từ Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Vương Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Pháp Thượng Phật.
Nam-mô Thắng Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Cao Hạnh Phật.
Nam-mô Cao Xưng Phật.
Nam-mô Thắng Thánh Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Thức Phật.
Nam-mô Thương Phật.
Nam-mô Văn Danh Phật.
Nam-mô Ðại Bi Thuyết Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam-mô Vô Biên Cái Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Lực Tam-muội Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Chúng Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Phạm Hống Thanh Phật.
Nam-mô Di Lâu Tụ Phật.
Nam-mô Thiện Minh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Tụ Phật.
Nam-mô Ly Ngu Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Công Ðức Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Thắng Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Tướng Phật.
Nam-mô Thiên Vân Hống Thanh Vương Phật.
Nam-mô Kim Thượng Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Oai Ðức Vương Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Giác Vương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hành Oai Ðức Phấn Tấn Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðông Phương Vô Biên Công Ðức Bảo Phước Ðức
Trang Nghiêm Quảng Thế Giới Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh
Bồ-đề Phần Câu-tô-ma Bất Ðoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật.
Nam-mô Nam Phương Lạc Thuyết Phật Thế Giới Vô Biên Công Ðức Bảo Lạc Thuyết Phật.
Nam-mô Tây Phương Quang Minh Thế Giới Phổ Quang Phật.
Nam-mô Bắc Phương Nhất Thiết Bảo Chủng Chủng Trang
Nghiêm Thế Giới Vô Biên Bảo Công Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðông Nam Phương Vô Ưu Thế Giới Ly Nhất Thiết U Ám Phật.
Nam-mô Tây Nam Phương Thiện Khả Kiến Thế Giới Ðại Bi Quán Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Tây Bắc Phương Trụ Thanh Tịnh Vô Cấu Thế Giới Hư Không Vô Cấu Phật.
Nam-mô Ðông Bắc Phương Viễn Ly Ám Thế Giới Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Hạ Phương Lô-xá-na Quang Minh Thế Giới Ưu-ba-la Thắng Phật.
Nam-mô Thượng Phương Trang Nghiêm Thế Giới Xứng Danh Thanh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Kiếp Vô Cấu Thế Giới Vô Cấu Quang Như
Lai Sơ Thành Phật Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.
Nam-mô Vô Cấu Quảng Thế Giới Danh Thành Tựu Thiện Kiếp Thắng Hộ Như Lai Sơ Thành Phật Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.
Nam-mô Ðông Phương A-súc Phật.
Nam-mô Ðại Bất Mê Phật.
Nam-mô Hương Vương Phật.
Nam-mô Hương Thượng Phật.
Nam-mô Nam Phương Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Bảo Thành Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Ðông Nam Phương Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Phật.
Nam-mô Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Di-lưu Tích Phật.
Nam-mô Thiện Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Tiền Hậu Thượng Phật.
Nam-mô Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Kê Trung Tràng Vương Phật.
Nam-mô Ðại Kê Trung Phật.
Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật.
Nam-mô A-di Tràng Phật.
Nam-mô A-di-đà Thanh Phật.
Nam-mô A-di Xưng Phật.
Nam-mô A-di-đà Hống Phật.
Nam-mô A-di Tích Phật.
Nam-mô A-di-đà Thắng Thượng Phật.
Nam-mô A-di-đà Sư Tử Phật.
Nam-mô A-di-đà Trụ Trì Phật.
Nam-mô A-di-đà Thắng Phật.
Nam-mô Tây Nam Phương Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật.
Nam-mô Phật Trí Thanh Tịnh Nghiệp Phật.
Nam-mô Tận Tác Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Ðại Hoa Phật.
Nam-mô Hoa Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thanh Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Bắc Phương Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Vương Phật.
Nam-mô Diệu Hống Thanh Phật.
Nam-mô Ly Chư Úy Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Vô Úy Ưu Phật.
Nam-mô Nhật Thiệt Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Mạn-đà Hương Phật.
Nam-mô Tràng Cái Phật.
Nam-mô Hoa Thượng Phật.
Nam-mô Tây Bắc Phương Thượng Thủ Tích Phật.
Nam-mô Sơn Thắng Tích Phật.
Nam-mô Hải Thắng Tích Phật.
Nam-mô Nhật Thượng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Trí Tràng Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Quang Phật.
Nam-mô Vô Thượng Phương Sư Tử Phật.
Nam-mô Sư Tử Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Thượng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Tích Phật.
Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.
Nam-mô Tiên Vương Phật.
Nam-mô Hoa Tiên Phật.
Nam-mô Tiên Quang Phật.
Nam-mô Tiên Xả Kính Phật.
Nam-mô Tiên Giác Phật.
Nam-mô Ðại Ðăng Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam-mô Ðăng Thí Dụ Phật.
Nam-mô Ðối Trị Tiên Phật.
Nam-mô Giác Tịnh Phật.
Nam-mô Ðối Trị Phật.
Nam-mô Ðối Hận Phật.
Nam-mô Ðối Trị Sơn Phật.
Nam-mô Ái Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Y Chỉ Phật.
Nam-mô Ðông Phương A-súc Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Phật.
Nam-mô Chân Thanh Phật.
Nam-mô Nam Phương Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Hỏa Tụ Phật.
Nam-mô Xứng Quang Phật.
Nam-mô Di-lưu Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật.
Nam-mô A-di-đà Tràng Phật.
Nam-mô A-di-đà Cao Phật.
Nam-mô Ðại Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Hương Tụ Phật.
Nam-mô Thượng Phương Ðại Quang Minh Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Hỏa Thanh Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật.
Nam-mô La Võng Quang Phật.
Nam-mô Hạ Phương Sư Tử Phật.
Nam-mô Xứng Vương Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Ðảnh Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật.
Nam-mô Ðông Phương Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Hương Thượng Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật.
Nam-mô Kiên Vương Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Thanh Hống Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Quang Tự Tại Phật.
Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thanh Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Man Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Tầm Quang Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Tích Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Vô Tâm Quang Minh Phật.
Nam-mô Tỳ-lưu-la Phật.
Nam-mô Liên Hoa Phật.
Nam-mô Hỷ Tụ Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Kinh Bố Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Tu Hành Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Sa-la Tập Phật.
Nam-mô Ðại Sa-la Tập Phật.
Nam-mô Tràng Tướng Phật.
Nam-mô Tịnh Mạng Phật.
Nam-mô Kim Ðài Phật.
Nam-mô Ái Kiến Phật.
Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật.
Nam-mô Tu-ma-na Quang Phật.
Nam-mô Diệu liên hoa kiếp, ức na-do-tha bách thiên vạn Phật đồng danh Nhất Thiết Bồ-đề Hoa Phật.
Nam-mô Thất bách đồng danh Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tam bách đồng danh Ðại Tràng Phật.
Nam-mô Thập thiên đồng danh Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Thiện Phát Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Cái Phật.
Nam-mô Tam-muội Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Túc Bộ Phật.
Nam-mô Thiện Hương Hương Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trạch Ðịch Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Chí Quang Phật.
Nam-mô Kim Cang Phật.
Nam-mô Ni-di Phật.
Nam-mô Bất Khả Tận Thế Giới Nhất Thiết Sắc Phật.
Nam-mô Ca-sa Tràng Thế Giới Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Kiên Tràng Thế Giới Trí Thắng Sơn Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Hương Cử Thế Giới Thắng Hoa Tạng Phật.
Nam-mô Kim Cang Ma-ni Thế Giới Kim Cang Tạng Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Tràng Phật.
Nam-mô Ý Vị Thế Giới Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thủ Thế Giới Phật Thắng Phật.
Nam-mô Cảnh Luân Thế Giới Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực Thế Giới Nhật Tạng Phật.
Nam-mô An Lạc Thế Giới Tối Lực Phật.
Nam-mô A-súc Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Công Ðức Hải Lưu Ly Ca-na-già Sơn
Chân Kim Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô Kim Tác Cái Sơn Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Quang Thi-khí Phật.
Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Câu-na-hàm Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Tam-muội Thủ Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ-tát.

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu của Phật và Bồ-tát ấy thì vượt khỏi thế gian ba mươi kiếp.

Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Bồ-tát.

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu của Phật và Bồ-tát ấy thì vượt khỏi thế gian ngàn kiếp.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì vượt khỏi thế gian bốn đại kiếp, thường sinh ra trong thế gian có Phật và Bồ-tát, không còn tạo tội ngũ nghịch.

Nam-mô Tam-muội Thắng Phấn Tấn Phật.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì được ngàn Tam-muội, vượt khỏi thế gian vô lượng ngàn kiếp, đồng với công đức của Bồ-tát Di-lặc.

Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Thân Quang Minh Thắng Phật.

Thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của Phật ấy thì vượt khỏi thế gian số kiếp không thể tính đếm.

Nam-mô Tối Thắng Ba-đầu-ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì vượt khỏi thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Vô Lượng Hương Thắng Vương Phật.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì vượt khỏi thế gian vô lượng kiếp và thường biết được mạng đời trước.

Nam-mô Bảo Hoa Phấn Tấn Như Lai.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì được ngàn Tam-muội, chúng sinh thường quy y, được chư Phật Như Lai tán
thán, vượt khỏi thế gian ngàn kiếp, không bao lâu sẽ chuyển pháp luân.

Nam-mô Ðại Quang Minh Như Lai.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì vượt khỏi thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì vượt khỏi thế gian sáu muơi kiếp.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Thiện nam nào thọ trì danh hiệu của Phật ấy thì được phước nhiều hơn người bố thí bảy báu nhiều như núi Tu-di đến hằng hà sa
số thế giới.

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Si Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Siểm Khúc Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Hý Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Như Ý Thông Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Thí Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Khởi Trì Giới Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Khởi Tinh Tấn Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Thí Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Trì Giới Tư Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Nhẫn Nhục Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Khởi Tư Duy Tinh Tấn Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Thiền Thành Tựu Tự Tại Phật.
Nam-mô Khởi Bát-nhã Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Thiền Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Bát-nhã Tư Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hành Bất Khả Tư Nghị Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Hành Bất Khả Tư Nghị Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hành Khởi Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Tánh Thanh Tịnh Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Xứng Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Ðà-la-ni Thí Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Không Hạnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Không Vô Ngã Ðắc Danh Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhãn Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Nhĩ Quang Minh Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Tỷ Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Thiệt Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Thân Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Tâm Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Sắc Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Thanh Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Hương Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Vị Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Xúc Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Diễm Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Tán Thán Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Phong Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Quang Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Sự Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Thế Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Bạt Khổ Tự Tại Phật.
Nam-mô Ấm Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Giới Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Bất Nhị Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Sinh Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Thanh Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Ðịa Hoa Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Man Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Hương Cái Quang Minh Tự Tại Phật.
Nam-mô Y Quang Minh Nhân Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô Ni-di Phật.
Nam-mô Diễm Di-lưu Phật.
Nam-mô Kim Cang Phật.
Nam-mô Sơ Xuất Nhật Nhiên Ðăng Nguyệt Hoa Bảo Ba-đầu-ma Kim Quang Minh Thân Lô-xá-na Phóng Vô Ngại Bảo Quang Minh Chiếu Thập Phương Thế Giới Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Long Phật.
Nam-mô Thiện Ðiều Tâm Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Hỏa Thủ Phật.
Nam-mô Diễm Tích Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Vô Biên Tư Duy Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Thiện Hương Hương Phật.
Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Lậu Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Hiền Thân Phật.
Nam-mô Hiền Tướng Phật.
Nam-mô Biến Kiến Phật.
Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tâm Bình Ðẳng Phật.
Nam-mô Kiên An Ẩn Phật.
Nam-mô Sa-la Phật.
Nam-mô Ðắc Danh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Xứng Liên Hoa Phật.
Nam-mô Hoa Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Ðịch Ðối Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Thế Phật.
Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ðệ Nhất Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Trí Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Phật.
Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật.
Nam-mô Cầu Danh Phát Thanh Tu Hành Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Bảo Ma-ni Vương Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Diễm Xứng Thành Tựu Vương Phật.
Nam-mô Hương Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam-mô Thiện Trí Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Diêm-phù-đàn Tràng Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðiện Chiếu Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chủng Chiếu Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Phật.
Nam-mô Cụ Túc Công Ðức Phật.
Nam-mô Thượng Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Ðế Thích Tràng Phật.
Nam-mô Hỏa Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Diệu Quang Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Vân Tự Tại Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Nhật Ðăng Phật.
Nam-mô Tối Thượng Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Diệu Khứ Phật.
Nam-mô Nguyệt Khởi Phật.
Nam-mô Ðăng Minh Phật.
Nam-mô Bất Yểm Túc Thân Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Hỏa Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Bất Ðịnh Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Vô Biên Xưng Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Chiêm-bặc Sắc Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Ðức Phật.
Nam-mô Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật.
Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Tinh tú kiếp nhị vạn đồng danh Quang Tác Phật.
Nam-mô Nhị vạn đồng danh Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Nhị vạn đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Ðồng danh Ðế Thích Nhật Thái Bạch Tinh Tú vô lượng bách thiên vạn bất khả sổ Phật.

Thiện nam nên quy y các Bồ-tát.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-tát.
Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.
Nam-mô Vô Cấu Xưng Bồ-tát.
Nam-mô Ðịa Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Thế Chí Bồ-tát.
Nam-mô Hương Tượng Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Hương Tượng Bồ-tát.
Nam-mô Dược Vương Bồ-tát.
Nam-mô Dược Thượng Bồ-tát.
Nam-mô Kim Cang Tạng Bồ-tát.
Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Bồ-tát.
Nam-mô Di-lặc Bồ-tát.
Nam-mô Phấn Tấn Bồ-tát.
Nam-mô Vô Sở Phát Bồ-tát.
Nam-mô Ðà-la-ni Tự Tại Vương Bồ-tát.
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-tát.
Nam-mô Kiên Ý Bồ-tát.
Nam-mô Nhật Tạng Bồ-tát.

Quy y vô lượng, vô biên các vị Bồ-tát như vậy.

Nam-mô Ðông phương cửu thập cửu ức bách thiên vạn đồng danh Phạm Thắng Bồ-tát.
Nam-mô Nam phương cửu thập cửu ức bách thiên vạn đồng danh Bất-lân-đà-la Bồ-tát.
Nam-mô Tây phương cửu thập cửu ức bách thiên vạn đồng danh Ðại Công Ðức Bồ-tát.
Nam-mô Bắc phương cửu thập cửu ức bách thiên vạn đồng danh Ðại Dược Vương Bồ-tát.

Quy y vô lượng, vô biên các Bồ-tát như vậy khắp mười phương thế giới.

Kế đến phải xưng danh hiệu Bích-chi-phật.

Nam-mô A-lợi-đa Bích-chi-phật.
Nam-mô Bà-lợi-đa Bích-chi-phật.
Nam-mô Ða-già-lâu Bích-chi-phật.
Nam-mô Xứng Bích-chi-phật.
Nam-mô Kiến Bích-chi-phật.
Nam-mô Ái Kiến Bích-chi-phật.
Nam-mô Giác Bích-chi-phật.
Nam-mô Kiền-đa-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Vô Vọng Bích-chi-phật.
Nam-mô Lê-sa-bà Bích-chi-phật.
Nam-mô Văn Bích-chi-phật.
Nam-mô Trí Thân Bích-chi-phật.
Nam-mô Tỳ-da-ly Bích-chi-phật.
Nam-mô Câu-tát-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Bà-tẩu-đà-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Vô Ðộc Tâm tịnh Bích-chi-phật.
Nam-mô Thật Vô Cấu Bích-chi-phật.
Nam-mô Phước Ðức Bích-chi-phật.
Nam-mô Hắc Bích-chi-phật.
Nam-mô Duy Hắc Bích-chi-phật.
Nam-mô Trực Phước Ðức Bích-chi-phật.
Nam-mô Thức Bích-chi-phật.
Nam-mô Hương Bích-chi-phật.
Nam-mô Hữu Hương Bích-chi-phật.
Nam-mô Kiến Nhân Phi Ðằng Bích-chi-phật.
Nam-mô Khả-ba-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Tần-ma-lợi Bích-chi-phật.
Nam-mô Nguyệt Tịnh Bích-chi-phật.
Nam-mô Thiện Trí Bích-chi-phật.
Nam-mô Tu-đà-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Thiện Pháp Bích-chi-phật.
Nam-mô Ứng Cầu Bích-chi-phật.
Nam-mô Cam Cầu Bích-chi-phật.
Nam-mô Ðại Thế Bích-chi-phật.
Nam-mô Tu Hành Bất Trước Bích-chi-phật.
Nam-mô Nan Xả Bích-chi-phật.
Nam-mô Thật Bích-chi-phật.
Nam-mô Bất Khả Tỷ Bích-chi-phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Bích-chi-phật.
Nam-mô Hỷ Bích-chi-phật.
Nam-mô Tùy Hỷ Bích-chi-phật.
Nam-mô Thập Nhị Bà-la-đọa Bích-chi-phật.
Nam-mô Thập Ðồng Danh Bà-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Hỏa Thân Bích-chi-phật.
Nam-mô Ðồng Danh Bồ-đề Bích-chi-phật.
Nam-mô Ma-ha-nam Bích-chi-phật.
Nam-mô Tâm Thượng Bích-chi-phật.
Nam-mô Phát Tịnh Bích-chi-phật.
Nam-mô Thiện Khoái Bích-chi-phật.
Nam-mô Vi-đà Bích-chi-phật.
Nam-mô Cát-sa Bích-chi-phật.
Nam-mô Ưu-ba-cát-sa Bích-chi-phật.
Nam-mô Ðoạn Hữu Bích-chi-phật.
Nam-mô Ưu-ba-chi-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Ðoạn Ái Bích-chi-phật.
Nam-mô Thi-bà-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Chuyển Giác Bích-chi-phật.
Nam-mô Khứ Cấu Bích-chi-phật.
Nam-mô Cao Khứ Bích-chi-phật.
Nam-mô A-tất-đa Bích-chi-phật.
Nam-mô Vô Lậu Bích-chi-phật.
Nam-mô Kiêu Mạn Bích-chi-phật.
Nam-mô Tận Kiêu Mạn Bích-chi-phật.
Nam-mô Thân Bích-chi-phật.
Nam-mô Ðắc Thoát Bích-chi-phật.
Nam-mô Vô Cấu Bích-chi-phật.
Nam-mô Ðộc Bích-chi-phật.
Nam-mô Kê Trú Bích-chi-phật.
Nam-mô Năng Tác Kiêu Mạn Bích-chi-phật.
Nam-mô Thoái Bích-chi-phật.
Nam-mô Bất Thoái Khứ Bích-chi-phật.
Nam-mô Tầm Bích-chi-phật.
Nam-mô Thiện Cát Bích-chi-phật.
Nam-mô Bất Khả Tâm Bích-chi-phật.
Nam-mô Thiện Trụ Bích-chi-phật.
Nam-mô Vô Tỷ Bích-chi-phật.
Nam-mô Vô Kiêu Mạn Bích-chi-phật.
Nam-mô Cù-đa Bích-chi-phật.
Nam-mô Ðoạn Ái Bích-chi-phật.
Nam-mô Nhĩ Bích-chi-phật.
Nam-mô Tâm Ðắc Giải Thoát Bích-chi-phật.
Nam-mô Ưu-ba-nhĩ Bích-chi-phật.
Nam-mô Cát Bích-chi-phật.
Nam-mô Sai-ma Bích-chi-phật.
Nam-mô Giá-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Ưu-ba-giá-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Lê-sa-bà Bích-chi-phật.
Nam-mô Bồ-sa-tha Tịnh Bích-chi-phật.
Nam-mô Thiện Hương Ðảm Bích-chi-phật.
Nam-mô A-sa-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Ưu-ba-sa-la Bích-chi-phật.
Nam-mô Ba-đầu Bích-chi-phật.
Nam-mô Thiện Hiền Bích-chi-phật.
Nam-mô Hiền Ðức Bích-chi-phật.
Nam-mô Tu-ma Bích-chi-phật.
Nam-mô Du-na Bích-chi-phật.
Nam-mô Lưu-xà Bích-chi-phật.
Nam-mô Ưu-ba-lưu-xà Bích-chi-phật.
Nam-mô Phất-sa Bích-chi-phật.
Nam-mô Ngưu Xỉ Bích-chi-phật.
Nam-mô Lậu Tận Bích-chi-phật.
Nam-mô Tối Hậu Thân Bích-chi-phật.

Quy y vô lượng, vô biên các đức Bích-chi-phật như vậy.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Giải Thoát Nhất Thiết Phược Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xứng Hương Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Huyền Phật.
Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Ê Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Tác Phật.
Nam-mô Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Ðại Diễm Phật.
Nam-mô Vô Biên Hành Công Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Công Ðức Vân Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Cự Vương Phật.
Nam-mô Phá Nhất Thiết Chúng Sinh Ám Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Kiến Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Văn Phật.
Nam-mô Sơn Phong Phật.
Nam-mô Kim Thánh Phật.
Nam-mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Kê Ðầu Phật.
Nam-mô Vô Biên Tỳ-ni Thắng Vương Phật.
Nam-mô Ðiện Chiếu Quang Minh La Võng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Vô Lượng Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ðiện Nhật Nguyệt Tác Quang Phật.
Nam-mô Phổ-cú-sách-ma Thắng Phấn Tấn Công Ðức Tích Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Phật.
Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam-mô Quang Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Xa-xả-thí Kê Ðầu Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Phật.
Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Bảo Ni Sơn Vương Phật.
Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Phá Toái Kim Cang Kiên Cố Phật.
Nam-mô Bảo Xí Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Ly Cấu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Ðắc Phật.
Nam-mô Tịnh Phật.
Nam-mô Phạm Ðức Phật.
Nam-mô Bà-lâu-na Phật.
Nam-mô Bà-lâu-na Thiên Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Lực Sĩ Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Oai Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Cú-sách-ma Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thọ Ðề Phấn Tấn Dũng Mãnh Thắng Phật.
Nam-mô Tài Thắng Phật.
Nam-mô Niệm Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Kê Ðầu Tràng Phật.
Nam-mô Bộ Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Hỏa Chúng Sinh Trang Nghiêm Quang Vương Phật.
Nam-mô Diệu Bình Ðẳng Pháp Giới Trí Khởi Thanh Phật.
Nam-mô Quảng Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Ðại Ứng La Võng Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Hoa Nhãn Ðiện Quang Phật.
Nam-mô Tối Thắng Ðại Sư Tử Ý Phật.
Nam-mô Ðáo Pháp Giới Thắng Quang Lô-xá-na Vương Phật.
Nam-mô Thường Vô Cấu Công Ðức Biến Chí Xứng Phật.
Nam-mô Nhật Hoa Thắng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Phật.
Nam-mô Quảng Hỷ Vô Cấu Oai Ðức Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Căn Bản Thắng Thiện Ðạo Sư Phật.
Nam-mô Trí Lực Phật.
Nam-mô Di-lâu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thanh Quang Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Tướng Trang Nghiêm Tác Quang Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Ðịa Chủ Thiên Phật.
Nam-mô Thắng Tấn Tịch Khứ Phật.
Nam-mô Kiến Chúng Sinh Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Thâm Quang Minh Lô-xá Tập Tuệ Phật.
Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Diệu Công Ðức Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật.
Nam-mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật.
Nam-mô Phổ Môn Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Kiến Phật.
Nam-mô Ca-na-ca Vô Cấu Quang Minh Nhật Diễm Vân Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Quang Minh Nghi Tràng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Ðịa Xứ Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam-mô Giác Hư Không Bình Ðẳng Tướng Phật.
Nam-mô Thập Phương Quảng Ứng Vân Tràng Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Hại Tâm Bi Giải Thoát Không Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Tu-di Phật.
Nam-mô Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật.
Nam-mô Diệu Hống Thắng Phật.
Nam-mô Ðệ Nhất Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Lô-xá-na Diệu Nguyệt Phật.
Nam-mô Khả Tín Lực Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Thọ Thanh Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Trường Thiện Tý Phật.
Nam-mô Bất Thoái Công Ðức Hải Quang Phật.
Nam-mô Phổ Sinh Diệu Nhất Thiết Trí Tốc Phật.
Nam-mô Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Trí Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật.
Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Phật.
Nam-mô Tự Tại Diệu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Kim Cang Hoa Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Quán Pháp Giới Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nhiên Thọ Khẩn-na-la Vương Phật.
Nam-mô Nhiên Hương Ðăng Phật.
Nam-mô Ứng Vương Phật.
Nam-mô Như Lai Công Ðức Phổ Môn Kiến Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Phổ Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Quảng Hóa Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Giới Giải Thoát Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Ý Phật.
Nam-mô Như Lai Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Thế Gian Luân Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Vô Biên Nhãn Phật.
Nam-mô Hỷ Lạc Thành Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Trí Hành Cảnh Giới Tuệ Phật.
Nam-mô Quảng Tịch Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật.
Nam-mô Phước Ðức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật.
Nam-mô Năng Tác Hỷ Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Hống Tràng Phật.
Nam-mô Quán Nhãn Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Tận Trí Kim Cang Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Nhật Tạng Chiếu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Trí Phu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Phước Ðức Di-lâu Thượng Phật.
Nam-mô Căn Nhật Oai Ðức Phật.
Nam-mô Mãn Quang Minh Thân Quang Phật.
Nam-mô Ðịa Ðệ Nhất Tướng Hoa Phật.
Nam-mô Vân Vô Úy Kiến Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Ngôn Ngữ Kê Ðầu Phật.
Nam-mô Thật Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phấn Tấn Thành Tựu Nghĩa Tâm Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Quán Xưng Phật.
Nam-mô Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật.
Nam-mô Phước Ðức Xứng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Niệm Nhất Thiết Chúng Sinh Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Tu-di Bộ Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Tất Tàm Quý Xứng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Giáo Hóa Nhất Thiết Thế Gian Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Nạn Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Thế Gian Phật.
Nam-mô Năng Chuyển Thai Phật.
Nam-mô Chuyển Nữ Phật.
Nam-mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật.
Nam-mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật.
Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.
Nam-mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật.
Nam-mô Thập Phương Quảng Công Ðức Xứng Vô Tận Lạc Phật.
Nam-mô Ái Ðại Trí Kiến Bất Không Văn Danh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Lực Trí Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phạm Công Ðức Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Kim Cang Mật Tích Phật.
Nam-mô Thiện Chuyển Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Hóa Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thường Công Ðức Nhiên Ðăng Khứ Tuệ Phật.
Nam-mô Ðáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật.
Nam-mô Ðáo Pháp Giới Vô Lượng Thanh Tuệ Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Giới Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Vô Trung Công Ðức Hải Chuyển Pháp Luân Thanh Phật.
Nam-mô Nhật Bất Khả Tư Nghị Trí Kiến Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Vô Tận Công Ðức Diệu Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Cự Phật.
Nam-mô Ðại Long Thanh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Sư Tử Tọa Phấn Tấn Tề Phật.
Nam-mô Trí Tụ Giác Quang Phật.
Nam-mô Trụ Trì Ðịa Thiện Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Sinh Hỷ Tác Phật.
Nam-mô Phóng Thân Diễm Tràng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sinh Hạnh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Ðức Vân Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật.
Nam-mô Ðệ Nhất Thiết Quang Minh Kim Ðình Liệu Phật.
Nam-mô Quán Nhất Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Hóa Nhật Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thắng Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật.
Nam-mô Phu Hoa Tâm Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Kim Cang Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Quảng Câu-tô-ma Tác Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Trí Luân Chiếu Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Long Xứng Vô Lượng Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Man Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Tu-di Sơn Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Hành Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Ba-la-mật Hải Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Diện Môn Tràng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thượng Thiết Nguyện Quang Minh Phật.
Nam-mô Quảng Ðắc Nhất Thiết Pháp Tế Phật.
Nam-mô Quang Minh La Võng Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Tràng Phật.
Nam-mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nghĩa Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thông Thủ Vương Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhất Thiết Pháp Giới Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Thắng Tam-muội Tinh Tấn Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Tu-di Tràng Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bồ-đề Phần Câu-tô-ma Tác Vương Phật.
Nam-mô Ðắc Thế Giới Công Ðức Ðại Hải Phật.
Nam-mô Bảo Sư Tử Lực Phật.
Nam-mô Phổ Trí Hải Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thiện Hóa Tràng Phật.
Nam-mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Vân Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Hải Phật.
Nam-mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật.
Nam-mô Hương Quang Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Minh Phu Vương Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Kiên Vương Tràng Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Diệu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thắng Tâm Vương Phật.
Nam-mô Thiện Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Ðoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Diệu Công Ðức Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hóa Vương Phật.
Nam-mô Bạch Trí Phạm Hạnh Phật.
Nam-mô Sư Tử Nhãn Diễm Vân Phật.
Nam-mô Ðại Hải Thiên Diễm Môn Phật.
Nam-mô Giác Phật Trí Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Vị Ðại Thánh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật.
Nam-mô Mãn Pháp Giới Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Ðại Công Ðức Hoa Phu Vô Cấu Phật.
Nam-mô Chiếu Thắng Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật.
Nam-mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Pháp Trí Sai Biệt Phật.
Nam-mô Chuyển Ðăng Luân Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Giới Luân Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật.
Nam-mô Vô Trước Trí Tràng Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Nguyệt Trí Phật.
Nam-mô Trí Phật.
Nam-mô Nhật Chiếu Phật.
Nam-mô Thường Phóng Phổ Quang Minh Thiệt Công Ðức Hải Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Trường Tý Phật.
Nam-mô Cao Kiến Phật.
Nam-mô Vô Cấu Ðịa Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới Phổ Chiếu Thập Phương Quang Minh Thanh Hống Hư Không Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Trì Trang Nghiêm Thế Giới Phổ Môn Kiến Diệu Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Trụ Trì Thế Giới Vô Biên Công Ðức Phổ Quang Phật.
Nam-mô Di-lưu Thắng Nhiên Ðăng Thế Giới Phổ Quang Minh Hư Không Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Diệu Thanh Thiện Ái Văn Thế Giới Hỷ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật.
Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Thế Giới Bảo Tu-di Sơn Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu Thế Giới Thiện Hóa Pháp Giới Thanh Tràng Phật.
Nam-mô Hương Tạng Kim Cang Trang Nghiêm Thế Giới Kim Cang Quang Minh Ðiện Thanh Hống Phật.
Nam-mô Diễm Thanh Thế Giới Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Gian Thác Trang Nghiêm Vô Cấu Thế Giới Pháp Thành Tuệ Hống Thanh Phật.
Nam-mô Năng Dữ Lạc Thế Giới Thập Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Ðăng Phật.
Nam-mô Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng Thế Giới Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Ðức Ðại Hải Phật.
Nam-mô Diệu Hoa Tràng Chiếu Thế Giới Ðại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Gian Thác Thế Giới Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thế Giới Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Trú Phổ Quang Trang Nghiêm Thế Giới Diệu Tuệ Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Man Vương Thế Giới Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Thiện Giác Phạm Oai Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Thân Thế Giới Nhất Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bảo Thủ Anh Lạc Thành Tựu Thế Giới Nhất Thiết Chư Ba-la-mật Tướng Ðại Hải Oai Ðức Phật.
Nam-mô Luân Trần Phổ Cái Thế Giới Ðoạn Nhất Thiết Trước Hỷ Tác Phật.
Nam-mô Bảo Man Diệu Tràng Thế Giới Ðại Xưng Quảng Công Ðức Hống Chiếu Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Trang Nghiêm Phổ Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới Vô Sai Biệt Trí Quang Minh Công Ðức Hải
Phật.
Nam-mô Vô Tận Quang Minh Trạch Tràng Thế Giới Vô Biên Pháp Giới Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Phóng Bảo Diễm Hoa Thế Giới Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Diễm Tạng Thế Giới Vô Chướng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật.
Nam-mô Bảo Luân Bình Ðẳng Quang Trang Nghiêm Thế Giới Phổ Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thọ Man Tràng Thế Giới Thanh Tịnh Nhất Thiết Niệm Vô Ngại Quang Minh Phật.
Nam-mô Phật Quốc Ðộ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm Thế Giới Quảng Hỷ Kiến Quang Minh Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Vi Tế Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Thế Giới Pháp Giới Phấn Tấn Thiện Quán Phật.
Nam-mô Vô Biên Sắc Hình Tướng Thế Giới Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phổ Diễm Vân Hỏa Nhiên Thế Giới Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Hống Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân Thế Giới Thanh Tịnh Sắc Tướng Hoa Oai Ðức Phật.
Nam-mô Cứu Cánh Thiện Tu Thế Giới Vô Chướng Ngại Nhật Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tọa Thành Tựu Thắng Thế Giới Quá Pháp Giới Trí Thân Quang Minh Phật.
Nam-mô Thập Phương Quang Minh Vô Chướng Ngại Thế Giới Bảo Quảng Cự Phật.
Nam-mô Sai Biệt Sắc Quang Minh Thế Giới Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật.
Nam-mô Bảo Môn Chủng Chủng Tràng Thế Giới Phổ Kiến Diệu Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Ma-ni Ðảnh Tác Man Quang Minh Thế Giới Phổ Thập Phương Thanh Vân Phật.
Nam-mô Tự Tại Ma-ni Kim Cang Tạng Thế Giới Trí Thắng Tu-di Vương Phật.
Nam-mô Ma-ni Y Tòa Thành Tựu Thắng Thế Giới Thi Hương Quang Minh Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hoa Ưu-ba-la Trang Nghiêm Thế Giới Phổ Trí Tràng Thanh Vương Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng Thế Giới Nhất Thiết Pháp Vô Úy Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh Thế Giới Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.
Nam-mô Nhật Tràng Lạc Tạng Thế Giới Phổ Môn Trí Lô-xá-na Hống Phật.
Nam-mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng Thế Giới Vô Lượng Công Ðức Hải Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Sư Tử Hỏa Quang Minh Thế Giới Pháp Giới Ðiện Quang Phật.
Nam-mô Tướng Khoái Chiếu Thế Giới Vô Chướng Ngại Công Ðức Xứng Giải Thoát Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Quang Minh Chiếu Thế Giới Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang Nghiêm Thế Giới Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Man Khoái Thế Giới Kim Quang Minh Vô Lượng Lực Nhật Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phóng Quang Cú-tố-ma Trầm Luân Thế Giới Hương Quang Minh Hỷ Lực Kiên Cố Phật.
Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới Phổ Quang Minh Lực Kiên Cố Phật.
Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới Phổ Quang Minh Ðại Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Cú-tố-di-đa Diêm Luân Trang Nghiêm Thế Giới Hỷ Hải Trang Nghiêm Công Ðức Xưng Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðịa Thành Tựu Oai Ðức Thế Giới Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật.
Nam-mô Phóng Thanh Hống Thế Giới Tướng Quang Minh Nguyệt Phật.
Nam-mô Kim Cang Tràng Thế Giới Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Thế Giới Vô Lượng Chúng Sinh Công Ðức Pháp Trụ Phật.
Nam-mô Quang Minh Chiếu Thế Giới Phạm Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Sinh Vô Cấu Quang Minh Thế Giới Diệu Pháp Giới Thắng Hống Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Chiếu Nhiên Ðăng Thế Giới Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Chiếu Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới Vô Cấu Công Ðức Nhật Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Tác Trang Nghiêm Tạng Thế Giới Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật.
Nam-mô Vô Trần Thế Giới Vô Lượng Thắng Hạnh Tràng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Thế Giới Pháp Giới Hư Không Bình Ðẳng Quang Minh Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành Tựu Thế Giới Công Ðức Tướng Vân Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng Thế Giới Lô-xá-na Thắng Ðảnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Man Thắng Tạng Thế Giới Nhất Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Hương Thắng Thế Giới Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật.
Nam-mô Khoái Ðịa Sắc Quang Thế Giới Thiện Quyến Thuộc Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Thiện Tác Phu Thế Giới Pháp Hành Hỷ Vô Tận Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Phước Ðức Oai Ðức Luân Thế Giới Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Ma-ni Bảo Ba-đầu-ma Trang Nghiêm Thế Giới Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Diễm Ðịa Thành Tựu Thế Giới Vô Lượng Lực Thành Tựu Tuệ Phật.
Nam-mô Phạm Chiếu Thế Giới Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật.
Nam-mô Thanh Trần Bình Ðẳng Thế Giới Kim Sắc Nhiên Di Lâu Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bảo Sắc Trang Nghiêm Thế Giới Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Sắc Thiện Quang Minh Thế Giới Bảo Nhiên Ðăng Phổ Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Thế Giới Hỏa Thắng Hoa Phấn Tấn Thiện Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Tác Tạng Thế Giới Vô Tận Công Ðức Hoa Oai Ðức Phật.
Nam-mô Cảnh Quang Minh Chiếu Thế Giới Hành Lực Cam Lồ Hống Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Chiên-đàn Khoái Nguyệt Trang Nghiêm Thế Giới Pháp Trí Tuệ Oai Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Tụ Tập Thế Giới Vô Biên Tinh Tấn Quang Minh Công Ðức Thắng Vương Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Thành Tựu Thế Giới Nhật Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma-bạt-đề Thế Giới Phổ Hoa Phật.
Nam-mô Ma-lê-chi Thế Giới Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới Na-la-diên Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Hữu Hoa Thế Giới Ba-đầu-ma Oai Ðức Phật.
Nam-mô Hữu Vân Thế Giới Lôi Thanh Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Hành Thế Giới Chiêm-bặc Sắc Phật.
Nam-mô Liên Hoa Thế Giới Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Quang Tràng Thế Giới Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thế Giới Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc Thế Giới Vô Biên Công Ðức Bảo Tập Thị Hiện An Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Gian Thác Thế Giới Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật.
Nam-mô Phổ Vô Cấu Thế Giới Vô Cấu Xưng Vương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới Phổ Hoa Phật.

Thiện nam nên quy y với tất cả chư Phật, chư Ðại Bồ-tát và tất cả đại chúng trong thế giới ấy. _

Xem (2281)