Home » Tàng Kinh Các » Bộ Mật Giáo » Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú

dai-phat-danh-thu-lang-nghiem-chu-344-348
Tải xuống: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú

CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7)
_ Chú Lăng Nghiêm hay bài Chú Phật Đỉnh Quang Tụ Tất Đát Đa Bát Đát La hàm chứa những vần thơ bí mật, những câu văn vi diệu. Là nguyên nhân sinh ra tất cả chư Phật trong mười phương
_ Mười phương Như Lai do Tâm Chú này mà được thành Vô Thượng Chính Biến Tri Giác (hay quả vị Toàn Giác)
_ Mười phương Như Lai trì Tâm Chú này mà hàng phục được các Tà Ma, Ngoại Đạo
_ Mười phương Như Lai dùng Tâm Chú này làm xe sen báu để đi ứng hóa nơi vô số Quốc Độ
_ Mười phương Như Lai dùng Tâm Chú này để chuyển bánh xe Đại Pháp trong vô số Quốc Độ
_ Mười phương Như Lai trì Tâm Chú này nên hay xoa đầu thọ ký cho các hàng Bồ Tát, Thanh Văn và những người chưa chứng Quả Vị ở khắp mười phương
_ Mười phương Như Lai y theo Tâm Chú này mà cứu vớt tất cả Chúng Sinh ở khắp mười phương thoát khỏi mọi sự khổ não của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, đui, điếc, câm, ngọng, 8 điều khổ đồng thời giải thoát các ách nạn: Giặc cướp, binh đao, phép vua, tù ngục, bão lụt, lửa, nước, đói khát, nghèo nàn…
_ Mười phương Như Lai tùy theo Tâm Chú này mà đi khắp mười phương để phụng sự các bậc Thiện Tri Thức. Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm ngồi đều được như ý cúng dường vô lượng vô số chư Phật. Ở trong Pháp Hội của Như Lai đều được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử.
_ Mười phương Như Lai thực hành Tâm Chú này mà hay đi khắp mười phương để nhiếp thọ những người có nhân duyên và khiến cho hàng Tiểu Thừa nghe thấy Bí Tạng, chẳng sinh lòng khiếp sợ
_ Mười phương Như Lai tụng Tâm Chú này mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành tựu Đạo Vô Thượng Giác cho đến khi vào Đại Niết Bàn
_ Mười phương Như Lai truyền lại Tâm Chú này để sau khi diệt độ, phó chúc Pháp Phật cho người sau giữ gìn được đến nơi đến chốn cùng tột và đều giữ gìn trong sạch những Giới Luật nghiêm tịnh.
_ Nếu có ai ngộ nhập vào những chữ những câu trong Tâm Chú Lăng Nghiêm thì mới biết tất cả chúng Hữu Tình và Vô Tình cũng thường nói Chú này. Do đó Chú này còn gọi là Như Lai Đỉnh.

CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7)

Như hàng Hữu Học chưa thoát khỏi Luân Hồi, có Tâm chí thành cầu tu chứng quả vị A La Hán. Nếu ở trong Đạo Trường, không trì bài Chú này thì thân tâm của Hành Giả khó có thể tránh thoát khỏi được sự quấy nhiễu của Tà Ma.

Nếu có chúng sinh tùy theo vật dụng có được trong nước mình cư ngụ như : Vỏ cây hoa, lá cây Bối, giấy trắng, nhung trắng… đem viết bài Chú này vào rồi đựng trong một cái túi thơm. Như người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ được thì đeo ở trên thân mình hoặc để trong nhà thì trọn đời người ấy chẳng bị các thứ độc làm hại.

Bài Chú Lăng Nghiêm hay cứu chúng sinh thoát khỏi mọi sự sợ hãi và giúp cho chúng sinh tu thành Trí Tuệ xuất Thế Gian.

Trong thời Mạt Pháp. Nếu có người trì tụng hoặc dạy người khác trì tụng Thần Chú Lăng Nghiêm thì kẻ ấy không bị các nạn: Lửa đốt, nước cuốn trôi, độc hại… cho đến tất cả Chú Ngữ độc ác của các hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Yêu Tinh, Ma, Mỵ… đều chẳng thể hại được. Khi trì tụng bài Chú này mà Tâm được chính định rồi thì hết thảy mọi thứ bùa chú, nọc độc, thuốc độc, các hơi độc ở vàng, bạc, cỏ cây, rắn, rết, sâu bọ và các loài khác… nếu lọt vào trong miệng người ấy cũng đều hóa thành vị Cam Lộ. Tất cả các vị Hung Tinh, Ác Quỷ, Ác Thần dù có Tâm ác hãm hại người cũng không dám khởi Tâm làm hại Người Trì Chú ấy. Các loài Tần Na Dạ Ca và chúa Quỷ ác cùng với quyến thuộc đã thọ ân sâu của Phật Pháp thường đến ủng hộ những người trì tụng Chú ấy.

Bài Chú Lăng Nghiêm thường có tám vạn bốn ngàn vô số Chủng Tộc Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương, mỗi mỗi vị đều có quyến thuộc ngày đêm hộ vệ. Nếu có chúng sinh, Tâm còn tán loạn chẳng thể vào Tam Ma Địa được mà kẻ ấy: Tâm trì, miệng tụng bài Chú Lăng Nghiêm thì các vị Kim Cương thường theo ủng hộ kẻ ấy huống chi là người có Tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề. Các vị Kim Cương này thường đem sức thần ủng hộ khiến cho người ấy tinh tiến thân tâm, phát khởi Thần Thức, ngay đó nhớ lại những việc từ tám vạn bốn ngàn hằng hà sa số kiếp cho đến nay, mỗi mỗi đều rõ ràng, chẳng có nghi hoặc. Kể từ lúc mới tu học là Kiếp thứ nhất cho đến khi thành Phật là Kiếp cuối cùng, dù phải trải qua bao nhiêu Kiếp nữa thì chẳng khi nào phải sinh làm Quỷ Dạ Xoa, Quỷ La Sát, Quỷ bệnh tật, Quỷ ung thối, Quỷ Yểm Mỵ, Quỷ hút tinh khí, cùng các loài Ngạ Quỷ có hình vô hình, có tưởng vô tưởng và những xứ ác độc.

Bậc Thiện Tri Thức ấy hoặc đọc tụng hoặc đeo giữ và cúng dường Tâm Chú này thì kiếp kiếp chẳng sinh vào những chốn nghèo nàn hèn hạ và những nơi chẳng an lành. Các chúng sinh này dù cho tự thân chẳng làm Phước Nghiệp thì mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ, do đó trong vô số kiếp thường sinh đồng một chỗ với chư Phật, liên kết chặt chẽ vô lượng vô số công đức để cùng tu tập tại một nơi với nhau. Cho nên Tâm Chú này khiến cho người đã Phá Giới lại được Giới Căn trong sạch, người chưa đắc Giới khiến cho đắc Giới, người chưa tinh tiến khiến cho tinh tiến, người không có Trí Tuệ khiến cho được Trí Tuệ, người chẳng thanh tịnh khiến cho mau chóng thanh tịnh, người chưa giữ được Trai Giới khiến cho giữ được Trai Giới.

Kẻ Thiện Nam Tử ấy. Giả sử trước kia có phạm Giới Cấm thì sau khi trì Chú, các tội Phá Giới chẳng kể nặng nhẹ đều được tiêu diệt. Dù cho đã uống rượu, ăn ngũ tân và các thứ Bất Tịnh thì tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần cũng chẳng cho là có lỗi mà bắt tội nữa. Dù có mặc quần áo rách rưới bẩn thỉu, khi đi đứng trì niệm Thần Chú cũng vẫn được coi như người thanh tịnh. Dù chẳng lập Đàn, chẳng vào Đạo Trường cũng chẳng hành Đạo mà trì tụng Chú này thì cũng được công đức đầy đủ như là người lập Đạo Trường hành Đạo. Nếu những kẻ trước kia đã tạo ra năm tội Nghịch và cái tội nặng đáng đọa vào Địa Ngục Vô Gián, hoặc các Tăng Ni đã phạm tội Tứ Khí, Bát Khí, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối. Nay biết đọc tụng, biên chép bài Chú này, đeo giữ trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì những Nghiệp tích chứa từ trước đều tiêu tan hết, chẳng bao lâu sẽ được Vô Sinh Nhẫn.

Như người phụ nữ chưa có con. Nếu muốn cầu con mà hay chí Tâm tưởng niệm hoặc đeo Chú này thì sẽ sinh được những đứa con trai, con gái có phước đức Trí Tuệ.

Kẻ nào cầu sống lâu được sống lâu, cầu Phước Báo được Phước Báo, cho đến cầu thân thể xinh đẹp khỏe mạnh sẽ đều được như thế. Sau khi chết, tùy Nguyện vãng sinh trong mười phương Quốc Độ, chắc chắn chẳng sinh vào nơi biên địa, giòng tộc hạ tiện và không phải mang những thân hình uế tạp.

Nếu có các Quốc Độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém, ôn dịch hoặc những nơi bị binh loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi có tai nạn khác… thì cứ viết bài Chú này dán ở bốn cửa thành, các Tháp Miếu hoặc viết lên ngọn cờ, cây phướng và khiến chúng sinh nơi ấy thừa phụng bài Chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường đồng thời khiến mỗi người dân đeo bài Chú trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt.

Nếu có chúng ở các Quốc Độ. Hễ chỗ nào có bài Chú này thì Trời Rồng vui mừng, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui. Những tai chướng do tất cả Ác Tinh biến quái ở mọi nơi đều chẳng thể sinh khởi, người chẳng chết yểu, gông cùm xiềng xích chẳng dính vào thân, ngày đêm ngủ yên thường chẳng gặp mộng ác.

Cõi Ta Bà này có tám vạn bốn ngàn tai biến do Ác Tinh, do 28 Ác Tinh làm Thượng Thủ. Lại có 8 Đại Ác Tinh làm chủ hay xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng hay gây các tai họa kỳ lạ cho chúng sinh, hễ có bài Chú này thì hết thảy đều bị tiêu diệt. Trong phạm vi 12 Do Tuần, các tai biến hung dữ trọng chẳng thể xâm phạm Đức Như Lai nói bài Chú này để bảo hộ cho người tu hành mới vào Đạo trong khi tu Thiền Định, thân tâm được thư thái an ổn không bị những Tà Ma, Quỷ Thần, Tiền Oan Nghiệp Chướng, nợ nần tích lũy từ đời vô thủy đến quấy phá hãm hại.

Nếu người tu hành y theo Pháp, Trì Giới trong Đạo Trường lại được vị Thầy Truyền Giới trong sạch. Đối với Tâm Chú này chẳng sinh nghi hoặc thì ngay tại thân máu thịt do cha mẹ sinh này sẽ được Tâm sáng suốt. Nếu chẳng được như vậy thì mười phương Như Lai đều nói lời hư vọng.

HỘ PHÁP CỦA THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, Quyển 7)

Bấy giờ trong Hội có vô số trăm ngàn vị Kim Cương đều chắp tay đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Như lời Phật dạy, chúng con xin thành tâm bảo hộ người tu Đạo Bồ Đề”

Khi ấy Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cũng cùng nhau đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Nếu có người Thiện Nhân tu học như thế thì chúng con xin hết lòng chí thành bảo hộ khiến cho suốt đời người ấy tu hành đều được như nguyện”

Lại có vô số vị Dược Xoa Đại Tướng, các chúa Quỷ La Sát, chúa Quỷ Phú Đan Na, chúa Quỷ Cưu Bàn Trà, chúa Quỷ Tỳ Xá Già, Sứ Giả Tần Na Dạ Ca và các Quỷ Súy đều chắp tay đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Chúng con thề nguyện hộ trì cho người tu hành ấy khiến cho mau chóng được viên mãn Tâm Bồ Đề”

Lại có vô số vị Thiên Tử ở Nhật Cung và Nguyệt Cung, các vị Thần Gió, Thần mưa, Thần sấm, Thần chớp, các vị Tuần Quan Đương Niên và những quyến thuộc của các vì sao cũng ở trong Hội ấy cùng nhau đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng: ”Chúng con cũng xin bảo hộ người tu hành ấy lập được Đạo Trường yên ổn không phải sợ hãi gì”

Lại có vô số vị Thần núi, Thần biển, Thần Thổ Địa, Thần dưới nước, Thần trên cạn, Thần trên sông, các Thần làm chủ mọi vật khác, cả Thần gió và cõi Trời Vô Sắc cũng đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng: “Chúng con cũng xin bảo vệ người tu hành ấy được thành Đạo Bồ Đề, không bao giờ có những sự Tà Ma”

Khi ấy tám vạn bốn ngàn ức hằng hà sa số Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương cùng ở trong Đại Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Như chúng con đã tu thành Bồ Đề từ lâu nhưng chẳng thủ chứng Niết Bàn, thường chỉ đi theo bài Chú này cứu giúp những người chân chính tu hành Pháp Đại Định trong thời Mạt Pháp.

Bạch Đức Thế Tôn! Những người tu Tâm cầu Pháp Chính Định như thế. Dù ở Đạo Trường hay lúc kinh hành cho đến khi đi dạo chơi thì con và Đồ Chúng của con thường theo hộ vệ người ấy. Dù cho Ma Vương ở cõi Trời Đại Tự Tại muốn tìm cách quấy nhiễu cũng chẳng thể được. Còn những Quỷ Thần nhỏ phải cách xa người ấy hơn 10 Do Tuần, ngoại trừ họ đã phát tâm tu Chính Pháp Thiền Định thì mới được gần người ấy.

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những Ác Ma hay quyến thuộc của Ma muốn đến xâm nhiễu người ấy thì chúng con dùng chày Kim Cương đập nát đầu chúng tan ra như bụi nhỏ để khiến cho người Thiện Nhân ấy tu hành được như nguyện”

Xem (1926)