Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 5)

Kinh Phật Danh (Quyển 5)

Nam-mô Thiên Cái Phật.
Nam-mô Long Quang Phật.
Nam-mô Thắng Bộ Phật.
Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.
Nam-mô Kiến Hữu Phật.
Nam-mô Tàm Quý Diện Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Ðịnh Thật Phật.
Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Vô Úy Thân Phật.
Nam-mô Nhiếp Trí Phật.
Nam-mô Hàng Oán Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật.
Nam-mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Sư Tử Túc Phật.
Nam-mô Giới Ái Phật.
Nam-mô Tín Thế Gian Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Trí Phật.
Nam-mô Ly Vô Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Nhiếp Tuệ Phật.
Nam-mô Ðại Trí Vị Phật.
Nam-mô Thật Bộ Phật.
Nam-mô Tâm Nhật Phật.
Nam-mô Quán Phương Phật.
Nam-mô Tín Thuyết Phật.
Nam-mô Tư Duy Nhẫn Phật.
Nam-mô Pháp Cái Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật.
Nam-mô Thiên Hoa Phật.
Nam-mô Thiên Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tướng Vương Phật.
Nam-mô Xứng Tư Duy Phật.
Nam-mô Thọ Tràng Phật.
Nam-mô Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Bộ Phật.
Nam-mô Tín Chúng Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Trí Giả Tán Thán Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Khải Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Thắng Tín Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Ái Phật.
Nam-mô Ly Chư Phật.
Nam-mô Tư Nghĩa Phật.
Nam-mô Ðại Cao Phật.
Nam-mô Thánh Nhân Diện Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật.
Nam-mô Nhiếp Bồ-đề Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Lạc Sư Tử Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Ái Phật.
Nam-mô Phân Kim Cang Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Quá Hỏa Phật.
Nam-mô Ðạo Sư Phật.
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Khoái Kiến Phật.
Nam-mô Phổ Ma-ni Hương Phật.
Nam-mô Tịch Hạnh Phật.
Nam-mô Nhiếp Xưng Phật.
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ðại Hống Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật.
Nam-mô Thế Quang Phật.
Nam-mô Kiến Nhẫn Phật.
Nam-mô Ðại Hoa Phật.
Nam-mô Hữu Ngã Phật.
Nam-mô Như Ý Phật.
Nam-mô Thiện Bồ-đề Căn Phật.
Nam-mô Ðịa Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Ðức Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Tín Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Sắc Phật.
Nam-mô Phương Tiện Tâm Phật.
Nam-mô Trí Vị Phật.
Nam-mô Công Ðức Tín Phật.
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Minh Cái Phật.
Nam-mô Thế Kiều Phật.
Nam-mô Tín Cúng Dường Phật.
Nam-mô Nhạo Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Cái Phật.
Nam-mô Tàm Quý Hiền Phật.
Nam-mô Năng Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Hạnh Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Khí Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Ái Phật.
Nam-mô Phổ Hạnh Phật.
Nam-mô Phổ Trí Phật.
Nam-mô Ðại Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Kiên Hành Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Năng Kinh Bố Phật.
Nam-mô Thắng Xưng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Kiên Cố Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Cao Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Lực Phật.
Nam-mô Ðại Tận Phật.
Nam-mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam-mô Hạnh Bồ-đề Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Tư Duy Phật.
Nam-mô Cao Quang Phật.
Nam-mô Hy Thắng Phật.
Nam-mô Nhạo Chủng Chủng Thanh Phật.
Nam-mô Ái Nghĩa Phật.
Nam-mô Tu Hành Tín Phật.
Nam-mô Ly Ái Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Tín Công Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Xưng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Nghi Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Lâm Hoa Phật.
Nam-mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam-mô Xả Tránh Phật.
Nam-mô Ðại Quảng Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Hư Không Ái Phật.
Nam-mô Cam Lồ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nhật Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Tràng Phật.
Nam-mô Dữ Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Năng Nhật Phật.
Nam-mô Khoái Khả Kiến Phật.
Nam-mô Kiên Ý Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Vũ Cam Lồ Phật.
Nam-mô Vô Úy Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Căn Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Ái Phật.
Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tư Duy Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Phá Oán Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thành Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô An Ẩn Tư Phật.
Nam-mô Ðạo Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ðộ Nê Phật.
Nam-mô Ly Hữu Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Khả Lạc Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Quang Minh Ái Phật.
Nam-mô Hỷ Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Thí Ðức Phật.
Nam-mô Thật Bộ Phật.
Nam-mô Vô Trệ Ngưng Trí Phật.
Nam-mô Ðắc Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ðắc Lạc Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịch Quang Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Vô Quá Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật.
Nam-mô Vô Úy Ái Phật.
Nam-mô Xứng Hống Phật.
Nam-mô Ðại Hống Phật.
Nam-mô Thiện Tư Phật.
Nam-mô Ðại Tư Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Sắc Phật.
Nam-mô Ðại Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Lạc Nhãn Phật.
Nam-mô Mạng Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Hạnh Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ly Nhiệt Trí Phật.
Nam-mô Ứng Kiều Phật.
Nam-mô Thiện Tập Trí Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Thiết Thi Oai Ðức Phật.
Nam-mô Bất Tử Thành Phật.
Nam-mô Bất Hộ Thanh Phật.
Nam-mô Hóa Nhật Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam-mô Cao Tín Phật.
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật.
Nam-mô Quang Minh Lực Phật.
Nam-mô Công Ðức Hy Phật.
Nam-mô Pháp Câu-tô-ma Phật.
Nam-mô Tịnh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Thiên Sắc Tâm Phật.
Nam-mô Lực Vương Phật.
Nam-mô Phổ Quán Phật.
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam-mô Thánh Hoa Phật.
Nam-mô Hư Không Phật.
Nam-mô Hàng Phục Uất Di Phật.
Nam-mô Vô Thí Trí Phật.
Nam-mô Hàng Phục Thích Phật.
Nam-mô Hàng Phục Thành Phật.
Nam-mô Ứng Ái Phật.
Nam-mô Giới Công Ðức Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Vật Tư Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Tâm Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tín Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Văn Trí Phật.
Nam-mô Vô Ngại Tâm Phật.
Nam-mô Vô Úy Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Thắng Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Khả Tu Kính Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Hộ Căn Phật.
Nam-mô Thiền Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Kiến Tín Phật.
Nam-mô Diệu Kiều Lương Phật.
Nam-mô Khả Quan Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Trí Phật.
Nam-mô Thiên Nhật Oai Ðức Phật.
Nam-mô Xả Trọng Ðảm Phật.
Nam-mô Xứng Tín Phật.
Nam-mô Chư Phương Văn Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tín Phật.
Nam-mô Diệu Nhãn Phật.
Nam-mô Giải Thoát Hành Phật.
Nam-mô Khả Lạc Kiến Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Phước Ðức Oai Ðức Tích Phật.
Nam-mô Tín Tướng Phật.
Nam-mô Ðại Viêm Phật.
Nam-mô Ứng Tín Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam-mô Tu-đề-tha Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Thuyết-đề-tha Phật.
Nam-mô Viêm Nhãn Phật.
Nam-mô Sư Tử Thân Phật.
Nam-mô Xứng Thân Quang Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Hy Lạc Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Oai Ðức Cúng Dường Phật.
Nam-mô Mao Quang Phật.
Nam-mô Thế Gian Tôn Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Tịnh Phật.
Nam-mô Bồ-đề-tha Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ứng Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô Thành Nghĩa Phật.
Nam-mô An Ẩn Ái Phật.
Nam-mô Thiên Ma-tư-đa Phật.
Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật.
Nam-mô Xả Bảo Phật.
Nam-mô Trí Mãn Phật.
Nam-mô Kiều Ðộ Phật.
Nam-mô Giải Thoát Hiền Phật.
Nam-mô Chúng Bộ Phật.
Nam-mô Quang Minh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Từ Lực Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Quang Phật.
Nam-mô Ái Nhãn Phật.
Nam-mô Xa-thi-la Thanh Phật.
Nam-mô Bất Tử Sắc Phật.
Nam-mô Nhạo Pháp Phật.
Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bất Tử Hoa Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Kiến Phật.
Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.
Nam-mô Công Ðức Vị Phật.
Nam-mô Thập Quang Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Bộ Phật.
Nam-mô Tư Công Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Liễu Thanh Phật.
Nam-mô Viễn Ly Ác Xứ Phật.
Nam-mô Thiên Hoa Phật.
Nam-mô Khoái Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ly Si Hạnh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hy Phật.
Nam-mô Xả Tà Phật.
Nam-mô Tướng Hoa Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệu Phật.
Nam-mô Lạc Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Hiền Quang Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hoa Phật.
Nam-mô Quang Minh Ý Phật.
Nam-mô Phước Ðức Phật.
Nam-mô Ý Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật.
Nam-mô Ðiều Oán Phật.
Nam-mô Bất Khứ Xả Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Khoái Tu Hành Phật.
Nam-mô Diệu Cao Quang Phật.
Nam-mô Tập Công Ðức Phật.
Nam-mô Khả Lạc Phật.
Nam-mô Ðại Tâm Phật.
Nam-mô Thiên Tín Phật.
Nam-mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Ðăng Phật.
Nam-mô Kiên Ý Phật.
Nam-mô Lực Bộ Phật.
Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật.
Nam-mô Bồ-đề Quang Minh Phật.
Nam-mô Diệu Hống Thanh Phật.
Nam-mô Lục Thông Thanh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Nhân Xưng Phật.
Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật.
Nam-mô Ðại Kế Phật.
Nam-mô Bất Tùy Tha Phật.
Nam-mô Vô Úy Hạnh Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam-mô Ly Ưu Ám Phật.
Nam-mô Quá Triều Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật.
Nam-mô Bất Thủ Xả Phật.
Nam-mô Chiêm-bặc Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Hỏa Phật.
Nam-mô Thiện Tư Ý Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật.
Nam-mô Tín Thế Gian Phật.
Nam-mô Diệu Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Hỷ Tín Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Nhân Hoa Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam-mô Cao Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Tín Phật.
Nam-mô Khả Kính Kiều Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Ðại Tụ Phật.
Nam-mô Tối Lực Phật.
Nam-mô Trí Ðịa Phật.
Nam-mô Cao Ý Phật.
Nam-mô Sơn Vương Trí Phật.
Nam-mô Khoái Thăng Phật.
Nam-mô Diệu Thăng Phật.
Nam-mô Thắng Thân Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Ứng Hành Phật.
Nam-mô Thắng Hương Phật.
Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật.
Nam-mô Tu Hành Công Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Tâm Phật.
Nam-mô Nhiên Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhiếp Bộ Phật.
Nam-mô Tu Hành Thâm Tâm Phật.
Nam-mô Hương Hy Phật.
Nam-mô Hương Thủ Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Diệu Tâm Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hạnh Phật.
Nam-mô Trí Ý Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Nhiếp Tập Phật.
Nam-mô Diệu Tín Phật.
Nam-mô Nguyệt Kiến Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Bất Khả Lực Phật.
Nam-mô Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Xưng Vương Phật.
Nam-mô Nhiếp Chư Căn Phật.
Nam-mô Thượng Khứ Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tâm Phật.
Nam-mô Chư Chúng Sinh Thượng Phật.
Nam-mô Tịnh Kế Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Cam Lồ Nhật Phật.
Nam-mô Thắng Ðăng Phật.
Nam-mô Ba-đầu Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Tối Thắng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Tự Tại Chuyển Pháp Vương Phật.
Nam-mô Thiên Thế Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Thiện Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ly Thiên Vô Úy Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thiên Vô Cấu Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ngũ Bách Nhật Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ngũ Bách Lạc Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Nhật Long Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Ly Úy Xưng Vương Phật.
Nam-mô Diệu Quang Tràng Phật.
Nam-mô Ly Quang Thanh Phật.
Nam-mô Xứng Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Pháp Xứng Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Xứng Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật.
Nam-mô Thánh Trí Tự Tại Tràng Dũng Mãnh Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Lượng Phật.
Nam-mô Trí Tạng Phật.
Nam-mô Trí Cao Tràng Phật.
Nam-mô Trí Hải Vương Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Thắng Kiếp Phật.
Nam-mô Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Công Ðức Hải Vương Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Lực Vương Phật.
Nam-mô Thắng Ðạo Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thắng Ám Tích Tự Tại Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Tích Trí Phật.
Nam-mô Kim Cang Sư Tử Phật.
Nam-mô Giới Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật.
Nam-mô Vô Tận Trí Tích Phật.
Nam-mô Bảo Hạnh Phật.
Nam-mô Trí Ba-la-bà Phật.
Nam-mô Sư Tử Xưng Phật.
Nam-mô Trí Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Phật.
Nam-mô Cao Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Diệu Vương Vô Cấu Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Tập Ðại Ngại Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.
Nam-mô Tự Trí Phước Ðức Lực Phật.
Nam-mô Trí Y Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Lượng An Ẩn Phật.
Nam-mô Trí Tập Phật.
Nam-mô Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Tác Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Ly Công Ðức Ám Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tự Hộ Phật.
Nam-mô Kim Cang Mật Tích Phật.
Nam-mô Bảo Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Tràng Phật.
Nam-mô Sơn Kiếp Phật.
Nam-mô Lạc Vân Phật.
Nam-mô Pháp Tác Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thiện Chí Phật.
Nam-mô Tràng Thắng Ðăng Phật.
Nam-mô Trí Bộ Phật.
Nam-mô Kiên Tràng Phật.
Nam-mô Tán Pháp Xưng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam-mô Công Ðức Viêm Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Trí Thanh Tràng Nhiếp Phật.
Nam-mô Kim Cang Ðăng Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Thắng Số Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam-mô Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Thứ Ðệ Hàng Phục Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Na-la-diên Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Tập Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Tạng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật.
Nam-mô Công Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Phạm Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Thiên Hương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật.
Nam-mô Quang Luân Quang Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Tật Vô Biên Công Ðức Hải Trí Vương Phật.
Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Tràng Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Long Hống Phật.
Nam-mô Hoa Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Thiện Hương Chủng Tử Phật.
Nam-mô Vô Ngã Cam Lồ Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Bát Thiên Ðồng Danh Vô Ngã Cam Lồ Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Pháp Trí Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Giải Thoát Phật.
Nam-mô Kim Cang Hoa Phật.
Nam-mô Long Hống Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Hoa Chiếu Phật.
Nam-mô Hỏa Hương Phật.
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Thế Nhãn Phật.
Nam-mô Tịnh Ðộ Phật.
Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật.
Nam-mô Căn Bản Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Hải Tạng Phật.
Nam-mô Kiên Lực Phật.
Nam-mô Thượng Thánh Phật.
Nam-mô Tự Tại Thánh Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Trí Tràng Phật.
Nam-mô Phật Văn Thanh Phật.
Nam-mô Quảng Thắng Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Ðại Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịch Thế Phật.
Nam-mô Thủ Hỷ Phật.
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật.
Nam-mô Kim Nhãn Phật.
Nam-mô Cúng Dường Phật.
Nam-mô Nhật Hỷ Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Cao Tịnh Phật.
Nam-mô Tịnh Thánh Phật.
Nam-mô Hống Thanh Phật.
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam-mô Xứng Hỷ Phật.
Nam-mô Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Khả Hỷ Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Tật Hành Phật.
Nam-mô Diệu Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Tu Nghĩa Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Diệu Tuệ Phật.
Nam-mô Kim Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thiên Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Du-đầu-đàn Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Tỳ-lưu-la Tràng Phật.
Nam-mô Tỳ-lâu-bát-xoa Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Ma-ni Bạt-đà Phật.
Nam-mô Ma-lê-chỉ Phật.
Nam-mô Ðại Ma-lê-chỉ Phật.
Nam-mô Năng Thánh Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Phật.
Nam-mô Tán Thán Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Hoa Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Kim Cang Quang Phật.
Nam-mô Xứng Vương Phật.
Nam-mô Hổ Vương Phật.
Nam-mô Cao Quang Phật.
Nam-mô Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Phật.
Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật.
Nam-mô Hỏa Tạng Phật.
Nam-mô Phá Cấu Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Phật.
Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thật Căn Quảng Nhãn Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thanh Phật.
Nam-mô Phu Hoa Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Vô Cấu Công Ðức Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Nhạo Tự Tại Thanh Hỏa Phật.
Nam-mô Trí Nhật Phật.
Nam-mô Long Hống Phật.
Nam-mô Kim Cang Xỉ Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Thắng Tự Tại Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.
Nam-mô Hỏa Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Hỷ Tràng Phật.
Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam-mô Kiến Di-lưu Phật.
Nam-mô Trí Tượng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Hống Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Thiện Trạch Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Tập Phật.
Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hỏa Tạng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Xưng Phật.
Nam-mô Công Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Diệu Hống Thanh Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Sa-la Thắng Hiệt Vương Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Quang Minh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật.
Nam-mô Bảo Chưởng Long Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Ðẳng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Diệu Quang Tạng Phật.
Nam-mô Sư Tử Ða-la Xưng Phật.
Nam-mô Phổ Tạng Phật.
Nam-mô Tịnh Hoa Phật.
Nam-mô Ca-la-tỳ-la Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Pháp Tật Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Ðẳng Thượng Di-lưu Phật.
Nam-mô Xưng Thanh Vương Phật.
Nam-mô Phạm Ðế Thích Thanh Phật.
Nam-mô Viễn Ly Bức Não Phật.
Nam-mô Tỳ-sa-môn Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Phá Ma Vương Cung Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Ðại Phấn Tấn Quang Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Câu-la-già Kiên Cố Thọ Ðề Phật.
Nam-mô Trí Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nhị Vạn Ðồng Danh Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Bộ Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Diêm-phù-đàn Kim Quang Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Diệp Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Ðại Thông Trí Thắng Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Phật.
Nam-mô Sư Tử Chủng Phật.
Nam-mô Trụ Hư Không Phật.
Nam-mô Thường Nhập Niết-bàn Phật.
Nam-mô Ðế Thích Tràng Phật.
Nam-mô Phạm Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam-mô Thiện Ðộ Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Diệp Chiên-đàn Hương Thông Phật.
Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật.
Nam-mô Vân Ðăng Phật.
Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Cao Phật.
Nam-mô Năng Phá Chư Úy Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Ngũ Bách Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Hải Trụ Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Thất Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật.
Nam-mô Nhị Thiện Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Ða Bảo Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến Phật.
Nam-mô Bách Thiên Quang Minh Mãn Túc Tràng Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Thiên Kinh Bố Hống Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Nhật Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Diệu Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Vân Thanh Vương Phật.
Nam-mô Bảo Oai Ðức Cao Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Nhật Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Liên Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật.
Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Trụ Trì Thủy Hống Thanh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tú Vương Câu-tô-ma Thông Phật.
Nam-mô Sa-la Thọ Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Lâm Phật.
Nam-mô Vân Vương Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Tác Phật.
Nam-mô Bảo Tích Thị Hiện Phật.
Nam-mô Lạc Kiên Phật.
Nam-mô Bồ-đề Ý Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô A-súc Phật.
Nam-mô Hương Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Tu Hành Pháp Phật.
Nam-mô Cái Vương Phật.
Nam-mô Ma-ni Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Thanh Thân Vương Phật.
Nam-mô Thiện Giác Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Năng Thánh Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Phổ Mãn Phật.
Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật.
Nam-mô Thật Tràng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật.
Nam-mô Vân Hộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Cao Sơn Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Thân Thượng Phật.
Nam-mô Ða Bảo Diệu Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật.
Nam-mô Ý Dũng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tạng Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Duy Bảo Cái Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật.
Nam-mô Năng Hành Thành Tựu Thánh Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật.
Nam-mô Cửu Thiên Pháp Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ma-ni Kim Cái Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Cao Sơn Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Bồ-đề Phân Hoa Thân Phật.
Nam-mô Năng Tu Hành Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Như Bảo Phật.
Nam-mô Cao Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Lai Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô A-súc Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Chiếu Phật.
Nam-mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.
Nam-mô Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Thân Thắng Phật.
Nam-mô Kim Sắc Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Sắc Tác Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Ma-ni Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Chí Ðại Thế Tinh Tấn Tu Hành Tất Cánh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Trí Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệu Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Thế Gian Ðăng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Luân Phật.
Nam-mô Vô Cấu Trí Phật.
Nam-mô Thường Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Tập Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Bất Thoái Luân Bảo Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Ðức Phổ Lô-xá-na Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Mê-lưu Phật.
Nam-mô Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Hương Diện Phật.
Nam-mô Thành Tựu Hương Phật.
Nam-mô Di-lưu Hương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Pháp Thượng Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðại Ma-ni Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam-mô Tập Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tác Phật.
Nam-mô Ða Bảo Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật.
Nam-mô Kim Cang Hỷ Phật.
Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Ly Chư Nghi Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Quyến Thuộc Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Trụ Trì Tốc Lực Phật.
Nam-mô Diệu Hỷ Phật.
Nam-mô Tự Tại Tác Phật.
Nam-mô Vô Biên Thanh Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Tác Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Nam-mô Trạch Thuyết Phật.
Nam-mô Trạch Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Kiên Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Kim Bảo Quang Phật.
Nam-mô Hy Hỷ Khoái Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thệ Vương Phật.
Nam-mô Thánh Tự Tại Thủ Phật.
Nam-mô Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật.
Nam-mô Bất Không Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Gian Thác Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Thắng Phật.
Nam-mô Trí Công Ðức Thanh Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Trụ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm Thắng Phật.
Nam-mô Kim Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Tràng Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Minh Cao Vương Phật.
Nam-mô Ða-la Vương Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Lôi Hư Không Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Hiền Cao Tràng Vương Phật.
Nam-mô Trụ Trì Nhất Thiết Bảo Gian Thác Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí Oai Ðức Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Ðại Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Phu Hoa Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Ba Tâm Viêm Phật.
Nam-mô Sơn Công Ðức Tràng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Sơn Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Phật.
Nam-mô Công Ðức Sư Tử Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịch Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Xưng Sơn Phật.
Nam-mô Công Ðức Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Ly Hư Không Úy Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phương Thành Phật.
Nam-mô Trụ Hải Diện Phật.
Nam-mô Bảo Quang Phật.
Nam-mô Vân Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Viêm Phật.
Nam-mô Sơn Công Ðức Phật.
Nam-mô Hoa Sinh Phật.
Nam-mô Ðại Bi Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam-mô Vô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Vương Ý Phật.
Nam-mô Vương Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Tâm Nghĩa Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Thắng Thiên Ý Phật.
Nam-mô Tốc Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Cao Oai Ðức Khứ Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Bảo Thật Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhãn Nhật Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Ma-ni Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Càn-thát-bà Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Mạng Phật.
Nam-mô Ma-ni Tạng Vương Phật.
Nam-mô Sơn Oai Ðức Tuệ Phật.
Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật.
Nam-mô Diện Báo Phật.
Nam-mô Quảng Trí Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Hư Không Trùng Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Tướng Quang Minh Phật.
Nam-mô Hành Luân Tự Tại Phật.
Nam-mô Thân Tự Tại Phật.
Nam-mô Na-la-diên Hạnh Phật.
Nam-mô Hạnh Phật.
Nam-mô Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Chuyển Luân Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Khoái Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thọ Sơn Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Thân Phật.
Nam-mô Cảnh Quang Phật.
Nam-mô Thật Khởi Phật.
Nam-mô Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Thiên Ðịa Oai Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Thân Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Kiên Hống Ý Phật.
Nam-mô Cao Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Tín Ý Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam-mô Chiếu Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Phương Sai Biệt Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Ức Ý Phật.
Nam-mô Hư Không Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Bệnh Thắng Phật.
Nam-mô Trí Chiếu Phật.
Nam-mô Tuệ Minh Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Bi Vân Thắng Phật.
Nam-mô Lực Quang Minh Ý Phật.
Nam-mô Hiện Nhất Thiết Chúng Sinh Sắc Phật.
Nam-mô Quá Thắng Phật.
Nam-mô Tu Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðàm-vô-kiệt Phật.
Nam-mô Phong Tật Hành Thắng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Diệu Cái Thắng Phật.
Nam-mô Tam Thế Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam-mô Cảnh Tượng Kiên Phật.
Nam-mô Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam-mô Kim Cang Thắng Phật.
Nam-mô Thân Kiên Trang Nghiêm Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Kim Tràng Vương Phật.
Nam-mô Thân Pháp Tuệ Phật.
Nam-mô Thân Pháp Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Nhiên Ðăng Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Quảng Trí Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hành Thế Trí Ý Phật.
Nam-mô Pháp Ấn Ý Trí Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Tài Phật.
Nam-mô Bảo Tài Phật.
Nam-mô Phước Ðức Công Ðức Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Phật.
Nam-mô Vân Vương Phật.
Nam-mô Nhẫn Nhục Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Ý Phật.
Nam-mô Quang Minh Tốc Tịch Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Nguyện Tốc Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam-mô Trí Viêm Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Bất Khả Thành Tựu Ý Phật.
Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thanh Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thanh Xuất Thanh Thắng Phật.
Nam-mô Tự Tại Công Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Tự Tại Ý Phật.
Nam-mô Phương Thiên Phật.
Nam-mô Bất Diện Xả Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Tâm Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Thân Phật.
Nam-mô Thân Hành Thắng Phật.
Nam-mô Hành Thắng Phật.
Nam-mô Tự Tại Tánh Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Tín Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Năng Dữ Y Chỉ Phật.
Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.
Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Năng Thánh Thành Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Công Ðức Thắng Tích Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Tích Vương Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An Ẩn Phật.
Nam-mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Ly Oán Phật.
Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Vô Trần Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Tâm Phật.
Nam-mô Cao Trụ Phật.
Nam-mô Hoa Vương Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Hải Trí Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ly Ám Phật.

Xem (2691)