» » Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN tại Đức kỳ 22

Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN tại Đức kỳ 22

11-081_ThongBaoKhoaHoc2018-ilovepdf-compressed
pThoi khoa 2018 - 10_0301
pThoi khoa 2018 - 10_0302

Tải xuống: Thời khóa Tu học 2018

Nội quy Khóa Tu Học GĐPT tại Đức kỳ 22
Hausordnung

1. Khóa sinh không được tự ý rời khung viên khóa học khi chưa được cho phép.
Der Seminar-Teilnehmer darf die Pagode ohne Genehmigung nicht verlassen.

2. Khóa sinh không được tự ý thay đổi chổ ngũ đã quy định.
Der Seminar-Teilnehmer darf den vorgesehenen Schlafplatz nicht wechseln.

3. Khóa sinh phải mang bản tên rõ ràng trong khóa học.
Der Seminar-Teilnehmer muss das Namenschild sichtbar tragen.

4. Trong những giờ ăn, học, lễ, tụng kinh các Handy phải tắt.
Während des Essens, des Unterrichtes, des Gebetes müssen alle Handy ausgeschaltet sein.

5. Khóa sinh không được phép chơi games (Handy, Ipad, Ipod, Nintendo DS, Handheld).
Der Seminar-Teilnehmer darf keine elektronischen Spiele spielen auf Handy, Ipad, Handheld, Mp3-Player.

6. Khóa sinh thi hành đúng giờ theo chương trình đưa ra (23.00 giờ chỉ tịnh).
Der Seminar-Teilnehmer muss pünktlich dem Ablauf des Seminars folgen. (Schlafzeit 23.00 Uhr beachten).

Xem (647)