Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 4)

Kinh Phật Danh (Quyển 4)

Nam-mô Thắng Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Ðại Viêm Phật.
Nam-mô Tự Tại Tật Trụ Trì Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Sắc Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Sư Tử Sơn Phật.
Nam-mô Thiên Phật.
Nam-mô Thí Phật.
Nam-mô Khoái Tạng Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịnh Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Trí Sinh Phật.
Nam-mô Diệu Thiên Phật.
Nam-mô Ðịa Thiên Phật.
Nam-mô Ðắc Giải Thoát Khứ Phật.
Nam-mô Kim Ðảnh Phật.
Nam-mô La-hầu-la Lạc Thuyết Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Tín Thánh Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Kim Quang Phật.
Nam-mô Thiện Tài Phật.
Nam-mô Công Ðức Tự Tại Thiên Phật.
Nam-mô Pháp Cái Phật.
Nam-mô Công Ðức Trí Phật.
Nam-mô Sai Biệt Thân Phật.
Nam-mô Diệu Trí Phật.
Nam-mô Vi Trí Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Oai Ðức Dược Phật.
Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật.
Nam-mô Ly Bố Úy Phật.
Nam-mô Ly Ác Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Xứng Phật.
Nam-mô Thật Tích Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Phật.
Nam-mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Pháp Tích Phật.
Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Khoái Phật.
Nam-mô Diệu Thân Phật.
Nam-mô Diệu Ngữ Phật.
Nam-mô Sư Tử Ái Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Công Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Kế Phật.
Nam-mô Pháp Tuấn Phật.
Nam-mô An Lạc Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Sắc Oai Ðức Phật.
Nam-mô Năng Giác Vương Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Kiên Cố Nghĩa Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Bệnh Tu Phật.
Nam-mô Hải Giác Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Thiện Bộ Phật.
Nam-mô Hống Xưng Phật.
Nam-mô Giác Thân Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Nhật Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Túc Phật.
Nam-mô Ðịnh Thân Phật.
Nam-mô Oai Ðức Vô Tận Phật.
Nam-mô Công Ðức Thừa Phật.
Nam-mô Kim Thừa Phật.
Nam-mô Phóng Kết Phật.
Nam-mô Pháp Hạnh Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Khứ Phật.
Nam-mô Ly Mạn Phật.
Nam-mô Trí Tạng Phật.
Nam-mô Tịnh Khứ Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật.
Nam-mô Vô Quốc Ðộ Hoa Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật.
Nam-mô Thành Tựu Trí Phật.
Nam-mô Tịnh Trụ Phật.
Nam-mô Nhất Vị Thủ Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Thuyết Phật.
Nam-mô Thắng Thuyết Phật.
Nam-mô Phước Ðức Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhật Phật.
Nam-mô Ðộ Thế Gian Trí Phật.
Nam-mô Ðắc Thành Tựu Phật.
Nam-mô Pháp Hành Phật.
Nam-mô Cầu An Ẩn Phật.
Nam-mô Sắc Trí Phật.
Nam-mô Hợp Chưởng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Sáng Phật.
Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật.
Nam-mô Hoa Thiên Phật.
Nam-mô Tự Nhiên Phật.
Nam-mô Thiện Căn Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tu-ma-na Thọ Ðề Quang Minh Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Lạc Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Tích Lực Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Hoa Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Công Ðức Oai Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Giải Thoát Nghĩa Phật.
Nam-mô Tư Duy Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Thân Phật.
Nam-mô Khoái Phật.
Nam-mô Thắng Hành Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật.
Nam-mô Thiện Quá Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Hoa Tác Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Thường Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thiện Lượng Phật.
Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.
Nam-mô Ly Úy Phật.
Nam-mô Trí Bố Phật.
Nam-mô Thiện Thệ Nhạo Thuyết Phật.
Nam-mô Thắng Nhãn Phật.
Nam-mô Bồ-đề Nguyệt Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Ðại Cảnh Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Trí Tuệ Kiều Lương Phật.
Nam-mô Phổ Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Công Ðức Lực Phật.
Nam-mô Phục Tâm Phật.
Nam-mô Thọ Vương Phật.
Nam-mô Sổ Thanh Phật.
Nam-mô Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Ái Thánh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Vị Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Vân Thanh Phật.
Nam-mô Ái Nhãn Phật.
Nam-mô Hiền Trí Phật.
Nam-mô Thành Tựu Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Hống Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Hư Không Công Ðức Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Sai Biệt Phật.
Nam-mô Công Ðức Thanh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Tập Phật.
Nam-mô Hữu Trí Phật.
Nam-mô Thánh Hạnh Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật.
Nam-mô Thiện Diệt Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Vô Cấu Phật.
Nam-mô Tập Công Ðức Phật.
Nam-mô Hoa Phước Ðức Phật.
Nam-mô Tràng Lạc Thuyết Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Cung Kính Ái Phật.
Nam-mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật.
Nam-mô Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tín Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Tư Duy Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Hạnh Phật.
Nam-mô Bất Trược Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Bất Nhiễu Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Trụ Thiện Ðiều Trí Phật.
Nam-mô Thuyết Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðại Thiên Phật.
Nam-mô Thâm Ý Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phật.
Nam-mô Pháp Lực Phật.
Nam-mô Cúng Dường Hoa Quang Phật.
Nam-mô Tam Giới Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Tha Cúng Dường Phật.
Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật.
Nam-mô Khoái Kết Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Quang Minh Phật.
Nam-mô Khoái Bộ Phật.
Nam-mô Nhật Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Tích Phật.
Nam-mô A-lâu-na Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Khứ Phật.
Nam-mô Thắng Thượng Phật.
Nam-mô Hoa Ðức Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Trí Ái Phật.
Nam-mô Khoái Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bất Không Hành Phật.
Nam-mô Hiệp Giải Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Lạc Tâm Phật.
Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam-mô Trí Tịnh Phật.
Nam-mô Văn Tuệ Hải Phật.
Nam-mô Bảo Trụ Trì Phật.
Nam-mô Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật.
Nam-mô Bất Thuộc Phật.
Nam-mô Ðoạn Ái Căn Phật.
Nam-mô Nguyệt Khởi Phật.
Nam-mô Hải Thắng Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Hiệp Khứ Phật.
Nam-mô Nhạo Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Giáo Thanh Phật.
Nam-mô Ðịa Chủ Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Trụ Trí Tuệ Sắc Phật.
Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam-mô Giác Hoa Phật.
Nam-mô Thiện Tán Thán Phật.
Nam-mô Thiện Xứ Phật.
Nam-mô Lực Trí Oai Ðức Gia Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Kiên Cố Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thiên Thanh Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam-mô Giới Quang Minh Phật.
Nam-mô Trụ Hành Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Kiên Cố Khởi Phật.
Nam-mô Nhạo Trí Tự Tại Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam-mô Niệm Tự Tại Phật.
Nam-mô Cam Lồ Khí Phật.
Nam-mô Vô Ngại Tràng Phật.
Nam-mô Cầu Thắng Bồ-đề Phật.
Nam-mô Tín Hạnh Phật.
Nam-mô Bảo Tàm Quý Phật.
Nam-mô Pháp Dụng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Thân Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Phật.
Nam-mô Thánh Tán Thán Phật.
Nam-mô Sinh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Quang Minh Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Tu Quả Báo Phật.
Nam-mô Thiện Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Công Ðức Bộ Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Sắc Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam-mô Bế Tắc Ma Phật.
Nam-mô Ðộ Nhất Thiết Nạn Phật.
Nam-mô Bất Phá Cảnh Trí Phật.
Nam-mô Hải Văn Sức Phật.
Nam-mô Ðắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật.
Nam-mô Ái Phật.
Nam-mô Ðại Tràng Phật.
Nam-mô Trí Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Mạng Phật.
Nam-mô Trí Báo Phật.
Nam-mô Như Ý Tràng Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật.
Nam-mô Nhật Ái Phật.
Nam-mô La-hầu Nguyệt Phật.
Nam-mô Hoa Quang Nguyệt Phật.
Nam-mô Minh Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Trụ Trì Phật.
Nam-mô Nhạo Công Ðức Phật.
Nam-mô Nhạo Lực Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Ðại Chí Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Ðại Thí Phật.
Nam-mô Nguyệt Xứng Phật.
Nam-mô Tràng Phật.
Nam-mô Xứng Nhân Thanh Phật.
Nam-mô Thọ Vương Phật.
Nam-mô Diệt Ám Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Phật.
Nam-mô Thiên Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhạo Thuyết Tràng Phật.
Nam-mô Khoái Hành Phước Ðức Phật.
Nam-mô Vô Ðộ Hệ Phật.
Nam-mô Vô Úy Ái Phật.
Nam-mô Thế Gian Ái Phật.
Nam-mô Diệu Hành Phật.
Nam-mô Ưu-ba-la Hoa Man Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhạo Thuyết Quang Minh Phật.
Nam-mô Tín Thánh Nhân Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Công Ðức Phật.
Nam-mô Kiên Cam Lồ Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Cao Bảo Tín Phật.
Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.
Nam-mô Phước Ðức Tuệ Phật.
Nam-mô Hỏa Viêm Phật.
Nam-mô Vô Lượng Uy Công Ðức Oai Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Tín Phật.
Nam-mô Quá Hữu Phật.
Nam-mô Long Vương Thanh Phật.
Nam-mô Trụ Trì Luân Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Thế Ái Phật.
Nam-mô Pháp Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật.
Nam-mô Vân Tràng Phật.
Nam-mô Công Ðức Khứ Phật.
Nam-mô Thiện Thệ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Thiên Phật.
Nam-mô Ma-ni Vương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Trân Bảo Hống Thanh Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô La-hầu Hộ Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam-mô Bảo Xứng Phật.
Nam-mô Biện Nghĩa Kiến Phật.
Nam-mô Thế Gian Hoa Phật.
Nam-mô Cao Bộ Phật.
Nam-mô Ðẳng Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Vương Phật.
Nam-mô Sai Biệt Trí Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Phật.
Nam-mô Sư Tử Xỉ Phật.
Nam-mô Khoái Bộ Phật.
Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Ưu Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Ý Tư Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Pháp Thiên Viêm Tôn Phật.
Nam-mô Hiệp Ðiều Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật.
Nam-mô Kiên Cố Thanh Phật.
Nam-mô Thường Lạc Phật.
Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật.
Nam-mô Tín Ác Tác Phật.
Nam-mô Sư Tử Nghiệp Kết Phật.
Nam-mô Ly Bố Phật.
Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của ngàn
Ðức Phật trong Hiền kiếp này thì được gặp Ðức Thế Tôn Di-lặc và Lư Chí, xa lìa các nạn.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ða-già-la Hương Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Trầm Thủy Hương Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hỷ Thắng Phật.
Nam-mô Sơn Hải Phật.
Nam-mô Ðại Hải Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Hương Phật.
Nam-mô Ðại Thành Tựu Phật.
Nam-mô Ðại Bảo Luân Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam-mô Ðại Cao Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Kim Ðài Phật.
Nam-mô Ðại Luân Phật.
Nam-mô Ngữ Tác Phật.
Nam-mô Ðại Nhân Phật.
Nam-mô Ðại Thủ Phật.
Nam-mô Sư Tử Hương Xưng Phật.
Nam-mô Cúng Dường Thắng Phật.
Nam-mô Tự Tại Hỏa Phật.
Nam-mô An Lạc Tác Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Giới Vương Phật.
Nam-mô Phổ Thắng Phật.
Nam-mô Bố Tượng Phật.
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật.
Nam-mô Ðại Ðịa Phật.
Nam-mô Ðại Long Thắng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Ðại Lạc Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Xả Câu-tô-ma Phật.
Nam-mô Long Diệu Phật.
Nam-mô Hoa Tụ Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Thường Quán Phật.
Nam-mô Chánh Tác Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật.
Nam-mô Thường Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hạnh Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Tu-di Lực Phật.
Nam-mô Như Ý Tạng Phật.
Nam-mô Kim Cang Vương Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Hải Phật.
Nam-mô Phổ Sa-la Phật.
Nam-mô Túc Thắng Phật.
Nam-mô Phật Thiên Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Tuệ Hậu Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Thủ Thắng Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Long Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Thắng Túc Phật.
Nam-mô Ðại Sư Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Bảo Ða-la Phật.
Nam-mô Phổ Chí Phật.
Nam-mô Cung Kính Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Niệm Phật.
Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Cái Phật.
Nam-mô Ðại Cái Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật.
Nam-mô Chúng Thắng Phật.
Nam-mô Tràng Tuệ Phật.
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Phổ Thắng Phật.
Nam-mô Long Vương Hộ Chúng Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Viễn Ly Cấu Phật.
Nam-mô Ðại Tụ Phật.
Nam-mô Ðại Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ðại Tướng Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Ám Luân Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Năng Nhân Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Phật.
Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật.
Nam-mô Ðại Diện Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Phật.
Nam-mô Kim Tạng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðịa Tịch Phật.
Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Tượng Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Kim Cang Quang Phật.
Nam-mô Ðại Hương Quang Phật.
Nam-mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Câu-tô-ma Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thông Phật.
Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật.
Nam-mô Ðắc Lạc Thuyết Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Vô Nhiên Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Ý Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Kiên Cố Phật.
Nam-mô Bất Hoại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật.
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam-mô Diêm-phù Thượng Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Ðại Thế Phật.
Nam-mô Khoái Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Diệu Quang Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Nhạo Hống Phật.
Nam-mô Kiến Thật Phật.
Nam-mô Cúng Dường Tích Phật.
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam-mô Thanh Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Ðiện Ðăng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Ðại Ðăng Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Phá Nghi Phật.
Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.
Nam-mô Xa-thi Diện Phật.
Nam-mô Vô Lượng Danh Phật.
Nam-mô Diệu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật.
Nam-mô Tán Úy Si Phật.
Nam-mô Phước Ðức Ðăng Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ái Oai Ðức Phật.
Nam-mô Quang Minh Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Quảng Xứng Phật.
Nam-mô Dị Tràng Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Phật.
Nam-mô Diệu Xứng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam-mô Ðại Tín Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Bộ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Oai Ðức Vương Tụ Quang Minh Phật.
Nam-mô Trụ Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Kim Kiên Phật.
Nam-mô Ái Giải Thoát Phật.
Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Quán Phật.
Nam-mô Ðại Tu Phật.
Nam-mô Sơn Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Thuyết Trọng Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Dị Kiến Phật.
Nam-mô Biên Kiến Phật.
Nam-mô Cam Lồ Bộ Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Xưng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Hộ Căn Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Luân Phật.
Nam-mô Ly Sinh Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Không Oai Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam-mô Ðại Lực Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật.
Nam-mô Sư Tử Hương Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Phổ Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Sắc Phật.
Nam-mô Tuệ Xứng Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Diệu Quang Phật.
Nam-mô Giải Thoát Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.
Nam-mô Trí Cao Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật.
Nam-mô Thiện Uy Nghi Phật.
Nam-mô Khoái Sắc Phật.
Nam-mô Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Hỏa Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Diệu Tư Duy Phật.
Nam-mô Ái Xứng Phật.
Nam-mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Viêm Phật.
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Khả Kính Phật.
Nam-mô Hỏa Minh Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Bộ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Khoái Thanh Phật.
Nam-mô Hỏa Chiếu Phật.
Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam-mô Trí Hóa Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Ðoạn Hữu Kiến Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Giới Bộ Phật.
Nam-mô Thiên Diện Phật.
Nam-mô Phóng Cái Phật.
Nam-mô Ba-bà-sa Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Giác Tuệ Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Hống Minh Thanh Phật.
Nam-mô Tượng Hống Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Long Hống Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Cái Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiên Oai Ðức Diện Phật.
Nam-mô Cụ Chúng Ðức Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Khả Lượng Hoa Phật.
Nam-mô Hạ Hoa Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nguyệt Ma-ni Quang La Võng Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Cao Hạnh Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Kiên Cố Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Lục Thập Nhị Ðồng Danh Thi-khí Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Tịnh Thánh Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Thượng Tu Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Mạng Phật.
Nam-mô Bất Yểm Túc Pháp Phật.
Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.
Nam-mô Dương Viêm Phật.
Nam-mô Xứng Thượng Phật.
Nam-mô Cát-sa Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Liễu Kiến Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam-mô Cao Sơn Phật.
Nam-mô Kim Thánh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Xứ Tự Tại Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Nhân Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô Ðại Bảo Phật.
Nam-mô Bát thập thiên đồng danh Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bát thập ức na-do-tha đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Cửu vạn đồng danh Ni-câu-luật Vương Phật.
Nam-mô Ngũ thiên đồng danh Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Lục thiên đồng danh Thượng Vương Phật.
Nam-mô Vô lượng đồng Phật danh Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Thắng Thượng Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Diêm-phù-đàn Tu-di Sơn Vương Phật.
Nam-mô Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thường Phóng Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xứng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Thọ Tượng Sơn Hoan Hỷ Vương Phật.
Nam-mô Bảo Trượng Công Ðức Vương Quang Phật.
Nam-mô Vô Tận Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Tạng Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật.
Nam-mô Cao Sơn Vương Thắng Phật.
Nam-mô Vân Hộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Thật Phật.
Nam-mô Bảo Luân Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Ái Tinh Tú Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Hữu Ðức Phật.
Nam-mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Ma Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thắng Tâm Phật.
Nam-mô Tâm Trí Phật.
Nam-mô Hoa Tạng Phật.
Nam-mô Ðại Lực Phật.
Nam-mô Thường Trạch Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật.
Nam-mô Thường Quyết Ðịnh Trí Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Trí Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Quang Phật.
Nam-mô Khoái Thân Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nghĩa Phật.
Nam-mô Ưng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Trí Phật.
Nam-mô Ðức Hống Phật.
Nam-mô Xá Ðịa Phật.
Nam-mô Diệu Quang Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Tư Phật.
Nam-mô Thật Nhật Phật.
Nam-mô Oai Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Thành Phật.
Nam-mô Xứng Cao Phật.
Nam-mô Tín Công Ðức Phật.
Nam-mô Pháp Ðăng Phật.
Nam-mô Tín Thắng Phật.
Nam-mô Thượng Ái Diện Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Chúng Sơn Thiên Phật.
Nam-mô Hải Trí Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Hoa Tạng Phật.
Nam-mô Thật Tiên Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Thú Bồ-đề Phật.
Nam-mô Tịch Căn Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Phân-đà-lợi Hương Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Sa Bộ Phật.
Nam-mô Quán Thập Phương Phật.
Nam-mô Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Phổ Trí Phật.
Nam-mô Tịch Quang Phật.
Nam-mô Nhân Oai Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Kiều Lương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tu Phật.
Nam-mô Xứng Thánh Phật.
Nam-mô Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Bất Dị Tâm Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Vô Thượng Công Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật.
Nam-mô Ái Cúng Dường Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Tín Bồ-đề Phật.
Nam-mô Tâm Ý Phật.
Nam-mô Xuất Trí Phật.
Nam-mô Sơn Thanh Phật.
Nam-mô Tánh Nhật Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Viêm Tụ Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Hỷ Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Thắng Cao Phật.
Nam-mô Thập Phương Văn Danh Phật.
Nam-mô Ái Nhãn Phật.
Nam-mô Nguyệt Cao Phật.
Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Thiên Phật.
Nam-mô Quang Minh Nhật Phật.
Nam-mô Ðại Xứng Phật.
Nam-mô Chân Thanh Phật.
Nam-mô Ái Thuyết Phật.
Nam-mô Xứng Thượng Phật.
Nam-mô Thiên Vương Phật.
Nam-mô Cam Lồ Minh Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Tâm Ý Phật.
Nam-mô Ðịa Trụ Phật.
Nam-mô Tịch Quá Phật.
Nam-mô Ða-la Vương Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Năng Phá Nghi Phật.
Nam-mô Từ Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Thượng Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Kiến Nguyệt Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam-mô Ðại Thủ Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Oai Ðức Phật.
Nam-mô Quang Minh Nhật Phật.
Nam-mô Kiến Tụ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Minh Phật.
Nam-mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Pháp Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Khổ Hạnh Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật.
Nam-mô Chiếu Quang Phật.
Nam-mô Tín Vô Lượng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.
Nam-mô Cái Thiên Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thân Vị Phật.
Nam-mô Ðức Vị Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Hỏa Ðăng Phật.
Nam-mô Sinh Thắng Phật.
Nam-mô Tín Công Ðức Phật.
Nam-mô Phước Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Thiên Ái Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Nguyệt Ái Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Tu Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô An Lạc Phật.
Nam-mô Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Hống Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Phật.
Nam-mô Thượng Tràng Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Bảo Tín Phật.
Nam-mô Phổ Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Trí Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Tý Phật.
Nam-mô Quang Minh Ý Phật.
Nam-mô Vương Thiên Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Trụ Thiện Ý Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật.
Nam-mô Thánh Hóa Phật.
Nam-mô Ðại Công Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Quang Nhật Phật.
Nam-mô Chân Pháp Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Chân Báo Phật.
Nam-mô Thắng Thiên Phật.
Nam-mô Quán Giải Thoát Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Hạnh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Xứng Ái Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Tín Thiên Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Bộ Phật.
Nam-mô Ðại Uy Phật.
Nam-mô Tâm Trí Phật.
Nam-mô Hóa Bộ Phật.
Nam-mô Nguyệt Hình Phật.
Nam-mô Hỏa Tụ Phật.
Nam-mô Ðại Tu Phật.
Nam-mô Hỏa Bộ Phật.
Nam-mô Thắng Thiên Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật.
Nam-mô Nguyệt Ái Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Tín Thuyết Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật.
Nam-mô Quang Minh Tụ Phật.
Nam-mô Thần Thông Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Xứng Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhật Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Cúng Dường Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thế Gian Văn Danh Phật.
Nam-mô Thắng Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Xưng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Bộ Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Bảo Tịnh Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật.
Nam-mô Ứng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Ðăng Phật.
Nam-mô Hành Uy Nghi Úy Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Kiến Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Ðại Hạnh Phật.
Nam-mô Bất Thất Bộ Phật.
Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Thiện Lực Phật.
Nam-mô Hỷ Bồ-đề Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Năng Dữ Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiên Ái Phật.
Nam-mô Giải Thoát Quang Minh Phật.
Nam-mô Thí Quang Minh Phật.
Nam-mô Tác Công Ðức Phật.
Nam-mô Thành Trí Phật.
Nam-mô Ðạo Quang Phật.
Nam-mô Hải Vương Phật.
Nam-mô Hỷ Bồ-đề Phật.
Nam-mô Pháp Quang Phật.
Nam-mô Ðại Thiên Phật.
Nam-mô Thâm Trí Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðại Tín Phật.
Nam-mô Tâm Ý Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Bất Mậu Tư Phật.
Nam-mô Khởi Phúc Ðức Phật.
Nam-mô Vô Lậu Xứng Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Thiên Quang Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Ái Phật.
Nam-mô Sư Tử Ý Phật.
Nam-mô Ðịa Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Khoái Quang Minh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Nguyệt Ái Phật.
Nam-mô Nguyệt Cái Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Phật.
Nam-mô Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Công Ðức Trí Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Thế Ái Phật.
Nam-mô Cam Lồ Uy Nghi Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Cam lồ Quang Phật.
Nam-mô Thuyết Pháp Ái Phật.
Nam-mô Ứng Ái Phật.
Nam-mô Ðịa Quang Phật.
Nam-mô Công Ðức Tác Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Tý Phật.
Nam-mô Pháp Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Phật Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Sư Tử Ái Phật.
Nam-mô Công Ðức Bộ Phật.
Nam-mô Thượng Thiên Phật.
Nam-mô Quán Hạnh Phật.
Nam-mô Nhật Thiên Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Phật.
Nam-mô Thắng Ái Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Thượng Ý Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Tín Thánh Phật.
Nam-mô Bảo Châu Phật.
Nam-mô Thượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Công Ðức Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Cảnh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Trí Hạnh Phật.
Nam-mô Bất Mậu Túc Phật.
Nam-mô Thánh Nhãn Phật.
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Thượng Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Tu Hành Quang Minh Phật.
Nam-mô Niệm Nghiệp Phật.
Nam-mô Tín Công Ðức Phật.
Nam-mô Lô-xá Xưng Phật.
Nam-mô Chiếu Ám Phật.
Nam-mô Ái Tự Tại Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Thượng Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.
Nam-mô Tướng Vương Phật.
Nam-mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật.
Nam-mô Năng Dữ Thánh Phật.
Nam-mô Pháp Châu Phật.
Nam-mô Cam Lồ Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Sân Hận Phật.
Nam-mô Cam Lồ Hương Phật.
Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật.
Nam-mô Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Úy Nhật Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.
Nam-mô Hỷ Ái Phật.
Nam-mô Bất Thác Trí Phật.
Nam-mô Thế Ái Phật.
Nam-mô Thiên Ðăng Phật.
Nam-mô Tín Thánh Phật.
Nam-mô Thiên Cái Phật.
Nam-mô Long Quang Phật.
Nam-mô Thắng Bộ Phật.
Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.
Nam-mô Kiến Hữu Phật.
Nam-mô Tàm Quý Diện Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Ðịnh Thật Phật.
Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Vô Úy Thân Phật.
Nam-mô Nhiếp Trí Phật.
Nam-mô Hàng Oán Phật.
Nam-mô Khứ Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật.
Nam-mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Sư Tử Túc Phật.
Nam-mô Giới Ái Phật.
Nam-mô Tín Thế Gian Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Trí Phật.
Nam-mô Ly Vô Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Xem (2356)