Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 3)

Kinh Phật Danh (Quyển 3)

Nam-mô Thượng Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Bảo Câu-tô-ma Hoa Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Vô Trần Ly Trần Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Bất Túc Phát Tu Hành Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Xá Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phóng Cái Phật.
Nam-mô Xứng Lực Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Vô Lượng Chúng Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thú Phật.
Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật.
Nam-mô Tất Cánh Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.
Nam-mô Vô Biên Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Nhật Nhiên Ðăng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ưu-bát-la Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Công Ðức Nhất Vị Phật.
Nam-mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Minh Vương Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Nguyệt Thượng Vương Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Ðại Long Phật.
Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật.
Nam-mô Hương Tràng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Bảo Võng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Hương Thắng Vương Phật.
Nam-mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.
Nam-mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam-mô Bất Không Thuyết Phật.
Nam-mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật.
Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sinh An Ẩn Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Quán Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tu Hành Tràng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Tướng Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Cao Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Khả Y Phật.
Nam-mô Vô lượng vô biên Phật.
Nam-mô Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Nguyệt Luân Văn Vương Phật.
Nam-mô Diệu Di-lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Văn Di-lưu Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Ðức Tác Phật.
Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.
Nam-mô Trí Thượng Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam-mô Trí Sơn Phật.
Nam-mô Phương Tác Phật.
Nam-mô Ðại Hội Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Trí Hộ Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hiện Thị Chúng Sinh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.
Nam-mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.
Nam-mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Quán Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Hình Phật.
Nam-mô Ðông Phương Thuyết Kiên Như Phật.
Nam-mô Hóa Thanh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Hải Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Tích Thắng Thượng Oai Ðức Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Úy Khứ Phật.
Nam-mô Hương Phong Phật.
Nam-mô Vô Ðẳng Hương Quang Phật.
Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di-lưu Tụ Phật.
Nam-mô Hương Thắng Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.
Nam-mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Tu Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Kim Cang Thành Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Trí Lực Xứng Phật.
Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Minh Phật.
Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Di-lưu Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Phạm Hống Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Vô Biên Thắng Phật.
Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Thường Ðắc Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Phương Tác Phật.
Nam-mô Diệu Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.
Nam-mô Cự Nhiên Ðăng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Hỏa Tràng Phật.
Nam-mô Trí Tích Phật.
Nam-mô Hiền Vô Cấu Oai Ðức Quang Phật.
Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiến Trí Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Quang Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Tràng Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Công Ðức Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Di-lặc Phật.
Nam-mô Quang Minh Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hải Tu-di Phật.
Nam-mô Diệu Kiến Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Thắng Danh Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật.
Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Phổ Cái Phật.
Nam-mô Cái Hạnh Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Kiến Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Vân Quang Minh Phật.
Nam-mô La Võng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Ðắc Bình Ðẳng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Hợp Tụ Phật.
Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðảnh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bắc Phương Bất Không Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bất Không Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bất Không Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Phổ Cái Vương Phật.
Nam-mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Trang Nghiêm Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Phật Hoa Thành Tựu Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.
Nam-mô Bất Không Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Bộ Phật.
Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Quán Trí Tuệ Khởi Hoa Phật.
Nam-mô Hư Không Tịch Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hạ Phương Ðại Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Hữu Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Sư Tử Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Sư Tử Hộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Giáp Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Không Túc Bộ Phật.
Nam-mô Hư Không Tượng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Hương Tích Phật.
Nam-mô Bảo Chúng Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật.
Nam-mô Kiên Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bất Không Quá Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật.
Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Ðoạn Nghi Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Di-lưu Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Xứng Quang Minh Phật.
Nam-mô Cao Cái Phật.
Nam-mô Hương Cái Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Tu-di Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Công Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật.
Nam-mô Thành Tựu Tích Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Chuyển Nữ Căn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật.
Nam-mô Tối Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô La Võng Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Mục Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật.
Nam-mô Ðông Nam phương Quán Nhất Thiết Phật Hình Cảnh Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Không Quá Phật.
Nam-mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật.
Nam-mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật.
Nam-mô Bảo Kiên Cố Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Chuyển Luân Phật.
Nam-mô Hoa Tích Phật.
Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Bộ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tích Bộ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật.
Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.
Nam-mô Chuyển Thai Phật.
Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật.
Nam-mô Bất Hành Niệm Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam-mô Hư Không Phật.
Nam-mô Hữu Thắng Phật.
Nam-mô Tây Nam phương Thành Tựu Nghĩa Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật.
Nam-mô Thành Tựu Diễm Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Diễm Phật.
Nam-mô Thường Phát Hành Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.
Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam-mô Phổ Tu Hành Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Phổ Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Sơn Phật.
Nam-mô Vô Biên Hình Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô La Võng Quang Phật.
Nam-mô Mạn-đà-la Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.
Nam-mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Vương Quang Minh Bộ Phật.
Nam-mô Vô Biên Hoa Phật.
Nam-mô Vô Biên Hống Thanh Phật.
Nam-mô Nhạo Tích Quang Minh Công Ðức Phật.
Nam-mô Bất Nhị Luân Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Cao Minh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nguyệt Hoa Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật.
Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hạnh Phật.
Nam-mô Tây Bắc phương Phổ Hương Quang Minh Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Sơ Phát Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Hương Thân Phật.
Nam-mô Hương Luân Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Diệu Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô An Lạc Phật.
Nam-mô Khoái Thắng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Hoa Phật.
Nam-mô Hoa Cái Phật.
Nam-mô Hoa Trương Phật.
Nam-mô Kim Hoa Phật.
Nam-mô Hương Hoa Phật.
Nam-mô Cao Vương Phật.
Nam-mô Thiện Ðạo Sư Phật.
Nam-mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hành Hoa Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Bảo La Võng Tượng Phật.
Nam-mô Diệu Quang Phật.
Nam-mô Phổ Nhất Cái Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Hợp Tụ Phật.
Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.
Nam-mô Hương Phong Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Không Hạnh Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Thượng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðế Tướng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Phật Quốc Ðộ Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Ðoạn Lạc Thuyết Phật.
Nam-mô A-lâu-na Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Ðông bắc phương Ðoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Ly Ưu Phật.
Nam-mô Lạc Thành Tựu Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Thắng Di-lưu Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô Ðại Thể Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hống Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Cao Sơn Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Ly Bố Úy Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Nguyệt Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hống Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Xứng Thân Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.
Nam-mô An Ổn Vương Phật.
Nam-mô Ðại Tích Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Tăng Thượng Vân Thanh Ðăng Phật.
Nam-mô Cao Tích Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Tích Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ưu-bát-la Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Phạm Quang Phật.
Nam-mô Hành Tịnh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Bồ-đề Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Nhật Thiên Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Vô Cấu Minh Phật.
Nam-mô Thế Gian Thiên Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Cung Kính Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Hương Hỏa Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Diệu Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Biến Chiếu Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Ma-ni Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật.
Nam-mô Thủy Tụ Nhật Phật.
Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Phật.
Nam-mô Hoa Hương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Mạn-đà-la Hương Phật.
Nam-mô Câu-lân Trí Diễm Phật.
Nam-mô Ðại Nguyệt Hương Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Vô Trước Trí Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Quy y vô lượng ức mười vạn triệu Ðức Phật như vậy.

Nam-mô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Lực Thắng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Mãn Hoa Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Hỏa Hành Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Ðẳng Hỷ Xưng Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật.

Thiện nam, thiện nữ nào lễ bái đọc tụng danh hiệu của chư Phật này thì xa lìa tất cả nghiệp chướng, diệt hết các tội.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật.
Nam-mô Quá Chủng Chủng Ðịch Ðối Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Trí Cự Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.
Nam-mô Ðại Hải Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Ngân Tràng Phật.
Nam-mô Tràng Nhật Vương Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Giác Vương Phật.
Nam-mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Tác Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam-mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Kim Cang Túc Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật.

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của chư Phật này, thì trong một a-tăng-kỳ kiếp được thoát khỏi thế gian, không bị rơi vào cảnh giới ác.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Giáo Hóa Bồ-tát Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam-muội Thắng Thượng Vương Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thanh Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hương Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Kim Thánh Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Di-lặc Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Nhiên Cự Phật.
Nam-mô Minh Vương Phật.
Nam-mô Thánh Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật.
Nam-mô Ðại Chủ Phật.
Nam-mô Ðại Tý Phật.
Nam-mô Ðại Lực Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diễm Phật.
Nam-mô Thiện Minh Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Nhất Sa Phật.
Nam-mô Ðại Minh Phật.
Nam-mô Trụ Trì Man Phật.
Nam-mô Công Ðức Minh Phật.
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Diệu Ca Phật.
Nam-mô Dược Thượng Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Ðảnh Kiên Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô La-hầu Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Ý Phật.
Nam-mô Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Ðại Cao Sơn Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Nhãn Lực Tiên Phật.
Nam-mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhật Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Kiên Bộ Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật.
Nam-mô Lực Hộ Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Pháp Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Ái Tác Phật.
Nam-mô Công Ðức Trí Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Thiện Quán Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Thức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Nguyệt Thượng Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Ma-ni Bảo Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Thọ Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Tích Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Kiên Ý Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Hành Phật.
Nam-mô Thiện Cát Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Công Ðức Phật.
Nam-mô Cúng Dường Phật.
Nam-mô Tịnh Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Hoa Thiên Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam-mô Pháp Thượng Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Xứng Tuệ Phật.
Nam-mô Ý Xưng Phật.
Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Thập Lực Vương Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Ly Ám Phật.
Nam-mô La-hầu Thiên Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Thượng Tu Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Ðại Giác Phật.
Nam-mô Tam Giới Tôn Phật.
Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Tỳ-la-ba Vương Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Thị Hiện Hữu Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Kim Sơn Phật.
Nam-mô Sư Tử Ðức Phật.
Nam-mô Bất Khả Xưng Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Xứng Nguyện Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Vô Thí Dụ Xưng Phật.
Nam-mô Ly Úy Phật.
Nam-mô Ưng Thiên Phật.
Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ða Thế Gian Phật.
Nam-mô Diệu Hương Phật.
Nam-mô Trụ Trì Công Ðức Phật.
Nam-mô Ly Ám Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Phật.
Nam-mô Tự Nhiên Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Ly Chư Quá Phật.
Nam-mô Trụ Trì Cam Lồ Phật.
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ma-ni Quang Phật.
Nam-mô Sơn Tích Phật.
Nam-mô Cao Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Tác Phật.
Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam-mô Thâm Tâm Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Kiếp Pha Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Trụ Trí Phật.
Nam-mô Phân Minh Phật.
Nam-mô Thắng Kiến Phật.
Nam-mô Bất Khởi Phật.
Nam-mô Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nhân Tín Phật.
Nam-mô Long Vương Phật.
Nam-mô Hoa Sơn Phật.
Nam-mô Long Hỷ Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Xưng Phật.
Nam-mô Thiên Lực Phật.
Nam-mô Công Ðức Man Phật.
Nam-mô Long Công Ðức Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Hành Trí Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Tuệ Chiếu Phật.
Nam-mô Thật Ngữ Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Trí Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Bất Không Bộ Phật.
Nam-mô Giác Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thị Hiện Ác Phật.
Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Thiên Phật.
Nam-mô Trụ Nghĩa Trí Phật.
Nam-mô Mãn Túc Trí Phật.
Nam-mô Bất Hợp Liệt Danh Xưng Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Ly Cấu Phật.
Nam-mô Phạm Thiên Phật.
Nam-mô Ðịa Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hoa Nhãn Phật.
Nam-mô Sai Biệt Kiến Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Cụ Túc Kiến Phật.
Nam-mô Tín Công Ðức Phật.
Nam-mô Tam Giới Tôn Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệp Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Diệu Xưng Phật.
Nam-mô Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Quảng Hộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Thân Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tuệ Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Cao Phật.
Nam-mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.
Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.
Nam-mô Nguyệt Vô Úy Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Diễm Phật.
Nam-mô Quảng Trí Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Thiên Quang Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Hy Thắng Phật.
Nam-mô Bất Phú Tàng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Ðại Ý Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật.
Nam-mô Ða Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật.
Nam-mô Thiện Xưng Phật.
Nam-mô Nghĩa Tuệ Phật.
Nam-mô Ly Trần Phật.
Nam-mô Xưng Ðức Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Ðức Phật.
Nam-mô Nhân Ðức Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam-mô Ðại Ðức Phật.
Nam-mô Tịch Tuệ Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Thượng Kiên Phật.
Nam-mô An Lạc Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Lôi Vương Phật.
Nam-mô Ðiển Vương Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Hộ Trí Phật.
Nam-mô Nhật Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Ứng Xưng Phật.
Nam-mô Trí Bộ Phật.
Nam-mô Ly Man Phật.
Nam-mô Căn Hoa Phật.
Nam-mô Vô Úy Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Cao Xưng Phật.
Nam-mô Thị Hữu Phật.
Nam-mô Nguyệt Phật.
Nam-mô Ða Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Nhạo Tư Duy Phật.
Nam-mô Tông Tịnh Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Lạc Công Ðức Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Xứng Phật.
Nam-mô Hoa Tướng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Xứng Phật.
Nam-mô Ma-ni Kim Cang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam-mô Ma-ni Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ðại Tự Tại Công Ðức Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Cao Sơn Xứng Phật.
Nam-mô Bách Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Long Bộ Phật.
Nam-mô Ý Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Nhiên Cự Vương Minh Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Hoa Hỷ Tự Tại Phật.
Nam-mô Bảo Kế Phật.
Nam-mô Viễn Ly Úy Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xứng Phật.
Nam-mô Xứng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ái Thiên Phật.
Nam-mô La-hầu Thiên Phật.
Nam-mô Thiện Diễm Phật.
Nam-mô Bảo Ái Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Bộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Hoa Phật.
Nam-mô Cao Tu Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhân Tuệ Phật.
Nam-mô Chiếu Thế Gian Phật.
Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Tướng Phật.
Nam-mô Thừa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Kiều Lương Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Vô Tâm Tuệ Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Kiên Khải Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ma-ni Khải Phật.
Nam-mô Hiền Phật.
Nam-mô Thiện Hương Nguyệt Phật.
Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật.
Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Luân Phật.
Nam-mô Thắng Thân Phật.
Nam-mô Bảo Danh Phật.
Nam-mô Ðại Hạnh Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Pháp Xứng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðiện Ðức Phật.
Nam-mô Thật Tác Phật.
Nam-mô Mạng Phật.
Nam-mô Thiện Diễm Phật.
Nam-mô Thiện Thủ Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Tuệ Phật.
Nam-mô Ly Hữu Phật.
Nam-mô Ma-ni Hương Phật.
Nam-mô Thắng Hỷ Phật.
Nam-mô Sư Tử Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Ma-ni Nguyệt Phật.
Nam-mô Cao Quang Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Hạnh Phật.
Nam-mô Hỏa Phật.
Nam-mô Ma-ni Luân Phật.
Nam-mô Thế Tôn Phật.
Nam-mô Sư Tử Tượng Phật.
Nam-mô Nguyệt Mãn Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô La-hầu Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Hy Giác Phật.
Nam-mô Ðồng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Khứ Phật.
Nam-mô An Ẩn Thế Gian Phật.
Nam-mô Vô Não Phật.
Nam-mô Thập Hạnh Phật.
Nam-mô Lực Hỷ Phật.
Nam-mô Ðại Thể Thắng Phật.
Nam-mô Chí Ðại Thể Phật.
Nam-mô Ðại Thế Phật.
Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Thật Hành Phật.
Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Quảng Công Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Công Ðức Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Ma-ni Hương Phật.
Nam-mô Tác Nghiệp Phật.
Nam-mô Sư Tử Thủ Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô Hải Phật.
Nam-mô Trụ Trì Phật.
Nam-mô Nghĩa Trí Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Tuệ Phật.
Nam-mô Ðại Chúng Luân Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Tu Hành Nghĩa Phật.
Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam-mô Hoa Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Oai Ðức Ðức Phật.
Nam-mô Phước Ðức Thành Tựu Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Xứng Phật.
Nam-mô Tín Chúng Phật.
Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.
Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Thánh Thiên Phật.
Nam-mô Kim Cang Chúng Phật.
Nam-mô Thiện Kiên Phật.
Nam-mô Tràng Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thành Phật.
Nam-mô Khải Tuệ Phật.
Nam-mô Phong Hành Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Xứng Phật.
Nam-mô Khoái Nhiên Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tụ Phật.
Nam-mô Công Ðức Hộ Phật.
Nam-mô Nghĩa Khứ Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Từ Phật.
Nam-mô Trụ Phân Biệt Phật.
Nam-mô Thiện Báo Phật.
Nam-mô Ma-ni Túc Phật.
Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Tật Bình Ðẳng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thiên Phật.
Nam-mô Thật Thanh Phật.
Nam-mô Trí Lực Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam-mô Hoa Cao Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Hoa Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Thật Xưng Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.
Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịnh Nhật Phật.
Nam-mô Chư Thiên Phật.
Nam-mô Khả Ái Phật.
Nam-mô Thật Thiên Phật.
Nam-mô Thật Tạng Phật.
Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Trí Tích Phật.
Nam-mô Thanh Bạch Phật.
Nam-mô Viễn Hành Phật.
Nam-mô Thiên Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tịnh Thánh Phật.
Nam-mô Hỷ Khứ Phật.
Nam-mô Vô Ưu Oai Ðức Phật.
Nam-mô Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Hỷ Thượng Phật.
Nam-mô Thiện Thủ Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Ðại Ái Phật.
Nam-mô Thiện Tâm Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tha Chúng Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phật.
Nam-mô Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Thiện Tý Phật.
Nam-mô Ðại Bảo Phật.
Nam-mô Xứng Ý Phật.
Nam-mô Thế Gian Tôn Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phật.
Nam-mô Sư Tử Lực Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Trí Bộ Phật.
Nam-mô Cao Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam-mô Sai Biệt Thân Phật.
Nam-mô Sai Biệt Oai Ðức Phật.
Nam-mô Bất Khả Tỷ Cam Lồ Bát Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Ðiện Ðức Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Ða Xưng Phật.
Nam-mô Công Ðức Pháp Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Vô Úy Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Diệu Xưng Phật.
Nam-mô Ða Diễm Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thiện Hiền Phật.
Nam-mô Bảo Diệu Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Hiền Ðức Phật.
Nam-mô Phạm Tràng Phật.
Nam-mô Nguyệt Cái Phật.
Nam-mô La Võng Diễm Phật.
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Xưng Phật.
Nam-mô Danh Tướng Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Xứng Danh Thanh Phật.
Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật.
Nam-mô Ðiện Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Quang Phật.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Danh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Phất-sa Khoái Phật.
Nam-mô Mãn Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.
Nam-mô Cao Oai Ðức Phật.
Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Trí Phật.
Nam-mô La-hầu Thiên Phật.
Nam-mô Trí Tụ Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô La-hầu Phật.
Nam-mô Hỏa Dược Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Minh Vương Phật.
Nam-mô Phước Ðức Thủ Phật.
Nam-mô Xứng Quang Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Tạng Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Công Ðức Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Long Hống Thanh Phật.
Nam-mô Tướng Tràng Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tụ Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Tịnh Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Khoái Nhãn Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật.
Nam-mô Thật Tướng Phật.
Nam-mô Thanh Ðức Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Phật.
Nam-mô Trí Sắc Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tụ Phật.
Nam-mô Hoa Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam-mô Hoa Tích Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Tinh Tú Sắc Phật.
Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Bồ-đề Vương Phật.
Nam-mô Vô Tận Phật.
Nam-mô Thiện Tuệ Nhãn Phật.
Nam-mô Hỷ Thân Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Quốc Ðộ Phật.
Nam-mô Thượng Phật.
Nam-mô Tịnh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Hữu Trí Phật.
Nam-mô Chân Thanh Phật.
Nam-mô Tôn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Tạng.

Xem (2326)