Thiên A-tu-la

thien-a-tu-la

Thiên A-tu-la Dược-xoa đẳng
Lai thính pháp giả ứng chí tâm
Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn
Các các cần hành thế tôn giáo
Chư hữu thính đồ lai chí thử
Hoặc tại địa thượng hoặc cư không
Thường ư nhân thế khởi từ tâm
Trú dạ tự thân y pháp trụ
Nguyện chư thế giới thường an ẩn
Vô biên phúc trí ích quần sanh
Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ
Viễn ly chúng khổ quy viên tịch
Hằng dụng giới hương đồ oánh thể
Thường trì định phục dĩ tư thân
Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm
Tùy sở trụ xứ thường an lạc

天阿蘇羅藥叉等。來聽法者應至心
擁護佛法使長存。各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此。或在地上或居空
常於人世起慈心。晝夜自身依法住
願諸世界常安隱。無邊福智益群生
所有罪業並消除。遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體。常持定服以資身
菩提妙華遍莊嚴。隨所住處常安樂

 

Xem (3535)