Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Danh 12 Quyển » Kinh Phật Danh (Quyển 2)

Kinh Phật Danh (Quyển 2)

Nam-mô Vô Cấu Trượng Phật.
Nam-mô Biên Trượng Phật.
Nam-mô Pháp Trượng Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Quân Bảo Cái Phật.
Nam-mô Ma-ni Cái Phật.
Nam-mô Kim Cái Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vương Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Dũng Thí Phật.
Nam-mô Trí Thí Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.
Nam-mô Tịnh Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phước Ðức Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bảo Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Biên Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vân Thanh Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ðại Hải Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thế Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phổ Chiếu Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Chiếu Chư Thú Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Phá Chư Ám Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ðế Bảo Tràng Ma-ni Thắng Quang Phật.
Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật.
Nam-mô Câu-tô-la Kiến Phật.
Nam-mô Bất Tán Phật.
Nam-mô Tán Hoa Phật.
Nam-mô Bất Tán Hoa Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Quán Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.
Nam-mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Minh Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Phật.
Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Ðức Phật.
Nam-mô Kiên Ðức Phật.
Nam-mô Vô Ưu Ðức Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Ðức Phật.
Nam-mô Hoa Ðức Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Ðức Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Phật.
Nam-mô Tịnh Ðức Phật.
Nam-mô Tịnh Thiên Phật.
Nam-mô Cúng Dường Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Xuất Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Trí Luân Quang Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Vân Thắng Thanh Phật.
Nam-mô An Ẩn Thanh Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Thanh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Nhật Thanh Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thanh Phật.
Nam-mô Phước Ðức Thanh Phật.
Nam-mô Kim Cang Thanh Phật.
Nam-mô Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Tuệ Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Tuyển Trạch Thanh Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Trụ Trì Pháp Phật.
Nam-mô Lạc Pháp Phật.
Nam-mô Ðàm-vô-kiệt Phật.
Nam-mô Hộ Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam-mô Hộ Pháp Nhãn Phật.
Nam-mô Nhiên Pháp Ðình Liệu Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.
Nam-mô Ý Trụ Trì Phật.
Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật.
Nam-mô Ni-di Trụ Trì Phật.
Nam-mô Khí Trụ Trì Phật.
Nam-mô Công Ðức Tánh Trụ Trì Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Chuyển Phát Khởi Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Quán Hình Thị Phật.
Nam-mô Phát Nhất Thiết Vô YểmTúc Hạnh Phật.
Nam-mô Phát Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Hỷ Phật.
Nam-mô Thiện Xử Phật.
Nam-mô Phổ Thiền Phật.
Nam-mô Cam Lồ Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.
Nam-mô Phật Nhãn Phật.
Nam-mô Hợp Tụ Phật.
Nam-mô Tật Trí Dũng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thật Hạnh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Hải Mãn Phật.
Nam-mô Thiện Tu Duy Phật.
Nam-mô Xưng Vương Phật.
Nam-mô Trụ Từ Phật.
Nam-mô Thiện Dạ-ma Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Thiện Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Sắc Phật.
Nam-mô Thiện Thức Phật.
Nam-mô Thiện Tâm Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phật.
Nam-mô Tốc Hưng Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Tâm Phật.
Nam-mô Ưng Xưng Phật.
Nam-mô Ưng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật.
Nam-mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.
Nam-mô Bất Tận Phật.
Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.
Nam-mô Danh Vô Úy Phật.
Nam-mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.
Nam-mô Danh Long Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.
Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tương Thông Xưng Phật.
Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Danh Ðại Thừa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Danh Giải Thoát Hạnh Phật.
Nam-mô Danh Ðại Hải Di-lưu Khởi Vương Phật.
Nam-mô Danh Hợp Tụ Na-la-diên Vương Phật.
Nam-mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.
Nam-mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật.
Nam-mô Danh Pháp Phật Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Danh Ðắc Phật Nhãn Phân-đà-lợi Phật.
Nam-mô Danh Tùy Tiền Giác Phật.
Nam-mô Danh Bình Ðẳng Tác Phật.
Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô Phiền Não Khởi Công Ðức Phật.
Nam-mô Danh Giáo Hóa Bồ-tát Phật.
Nam-mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.
Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Thắng Luân Phật.
Nam-mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Ðoạn Phiền Não Phật.
Nam-mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam-muội Vương Phật.

Thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của chư Phật trên thì vĩnh viễn xa lìa nghiệp chướng, không còn đọa vào đường ác. Nếu người mù mà tụng danh hiệu ấy thì mắt được sáng.

Nam-mô Thập thiên đồng danh Tinh Tú Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tinh Tú Phật.
Nam-mô Tam thập thiên đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhị ức đồng danh Câu-lân Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lân Phật.
Nam-mô Thập bát ức đồng danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thập Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.
Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Nhật Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Phật.
Nam-mô Tứ vạn tứ thiên đồng danh Diện Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diện Phật.
Nam-mô Vạn thiên đồng danh Kiên Cố Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Kiên Cố Tự Tại Phật.
Nam-mô Vạn bát thiên đồng danh Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Thiên bát bách đồng danh Xá-ma-tha Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xá-ma-tha Phật.

Trong kiếp tên Thiện nhãn có bảy mươi hai na-do-tha Ðức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Ðức Như Lai ấy.

Trong kiếp tên Thiện kiến có bảy mươi hai ức Ðức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Ðức Như Lai ấy.

Trong kiếp tên Tịnh tán thán có một vạn tám ngàn Ðức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Ðức Như Lai ấy.

Trong kiếp tên Thiện hạnh có ba vạn hai ngàn Ðức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Ðức Như Lai ấy.

Trong kiếp tên Trang nghiêm có tám vạn bốn ngàn Ðức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Ðức Như Lai ấy.

Nam-mô Hiện tại trụ thập phương thế giới, bất xả mạng thuyết pháp chư Phật:
Nam-mô An lạc thế giới trung A-di-đà Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Diệu lạc thế giới trung A-súc Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ca-sa tràng thế giới trung Toái Kim Cang Kiên Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Bất thoái luân hống thế giới trung Thanh Tịnh Quang Ba-đầu-ma Hoa Thân Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Vô cấu thế giới trung Pháp Tràng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Thiện đăng thế giới trung Sư Tử Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Thiện trụ thế giới trung Lô-xá-na Tạng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Nan quá thế giới trung Công Ðức Hoa Thân Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Trang nghiêm tuệ thế giới trung Nhất Thiết Thông Minh Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Cảnh luân quang minh thế giới trung Nguyệt Trí Tuệ Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Hoa thắng thế giới trung Ba-đầu-ma Thắng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ba-đầu-ma thắng thế giới trung Hiền Thắng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Bất thuấn thế giới trung Phổ Hiền Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Phổ hiền thế giới trung Tự Tại Vương Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Bất khả thắng thế giới trung Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Hoa tạng thế giới trung Tỳ-lô-giá-na Cảnh Tượng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ta-bà thế giới trung Thích-ca Mâu-ni Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Tác Hỏa Quang Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật vi thượng thủ.

Ðối với chư Phật thượng thủ ấy, con xin đem cả ba nghiệp thân, miệng, ý lễ lạy khen ngợi cúng dường khắp cả mười phương. Với những diệu pháp của chư Phật ấy, thuyết những cảnh giới thâm diệu, cảnh giới không thể lường tính, cảnh giới không thể nghĩ bàn, các cảnh giới vô lượng, con đem nghiệp thân, miệng, ý lễ bái khen ngợi cúng dường khắp cả mười phương. Trong các thế giới của chư Phật
ấy, có các Bồ-tát Tăng bất thoái, Thanh văn Tăng bất thoái. Con đều đem nghiệp thân, miệng, ý lạy sát chân khen ngợi cúng dường các vị ấy khắp cả mười phương.

Nam-mô Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Si Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.
Nam-mô Liễu Ðạt Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðắc Thần Thông Xứng Tự Tại Phật.
Nam-mô Ðắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Thí Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Phật.
Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Tinh Tấn Nhân Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Thiền-na Nhân Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Phước Ðức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Ðà-la-ni Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Cao Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Ða Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Tam-muội Thủ Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Hải Thâm Thắng Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Luân Oai Ðức Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Luân Thượng Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tàm Quý Kim Sắc Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Lưu Ly Sơn Vương Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Ða-la Vương Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Nhạo Kiếp Hỏa Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tập Thắng Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Bất Không Thắng Phật.
Nam-mô Văn Thắng Phật.
Nam-mô Hải Thắng Phật.
Nam-mô Trụ Trì Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Thắng Phật.
Nam-mô Long Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Phước Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Trượng Phật.
Nam-mô Thiện Bảo Trượng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Tam-muội Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Quảng Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Chúng Thắng Phật.
Nam-mô Thanh tịnh quang thế giới danh Tích Thanh Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thương Vương Phật.
Nam-mô Phổ quang thế giới danh Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai.
Nam-mô Phổ cái thế giới danh Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát La Võng Quang.
Nam-mô Nhất bảo kế thế giới danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Phấn Tấn Cảnh Giới.
Nam-mô Tướng oai đức vương thế giới danh Vô Lượng Thanh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.
Nam-mô Danh xưng thế giới danh Tu-di Lưu Tụ Tập Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Quang Minh Luân Thắng Oai Ðức.
Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Hư Không Tịch Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Nguyệt Quang.
Nam-mô Ðịa luân thế giới danh Xưng Lực Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xưng.
Nam-mô Nguyệt khởi quang thế giới danh Phóng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô Thượng cho Bồ-tát Quang Minh Luân.
Nam-mô Ca-sa tràng thế giới danh Ly Ca-sa Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.
Nam-mô Ba-đầu-ma hoa thế giới danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn.
Nam-mô Nhất cái thế giới danh Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát La Võng Quang Minh.
Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh Tu-di Lưu Tụ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðại Thắng.
Nam-mô Phổ quang thế giới danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Thắng.
Nam-mô Hiền thế giới danh Chiên-đàn Ốc Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Công Ðức Tràng.
Nam-mô Hiền tuệ thế giới danh Hợp Tụ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Diệu Trí.
Nam-mô Bảo thủ thế giới danh La Võng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Công Ðức.
Nam-mô An lạc thủ thế giới danh Bảo Liên Hoa Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ba-đầu-ma Thắng Công Ðức.
Nam-mô Xưng thế giới danh Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðệ Nhất Trang Nghiêm.
Nam-mô Hiền tý thế giới danh Khởi Hiền Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Quang Minh.
Nam-mô Vô úy thế giới danh Diệt Tán Nhất Thiết Bố Úy Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Úy.
Nam-mô Di-lưu tràng thế giới danh Di-lưu Hậu Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Hợp Tụ.
Nam-mô Viễn ly nhất thiết ưu não chướng ngại thế giới danh Vô Úy Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ða Thanh.
Nam-mô Pháp thế giới danh Tác Pháp Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Tác.
Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Bách Nhất Thập Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Quang Minh.
Nam-mô Cộng quang minh thế giới danh Thiên Thượng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phổ Quang Minh.
Nam-mô Ða-già-la thế giới danh Trí Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thiện Nhãn.
Nam-mô Hương thế giới danh Bảo Thắng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Lượng Quang Minh.
Nam-mô Quang minh thủ thế giới danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dược Vương.
Nam-mô Thượng thủ hiền thế giới danh Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tịnh Thanh.
Nam-mô Pháp thế giới danh La Võng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng.
Nam-mô Hiền nhập thế giới danh Bảo Trí Tuệ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Hương.
Nam-mô Ưu-bát-la thế giới danh Vô Lượng Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðàm-vôkiệt.
Nam-mô Thanh tịnh thế giới danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Trang Nghiêm.
Nam-mô Giác trụ thế giới danh Ưu-bát-la Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ba-đầu-ma Thắng.
Nam-mô Ba-đầu-ma trụ thế giới danh Trí Trụ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Mãn Túc.
Nam-mô Trí lực thế giới danh Thích-ca Mâu-ni Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Mâu-ni.
Nam-mô Thập phương xứng thế giới danh Trí Xứng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Biên Tinh Tấn.
Nam-mô Hỷ thế giới danh Kiên Tự Tại Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Kiên.
Nam-mô Nguyệt thế giới danh Bảo Sa-la Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phổ Hương.
Nam-mô Ta-bà thế giới danh Ðại Danh Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðại Thắng Thiên Vương.
Nam-mô Nhất cái thế giới danh Bảo Luân Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tinh Tú Man.
Nam-mô Quá nhất thiết ưu chướng ngại thế giới danh Bất Không Thuyết Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Thuyết.
Nam-mô Viễn ly ưu não thế giới danh Công Ðức Thành Tựu Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Biên Thắng Oai Ðức.
Nam-mô Tịch tĩnh thế giới danh Xứng Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dũng Ðức.
Nam-mô Bất không kiến thế giới danh Bất Không Phấn Tấn Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Phát Hạnh.
Nam-mô Hương thế giới danh Hương Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Tạng.
Nam-mô Vô lượng hống thanh thế giới danh Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Phân Biệt Phát Hạnh.
Nam-mô Nguyệt luân quang minh thế giới danh Xứng Lực Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xứng.
Nam-mô Bảo luân thế giới danh Bảo Thượng Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðại Ðạo Sư.
Nam-mô Bảo luân thế giới danh Thiện Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Lạc Hạnh.
Nam-mô Pháp thế giới danh Ba-đầu-ma Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðại Pháp.
Nam-mô Tu-di Ðảnh Thượng Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Lực.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Ðức.
Nam-mô Ðà-la-ni luân thế giới danh Hương Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðà-la-ni Tự Tại Vương.
Nam-mô Kim quang minh thế giới danh Thập Phương Xưng Phát Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xưng Phát Hạnh.
Nam-mô Trí khởi thế giới danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thanh Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tinh Tú Vương.
Nam-mô Thường quang minh thế giới danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðại Quang Minh.
Nam-mô Nhiên đăng thế giới danh Vô Lượng Trí Thành Tựu Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Công Ðức Vương Quang Minh.
Nam-mô Nhiên đăng tác thế giới danh Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Chướng Ngại.
Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh Thượng Thủ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Na-la-diên.
Nam-mô Thập phương xưng thế giới danh Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Khuyết Phấn Tấn.
Nam-mô Kim cang trụ thế giới danh Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Hỏa.
Nam-mô Chiên-đàn quật thế giới danh Bảo Hình Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Quan Thế Âm.
Nam-mô Dược vương thế giới danh Bất Không Thuyết Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Phát Hạnh.
Nam-mô Dược vương thắng thượng thế giới danh Vô Biên Công Ðức Tinh Tấn Phát Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.
Nam-mô Phổ trang nghiêm thế giới danh Phát Tâm Sinh Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phật Hoa Thủ.
Nam-mô Phổ cái thế giới danh Cái-man Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Hạnh.
Nam-mô Hoa thượng quang minh thế giới danh Nhật Luân Oai Ðức Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thiện Trụ.
Nam-mô Thiện trang nghiêm thế giới danh Chúng Vương Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Diện.
Nam-mô Hiền thế giới danh Vô Úy Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Kinh Bố.
Nam-mô Ba-đầu-ma thế giới danh Ba-đầu-ma Thắng Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Tượng.
Nam-mô Ưu-bát-la thế giới danh Trí Ưu-bát Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Cảnh Giới Hành.
Nam-mô Bảo thượng thế giới danh Bảo Tác Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Pháp Tác.
Nam-mô Nguyệt thế giới danh Vô Lượng Nguyện Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tán Hoa.
Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Bảo Tụ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dược Vương.
Nam-mô Hương quang minh thế giới danh Sa-la Tự Tại Vương Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Tuệ.
Nam-mô Hoa thủ thế giới danh Bảo Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Nhật Ðức.
Nam-mô Phổ sơn thế giới danh Bảo Sơn Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Hỏa Ðức.
Nam-mô Ưu cái nhập thế giới danh Thượng Thủ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thượng Trang Nghiêm.
Nam-mô Vô ưu thế giới danh Phát Vô Biên Công Ðức Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Phát Quán.
Nam-mô Nhất thiết công đức trụ thế giới danh Thiện Thượng Thủ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phổ Chí.
Nam-mô Bảo quang minh thế giới danh Tu-di Quang Minh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thiện Trụ.
Nam-mô Nhất thiết công đức trụ thế giới danh Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dược Vương.
Nam-mô Trang nghiêm Bồ-đề thế giới danh Cao Diệu Khứ Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tư Ích Thắng Tuệ.
Nam-mô Vô cấu thế giới danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Ðức Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðắc Thắng Tuệ.
Nam-mô Vân thế giới danh Phấn Tấn Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tự Tại Quán.
Nam-mô Hoa võng phú thế giới danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Tuệ.
Nam-mô Tinh tú hành thế giới danh Nhạo Tinh Tú Khởi Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Ưu.
Nam-mô Bảo hoa thế giới danh Thắng Chúng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Diệu Thắng.
Nam-mô Vô lượng chí thế giới danh Vô Lượng Hoa Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Hương Tượng.
Nam-mô Hoa thế giới danh Bảo Thắng Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Viễn Ly Chư Hữu.
Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh Nguyệt Thắng Công Ðức Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ðoạn Nhất Thiết Chư Nạn.
Nam-mô Khả lạc thế giới danh Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Thoái Chuyển.
Nam-mô Vô úy thế giới danh Thập Phương Xưng Danh Như Lai.
Ðức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xưng.
Nam-mô Tự Tại Thế Giới Ca-lăng-già Phật.
Nam-mô An Lạc Thế Giới Nhật Luân Ðăng Minh Phật.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Khởi Phật.
Nam-mô Thuần Lạc Thế Giới Công Ðức Vương Trụ Phật.
Nam-mô Cái Hành Hoa Thế Giới Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Kim Cang Luân Thế Giới Vô Úy Phật.
Nam-mô Phát Khởi Thế Giới Trí Tích Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Thế Giới Vô Quán Tướng Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thế Giới Quang Minh Luân Oai Ðức Vương Thắng Phật.
Nam-mô Cao Tràng Thế Giới Nhân Tuệ Phật.
Nam-mô Ðức Thế Giới Na-la-diên Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Vô Cấu Tràng Phật.
Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng Thế Giới An Ẩn Phật.
Nam-mô Hiền Thượng Thế Giới Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam-mô Nhất Thiết An Lạc Thế Giới Thanh Tịnh Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Cụ Túc Thế Giới Thiện Tư Duy Phát Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Thế Giới Hàng Phục Chư Oán Phật.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Ưu-ba-la Thắng Phật.
Nam-mô Thập Phương Quang Minh Thế Giới Thắng Lực Vương Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Thường Quang Minh Thế Giới Vô Lượng Quang Minh Hương Vân Di-lưu Phật.
Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới Hàng Phục Nam Nữ Phật.
Nam-mô Trầm Thủy Hương Thế Giới Thượng Thắng Hương Phật.
Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam-mô Hương Cái Thế Giới Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Thế Giới Bảo Thượng Vương Phật.
Nam-mô Hương Thế Giới Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Phổ Hỷ Thế Giới Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thế Giới Vô Biên Thanh Phật.
Nam-mô Phật Hoa Trang Nghiêm Thế Giới Trí Công Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Bất Ðộng Bộ Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Hoa Thế Giới Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thế Giới Phổ Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Kiên Trụ Thế Giới Ca-diếp Phật.
Nam-mô Phổ Ba-đầu-ma Thế Giới Quán Nhất Thiết Cảnh Giới Cảnh Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thế Giới Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Bảo Thế Giới Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Hữu Nguyệt Thế Giới Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thế Giới Danh Xưng Phật.
Nam-mô An Lạc Thế Giới Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Quang Vương Thế Giới Trí Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Úy Thế Giới Nguyệt Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Thành Tựu Thế Giới Công Ðức Vi Diệu Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thế Giới Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Quảng Thế Giới Vô Lượng Tràng Phật.
Nam-mô La Võng Thế Giới La Võng Quang Minh Phật.
Nam-mô Kinh Bố Thế Giới Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Khả Lạc Thế Giới Hiện Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Ly Quán Thế Giới Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật.
Nam-mô Thường Xưng Thế Giới Bất Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hành Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Phổ Cảnh Thế Giới Kiến Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu Thế Giới Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Trí Khởi Quang Phật.
Nam-mô Vô Bố Ưu-bát-la Thế Giới Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Bố Thế Giới Thập Phương Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Bố Thế Giới Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Thiên Thế Giới Kiên Cố Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Quang Minh Thế Giới Trí Quang Minh Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô An Lạc Ðiều Thế Giới Tu Trí Phật.
Nam-mô An Lạc Thế Giới Viễn Ly Thai Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Thế Giới Minh Vương Phật.
Nam-mô Vân Thế Giới Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật.
Nam-mô Phổ Sắc Thế Giới Vô Biên Trí Xưng Phật.
Nam-mô Kiên Cố Thế Giới, Chiên-đàn Ốc Thắng Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Công Ðức Thế Giới Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Thế Giới Thiện Trụ Lực Vương Phật.
Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới Siêu Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Long Vương Thế Giới Thượng Thủ Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới, Thiện Cao Tụ Phật.
Nam-mô Vô Bố Úy Thế Giới Tác Xưng Phật.
Nam-mô Ái Hương Thế Giới Ðoạn Chư Nạn Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Thiện Trụ Thế Giới Xứng Thân Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực Thiện Trụ Thế Giới Xưng Kiên Cố Phật.
Nam-mô Vô Ưu Tuệ Thế Giới Viễn Ly Chư Ưu Phật.
Nam-mô Xứng Thế Giới Khởi Ba-đầu-ma Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Hoa Câu-tô-ma Trụ Thế Giới Thiện Tán Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Thập Phương Danh Xưng Thế Giới Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật.
Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới Xưng Nhãn Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Diệm Tuệ Thế Giới Phóng Diệm Phật.
Nam-mô Hống Thế Giới Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam-mô Quang Minh Thế Giới Tự Tại Di-lưu Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Thế Giới Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Diễm Xí Phật.
Nam-mô Hữu Thế Giới Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phóng Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Thường Huyền Thế Giới Chúng Tịch Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Thế Giới Vô Tận Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Hống Thế Giới Diệu Cổ Thanh Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phổ Thắng Phật.
Nam-mô Thập Phương Danh Xưng Thế Giới Trí Thắng Phật.
Nam-mô Ðịa Thế Giới Sơn Vương Phật.
Nam-mô Ðịa Công Ðức Thế Giới Ba-đầu-ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Luân Thế Giới Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Phổ Trang Nghiêm Thế Giới Ðại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Ỷ Thế Giới Tác Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Thế Giới Tất Cánh Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Thế Giới Bảo Công Ðức Phật.
Nam-mô Tinh Tú Hành Thế Giới Tri Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Cái Hành Trang Nghiêm Thế Giới Trí Khởi Quang Minh Oai Ðức Vương Thắng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Ba-đầu-ma Thế Giới Ba-đầu-ma Sinh Vương Phật.
Nam-mô Pháp Cảnh Thế Giới Tự Tại Phật.
Nam-mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô A-di-đà Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Sơn Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Sinh Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Nam-mô Vô Úy Tác Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Tác Phật.
Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Cự Trụ Trì Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

Xem (2421)