Home » Hội PTVNTN » Bản Giác

Bản Giác

Mục Hội PTVNTN

LỜI NÓI ĐẦU

Bản Giác là một Thuật Ngữ trong hệ thống Siêu Tâm Lý Học Phật Giáo. Thuật Ngữ nầy có liên hệ đến rất nhiều Thuật Ngữ khác trong Kinh Điển Phật Giáo như: Thủy Giác, Chân Như, Như Lai Tạng, Pháp Tánh, Pháp Giới, Niết Bàn, Pháp Thân, Phật Tánh, Giải Thoát Thực Chất, Toàn Giác v.v…

Chúng tôi đã cố gắng kê cứu để giải rõ những ý nghĩa, những sự liên hệ đan chéo, tương tức, tương nhập lẫn nhau giữa những Thuật Ngữ đó.

Nhưng vì trí lực có giới hạn nên nếu có điều chi sơ sót kính xin các bậc thạc đức cao minh hoan hỹ chỉ giáo cho, xin chân thành cảm tạ.

Sydney tháng 1 năm 2017

Trân trọng
Lâm Như-Tạng

ban-giac-pdf-ts-lam-nhu-tang
Tải xuống: Bản Giác - T/S Lâm Như Tạng

Xem (2265)