Kinh Phật Danh (Quyển 1)

Hán dịch: Ðời Hậu Ngụy, Tam tạng Bồ-đề-lưu-chi. Tôi nghe như vầy: Một thời, Ðức Phật ở tại khu vườn … >>>

Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn

Chỉ có An dưỡng Bảo sát (Cực lạc) là nơi mà Thế Tôn ngợi khen, ba căn cùng lên đến. … >>>

Thiền quán về sống và chết

Đọc dịch phẩm ”Thiền quán về sống và chết” của Thiền Sư Philip Kapleau Do Hòa Thượng Phương Trượng Thích … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 25, Phẩm 6 Phân Biệt Hiền Thánh [Phần 4]

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁQUYỂN 25Phẩm 6: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH(PHẦN 4) Hỏi: Phần trên có nói nếu … >>>

Hành Trình Về Con Đường Giáo Dục Của Phật Giáo

Nếu nói về việc học, việc tu của chư Tăng Ni Phật Giáo thì tự ngàn xưa Đức Phật đã … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 24, Phẩm 6 Phân Biệt Hiền Thánh [Phần 3]

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁQUYỂN 24Phẩm 6: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH(PHẦN 3) Đã nói về trường hợp Thánh … >>>

1 2 3 4 5 9