Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 24, Phẩm 6 Phân Biệt Hiền Thánh [Phần 3]

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁQUYỂN 24Phẩm 6: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH(PHẦN 3) Đã nói về trường hợp Thánh … >>>

Chùa Thảo Đường: Diễn Văn Khai Mạc

Diễn Văn Khai Mạc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hoà Thượng … >>>

Lịch Sử Ngôi Chùa Thảo Đường

Phim cho lễ khánh thành chùa Thảo Đường Đánh một hồi chuông ngân vang…. …Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 23, Phẩm 6 Phân Biệt Hiền Thánh [Phần 2]

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 23 Phẩm 6: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH (PHẦN 2) Trên đây đã … >>>

Đọc “Thần Chú trong Phật Giáo”

Đọc “Thần Chú trong Phật Giáo” Do Giáo Sư Lê Tự Hỷ biên soạn Thích Như Điển Cầm quyển sách … >>>

1 2