Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Minh Tuyền » Tập Thơ Tưởng Niệm HT Thích Minh Tuyền (tt)

Tập Thơ Tưởng Niệm HT Thích Minh Tuyền (tt)

Điếu Văn
Kính viếng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tuyền Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Việt Nam Du Hóa Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát tác đại chứng minh

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức,
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Tổ Chức Tang Lễ,
Kính thưa toàn thể Môn đồ Pháp quyến,

Con là Viên Huệ, thay mặt một nhóm Phật tử Darwin, Bắc Úc Châu, vâng lời chỉ giáo của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, tả bài Văn Điếu.

Chúng con thành kính phân ưu cùng toàn thể chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong ngoài nước Nhựt Bổn, thành tâm chia buồn cùng toàn thể Môn đồ Pháp quyến của cố Hòa Thượng tân viên tịch.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính bạch chư Tôn Đức trong Ban Tổ Chức Tang Lễ,
Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng,

Là Phật tử phương xa, phước mỏng nghiệp dày, nay nghe tin Hòa Thượng viên tịch, chúng con thật xúc động bùi ngùi, vô cùng thương tiếc. Gẫm lại lúc Hòa Thượng trụ thế chúng con không có đủ phước duyên hạnh ngộ Hòa Thượng để được lãnh thọ lời vàng chỉ giáo. Nay Hòa Thượng đã chấn tích Tây quy, chúng con mới được biết qua tiểu sử, mới được chiêm bái tôn dung khả kính của Hòa Thượng qua di ảnh, chi xiết đỗi xót xa mến tiếc. Chúng con thầm cảm nhận cơn vô thường đột biến chia cách hai nẻo âm dương. Hòa Thượng sớm ra đi chưa tròn trăm tuổi. Dẫu biết bậc chứng Đạo thì không còn sự sanh già bịnh chết, chỉ là thị hiện. Pháp thân là thường trụ, là bất sanh bất diệt, vẫn biết “Tịch diệt vi lạc”, nhưng đâu có làm sao nén được nỗi lòng ai thán bi thương.

“Sơn trung dã hữu thiên niên thọ
Thế thượng nan phùng bách tuế nhơn.”

“Đồng chân nhập Đạo, chánh tín xuất gia”.

Vừa lên bảy tuổi đã vào chùa học Đạo tới trưởng thành, hơn hai mươi năm tịnh tu Phạm hạnh, Giới Đức kiêm ưu, trọn nên hàng Long Tượng. Vốn dòng dõi Rồng Tiên, từ cõi đất “Ngũ Phụng tề phi” tới quốc độ “Thái Dương Thần Nữ” xiển dương Chánh Pháp. Lòng từ bi quảng đại, không rời bỏ chúng sanh, Hòa Thượng cũng không quên đồng bào và Phật tử Việt Nam đang sanh sống trên xứ sở này. Bậc lãnh đạo tiền phong “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, với bản hoài cầu học nơi xứ người đồng thời đem văn hóa nước nhà truyền bá, ý nguyện xây dựng một ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam đầu tiên nơi đây làm nơi nương tựa tinh thần cho đồng bào Phật tử Việt Nam quy về tu tập hạnh lành, học Đạo Từ Bi, theo nếp Lục Hòa sống an vui hạnh phúc, trưởng dưỡng Tâm Bồ Đề, tiến trên đường giải thoát lên bờ giác ngộ đồng thành chủng trí.

Bước du hóa trên dải đất Phù Tang, tuôn mưa Pháp thấm nhuần cõi nước rực rỡ màu hoa anh đào. Hơn bốn mươi năm Hòa Thượng không nề gian khổ, vượt mọi khó khăn, tuổi hạc ngày thêm chồng chất, nay đã tám mươi thu, suốt một đời vì Đạo Pháp mà tinh thần của Hòa Thượng vẫn luôn dõng mãnh với ý nguyện ban đầu.

Nơi hải ngoại, Chùa Phật Giáo Việt Nam trang nghiêm trên nước Nhựt Bổn, ngôi Chánh Điện nay đã hoàn thành, những công trình còn lại cũng sắp viên mãn, công đức của Hòa Thượng thật vô lượng vô biên.

Ngày Lễ Khánh Thành ngôi Chùa Phật Giáo Việt Nam đầu tiên sẽ được tổ chức thật trang nghiêm. Sắp tới đây sẽ là niềm vui chung cho toàn thể chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử Việt Nam, thật không luống công Hòa Thượng đã tạo nên.

“Thành tựu chúng sanh”, mãn Bồ Đề nguyện. Là Sứ Giả Như Lai, Hòa Thượng đã tròn Đạo nghiệp. Ngày hội ngộ cùng chư Pháp lữ khắp nơi trong buổi Lễ Khánh Thành tới đây sẽ vô cùng hoan hỷ.

Nhưng than ôi!

Một sáng ra đi thật nhẹ nhàng
Xả thân huyễn hóa đất Phù Tang
Công trình còn lại mong hoàn tất
Mãn nguyện thẳng đường tới Lạc Bang.

“Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.”

Hòa Thượng đã ra đi để bao niềm thương tiếc cho bao người con Phật bơ vơ nơi xứ hoa anh đào.

Với thâm tình cốt nhục Linh Sơn, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trên thế giới cùng trong nước Nhựt Bổn và Việt Nam đã mất một Pháp lữ Cao Tăng thân kính.

Đệ tử tại Darwin chúng con kính lạy Giác Linh Hòa Thượng,

Thành tâm kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc, Niết Bàn an lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Mùa Vu Lan Bắc Úc, 27/08/2017
Viên Huệ kính bái

THẦY ĐÃ ĐI RỒI

Thành kính tưởng niệm Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Minh Tuyền tân viên tịch .

Con có nhiều kỷ niệm với Ôn Minh Tuyền . Mỗi lần Thầy từ Nhật qua Los , con thường ra đón Thầy ở phi trường về chùa VN . Hai Thầy trò cũng thường đi chợ Nhật cùng với Ôn Mãn Giác nữa , cũng như tham quan nhiều nơi khác. Nay Ôn về Phật, con viết bài thơ này kính dâng Ôn tâm tình lòng con đối với Hoà Thượng tân viên tịch. Phù Tang chùa Việt Thầy xây

Bao năm công khó dựng ngay xứ người
Tuổi già sức yếu cuối đời
Thầy không quản ngại giữa trời tuyết sương .

Nhớ xưa (con) ra tận phi trường
Đón Thầy về viếng đạo trường Việt Nam
Biết bao kỷ niệm con mang
Tình Thầy trải rộng trên đàng hiến dâng .

Giờ đây Thầy đã thâu thần
Về nơi xứ Phật sáng vầng hào quang
Con xin thắp nén tâm nhang
Tỏa bay cùng khắp mây ngàn Thầy qua .

Nam Mô A Di Đà Phật
Dallas, Texas 22-8-2017
Đệ tử Tánh Thiện

***

Viên Thành Hạnh Nguyện
Kính Tưởng Nhớ Hòa Thượng Thích Minh Tuyền

Sáng nay được tin Ngài vừa viên tịch
Con sửng sốt nghe lòng mình thổn thức…
Ba tháng trước Ngài ghé thăm Quảng Đức
Chút thời gian vài mươi phút dành riêng
Ngài khuyên răn Phật tử phải nên siêng
Tu trì niệm Phật phải chuyên phải cần
Mở lòng từ đối đãi với tha nhân
Trang nghiêm thể tướng tịnh thân kính người
Muốn báo ân Phật Tổ chẳng được lười
Ân Thầy, Cha Mẹ đồng thời khắc ghi
Lời Ngài dạy chúng con đều hoan hỷ
Nguyện xin ghi nhớ thực thi lời này
Lúc giã từ chiếc vòng chỉ đeo tay
Ngài cầu nguyện cho thân này an ổn
Ngài còn mời chúng con thăm Nhật Bổn
Mừng Lạc Thành chùa Việt vốn Ngài xây
Thế mà nay Ngài rời bỏ nơi này
Hoa sen Cửu phẩm Phương Tây Ngài về
Bao nhiêu năm gian khổ đủ mọi bề
Cố công xoay sở chẳng hề than van
Hôm nay Chùa Việt Nam đã rỡ ràng
Ngài không còn nữa để mà chứng tri
Nhưng có lẽ Ngài chẳng thiết tha chi
Tròn hạnh nguyện Ngài ra đi, phải vậy
Chúng con từ phương xa xin kính lạy
Nguyện Giác Linh Ngài Phật Cảnh Cao Đăng.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, 23-8-2017.
Đệ tử Thanh Phi
(Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu)

***

ht-minh-tuyen-tham-nam-uc-319-TỊCH DIỆT PHI DIỆT

 Kính cung tiễn Đức Trưởng Lão HT Thích Minh Tuyền
Còn đâu nữa một vị Thầy khả kính
Suốt cuộc đời phải hoằng Pháp tha hương
Ngài “dự tri thời chí” ngộ vô thường
Nên đã quyết tôn cao ngôi Bảo Tự
Chùa Việt Nam trên đất Nhựt hùng cứ
Bao năm trời Ngài vẫn mãi cưu mang
Âu Úc Mỹ Ngài cũng đã sẵn sàng
Gieo duyên khắp để hoàn thành tâm nguyện
Mới năm nay (6/2017) trong thời gian đưa tiễn
Hẹn khánh thành Chùa Phật Giáo Việt Nam
Ngài sẽ mời để chúng đệ sang thăm
Chưa thực hiện Ngài đã về với Phật
Chắc đệ tử phải thương sầu chết ngất
Khi hay tin Ngài tịch diệt quy Tây
Để lại bao sự ngấn lệ đong đầy
Nguyện tiếp nối hành trạng Ngài dang dở
Ngôi Bảo Tự phải là nơi muôn thuở
Hình bóng Ngài ghi dấu ấn Khai Sơn
Bao hy sinh gian khổ vẫn không sờn
Nơi Phật Quốc, Ta bà Ngài hồi nhập
Nam Mô A Di Đà Phật
Từ Pháp Hoa – Nam Úc, thành tâm ngưỡng vọng về Giác Linh Đài,
cầu nguyện cho Ngài thong dong nơi miền Tịnh cảnh, sớm hồi nhập Ta bà để tiếp tục

và hoàn thành sở nguyện thượng cầu hạ hóa.

Adelaide, Pennington, 23-8-2017,
Hậu học, Thích Viên Thành, khể thủ
***
ht-giac-luong-ht-minh-tuyen
HT Giác Lượng tặng bằg Công Đức đến HT Minh Tuyền nhân Lễ Lạc Thành Chùa Phật Giáo VN Nhật Bản vào ngày 4-11-2012

TƯỞNG NIỆM
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH TUYỀN

Chiều hôm nay mở trang nhà Quảng Đức (22-8-17)
Đọc bản tin như sét đánh bên tai!
Thật bất ngờ, không tưởng được nỗi nầy !
Tin đột ngột, Thầy Minh Tuyền viên tịch

Nhìn di ảnh, qua bao lời chú thích
Lòng ngậm ngùi thương tưởng bậc Đại Sư
Trải nhiều năm kham nhẫn chí chân từ
Gìn bổn nguyện, qua hạnh nguyền phụng sự.

Dù khó khổ vẫn một lòng quyết giữ
Chí tu hành xây dựng đạo quang huy.
Dù gian truân vẫn hiện “Đức Từ Bi”
Tâm hoan hỷ: “Một Tấm Gương Vĩ Đại”.

Trong Tứ chúng khắp muôn phương hiện tại
Nhớ đến Thầy: Bậc kính trọng quí thương.
Một Đại Sư, thật bình dị chân phương,
Nhưng “Hạnh, Đức” đáng cho đời mến tiếc.

Tôi còn nhớ những năm dài quen biết
Tình Đệ Huynh, đẹp như chén nước đầy,
Gần bên nhau ở Nhật, hay ở Mỹ nầy,
Nghĩa gắn bó, Tình anh em thủ túc

Ôi ! Đột ngột ! Nghe tin Thầy viên tịch !
Lòng dạt dào nhớ lại Nghĩa Tình nhau !
Nhớ ngày nào Huynh Đệ đã đổi trao
Cho dự án xây ngôi chùa đất Nhật.

Nguyện vọng Thầy đã thành nên sự thật
Lễ Khánh thành “Đợt Một” đã qua rồi,
Đang trên đà xây dựng tiến “Đợt Hai”
Thầy dự tính năm tới (2018) là hoàn tất.

Niềm hy vọng: Huynh Đệ mong họp mặt
“Lễ Lạc Thành” sẽ tổ chức qui mô,
Ngày gặp nhau, không xa lắm nữa đâu !
Ngày ấy sẽ, chúng ta cùng mãn nguyện .

Nhưng, hỡi ôi ! Nay Thầy đà vĩnh biệt !
Thầy ra đi trong một sự bất ngờ !
Biết nói gì ! tâm như kẻ thẩn thờ !
Huynh Đệ đã mất đi người thương mến!

Ngài Đại Sư ! Tôi cũng đà Trưởng Lão
Hai ta đà Lão cả phải ra đi !
Trước sau gì ai cũng phải biệt ly !
Là định luật “Phật Đà” ta dạy thế….

Ngài đi trước, Tôi thành tâm Kính Lễ
Giác Linh Ngài Ngự Toạ Cõi Niết Bàn
Cầu Chúc Ngài Về Cực Lạc Vui An
Mà Tứ Chúng gọi “Cao Đăng Phật Quốc”

* – Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
* – Đại Sư Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Minh Tuyền,
Khai Sơn Chùa Việt Nam tại Nhật Bản Giác Linh Minh Chứng.

Fresno, California USA. Ngày 23 tháng 8 năm 2017.
Việt Lịch: Năm 4896 * Phật Lịch: Năm 2561.
Đại Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng

***

CẢM NIỆM TIỆC CHAY
Gây quỹ xây Chùa PGVN tại Nhật Bản

Lời kêu gọi xây ngôi chùa tại Nhật
Là nhu cầu đáp ứng quí đồng hương
Giữ tín tâm tu học, hướng về nương
Ngôi Tam Bảo, nơi phụng thờ tín ngưỡng.
Nay Hòa thượng Minh Tuyền đà tin tưởng
Quyết một lòng tạo dựng được ngôi chùa
Ngài bôn ba đây đó khắp các chùa
Nam và Bắc Cali, Ngài vận động
Niềm tin tưởng Chư Tôn lòng mở rộng
Phổ biến cùng Phật tử khắp mọi nơi,
Và niềm tin, lòng thông cảm muôn người
Vì Phật sự, mà niệm tình hưởng ứng.
Cuộc vận động trải dài bao năm tháng
Phương diện nào, cũng góp một bàn tay
Người phát tâm, tiền sẵn, hỷ cúng ngay
Kẻ có của gởi quà bằng tặng vật.
Riêng hôm nay, phương diện nầy duy nhất
Bằng bữa chay gây quỹ quá hợp tình
Quí đồng hương đã thể hiện lòng mình
Chư Phật tử cũng hết tâm ủng hộ
Quá cảm kích, niềm vui, tôi bày tỏ
Xứng đáng người đồng chủng, với đồng hương
Xứng đáng người phụng đạo đức: Tình thưong
Tâm bác ái, tâm từ bi thể hiện.
Tôi tin chắc: Chúng ta đồng hướng nguyện
Ngôi đạo tràng tại Nhật Bản thành công
Một ngôi sao chiếu sáng của cộng đồng
Nền Phật đạo phát huy toàn thề giới
Xin tán thán quí vị đà nghĩ tới
Phật sự nầy đã mong đợi từ lâu
Nhờ ơn trên Phật Pháp quá nhiệm mầu
Soi đèn huệ sáng lòng người: Hoan hỷ

Tôi thiết nghĩ: Bữa tiệc chay gây quỹ
Thì đồng bào mở rộng tấm lòng ra
Đáp ứng lời Thầy kêu gọi thiết tha
Của Hòa thượng Minh Tuyền vừa phổ biến

San Jose, ngày 06 tháng 01 năm 2006
Tại nhà hàng Dynasty Chinese Seafood
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

***

chua-viet-nam-lam-nhu-tang

chua-viet-nam-lam-nhu-tang-2

HOA VIỆT TRỜI ĐÔNG
*Kính cung tiễn giác linh Hòa Thượng Thích Minh Tuyền
oOo
Tuyết vừa tan cảnh đã chớm xuân
Anh đào năm ấy gió bâng khuâng
Đến nay gót đã mòn năm tháng
Thời gian viễn xứ dáng ung dung
oOo
Nếp cũ quen dần trên đất lạ
Bước vân du trên đường hoằng hóa
Có mưa về hoa ươm dưới lá
Nước non nào rồi cũng đã gieo duyên
oOo
Mãnh đất thuận duyên đã chuyển mùa
Hạt mầm ươm nhuận tiết ơn mưa
Không phải Anh Đào trên đất Nhật
Mai vàng giống Việt giấc mơ xưa
oOo
Hương sắc rợp trời trong Ngũ Sắc
Giữa Hào Quang Việt của Trời Tây
Người đã dâng Đời hương sắc ấy
Và đây xin tạ tấm gương nầy.
oOo

Sydney 25-8-2017

Lâm Như-Tạng

***

Thơ Dâng Hoà Thượng Minh Tuyền

Thiện duyên gặp Thầy mấy năm nay
Khi Ôn qua Mỹ để hoá duyên
Nguyện thành Phật sự bên nước Nhật
Thân già một mình Ngài vân du.
Học Tăng Việt du học nước Nhật
Ngài Thiên Ân, Mãn Giác đã qua
Ôn Trí Quảng, Minh Tuyền kế tiếp…
Thiện duyên Thầy trụ Pháp nơi đây.

Xứ Anh Đào đẹp mãi trong thơ
Nước văn minh nhưng mà xứ lạ
Bao khó khăn riêng mình Thầy biết
Nay ghi lại thành Chùa Việt Nam.

Tám mươi năm mãn một kiếp người
Sáu mười năm phước mặc Cà Sa
Phật sự trần gian đang còn đó
Tâm nguyện Bồ Tát mãi còn đây.

Nhất niệm là về tới đất Phật
Phát nguyện liền hội nhập Ta Bà
Đến thời Đức Di Lặc thành Phật
Đồng vào hội chúng Liên Hoa.

Con nghe Hoà Thượng Thích Như Minh trụ trì Chùa Việt Nam – Los Angeles nói là từ lúc còn Ngài Hội Chủ HT. Thích Mãn Giác cũng thường trợ duyên Ôn Minh Tuyền mỗi lần Ôn qua Mỹ hoá duyên để dây dựng ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Nhật. Vì biết rằng người Việt Nam bên Nhật Bản không nhiều, nên chắc chắn rất khó khăn để hoàn thành ngôi Chùa Việt Nam trên nước Nhật. Tâm nguyện đó có lẽ cũng là tâm nguyện chung cho tất cả người Việt Nam chúng ta.

Đến đời Hoà Thượng Thích Như Minh, mỗi lần ôn qua hóa duyên cũng đều ghé Chùa Việt Nam – Los Angeles và được Chư Tôn Đức Tăng Ni và nhiều Quý Phật Tử ở Mỹ góp thiện duyên. Con cũng có nhân duyên nhiều lần đưa đón Hoà Thượng từ phi trường Los Angeles đi hoá duyên mà nây đã thành kỷ niệm.

Con nhất tâm đảnh lễ cầu nguyện Giác Linh Hoà Thượng Thích Minh Tuyền cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Tà Bà tiếp tục Phật sự hoằng nguyện độ sanh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Con: Tk. Thích Liễu Nguyên

***

MINH SƯ HOẰNG PHÁP
Kính dâng Giác Linh HT Thích Minh Tuyền

1. Qua đất Phù Tang
Mái chùa thuần Việt
Cả trong lẫn ngoài

2. Minh sư hoằng pháp
Đào nở quanh năm
Lòng Thầy bát ngát

3. Ôi Thầy đi
Cõi trần bất nhị
Suối nguồn từ bi.

Nam Mô A Di Đà Phật
California 25-8-2017
Đệ tử Tâm Thường Định

***

PHỤNG VĂN CÚNG DƯỜNG
Giác Linh HT Thích Minh Tuyền

Pháp phật khai nguồn tận Thái Dương*
Đến nay Hòa Thượng thuận vô thường
Pháp thân kết trụ ngời muôn nẻo
Thần thức chan hòa tỏa bốn phương
Phật Giáo Việt Nam nhuần sách sử
Tịnh Thiền Nhật Bản đượm kinh chương
Mùa thu lá rụng buồn thương tiếc
Đệ tử kính văn phụng cúng dường

VỌNG BÁI GIÁC LINH
Đệ Tử – Như Thị Lê Đăng Mành

*tượng trưng cho Nhật
Đất nước mặt trời mọc

***

Nguyện Cầu Giác Linh

Thành Kính Tưởng Niệm Giác Linh
Trưởng Lão HT. Thích Minh Tuyền .

Dâng nén Tâm hương hướng về Tịnh cảnh
Chắp tay nguyện cầu cho bậc Chân Nhân
Đang bay theo làn mây trắng thong dong
Được thanh thoát cõi lòng không vướng bận

Ngài sinh trưởng nơi quê nhà Bình Thuận
Trong vòng tay đấng phụ mẫu sanh thành
Một gia đình hội đủ những phước lành
Với Tam Bảo trong nhiều vô lượng kiếp

Nhờ túc duyên Ngài đi theo “Chánh nghiệp”
Được sự biểu đồng của bậc song thân
Làm trợ duyên cho lý tưởng Thiện Chân
Mới bảy tuổi được theo thầy học Đạo

Ngài sanh trưởng trong gia đình gia giáo
Lòng kính tin ngôi Tam Bảo thâm sâu
Nên sau nầy được thỏa mãn mong cầu
Thắp Đuốc Tuệ soi đường cho hậu thế

Với quê hương Ngài làm tròn bổn thệ
Chùa Bửu Tích nơi khởi điểm đầu tiên
Được thầy Bổn Sư giáo dưỡng yêu thương
Cho pháp tự Minh Tuyền.. tên Nguyên Pháp

Theo nhân duyên ánh đạo vàng tỏa khắp
Bước chân Ngài hoằng pháp xứ Phù Tang
Ngài dựng xây chùa Phật Giáo Việt Nam
Nơi che chở tâm linh đồng hương Phật tử

Nhưng công trình đang vẫn còn dang dở
Ngài phải thuận theo định luật vô thường
Bên cuộc đời trong hoàn cảnh tha hương
Nên để lại hậu sinh muôn vàn hụt hẩng..!

Thầy đi vắng nhưng trong lòng đồ chúng
Vẫn khắc ghi những công hạnh của Thầy
Con nguyện cầu trên các đấng Như Lai
Xin bảo hộ cho Người trong muôn một..!

Kính dâng Hòa Thượng Thích Minh Tuyền
Nam Mô A Di Đà Phật
Germany, ngày 25 tháng 8 năm 2017
Cư Sĩ Đan Hà

***

Ai Văn
Kính lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tuyền

Nam Mô A Di Đà
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng

日 月 照 明
Nhựt Nguyệt chiếu Minh
白 水 清 泉
Bạch Thủy thanh Tuyền

Mặt trời mặt trăng chiếu sáng,
Nước sạch suối trong,
Trọn đời tu tịnh thật thong dong
Như suối trong giữa dòng sanh diệt
Như vầng ô bình minh thanh khiết
Như trăng thanh thắp sáng đêm dài
Hiện nơi đời không nhiễm trần ai
Vừa lên bảy vào chùa học Đạo.

Phan Rí Thành về nương Tam Bảo
Chùa Bửu Tích thuộc thôn Bình Liêm
Thế phát xuất gia lãnh Giới truyền
Hòa Thượng Bổn Sư trao Pháp lạc
Đặt Pháp danh nay là Nguyên Pháp
Tự Minh Tuyền đệ tử thân thương
Muối dưa đạm bạc chốn tịnh đường
Học Đạo Từ Bi cầu Phật Huệ.

Ba mươi xuân trưởng thành nhập thế
Xuất dương du học xứ Phù Tang
Là thạch trụ Thiền Môn Việt Nam
Mang chuông đi đánh miền xa lạ
Năm mươi năm xứ người ròng rã
Dựng nên Chùa Phật Giáo Việt Nam
Vẫn luôn kham nhẫn với việc làm
Không nại khó hoàn thành Chánh điện.

Công trình sắp tới ngày hoàn thiện
Thuận thế vô thường sớm vĩnh ly
Xả báo thân nhẹ bước Tây quy
Cõi Thường Quang trở về bổn vị
Tám mươi thu một đời xả kỷ
Chí siêu trần hoằng Pháp lợi sanh
Là ngôi nhà nương tựa tâm linh
Cho Phật tử Việt Nam hải ngoại.

Đạo nghiệp phải dài lâu trang trải
Mong cậy nhờ thế hệ tương lai
Bước nối bước xây dựng Phật đài
Ngôi Chánh Pháp trường tồn vĩnh cửu
Rời Việt Nam gội nhuần Pháp vũ
Bậc Cao Tăng tới đất Phù Tang
Mãn hóa duyên về cõi Niết Bàn
Xả huyễn thân chứng Chơn thân bất hoại.

Để tiếc thương bao người còn lại
Các lân bang cùng khắp chốn quê nhà
Hàng Giáo Phẩm chư Tôn Đức Tăng Ni
Mối thâm tình Pháp lữ tự phương xa
Đồng câu hội trước Linh tòa lễ nguyện
Kính dâng một bức Ai Văn, đôi dòng bái biệt

“Tịch diệt phi diệt”
Vô vàn thương tiếc

Ngưỡng nguyện Giác Linh trên đài sen báu
Cõi Thường Quang thùy từ chứng giám
Thương xót chúng sanh sớm hội nhập Ta Bà
Diệt trừ quân ác ma luôn nhiễu loạn
Cứu hàm linh thoát hoạn họa trầm kha
Thời mạt pháp vắng Minh Sư dìu dẫn
Nguyện cầu Giác Linh từ bi lân mẫn
Bát Nhã giong thuyền độ chúng mê tình
Vượt thoát trầm luân nơi bể khổ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Bakewell, Bắc Úc, 23/08/2017
Viên Huệ cẩn bái

Xem (941)