Home » Tàng Kinh Các » Thiền Môn Nhật Tụng » Mông Sơn Thí Thực (cập nhật)

Mông Sơn Thí Thực (cập nhật)

NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC

(Thời công phu chiều, nếu rảnh nên tụng Di Đà Hồng Danh và Đại Hạnh hay là tùy thời gian ở mỗi nơi).

Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần)

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành,
Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn,
Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ,
Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh:
Nhược nhơn dục liểu tri,
Tam thế nhứt thiết Phật,
Ưng quán pháp giới tánh,
Nhứt thiết duy tâm tạo.

PHÁ ĐỊA NGỤC CHƠN NGÔN
Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)

PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN
Nam-mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN
Án, tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)

Nam-mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam-mô thường trụ thập phương Phật,
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp,
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng,
Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát,
Nam-mô minh dương Cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát,
Nam-mô khải giáo A Nan Đà tôn giả.
(Bảy câu trên đây tụng 3 lần)

Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.
Quy-y Phật lưỡng túc tôn,
Quy-y Pháp ly dục tôn,
Quy-y Tăng chúng trung tôn.
Quy-y Phật cánh, quy-y Pháp cánh, quy-y Tăng cánh.
(Ba câu trên đây tụng 3 lần)

Phật tử (Hữu tình, Cô hồn) sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân, si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhứt thiết Phật tử (Hữu tình, Cô hồn) giai sám hối.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
(Bốn câu trên đây tụng 3 lần)

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ,
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn,
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học,
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
(Bốn câu trên đây tụng 3 lần)

DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHƠN NGÔN
Án, bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN NGÔN
Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

KHAI YẾT HẦU CHƠN NGÔN
Án bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

TAM MUỘI DA GIỚI CHƠN NGÔN
Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN
Nam-mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN
Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

NHỨT TỰ THỦY LUÂN CHƠN NGÔN
Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

NHŨ HÃI CHƠN NGÔN
Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan. (3 lần)

Nam-mô Đa Bảo Như Lai,
Nam-mô Bảo Thắng Như Lai,
Nam-mô Diệu Sắc Thân Như Lai,
Nam-mô Quảng Bát Thân Như Lai.
Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai,
Nam-mô Cam Lồ Vương Như Lai.
Nam-mô A Di Đà Như Lai.
(Bảy câu trên đây tụng 3 lần)

Thần chú gia trì Tịnh pháp thực (Pháp thí thực, Cam lồ thủy) phổ thí hà sa chúng Phật tử (Hữu tình, Cô hồn) nguyện giai bảo mãn xả xan tham, tốc thoát U minh sanh Tịnh-độ, quy-y Tam-bảo phát Bồ-đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai nhứt thiết Phật tử (Hữu tình, Cô hồn) đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử (Hữu tình, Cô hồn) chúng,
Ngã kim thí nhữ cúng,
Thử thực biến thập phương.
Nhứt thiết Phật tử (Hữu tình, Cô hồn) cộng,
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ Phật tử (Hữu tình, Cô hồn)
Giai cộng thành Phật đạo.

THÍ VÔ GIẢ THỰC CHƠN NGÔN
Án, mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN
Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
(Trở về bàn Phật)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật, y Bát-nhã ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhứt thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhứt thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhứt thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

Tứ sanh đăng ư bửu địa;
Tam hữu thác hóa liên trì,
Hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền,
Vạn loại hữu tình đăng Thập địa.

TÁN PHẬT
A-Di-Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây phương Cực-lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Đà Phật.
Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần)
Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM NHỨT TÂM
Nhứt tâm quy mạng, Cực-lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ-đề Đạo, cầu sanh Tịnh-độ.
Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, đắc nhập Như Lai. Đại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ-đề nguyện, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ-đề nguyện.

TÁN LỄ
Tán lễ Tây phương, Cực-lạc thanh lương, Liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc khanh tương, A Di Đà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh An-dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh An-dưỡng.

THỊ NHỰT
Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

HỒI HƯỚNG
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng Vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

TAM QUY Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Xem (1350)