Home » Phật sự - Giáo hội » Khóa THPPÂC » KTHPPAC Kỳ thứ 29 – Nghe thuyết giảng

KTHPPAC Kỳ thứ 29 – Nghe thuyết giảng

Mục Khóa THPPÂC

KTHPP ÂU CHÂU 29 – LỚP 2 – CD 1
01 – 08: Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Khai Thị KTHPPAC kỳ thứ 29
09 – 24: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Thất Thánh Tài
25 – 34: Thượng Tọa Thích Quảng Hiền
Mảnh đất Tâm
35 – 43: Đại Đức Thích Viên Giác
Quán vô thường
44 – 53: Đại Đức Thích Viên Duy
Kinh Lăng Nghiêm
54 – 63: Thượng Tọa Thích Giác Thanh
Trao đổi tổng quát về Phật Pháp
64 – 75: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Tản mạn về tu học
76 – 85: Thượng Tọa Thích Tịnh Phước
Tu học đạo, phát Bồ Đề tâm
86 – 96: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Tứ chánh cần

KTHPP ÂU CHÂU 29 – LỚP 2 – CD 2
01 – 10: Thượng Tọa Thích Thông Trí
Mười pháp tu tạo phúc đức
11 – 20: Thượng Tọa Thích Thông Trí
Mười pháp tu tạo phước đức (tt)
21 – 30: Đại Đức Thích Pháp Trú
Tám thức
31 – 40: Đại Đức Thích Quảng Viên
Giáo lý duyên khởi
41 – 50: Đại Đức Thích Như Tú
Chứng Đạo ca, Vĩnh Gia đạo sư
51 – 60: Thượng Tọa Thích Minh Đăng
Con đường tu tắt trong pháp môn Tịnh Độ
71 – 80: Đại Đức Thích Hạnh Giới
Chánh tín

KTHPP ÂU CHÂU 29 – LỚP 3 – CD 1
01 – 08: Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Khai Thị KTHPPAC kỳ thứ 29
09 – 18: Thượng Tọa Thích Giác Trí
Kinh Vô Lượng Thọ
19 – 30: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Pháp đàm
31 – 40: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Tản mạn về tu học
41 – 50: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Chọn thái độ
51 – 60: Thượng Tọa Thích Thông Trí
Phương pháp đối trị tam chướng
61 – 70: Thượng Tọa Thích Giác Thanh
Kinh Pháp Hoa
71 – 80: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Kinh A Hàm

KTHPP ÂU CHÂU 29 – LỚP 3 – CD 2
01 – 10: Thượng Tọa Thích Tâm Huệ
Thân trung hữu đi thọ thai
11 – 20: Thượng Tọa Thích Tâm Huệ
Thân trung hữu đi thọ thai (tt1)
21 – 30: Thượng Tọa Thích Tâm Huệ
Thân trung hữu đi thọ thai (tt2)
31 – 40: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Năm thời thuyết giáo của Đức Phật
41 – 50: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Năm thời thuyết giáo của Đức Phật (tt1)
51 – 60: Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Năm thời thuyết giáo của Đức Phật (tt2)
61 – 70: Hòa Thượng Thích Như Điển
Chúng ta hoan hỷ đọc kinh, sách và tạp chí Phật giáo (1)
71 – 80: Hòa Thượng Thích Như Điển
Chúng ta hoan hỷ đọc kinh, sách và tạp chí Phật giáo (2)
81 – 90: Hòa Thượng Thích Như Điển
Chúng ta hoan hỷ đọc kinh, sách và tạp chí Phật giáo (3)

KTHPP ÂU CHÂU 29 – LỚP TĂNG NI – CD 1
01 – 08: Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Khai Thị KTHPPAC kỳ thứ 29
09 – 18: Hòa Thượng Thích Quảng Bình
Tâm sự Tăng Ni
19 – 28: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Thử thách ứng xứ
29 – 38: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Thử thách ứng xứ
39 – 48: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Thiền môn quy củ

KTHPP ÂU CHÂU 29 – LỚP TĂNG NI – CD 2
01 – 15: Thượng Tọa Thích Thông Trí
Giới luật Tỳ Kheo
16 – 25: Hòa Thượng Thích Như Điển
Chúng ta hoan hỷ đọc kinh, sách và tạp chí Phật giáo
26 – 40: Hòa Thượng Thích Như Điển
Chúng ta hoan hỷ đọc kinh, sách và tạp chí Phật giáo (tt)
41 – 55: Thượng Tọa Thích Tâm Huệ
Kiết giới
56 – 70: Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt – Thượng Tọa Thích Tâm Huệ – Thượng Tọa Thích Quảng Hiền
Hội thảo Tăng Ni 1
71 – 85: Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt – Hòa Thượng Thích Như Điển
Hội thảo Tăng Ni 2

Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp

Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 29 Evry (Pháp quốc)

Xem (3794)