Home » Hội PTVNTN » Di-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

Di-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

Mục Hội PTVNTN

Di-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm Trước hết chúng ta hãy xét hai câu nầy trên mặt Lí, xem có đúng chánh pháp không?

1) Kinh nói Phật tánh của chúng sanh hoàn toàn sáng suốt và bao trùm vũ trụ vạn pháp. Phật A-Di-Đà (hay bất cứ vị Phật nào) có hào quang vô lượng và thọ mạng vô lượng chính là Phật tánh của ta và tất cả chúng sanh. Nên nói “Di-Đà Bổn tánh” là đúng Lí.

Nhưng về mặt Sự tướng thì có Phật A-di-đà ở cõi Tây phương hay không?

2) Kinh nóí “Vạn pháp duy tâm tạo”. Cõi Cực Lạc nếu có thật thì không ngoài Chân tâm của ta, Nên nói “Tịnh độ Duy tâm” là đúng Lí. Nhưng nói vế Sự tướng thì thật có cõi Tịnh độ ở Tây phương hay không?.

Pháp môn Tịnh Độ đúng Lí và không có gì chống trái với hai câu nói trên. Nhưng vấn đề mấu chốt là làm sao ta có thể tin là đức A-di-đà và cõi Tịnh độ là có thật (như Phật Thích-ca và cõi Ta-bà nầy?). Bây giờ ta hãy xét về mặt Sự tướng.

Từ xưa đến nay, sử sách đã ghi lại và thực tế ngay thời nầy cũng cho thấy có vô số trường hợp vãng sanh với thoại chứng rõ ràng, chứng tỏ pháp môn Tịnh độ là chân thật, không còn chỗ để nghi ngờ. Gần đây có bà Hoàng Ngọc Lan vãng sanh để lại kim thân bất hoại có thể phát quang, ngài Tịnh Không có đến chứng minh. Nếu quí vị vẫn chưa tin thì là do không có căn lành với pháp môn Tịnh độ, thế thôi..

Cho nên ta có thể kết luận hai câu “Dì-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm” là đúng cả hai mặt Lí và Sự. Những ai dùng Lí để bác Sự là sai lầm.

Người tu Tịnh độ là tu theo Sự tướng (tức là vào đạo bằng cửa Có) nên chúng ta phải tin chắc Phật Di-Đà và cõi Tịnh Độ có thật ở Tây phương (cũng như Phật Thích-Ca và cõi Ta-bà). Mặc ai nói sao, mình vẫn giữ vững niềm tin, bền lòng niệm Phật và hẹn gặp nhau ở cõi Phật tuyệt vời.

Trong kinh Đại Tập, đức Phật huyền kí: “Đời Mạt pháp ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi”. Nhưng Ngài lại nói thêm: “Tịnh độ là pháp môn khó tin nhất trong các pháp môn (Đệ nhứt nan tín chi pháp) và chỉ những người đã trồng sâu căn lành mới có thể tin được pháp môn nầy”. Kinh sách (lời Phật dạy) và thực tế (mở mắt ra xem) đều chứng minh Tịnh độ là pháp môn chân thật và quí báu. Vị nào không tin thì thôi, nhưng xin đừng bài báng Chánh pháp, e sẽ tạo nghiệp vô cùng!

Thích Phước Thiệt 12/08/2017

Xem (2065)