Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Minh Tuyền » Chương Trình Tang Lễ

Chương Trình Tang Lễ

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền
Khai Sơn và Viện Chủ Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Thứ Sáu 25/8/2017 ( nhằm ngày mùng 4/7/Đinh Dậu)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:30 Thiết trí Giác Linh đường
12:00 Thọ trai
14:00 Cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng về Chùa
15:00 Khai Kinh Địa Tạng & Luân Phiên Tụng Niệm
17:00 Dược thực
19:30 Luân phiên tụng niệm
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Bảy 26/8/2017 ( nhằm ngày mùng 5/7/Đinh Dậu)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ
12:00 Thọ trai
14:00 Luân phiên tụng niệm
18:00 Dược thực
19:15 Luân phiên tụng niệm

Chủ Nhật 27/8/2017 ( nhằm ngày mùng 6/7/Đinh Dậu)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ
12:00 Thọ trai
14:00 Luân phiên tụng niệm
18:00 Dược thực
19:15 Luân phiên tụng niệm

Thứ Hai, 28/8/2017 (nhằm ngày mùng 7/7/Đinh Dậu)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ
12:00 Thọ trai
14:00 Luân phiên tụng niệm
18:00 Dược thực
19:00 Họp Ban Tổ Chức Tang Lễ
19:30 Lễ Cung An Chức Sự
20.00 Luân phiên tụng niệm

Thứ Ba 29/8/2017 (nhằm ngày mùng 8/7/Đinh Dậu)
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:00 Nghi niêm hương bạch Phật- Khai Kinh
-Lễ Nhập Kim Quan
-Lễ Quải Chân Dung
-Lễ Thành Phục
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ viếng
15:00 Lễ thỉnh Giác Linh yết Phật, triều Tổ.
16:00 Thí thực
17:00 Dược thực
19:00 Môn đồ Pháp quyến tưởng niệm Ân Đức Tôn Sư
22:00 Chỉ tịnh.

Thứ Tư 30/8/2017 (nhằm ngày mùng 9/7/Đinh Dậu)
05:30 Lễ Trưởng Tịnh, đại chúng kiền thỉnh Giác Linh thính Bồ Tát Giới
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:00 Lễ Truy Điệu.
– Lễ Tống Kim Quan
– Lễ Trà Tỳ (có chương trình riêng).
– Lễ An Vị Giác Linh tại Chùa PGVN Nhật Bản
– Ngọ Trai
– Môn đồ Pháp quyến đảnh lễ cảm tạ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
– Pháp sự châu viên – Đạo tràng hoàn mãn

Thành kính nguyện cầu
Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
Cao Đăng Phật Quốc

Xem (709)