Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Minh Tuyền » Ban Tổ Chức Tang Lễ

Ban Tổ Chức Tang Lễ

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH MINH TUYỀN
(1938-2017)

Hội Đồng Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Châu)
Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Trí Tuệ (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu)
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Âu Châu)
Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc Châu)
Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada)
Hòa Thượng Thích Như Minh (Hoa Kỳ)

Trưởng Ban Tổ Chức:
Hòa Thượng Thích Như Điển

Phó Trưởng Ban Tổ Chức:
Hòa Thượng Thích Thông Hải
Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Sám Chủ:
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Bổn Đạt

Ban Chấp Lệnh:
Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Ban Công Văn:
TT Thích Nhuận Chơn

Ban Kinh Sư:
Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Đại Đức Thích Nhuận Phổ
Đại Đức Thích Từ Nghiêm

Ban Xướng Ngôn:
Hòa Thượng Thích Thông Hải
Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Ban Tiếp Lễ:
Sư Cô Thích Nữ Giới Bảo và Phật tử chùa PGVN Nhật Bản

Ban Thư ký Hành Chánh:
TT Thích Nguyên Tạng

Ban Tư Liệu Kỷ Yếu:
Hòa Thượng Thích Như Điển
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Nhuận Ân

Ban Thủ Quỹ:
Diệu Ngọc
Diệu Như

Ban Hiếu Đồ:
ĐĐ Thích Nhuận Ân
Sư Cô Thích Nữ Giới Bảo
Sư Cô Thích Nữ Diệu Dung

Ban Cung Đón Chư Tôn Đức (Phi Trường):
Quảng Trí
Quảng Phụng
Quảng Tấn
Quảng Lập
Quảng Trực
Chúc Phước

Ban Trang trí & Trần thiết:
ĐĐ Thích Nhuận Phổ
ĐĐ Thích Từ Nghiêm
Sư Cô Thích Nữ Thông Đỉnh
Nguyên Ân
Nhuận Đạo
Khánh thảo
Diệu Liên
Đạo hữu Dũng

Ban Hầu Kim Quan:
Phật tử ban hộ niệm Chùa Việt Nam

Ban Cư Trú:
Quảng Trí
Diệu Đức
Diệu Như
Diệu Ý

Ban Hương Đăng:
Chú Lý
Quảng Thuần

Ban Ẩm Thực Trai Soạn:
Diệu Ngọc
Diệu Huệ
Giới Hoa
Quảng Nhuận Liên
Quảng Diệu Bình
Diệu Thuận
Diệu Thắm
Diệu Tươi
Nguyên Ân
Đạo hữu Linh

Ban Tiếp Tân:
Sư Trí Dũng
Quảng Hòa
Quảng Trí
Diệu Đức
Diệu Lai
Diệu Hằng
Diệu Đào
Giác Liên Duyên

Ban Quay Phim Chụp Hình:
Trí Dũng
Đạo hữu Minh

Ban Âm Thanh Ánh sáng:
Quảng Thành
Quảng Thái
Quảng Hòa
Quảng Việt

Ban Y Tế:
Quảng Diệu Bình
Quảng Nhuận Liên
Diệu Thuận

Ban Vệ Sinh:
Phật tử Chùa Việt Nam

Xem (716)