Home » Hội PTVNTN » Pháp Vị Cam Lộ

Pháp Vị Cam Lộ

Mục Hội PTVNTN
Phap Vi Cam Lo_HT Thich Bao Lac
Đọc Nội Dung Tác Phẩm

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo pháp uyên thâm của Đức Phật ví như vị cam lồ, giúp hành giả trừ dứt được những chứng bịnh nan y. Chúng sanh đa bịnh nên Phật pháp cũng đa phương đem ứng dụng trong mọi lúc đều được hiệu quả.

Pháp vị Cam lồ như chủ đề tác phẩm gồm trong bốn chương, là những luận đề mà tác giả đã học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu qua Thánh điển của Phật, chư Bồ Tát, các bậc tu chứng kết thành tràng hoa cống hiến quý độc giả thưởng thức hương vị thanh thoát của pháp Thánh đế giữa dòng Tục đế; ngõ hầu cho ta món hành trang đi từ cõi kham nhẫn từ bờ bên này của dòng sanh tử ngang qua tới bến bên kia của cõi Tịnh độ. Để đạt mục đích rốt ráo hành giả hẳn cần phải nhẫn nại, tinh tấn tu tập không lui sụt Bồ đề tâm và gia tâm thực hành Bồ tát đạo.

Bản chất những hành vi thiện ác của con người dự phần quan trọng quyết định sự tồn sinh chính nó và của vũ trụ vạn loại. Do vậy, người biết mục đích đúng đắn trong cuộc sống để theo đuổi cái Toàn thiện là đạt Niết Bàn giải thoát.

Sydney, ngày 1 tháng 10 năm 2016
Sa môn Thích Bảo Lạc

Lời mở đầu
Chương 1 Hành trang
Trí và tuệ
Đức Phật ra đời
Nhân mùa Vu Lan nghĩ về hiếu
Tích đức
Một vài suy nghĩ về hành trì giới luật
Hiếu nghĩa thâm ân
Chương 2 Di sản vô giá
Nhà lãnh đạo
Anh nhi hạnh
Tranh đấu bất bạo động của Phật giáo Việt Nam 1963
Kế thừa hay thừa tự
Hương thành xông hương bát nhã
Chương 3 Mây nước muôn trùng
Bản án chung thân
Du thuyền trên Thái Bình Dương
Học nghề
Tuyết điểm đầu non
Chương 4 Diệu dụng Phật pháp
Nhận định phương pháp giáo dục
Tìm hiểu Phật giáo Hòa Hảo
Phụ lục: Đọc “Hạt Cát Mịn” _ Trần Đan Hà
Phương danh ấn tống
Tư liệu tham khảo

Xem (2112)