Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Hạnh Tuấn » Kỷ Yếu Tưởng Niệm Các Đức Trưởng Lão Hòa Thượng

Kỷ Yếu Tưởng Niệm Các Đức Trưởng Lão Hòa Thượng

Cố HT Thích Như Huệ
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ (1934-2016)

Cố HT Thích Hạnh Tuấn
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn (1956-2015)

Cố HT Thích Minh Tâm
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)