Home » Tàng Kinh Các » Kinh Phật Nói 8 Ngàn Bài Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa, 108 Tên Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni

Kinh Phật Nói 8 Ngàn Bài Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa, 108 Tên Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni

Mục Tàng Kinh Các

SỐ 230

Hán dịch: Tây Thiên Tam tạng triều phụng Ðại Phu,
Thí quang Lộc khanh Truyền pháp Ðại sư
Tứ Tử Thần Thí Hộ.

Quy mạng chư Phật mẫu tối thắng
Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa
Quá khứ, vị lai và hiện tại
Tất cả chư Phật từ đây sinh.
Thiên sinh chư Phật là Bát-nhã
Vô tánh, tự tánh, ngã thanh tịnh
Phật vì Tu-bồ-đề rộng nói
Nay tóm lược những điều đã nói.

Bát-nhã ba-la-mật-đa có một trăm lẻ tám tên:
1. Tối thắng Bát-nhã ba-la-mật-đa.
2. Nhất thiết trí.
3. Nhất thiết tướng trí.
4. Thật tế.
5. Chân như.
6. Vô hoại chân như.
7. Vô dị chân như.
8. Thật tánh.
9. Như thật sinh.
10. Bất điên đảo.
11. Không, Vô tướng, Vô nguyện.
12. Vô tánh.
13. Tự tánh.
14. Vô tánh tự tánh.
15. Pháp tánh.
16. Pháp giới.
17. Pháp định.
18. Pháp trụ.
19. Pháp vô ngã.
20. Pháp tướng.
21. Phi chúng sinh.
22. Phi thọ mang.
23. Phi trưởng dưỡng.
24. Phi sĩ phu.
25. Phi bổ-đặc-già-la.
26. Phi ngữ ngôn.
27. Phi ngữ ngôn đạo.
28. Ly tâm ý thức.
29. Vô đẳng.
30. Vô đẳng đẳng.
31. Vô kiêu.
32. Vô ngã.
33. Vô hý luận.
34. Hý luận.
35. Quá chư hý luận.
36. Nhất thiết Phật mẫu.
37. Xuất sinh nhất thiết Bồ-tát.
38. Xuất sinh nhất thiết Thanh văn và Duyên giác.
39. Trưởng dưỡng nhiếp trì nhất thiết thế gian.
40. Vô tận phước hạnh cụ túc.
41. Vận dụng trí tuệ.
42. Khởi tác thần thông.
43. Tác tịnh Thiên nhãn.
44. Tác tịnh Thiên nhĩ.
45. Tác Tha tâm trí.
46. Tác Túc mạng trí.
47. Tác Lậu tận trí.
48. Thánh thanh tịnh.
49. Kiết tường.
50. An trụ tứ Niệm xứ.
51. Cụ tứ Chánh đoạn.
52. Vận tứ Thần túc.
53. Chư Căn thanh tịnh.
54. Chư Lực cụ túc.
55. Nghiêm thất Giác chi.
56. Thị bát Thánh đạo.
57. Thí thất Thánh tài.
58. Viên mãn cửu thứ đệ định.
59. Cụ thập tự tại.
60. An trụ thập địa.
61. Viên mãn thập lực.
62. Thập biến xứ trang nghiêm.
63. Vận dụng thập trí.
64. Thiện tác điều phục thập chủng thắng oán.
65. Xuất sinh chư thiền định.
66. Siêu quá tam giới.
67. Diệu trụ nhất thiết Chánh biến tri giác.
68. Cụ Nhất thiết trí trí.
69. Nội không.
70. Ngoại không.
71. Nội ngoại không.
72. Không không.
73. Ðại không.
74. Thắng nghĩa không.
75. Hữu vi không.
76. Vô vi không.
77. Tất cánh không.
78. Vô tế không.
79. Tán không.
80. Vô biến dị không.
81. Cộng tướng không.
82. Tự tướng không.
83. Bất khả đắc không.
84. Vô tánh không.
85. Tự tánh không.
86. Vô tánh tự tánh không.
87. Vô khởi tác.
88. Bất sinh.
89. Bất diệt.
90. Bất đoạn.
91. Bất thường.
92. Phi nhất nghĩa.
93. Phi đa nghĩa.
94. Phi lai.
95. Phi khứ.
96. Thiện quán duyên khởi.
97. Phi tầm tứ.
98. Vô nhiếp tạng.
99. Vô sở hữu.
100. Bổn lai vô sở tác.
101. Vô nhị.
102. Phi vô nhị.
103. Tịch tĩnh tuệ vô sở thú.
104. Vô hệ vô nhiễm dữ hư không đẳng.
105. Ly thập tướng ngữ.
106. Chư pháp tự tánh do như huyễn mộng.
107. Như đào gia luân.
108. Nhất thiết pháp đồng nhất vị.

Ðó là một trăm lẻ tám tên gọi Bát-nhã ba-la-mật-đa. Người nào nếu thường xuyên thọ trì, đọc tụng thì tất cả tội lỗi sẽ được tiêu diệt. Tất cả chư Phật đều hết lòng khen ngợi. Tất cả Bồ-tát và các Thánh hiền luôn luôn chú ý hộ trì.

Ðát ninh tha, án bát la nghê bát phạ nghê, ma hạ bát la nghê dã bà tây, bát phạ nghê dã lộ cát cát ly, a nghê dã, na vĩ đà ma nê, tất đề, tô tất đề, tất tôn đổ di bà nga phạ để, tát ly phạ, tam bát đát dã, tát ly cương, nga tôn nại ly, bạc ngật để phạ sai bệ, bát la tát ly đa ha tát để, ma thuyết tát na cát ly, để sắc xá, để sắc xá, cám ba cám ba, tả la tả la nga phạ nga phạ, nga ly nhạ nga ly nhạ, a nga sai a nga sai, bà nga phạ để ma, vĩ lam ma sa hạ, để hột lăng, thất lăng, xuất rô để, tam mật ly để, vĩ nhạ duệ sa hạ.

Người nào thường nghĩ nhớ thọ trì tụng Ðà-la-ni bí mật này sẽ công đức vô lượng.

Xem (634)