Home » Phật sự - Giáo hội » An Cư Kiết Đông » Thông Tư: An Cư Kiết Đông (2560 – 2017)

Thông Tư: An Cư Kiết Đông (2560 – 2017)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Evry 18.10.2016

THÔNG TƯ

V/v 10 Ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh – Evry – Pháp Quốc năm 2017 – 2560

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể quý Phật tử
Kính thưa quý vị,

Trong Kinh Du Hành thuộc Kinh Bộ Trường A Hàm, thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Thế Tôn và ngài A Nan về sự chinh phạt nước Bạt Kỳ của vua A Xà Thế. Nhân sự kiện muốn chinh phạt này, Đức Thế Tôn đã giáo huấn Bảy Pháp Bất thối cho hàng đệ tử xuất gia như sau : “Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thầy bảy pháp bất thối. Các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo bạch Phật : “Kính vâng, bạch Thế Tôn. Chúng con muốn nghe.”

Phật bảo các Tỳ-kheo :

“Này các Tỳ-kheo, bảy pháp bất thối là :
“1. Thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.
“2. Trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.
“3. Trọng pháp, hiểu điều cấm kỵ, không trái qui chế, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.
“4. Nếu có Tỳ-kheo nào có năng lực hộ chúng, có nhiều tri thức, nên được kính thờ, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.
“5. Niệm hộ tâm ý, lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.
“6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái dục, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.
“7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời già trẻ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.”

Kính thưa quý vị,

Nhằm để phụng hành lời giáo huấn của đức Thế Tôn, trong bối cảnh sinh hoạt hoằng đạo của Tăng Ni tại xứ người gặp khó khăn bởi thời gian và không gian. Cho nên, lúc còn sanh tiền Hòa Thượng cố Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu thượng Minh hạ Tâm, đã kêu gọi Tăng Ni thuộc trú xứ Âu Châu, nên cùng ngồi lại với nhau trong hai mùa Đông Hạ, để cùng tác pháp Kiết Giới An Cư trong 10 ngày.

– An Cư Kiết Hạ, thì trong khuôn viên của Đạo Tràng tu học Phật Pháp Âu Châu do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức vào mỗi mùa Hè, trên lãnh thổ của các quốc gia Âu Châu.

– An Cư Kiết Đông tại các Tự Viện tương đối có điều kiện để Tăng Ni an trú.

Để cho tinh thần Hòa Kính như lời đức Thế Tôn đã Di Giáo cách đây trên 2560 năm, luôn được lưu chuyển trong tâm thức của hàng Trưởng Tử Như Lai và dòng chảy của thời gian. Hội Đồ Điều Hành – GHPGVNTN Âu Châu đã cố gắng thực thi tâm nguyện của Cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm nguyên Chủ Tịch HĐĐH – GHPGVNTN Âu Châu, khai sơn Viện Chủ chùa Khánh Anh tại hai thành phố Bagneux và Evry thuộc thủ đô Paris nước Pháp.

Do đó, mùa Đông năm 2017 sẽ khai diễn 10 ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh – Evry thủ đô Paris nước Pháp, thời gian từ ngày 03 tháng 1 năm 2017 đến ngày 13 tháng 1 năm 2017.

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử cư sĩ

Nay HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu kính gởi Thông Tư này đến chư Tôn Đức Tăng Ni và kêu gọi quý Ngài hoan hỷ sắp xếp thời gian quý báu, đồng trở về Đạo Tràng Khánh Anh tại Evry với thời gian ấn định như trên, để chúng ta cùng đồng thực hành và duy trì lời dạy của Đức Thế Tôn, nhằm xiển dương Chánh Pháp được trường tồn tại thế gian.

Đồng thời, tạo nhân duyên thù thắng cho hàng con Phật tại gia, được cơ hội tùy tùng theo Tăng Ni tu học trong 10 ngày. Trước là ủng hộ đạo tràng An Cư Kiết Đông của hàng Trưởng Tử Như Lai, sau là thực tập Phật pháp, ngỏ hầu tạo dựng công đức thù thắng trong hiện đời và tương lai cho sự nghiệp giải thoát mai hậu.

Kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, pháp thể an khương, Phật sự viên thành.

Kính chúc quý Phật tử và bửu quyến vạn sự an lành, cát tường như ý.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát ma ha tát.
Thay mặt Giáo Hội PGVNTN Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Như Điển

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France.
Tél : 01.64.93.55.56 – 09.84.52.39.3507.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Evry 18.10.2016

THƯ CUNG THỈNH
V/v An Cư Kiết Đông 10 Ngày từ ngày 03.01.2017 đến 13.01.2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức tăng, chư Đại Đức ni.

Thừa sự HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu, bổn tự Khánh Anh tại Evry sẽ đảm trách tổ chức 10 ngày An Cư Kiết Đông trong thời từ ngày 03.01.2017 đến 13.01.2017.

Thay mặt bổn tự, chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức tăng, chư Đại Đức ni, từ bi hoan hỷ chấn tích quang lâm Bổn Tự Khánh Anh tại Evry thủ đô Paris – Pháp quốc, tham dự tác pháp 10 ngày An Cư Kiết Đông trong tinh thần Lục Hòa của cộng đồng Tăng Già Âu Châu.

Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni bất từ lực nguyện thượng cầu hạ hóa, quang lâm Bổn Tự chúng con. Nương nhờ vào oai lực tu trì của quý Ngài, để Bổn Tự chúng con được trượng thừa ân triêm công đức.

Chúng con thành tâm kính chúc quý Ngài phước trí nhị nghiêm, huệ đăng thường chiếu, Phật sự châu viên.

Kính xin quý Ngài cho chúng con biết rõ thời gian và phi trường hoặc ga xe lửa đến, để chúng con tiện bề sắp xếp cung đón quý Ngài về chùa Khánh Anh tại Evry.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát
Khể Thủ Kính Thỉnh
Tm. Bổn Tự
Trụ Trì

Sa Môn Thích Quảng Đạo

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France.
Tél : 01.64.93.55.56 – 09.84.52.39.3507.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Xem (1543)