Home » Tàng Kinh Các » Thiền Môn Nhật Tụng » Nghi Thức Phóng Sanh

Nghi Thức Phóng Sanh

Trước niệm hương khấn … tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh linh được tự do giải thoát.

Dương chi tịnh thủy,
Biến sái tam thiên,
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên,
Pháp giới quảng tăng diên,
Diệt tội tiêu khiên,
Hỏa diệm hóa hồng liên.
Nam-mô Thanh Lương Địa Bồ-tát. (3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề-tát-đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề-tát-đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

 • Nam-mô thường trụ thập phương Phật.
 • Nam-mô thường trụ thập phương Pháp.
 • Nam-mô thường trụ thập phương Tăng.
 • Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 • Nam-mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.
 • Nam-mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.
 • Nam-mô Dược sư Lưu Ly Quang vương Phật.
 • Nam-mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.
 • Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
 • Nam-mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát.

KỆ GIẢI NGHIỆP

Chúng sanh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Các ngươi trước lòng trần tục lắm
Nên kiếp nầy chìm đắm sông mê
Bấy lâu chẳng biết tu trì
Gây bao tội ác lại về mình mang
Sống đọa đầy chết thường đau khổ
Lông, da, sừng có đỡ được đâu
Dù là bay trước lặn sau
Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khóc ai thương
Nằm trên chóc thớt lạ thường
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu.
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng:

 • Chúng sanh Quy Y Phật
 • Chúng sanh Quy Y Pháp
 • Chúng sanh Quy Y Tăng (3 lần)
 • Chúng sanh Quy Y Phật không đọa địa ngục
 • Chúng sanh Quy Y Pháp không đọa ngạ quỷ
 • Chúng sanh Quy Y Tăng không đọa bàng sanh (3 lần)
 • Chúng sanh Quy Y Phật rồi
 • Chúng sanh Quy Y Pháp rồi
 • Chúng sanh Quy Y Tăng rồi (3 lần)

Quy rồi tội chướng sạch băng
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi
Phát tâm tu, sau rồi được hưởng
Về Phương Tây sung sướng đời đời
Lên tòa sen hưởng thảnh thơi
Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh
Cùng nhau dốc một lòng thành
Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân.

TỤNG

A Di Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi, A Di Đà Phật.
Nam-mô A Di Đà Phật. (30 lần)
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Phóng sanh công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

(Đánh khánh 3 tiếng xướng):

Nhử đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,
Hạnh đắc kim triêu hội chủ gia:
Ngã kim phóng nhữ du du khứ.
Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa.
Nam-mô Trường Thọ Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

Xem (1271)