Home » Tàng Kinh Các » Bộ Mật Giáo » Hai mươi lăm vị thiện thần thủ hộ người thọ trì năm giới

Hai mươi lăm vị thiện thần thủ hộ người thọ trì năm giới

Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyển 3
Phục hồi Phạn danh và Việt Dịch: HUYỀN THANH

Quán Đỉnh Kinh, quyển 3 nói rằng: “Đức Thế Tôn nói rằng: Nếu người trì năm Giới sẽ có 25 vị Thiện Thần vệ hộ thân người, ở hai bên trái phải của người ấy, ở trên cửa nẻo giữ gìn cung thất, nhà ở”

25 vị Thiện Thần thủ hộ người thọ trì năm Giới được phân thuật như sau:

1_ Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng sát sinh là:

_Sái Sô Tỳ Dũ Tha Ni (Śasa-abhyutthāni) chủ về hộ thân người, trừ khử điều tà ác

Thâu Đa Lợi Thâu Đà Ni (Śuddhar-śodhani) chủ về giúp cho sáu tình của con người đều khiến trở lại như cũ

_Tỳ Lâu Già Da Ba (Viloka-yāva) chủ về giúp cho năm Tạng trong bụng của con người được điều hòa bình ổn

_A Đà Long Ma Để (Adharaṃ-mati) chủ về giúp cho huyết mạch của con người đều khiến cho thông suốt

_Bà La Hoàn Ni Hòa Ni (Prahāṇi-hāni) chủ về hộ giúp cho móng tay, ngón tay của con người không bị hủy hoại

2_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng trộm cắp là:

_Để Ma A Tỳ Bà Đà (Dhīmat-abhipāta) chủ về hộ giúp cho con người ra vào, đi lại được an ninh

_A Tu Luân Bà La Đà (Asura-bharata) chủ về giúp cho con người ăn uống thức thơm ngon

_Bà La Ma Đản Hùng Thư (Paramatāṃ-huti) chủ về giúp cho con người nằm mộng an ổn, thức vui thích

_Bà La Môn Địa Tì Đá (Brāhman-adhividhā) chủ về giúp cho con người chẳng bị trúng chất độc của loài trùng

_Na Ma Hu Đa Da Xá (Nāma-huta-yaśa) chủ về giúp cho con người chẳng bị mây mù, sương móc độc ác gây hại

3_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng tà dâm là:

_Phật Đà Tiên Đà Lâu Đa (Buddha-śānta-ruta) chủ về giúp cho con người chẳng thực hành miệng lưỡi đấu tranh

_Tì Xà Da Tẩu Đa Sa (Vijaya-utsa) chủ về hộ giúp cho con người chẳng bị Ngược Quỷ gây bệnh lây lan

_Niết Để Hề Đà Da (Nīti-heḍāya) chủ về giúp cho con người chẳng bị quan huyện bắt được

_A La Đa Lại Đô Da (Artha-rādhodeya) chủ về hộ giúp bốn phương của nhà cửa con người, xua đuổi tai ương xấu

_Ba La Na Phật Đàm (Varada-buddhaṃ) chủ về giúp cho con người bình định tám vị Thần của nhà cửa

4_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng nói dối là:

_A Đề Phạm Giả San Gia (Atibhā-yaśāya) chủ về giúp cho con người chẳng bị Quỷ ở gò mả quấy nhiễu

_Nhân Đài La Nhân Đài La (Indirā indirā) chủ về hộ giữ nhà cửa con người, tịch trừ tà ác

_A Già Lam Thí Bà Đa (Agrāṃ-śivatā) chủ về giúp cho con người chẳng bị Ngoại Khí Quỷ Thần

_Phật Đàm Di Ma Đa Đá (Buddhaṃ me vardhita) chủ về hộ giúp cho con người chẳng bị gần với tai vạ của lửa

_Đa Lại Xoa Tam Mật Đà (Tṛṣa-saṃ-mita) chủ về hộ giúp cho con người chẳng bị trộm cướp xâm phạm

5_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng uống rượu là:

_A Ma La Tư Đâu Hy (Amala-śidhu he) chủ về giúp cho con người nếu vào rừng núi chẳng bị cọp, sói gây hại

_Na La Môn Xà Đâu Đế (Nārā-muñca-dhūti) chủ về giúp cho con người chẳng bị thương tích mà chết

_Tát Ni Càn Na Ba (Sani-kaṇapa) chủ về giúp cho con người trừ khử tiếng kêu của các loài chim, tiếng kêu của loài chồn cáo

_Trà Tì Xà Tỳ Xá La (dhvaja-viśāla) chủ về giúp cho con người trừ khử sự biến quái của chó, chuột

_Gia Ma Tỳ Na Xà Ni Khư (Yama-vinaya-nija) chủ về giúp cho con người chẳng bị sự chuyên chú xấu

14/06/2015

Xem (1438)